Stenografický zápis 22. schůze, 24. října 2007


(Jednání zahájeno v 9.05 hodin.)

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek
Ministr financí ČR Miroslav Kalousek
Poslanec Tomáš Kladívko
Poslanec Pavel Kováčik
Poslanec Tomáš Kladívko


67. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 247/2000 Sb., o získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel a o změnách některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 185/ - třetí čtení

Poslanec Pavel Hojda
Poslanec Karel Sehoř
Poslanec David Rath
Poslanec Petr Wolf
Poslanec Jaroslav Plachý
Poslanec David Rath
Poslanec Petr Pleva
Poslanec Jeroným Tejc
Poslanec David Rath
Poslanec Stanislav Křeček
Poslanec Petr Pleva
Poslanec Jaroslav Plachý
Poslanec Pavel Severa
Poslanec František Bublan
Poslanec David Rath
Poslanec Pavel Hojda
Poslanec Milan Šimonovský
Poslanec Pavel Kováčik
Poslanec Ladislav Libý
Poslanec Pavel Kováčik
Poslanec Zdeněk Jičínský
Poslanec Pavel Severa
Poslanec Karel Sehoř
Poslanec Miloslav Kala
Poslanec Karel Sehoř
Poslanec Milan Šimonovský
Poslanec Karel Sehoř


68. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád), ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony /sněmovní tisk 182/ - třetí čtení

Poslankyně Hana Šedivá


69. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 186/ - třetí čtení

Poslankyně Hana Šedivá


71. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 213/ - třetí čtení

Poslanec Jan Klas
Poslanec Karel Šidlo
Poslanec Milan Urban
Poslanec Pavel Kováčik
Poslanec Jan Špika
Poslanec Jan Špika
Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek
Poslanec Milan Urban
Poslanec Jan Špika
Poslanec Stanislav Křeček
Poslanec Jan Špika
Ministr průmyslu a obchodu ČR Martin Říman


72. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 452/2001 Sb., o ochraně označení původu a zeměpisných označení a o změně zákona o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 219/ - třetí čtení

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek


75. Návrh poslanců Anny Čurdové a dalších na vydání zákona o náhradním výživném a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o náhradním výživném) /sněmovní tisk 132/ - třetí čtení

Poslanec Antonín Seďa
Poslankyně Ladislava Zelenková
Místopředseda PSP Jan Kasal
Poslanec Václav Votava
Poslankyně Kateřina Jacques
Poslanec Michal Doktor
Poslanec Jeroným Tejc
Poslanec Stanislav Křeček
Ministr spravedlnosti ČR Jiří Pospíšil
Ministr financí ČR Miroslav Kalousek
Poslanec Michal Doktor
Poslanec Jeroným Tejc
Poslanec David Rath
Poslanec David Kafka
Poslanec Vítězslav Jandák
Poslankyně Eva Dundáčková
Poslankyně Michaela Šojdrová
Poslanec David Rath
Místopředseda vlády a ministr práce a sociálních věcí ČR Petr Nečas
Poslanec Antonín Seďa
Poslankyně Anna Čurdová
Poslankyně Dana Filipi


76. Návrh poslanců Robina Böhnische a Stanislava Křečka na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 130/2000 Sb., o volbách do zastupitelstev krajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 62/2003 Sb., o volbách do Evropského parlamentu a o změně některých zákonů /sněmovní tisk 143/ - třetí čtení

Poslanec Jiří Krátký
Poslanec Karel Šidlo
Poslankyně Kateřina Jacques
Místopředseda PSP Jan Kasal

(Jednání přerušeno ve 12.22 hodin.)

Místopředseda PSP Jan Kasal

(Jednání pokračovalo ve 12.34 hodin.)

Místopředseda PSP Jan Kasal
Poslanec Jiří Krátký


119. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 243/2000 Sb., o rozpočtovém určení výnosu některých daní územním samosprávným celkům a některým státním fondům (zákon o rozpočtovém určení daní), ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 319/ - druhé čtení

Ministr financí ČR Miroslav Kalousek
Poslanec Bohuslav Sobotka
Poslanec Tom Zajíček
Poslanec Radko Martínek
Poslanec Petr Braný
Poslanec Michal Doktor
Místopředseda PSP Jan Kasal

(Jednání přerušeno ve 13.03 hodin.)
(Jednání pokračovalo ve 14.31 hodin.)

Místopředsedkyně PSP Lucie Talmanová
Poslankyně Lenka Mazuchová
Místopředsedkyně PSP Lucie Talmanová

(Jednání přerušeno ve 14.34 hodin.)
(Jednání pokračovalo ve 14.40 hodin.)

Místopředsedkyně PSP Lucie Talmanová
Poslanec Petr Tluchoř
Místopředsedkyně PSP Lucie Talmanová

(Jednání přerušeno ve 14.45 hodin.)
(Jednání pokračovalo ve 14.55 hodin.)

Místopředsedkyně PSP Lucie Talmanová
Poslanec Radko Martínek
Poslanec Petr Braný
Poslanec Jan Schwippel


23. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 289/ - prvé čtení podle § 90 odst. 2

Ministr kultury ČR Václav Jehlička
Poslanec Vítězslav Jandák
Poslanec Petr Bratský
Poslanec Petr Pleva
Poslanec Vítězslav Jandák


63. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Úmluva o ochraně a podpoře rozmanitosti kulturních projevů /sněmovní tisk 278/ - prvé čtení

Ministr kultury ČR Václav Jehlička
Poslankyně Kateřina Jacques


54. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Evropsko-středomořská letecká dohoda mezi Evropským společenstvím a jeho členskými státy na jedné straně a Marockým královstvím na straně druhé /sněmovní tisk 204/ - druhé čtení

Ministr dopravy ČR Aleš Řebíček
Poslanec Jan Bauer
Poslanec Václav Exner


22. Vládní návrh zákona o vývozu a dovozu zboží, které by mohlo být použito pro výkon trestu smrti, mučení nebo jiné kruté, nelidské či ponižující zacházení nebo trestání, a o poskytování technické pomoci s tímto zbožím související, a o změně zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 273/ - prvé čtení podle § 90 odst. 2

Ministr průmyslu a obchodu ČR Martin Říman
Poslanec Zdeněk Lhota


35. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy a o změně a doplnění zákona č. 468/1991 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání, ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 305/ - prvé čtení

Ministr průmyslu a obchodu ČR Martin Říman
Poslanec Vlastimil Aubrecht


49. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 19/1997 Sb., o některých opatřeních souvisejících se zákazem chemických zbraní a o změně a doplnění zákona č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 140/1961 Sb., trestní zákon, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 295/ - prvé čtení

Ministr průmyslu a obchodu ČR Martin Říman
Poslanec Milan Bičík


4. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 325/1999 Sb., o azylu a o změně zákona č. 283/1991 Sb., o Policii České republiky, ve znění pozdějších předpisů, (zákon o azylu), ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony /sněmovní tisk 191/ - druhé čtení

Místopředseda vlády a ministr práce a sociálních věcí ČR Petr Nečas
Poslankyně Zuzka Bebarová-Rujbrová
Poslankyně Gabriela Kalábková
Poslankyně Zuzka Bebarová-Rujbrová
Poslanec František Bublan
Poslankyně Gabriela Kalábková
Předseda PSP Miloslav Vlček
Poslanec Tomáš Kladívko
Poslankyně Hana Orgoníková
Poslankyně Zuzka Bebarová-Rujbrová
Poslanec František Bublan
Poslanec Ondřej Liška
Poslankyně Gabriela Kalábková
Poslankyně Michaela Šojdrová
Poslanec Tomáš Kladívko


28. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 243/2000 Sb., o rozpočtovém určení výnosu některých daní územním samosprávným celkům a některým státním fondům (zákon o rozpočtovém určení daní), ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 320/ - prvé čtení podle § 90 odst. 2

Poslanec Radko Martínek
Poslanec Pavel Severa
Předseda PSP Miloslav Vlček

(Jednání přerušeno v 17.07 hodin.)
(Jednání pokračovalo v 17.12 hodin.)

Předseda PSP Miloslav Vlček
Poslanec Radko Martínek
Poslanec Milan Bičík
Poslanec Vladislav Vilímec
Ministr financí ČR Miroslav Kalousek
Poslanec Milan Bičík
Ministr financí ČR Miroslav Kalousek


31. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 363/1999 Sb., o pojišťovnictví a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojišťovnictví), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích a o změně zákona č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla), ve znění zákona č. 307/1999 Sb., ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 250/ - prvé čtení

Předseda PSP Miloslav Vlček

(Jednání přerušeno v 17.31 hodin.)
(Jednání pokračovalo v 17.35 hodin.)

Předseda PSP Miloslav Vlček
Místopředseda vlády a ministr pro místní rozvoj ČR Jiří Čunek
Poslanec Petr Červenka


32. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 277/ - prvé čtení

Místopředseda vlády a ministr životního prostředí ČR Martin Bursík
Poslanec Vlastimil Aubrecht


33. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony /sněmovní tisk 283/ - prvé čtení

Ministr zemědělství ČR Petr Gandalovič
Poslanec Pavel Kováčik


34. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů (veterinární zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 287/ - prvé čtení

Ministr zemědělství ČR Petr Gandalovič
Poslanec Pavel Bohatec


36. Vládní návrh zákona o předcházení ekologické újmě a o její nápravě a o změně některých zákonů /sněmovní tisk 322/ - prvé čtení

Místopředseda vlády a ministr životního prostředí ČR Martin Bursík
Poslanec Ladislav Libý
Poslankyně Kateřina Konečná
Poslanec Libor Ambrozek
Místopředseda vlády a ministr životního prostředí ČR Martin Bursík
Poslankyně Kateřina Konečná
Poslanec Petr Tluchoř
Předseda PSP Miloslav Vlček

(Jednání skončilo v 18.39 hodin.)


Přihlásit/registrovat se do ISP