(Jednání pokračovalo v 17.12 hodin.)

 

Předseda PSP Miloslav Vlček: Pauza na zajištění pana ministra Kalouska uplynula. Místo pana ministra Kalouska vystoupí pan ministr Čunek.

Chci jen zopakovat, že bylo proti tomuto návrhu vzneseno veto, nelze tedy návrh projednat podle § 90 odstavec 2, protože byla vznesena námitka proti takovémuto postupu. Dále zopakuji, že návrh zákona jsme začali projednávat v pátek 19. října, kdy jsme přerušili obecnou rozpravu. Budeme tedy v obecné rozpravě pokračovat.

Ptám se, jestli se někdo do obecné rozpravy hlásí. Je tomu tak. Hlásí se pan poslanec Martínek. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Radko Martínek: Vážený pane předsedo, vážené kolegyně, kolegové, znovu upozorňuji na to, že tento zákon nemá podstatné náležitosti. Mají se prostřednictvím tohoto zákona převádět finanční prostředky na kraje prostřednictvím rozpočtového určení, nicméně má-li se to aspoň teoreticky provést, musí se změnit školský zákon, a to v řadě paragrafů. V tomto zákoně o tom není ani půl slova.

Takže podle mého názoru by bylo nejlépe, aby se tento návrh zákona neprojednával. Pokud by vláda nestáhla tento návrh zákona, tak nám nezbývá, než navrhnout jeho zamítnutí v prvním čtení, ale rozumnější by bylo, kdyby ho vláda stáhla.

 

Předseda PSP Miloslav Vlček: Děkuji, pane poslanče. O slovo se přihlásil pan poslanec Bičík. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Milan Bičík: Vážený pane předsedo, vážení přítomní členové vlády, kolegové, kolegyně, nechtěl bych vést obsahovou dlouhou rozpravu a diskusi, i když ji mám připravenu. Mohu vás ubezpečit, že pokud to bude nutné, tak ji také povedu. Chtěl bych ale upozornit na to, o čem zde už hovořil kolega z české sociální demokracie. Chtěl bych upozornit na některé další věci, které alespoň z toho formálního pohledu je možné z návrhu, který nám byl předložen, vyčíst.

Tedy to sladění s platnou legislativou. Ano, zákon číslo 561/2004 Sb., zkráceně školský zákon, obsahuje nejen § 160, 161 a 162 a příslušné odstavce, které se týkají financování škol, tedy i krajských škol, středních škol a dalších zařízení, která zařazujeme do tzv. krajského školství, ale jsou to také další paragrafy související s financováním právnických osob, které činnost škol provozují. Čili jde o skutečně velmi závažný nedostatek tohoto návrhu, který je v přímém rozporu s § 86 odstavec 5 zákona o jednacím řádu Poslanecké sněmovny.

Mrzí mě také skutečnost, že přinejmenším ještě v pátek Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy bylo se svým stanoviskem v příkrém rozporu s Ministerstvem financí. Stalo se to za dobu mého působení v Poslanecké sněmovně poprvé, aby dvě ministerstva téže vlády vystupovala k témuž návrhu zákona, který vláda předkládá, v tak příkrém rozporu. Mohou to potvrdit i všichni členové podvýboru pro školství výboru pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu, kteří se tohoto jednání zúčastnili a kteří mohli slyšet argumenty obou stran. Myslím, že by mohli hovořit o tom, jak slabé byly argumenty ze strany Ministerstva financí, jak silné argumenty zazněly ze strany Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy. Nebyly to důvody finanční. Byly to důvody přísně věcné, důvody, které by měly být vážným zamyšlením pro každého, kdo tvrdí a hlásí se k tomu, co máme my jako zástupci politických stran, které v současné době působí ve Sněmovně, všichni ve svých volebních programech - zabezpečit kvalitní péči o vzdělání našich dětí, našich vnoučat, naší mládeže.

Chtěl bych upozornit na další věc. Také zaměstnavatelské svazy zodpovědně posuzovaly tento návrh i z pohledu předcházejících návrhů a ve shodě s těmi, kteří zde už hovořili, nedoporučují přijetí zákona, doporučují jeho zamítnutí a ponechání financování krajského školství v tom modelu, který v současné době existuje.

Protože v pátek, jak jsem si ověřil ze stenozáznamu, již zazněl návrh na zamítnutí návrhu zákona v prvním čtení, omezím se nyní pouze na prohlášení, že se přihlašuji a přidávám k návrhu a navrhuji podle § 90 odstavec 7 zákona o jednacím řádu Poslanecké sněmovny, aby předložený návrh zákona byl zamítnut ještě v tomto prvním čtení. Pro případ, že by tento návrh nebyl schválen plénem Sněmovny, pak předkládám současně ještě podmiňující návrh, a to na vrácení návrhu předkladateli k dopracování podle § 90 odstavec 7 zákona o jednacím řádu, s tím zdůvodněním, které zde už zaznělo - návrh nesplňuje požadavky na jeho zpracování dané zákonem o jednacím řádu.

Děkuji vám za pozornost.

 

Předseda PSP Miloslav Vlček: Děkuji, pane poslanče. Ptám se, jestli se někdo hlásí do obecné rozpravy. Není tomu tak. Obecnou rozpravu končím. Ptám se také na závěrečná slova pana zpravodaje. Ano, pan zpravodaj chce vystoupit. Prosím, pane zpravodaji, máte slovo.

 

Poslanec Vladislav Vilímec: Vážený pane předsedo, vážená vládo, vážené kolegyně a kolegové, nechci se v závěrečném vystoupení podrobně vyjadřovat k diskusi, ani k dnešní, ani k páteční.

Souhlasím s tím, že převod finančních prostředků na krajské školství na tzv. přímé náklady, platy učitelů, do daňových výnosů by mělo být propojeno se změnou, resp. technickou změnou školského zákona. Také jako zpravodaj zdůrazňuji, že tu jsem připraven podat v rámci druhého čtení k projednání ve výborech. Technická novela školského zákona nemusí být nikterak rozsáhlá. Nesouhlasím zde s panem poslancem Bičíkem, že to musí být komplikovaná norma. Jde pouze o to, aby pasáže, které by mohly být v kolizi se zákonem o rozpočtovém určení daní, byly upraveny.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP