(16.00 hodin)
(pokračuje Říman)

Ta současná novela nemění základní principy stávajícího zákona. Implementuje ale do něj opatření přijatá na posledních konferencích smluvních států oné úmluvy a zároveň jej uvádí do souladu s právními úpravami Evropských společenství, zejména s nařízením Rady č. 1334/2000.

Zároveň je otevření zákona využito k tomu, abychom snížili administrativní zátěž v této oblasti, zejména pro podnikatelskou veřejnost, aniž by samozřejmě došlo ke snížení efektivnosti kontrolního systému. Například se vypouští povinnost fyzických a právnických osob ohlašovat jakýkoliv dovoz a vývoz stanovených látek celním úřadům, zrušuje se ohlašovací povinnost jako formální podmínky pro nakládání s nebezpečnými a méně nebezpečnými látkami atd. Potřebné údaje a informace o dovozu a vývozu jsou v dostatečné míře získávány přímo z hlášení fyzických a právnických osob ve spolupráci s ostatními kontrolními orgány ČR, jako je např. licenční správa Ministerstva průmyslu a obchodu, a díky výměně informací s ostatními členskými státy oné zmiňované úmluvy.

Tolik na úvod tohoto bodu. Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Lucie Talmanová: I já vám děkuji. Prosím, aby se slova ujal zpravodaj pro prvé čtení pan poslanec Milan Bičík. Vážený pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Milan Bičík: Vážená paní předsedající, členové vlády, kolegyně, kolegové, já pouze navážu na úvodní slova pana ministra, protože je mohu pouze potvrdit.

Chtěl bych pouze připomenout, že návrh na novelu zmiňovaného zákona 19/1997 Sb. byl zpracován už v roce 2005 a na jaře roku 2006 byla novela tohoto zákona projednávána jako jeden z posledních zákonů v prvním čtení ve čtvrtém volebním období zde ve Sněmovně. První čtení proběhlo v březnu, novela byla prakticky bez diskuse přikázána do druhého čtení a vzhledem k blížícím se volbám pak už k dalšímu projednávání zákona nedošlo, a řečeno hezky česky, spadl tedy pod stůl.

Tento návrh novely zákona č. 19/1997 Sb. skutečně nemění původní zákon, zaměřuje se především na implementaci opatření přijatých na již vzpomínaných konferencích smluvních států úmluvy po jejím vstupu v platnost. Možná bych mohl připomenout, že kromě jiného řekněme zobrazuje svým způsobem i zkušenosti z kontrolní činnosti národního orgánu odpovědného za implementaci úmluvy do českého právního řádu, tedy z činnosti Státního úřadu pro jadernou bezpečnost.

Jinak bych rád připomenul, že navrhovatelé konstatují, že navrhovaná novela je v souladu s právním pořádkem ČR, v souladu s úmluvou, že není v rozporu s právními úpravami platnými v Evropských společenstvích, dále že přijetí zákona nezatíží rozpočet ČR ani ostatní veřejné rozpočty, protože kontrola zákazu chemických zbraní je prováděna již řadu let na základě současně platných právních předpisů. Rovněž se nepředpokládají žádné dopady na podnikatelské prostředí, sociální dopady ani dopady na životní prostředí.

Já osobně bych rád ocenil, že přílohou návrhu novely je současně i návrh znění příslušného právního prováděcího předpisu k zákonu, tak jak to i předpokládá zákon o jednacím řádu Poslanecké sněmovny ve svém paragrafu 86 odst. 4, což se ne vždy stává.

Vzhledem k tomu, že jsem se z vaší strany, kolegyně a kolegové, nesetkal s žádnými odmítavými stanovisky, že i avizovaná diskuse k několika málo ustanovením novely by se měla týkat zejména technických úprav, dovolte, abych v závěru své zprávy doporučil postoupení tisku 295 do druhého čtení a současně abych se vzdal svého vystoupení v závěru rozpravy. Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Lucie Talmanová: I já vám děkuji. Otevírám obecnou rozpravu, do které nemám žádnou písemnou přihlášku. Do této rozpravy si nikdo nepřeje se zapojit ani z místa, obecnou rozpravu tedy končím. Pan zpravodaj již avizoval vzdání se svého závěrečného slova; předpokládám, že ani pan ministr nebude mít vůli uplatnit tuto svoji možnost a právo, a budeme tedy rozhodovat o přikázání návrhu zákona výborům k projednání.

Organizační výbor navrhl přikázat předložený návrh k projednání výboru pro obranu. Má někdo jiný návrh? Není tomu tak.

 

Přistoupíme tedy k hlasování pořadové číslo 134, které tímto zahajuji, a táži se vás, kdo souhlasí s tím, aby předložený návrh byl přikázán k projednání výboru pro obranu, nechť stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti tomuto návrhu? Děkuji vám.

Z přítomných 164 poslankyň a poslanců se pro tento návrh vyslovilo 119, proti nikdo. Konstatuji, že návrh byl přikázán k projednání výboru pro obranu.

 

Nyní se budeme zabývat již posledním pevně zařazeným bodem pro dnešní odpoledne. Je jím

 

4.
Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 326/1999 Sb., o pobytu
cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, ve znění
pozdějších předpisů, zákon č. 325/1999 Sb., o azylu a o změně zákona
č. 283/1991 Sb., o Policii České republiky, ve znění pozdějších předpisů,
(zákon o azylu), ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
/sněmovní tisk 191/ - druhé čtení

 

Z pověření vlády předložený návrh zákona uvede, resp. ministra vnitra v tomto případě zastoupí místopředseda vlády pan Petr Nečas. Vážený pane ministře, přejete si ve druhém čtení přednésti úvodní slovo? Ano, máte slovo.

 

Místopředseda vlády a ministr práce a sociálních věcí ČR Petr Nečas: Vážená paní předsedající, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, dámy a pánové, dovolte mi, abych vám uvedl tento vládní návrh v rámci jeho druhého čtení.

Jak již bylo uvedeno v úvodním slově v průběhu prvního čtení, cílem vládního návrhu zákona je zejména zohlednit v právním řádu ČR další nově přijaté právní předpisy ES, resp. EU v oblasti cizineckého a azylového práva.

V zákoně č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, je třeba zohlednit nově přijatou směrnici Rady 2005/71/ES, o zvláštním postupu pro přijímání státních příslušníků třetích zemí pro účely vědeckého výzkumu. Transpoziční lhůta této směrnice bohužel doběhla 12. října letošního roku.

Návrh zákona má rovněž zajistit soulad zákona s nařízením Evropského parlamentu a Rady č. 562/2006, kterým se stanový kodex společenství o pravidlech upravujících přeshraniční pohyb osob, tzv. schengenský hraniční kodex, který vstoupil v platnost dnem 13. října loňského roku.

Dále se navrhuje zajistit plnou transpozici směrnice Rady 2001/51/ES ze dne 28. června 2001, kterou se doplňuje čl. 26 úmluvy k provedení schengenské dohody ze dne 14. června 1985. V souvislosti s přípravou ČR na plné převzetí schengenského acquis je třeba ošetřit i další skutečnosti potřebné k zajištění transpozice tohoto acquis do právního řádu ČR.

Návrh také představuje novou koncepci působnosti a organizačního uspořádání služby cizinecké policie v podmínkách zrušených kontrol na vnitřních hranicích, včetně případného dočasného znovuzavedení ochrany vnějších hranic.

Návrh novely zákona o azylu reaguje na další z vydaných směrnic EU, konkrétně na směrnici Rady 2005/85/ES ze dne 1. prosince 2005 o minimálních normách pro řízení v členských státech o přiznávání a odnímání postavení uprchlíka.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP