Stenografický zápis 36. schůze, 14. října 2004


(Schůze zahájena v 9:02 hod.)

Místopředseda PSP Vojtěch Filip
Poslanec Ladislav Skopal
Poslankyně Taťána Fischerová
Poslankyně Hana Šedivá
Poslankyně Taťána Fischerová


5. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 648/ - druhé čtení

Ministryně zdravotnictví ČR Milada Emmerová
Poslanec Josef Janeček
Poslankyně Lucie Talmanová
Poslanec Miroslav Opálka
Poslanec Jaroslav Krákora
Poslankyně Lucie Talmanová
Poslanec Josef Janeček


13. Vládní návrh zákona trestní zákoník /sněmovní tisk 744/ - prvé čtení

Místopředseda vlády a ministr spravedlnosti ČR Pavel Němec
Poslanec Jiří Pospíšil


15. Vládní návrh zákona o změně některých zákonů v souvislosti s přijetím trestního zákoníku a zákona o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim /sněmovní tisk 746/ - prvé čtení

Místopředseda vlády a ministr spravedlnosti ČR Pavel Němec
Poslanec Jiří Pospíšil
Ministr a předseda Legislativní rady vlády ČR Jaroslav Bureš
Poslanec Jiří Pospíšil
Poslankyně Vlasta Parkanová
Poslanec Radim Chytka
Poslankyně Marie Rusová
Poslanec Marek Benda
Místopředsedkyně PSP Jitka Kupčová
Poslanec Zdeněk Jičínský
Místopředseda PSP Vojtěch Filip
Poslanec Josef Janeček
Poslanec Zdeněk Jičínský
Místopředseda PSP Ivan Langer
Poslankyně Eva Dundáčková
Ministr a předseda Legislativní rady vlády ČR Jaroslav Bureš
Místopředseda vlády a ministr spravedlnosti ČR Pavel Němec


13. Vládní návrh zákona trestní zákoník /sněmovní tisk 744/ - prvé čtení

Místopředsedkyně PSP Jitka Kupčová
Poslanec Jiří Pospíšil
Místopředseda PSP Vojtěch Filip


15. Vládní návrh zákona o změně některých zákonů v souvislosti s přijetím trestního zákoníku a zákona o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim /sněmovní tisk 746/ - prvé čtení

Poslanec Jiří Pospíšil
Poslanec Petr Ibl
Místopředsedkyně PSP Jitka Kupčová

(Jednání přerušeno ve 12.50 hodin.)
(Jednání pokračovalo ve 13.02 hodin.)

Místopředsedkyně PSP Jitka Kupčová


83. Návrh na změny ve složení orgánů Poslanecké sněmovny

Poslanec Pavel Hojda
Poslanec Jaromír Talíř
Poslankyně Hana Šedivá
Poslanec Pavel Hojda


84. Návrh na volbu členů dozorčí rady Vinařského fondu

Poslanec Pavel Hojda


85. Návrh na volbu členů dozorčí rady Státního fondu dopravní infrastruktury

Místopředsedkyně PSP Jitka Kupčová

(Jednání přerušeno ve 13.15 hodin.)
(Jednání pokračovalo v 14.30 hodin.)

Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová


106. Ústní interpelace

Poslanec Miroslav Beneš
Předseda vlády ČR Stanislav Gross
Poslanec Miroslav Beneš
Předseda vlády ČR Stanislav Gross
Poslanec Lubomír Suk
Předseda vlády ČR Stanislav Gross
Poslanec Lubomír Suk
Předseda vlády ČR Stanislav Gross
Poslanec Martin Říman
Předseda vlády ČR Stanislav Gross
Poslanec Martin Říman
Předseda vlády ČR Stanislav Gross
Poslanec Petr Bratský
Předseda vlády ČR Stanislav Gross
Místopředseda PSP Ivan Langer
Předseda vlády ČR Stanislav Gross
Místopředseda PSP Ivan Langer
Předseda vlády ČR Stanislav Gross
Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová

(Jednání přerušeno od 15.12 do 15.15 hodin.)

Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová
Poslankyně Eva Dundáčková
Místopředseda vlády a ministr spravedlnosti ČR Pavel Němec
Poslankyně Eva Dundáčková
Místopředseda vlády a ministr spravedlnosti ČR Pavel Němec
Poslanec Walter Bartoš
Poslanec Zbyněk Novotný
Ministr informatiky ČR Vladimír Mlynář
Poslanec Zbyněk Novotný
Ministr informatiky ČR Vladimír Mlynář
Poslankyně Alena Páralová
Místopředseda vlády a ministr spravedlnosti ČR Pavel Němec
Poslankyně Alena Páralová
Místopředseda vlády a ministr spravedlnosti ČR Pavel Němec
Poslanec Tomáš Kladívko
Poslankyně Lucie Talmanová
Ministryně zdravotnictví ČR Milada Emmerová
Poslankyně Lucie Talmanová
Ministryně zdravotnictví ČR Milada Emmerová
Poslanec Pavel Hrnčíř
Poslanec Pavel Kováčik
Ministr průmyslu a obchodu ČR Milan Urban
Poslanec Pavel Kováčik
Ministr průmyslu a obchodu ČR Milan Urban
Poslankyně Kateřina Dostálová
Ministr financí ČR Bohuslav Sobotka
Poslankyně Kateřina Dostálová
Ministr financí ČR Bohuslav Sobotka
Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová

(Jednání přerušeno v 16.13 hodin.)
(Jednání pokračovalo v 16.33 hodin.)

Místopředseda PSP Ivan Langer


107. Odpovědi členů vlády na písemné interpelace

Poslankyně Eva Dundáčková
Místopředseda vlády a ministr práce a sociálních věcí ČR Zdeněk Škromach
Poslankyně Eva Dundáčková
Místopředseda vlády a ministr práce a sociálních věcí ČR Zdeněk Škromach
Poslankyně Eva Dundáčková
Poslankyně Alena Páralová
Místopředseda PSP Ivan Langer

(Jednání přerušeno od 17.01 do 17.05 hodin.)

Místopředseda PSP Vojtěch Filip
Místopředseda PSP Ivan Langer
Poslanec Jiří Pospíšil
Poslanec Pavel Hojda


84. Návrh na volbu členů dozorčí rady Vinařského fondu

Místopředseda PSP Ivan Langer

(Jednání přerušeno v 17.25 hodin.)
(Jednání pokračovalo v 17.30 hodin.)

Místopředseda PSP Ivan Langer


52. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Dohoda evropského spolupracujícího státu mezi Českou republikou a Evropskou kosmickou agenturou /sněmovní tisk 547/ - druhé čtení

Poslanec Jiří Karas
Místopředseda vlády a ministr práce a sociálních věcí ČR Zdeněk Škromach


53. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s přístupem: 1) Úmluva vypracovaná na základě článku K.3 Smlouvy o Evropské unii o používání informační technologie pro celní účely, 2) Protokol ze dne 29. listopadu 1996 vypracovaný na základě článku K.3 Smlouvy o Evropské unii o výkladu Úmluvy o používání informační technologie pro celní účely prostřednictvím rozhodnutí o předběžné otázce vydávaných Soudním dvorem Evropských společenství, 3) Protokol ze dne 12. března 1999 vypracovaný na základě článku K.3 Smlouvy o Evropské unii týkající se rozsahu úpravy praní výnosů obsažené v Úmluvě o používání informační technologie pro celní účely a týkající se zahrnutí registrační značky dopravního prostředku do Úmluvy - Prohlášení, 4) Protokol ze dne 8. května 2003 vypracovaný v souladu s článkem 34 Smlouvy o Evropské unii, kterým se mění Úmluva o používání informační technologie pro celní účely, pokud jde o vytvoření identifikační databáze celních spisů, a k vyslovení souhlasu s ratifikací Dohoda ze dne 26. července 1995 o prozatímním uplatňování Úmluvy vypracované na základě článku K.3 Smlouvy o Evropské unii o používání informační technologie pro celní účely mezi některými členskými státy Evropské unie. /sněmovní tisk 606/ - druhé čtení

Poslanec Jan Škopík
Ministr financí ČR Bohuslav Sobotka


54. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Budapešťská úmluva o smlouvě o přepravě zboží po vnitrozemských vodních cestách (CMNI) /sněmovní tisk 697/ - prvé čtení

Místopředseda vlády a ministr dopravy ČR Milan Šimonovský
Poslanec David Šeich


55. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Dohoda o podpoře, rozmísťování a používání družicových navigačních systémů Galileo a GPS a navazujících aplikací /sněmovní tisk 760/ - prvé čtení

Místopředseda vlády a ministr dopravy ČR Milan Šimonovský
Poslanec Stanislav Fischer


56. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Dohoda o statutu spolupracujícího státu mezi vládou České republiky a Evropskou organizací pro využívání meteorologických družic (EUMETSAT) /sněmovní tisk 719/ - prvé čtení

Místopředseda vlády a ministr dopravy ČR Milan Šimonovský
Poslanec Stanislav Fischer


57. Vládní návrh, kterým se Parlamentu České republiky předkládá Úmluva Mezinárodní organizace práce č. 185 o průkazech totožnosti námořníků (revidovaná), přijatá na 91. zasedání Mezinárodní konference práce v roce 2003 /sněmovní tisk 729/ - prvé čtení

Místopředseda vlády a ministr práce a sociálních věcí ČR Zdeněk Škromach
Poslanec Miroslav Krajíček


58. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Dohoda mezi vládou České republiky a vládou Maďarské republiky o vzájemném uznávání rovnocennosti dokladů o vzdělání a dokladů o vědeckých hodnostech a titulech vydávaných v České republice a v Maďarské republice, podepsaná v Budapešti dne 6. května 2004 /sněmovní tisk 742/ - prvé čtení

Místopředseda vlády a ministr práce a sociálních věcí ČR Zdeněk Škromach
Poslanec Karel Šplíchal


59. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s přístupem Úmluva o určení státu příslušného pro posuzování žádosti o azyl podané v některém z členských států Evropských společenství /sněmovní tisk 761/ - prvé čtení

Místopředseda vlády a ministr práce a sociálních věcí ČR Zdeněk Škromach
Poslanec Petr Lachnit
Poslanec Jan Schwippel


60. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Dodatkový protokol k Evropské úmluvě o předávání žádostí o právní pomoc, přijatý v Moskvě dne 4. října 2001 /sněmovní tisk 770/ - prvé čtení

Místopředseda vlády a ministr spravedlnosti ČR Pavel Němec
Poslanec Jiří Karas
Místopředseda PSP Ivan Langer

(Jednání skončilo v 18.27 hodin.)


Přihlásit/registrovat se do ISP