(16.00 hodin)
(pokračuje M. Urban)

Kontrolu použití finančních prostředků zajišťuje meziresortní komise složená ze zástupců Ministerstva financí, průmyslu a obchodu, Ministerstva informatiky a Ministerstva vnitra.

V září 2003 schválil ÚHOS dokumentaci, která se několikrát přepracovávala, a Ministerstvo financí převedlo do kapitoly Ministerstva průmyslu a obchodu 150 mil. korun. K datu 31. 12. 2003 bylo provedeno finanční vyúčtování, tedy čerpání za rok 2003, a byly uvolněny prostředky ve výši 60 mil. korun. Částka 90 mil. korun byla převedena do roku 2004. Rok 2004 - prostředky státního rozpočtu ve výši shora uvedených 90 mil. Ministerstvo průmyslu a obchodu navýšilo o 10 mil. korun, a to ze svého rozpočtu na úkor jiných programů Ministerstva průmyslu a obchodu.

Vzhledem k tomu, že Hospodářská komora není připravena na samofinancování tak, jak bylo předpokládáno při zřizování informačních míst, a nemá dostatečné vlastní zdroje, domníváme se, že pro rok 2004 je problém řešitelný ze zdrojů Ministerstva průmyslu a obchodu ještě ve výši 15 mil. korun. Konstatuji také ale, že ne všechny prostředky, které má k dispozici Hospodářská komora, byly realizovány v rámci tohoto projektu. Podle mých informací je minimálně okolo 30 mil. korun v této chvíli na účtech Hospodářské komory, kam je MPO převedlo.

Pro rok 2005, přestože to měl být již rok samofinancování informačních míst Hospodářské komory, nárokovalo Ministerstvo průmyslu a obchodu pro svoji kapitolu částku 130 mil. korun. Ministerstvo financí v rámci limitů kapitol stanovilo částku 20 mil. korun, o které hovořil pan poslanec, pan předseda Kováčik.

 

Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová: Pane ministře, promiňte, já vás musím upozornit, že uplynula lhůta pro vaši odpověď.

 

Ministr průmyslu a obchodu ČR Milan Urban Pak ale nestačím odpovědět na tu otázku. (Smích v sále.)

 

Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová: Za to já opravdu nemohu. To je věc toho, kdo vám tu otázku psal. Jednací řád říká, že vy máte pět minut na odpověď. Opravdu je mi to líto, ale nemohu si pomoci.

Nyní má možnost položit doplňující dotaz pan poslanec Kováčik. Prosím, pane poslanče.

 

Poslanec Pavel Kováčik: Děkuji, paní místopředsedkyně. Já bych si položením doplňující otázky dovolil poskytnout panu ministrovi prostor na dokončení odpovědi. Ale přesto, ta doplňující otázka zní, pane ministře - jste skutečně osobně přesvědčen o tom, že je třeba plnit programové prohlášení vaší vlády a program vaší politické strany, které mimo jiné hovoří o zjednodušení administrativních bariér při podnikání, to znamená o možnosti nárůstu pracovních míst pro občany České republiky tím, že se ty kroky, které už se začaly dělat, například tento přes Hospodářskou komoru, nebudou usnadňovat i nadále, že budeme pouze hovořit o nějakých číslech, která nám tu předkládáte, ale že celková částka 364 mil. korun bude vyčerpána na tento projekt, který běží a kde se budují jenom zčásti?

 

Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová: Děkuji vám, pane poslanče. Přesně jste odhadl čas. Pan ministr, musím upozornit, má dvě minuty na odpověď.

 

Ministr průmyslu a obchodu ČR Milan Urban Ano, paní místopředsedkyně, vím, takže budu velmi stručný.

Na tento projekt nebylo vyčleněno 360 mil., ale pouze 150. Ministerstvo vynaloží na tento projekt celkem 175 mil. korun, tedy 25 mil. korun ze svého.

Co se týká zjednodušení administrativy a přístupu státu k malému a střednímu podnikání, probíhá mnoho kroků. Tedy bude zřízeno jedno kontaktní místo pro podnikatele, bude spousta změn, které vyplývají z jednání Rady pro rozvoj podnikání. Hospodářská komora a informační místa v tom hrají určitou roli, nikoliv však klíčovou.

 

Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová: Děkuji vám, pane ministře. Nyní má slovo paní poslankyně Kateřina Dostálová se svou interpelací ve věci celní správy na ministra financí Bohuslava Sobotku. Dostala jsem informaci, že pan ministr je tu někde v kuloárech. Prosím, pokud mě slyší, aby se dostavil do jednací síně. Možná vás požádám, paní poslankyně… (Ministr Sobotka vchází do jednací síně.) Výborně, můžeme začít.

 

Poslankyně Kateřina Dostálová: Vážená paní místopředsedkyně, vážený pane ministře, kolegyně a kolegové. Já bych chtěla pana ministra, ale nejenom pana ministra, ale i vás seznámit s takovou krátkou historkou, která se mi stala dne 9. 9. ve 12.30 hodin u čerpací stanice ARAL na 95. kilometru ve směru na Moravu na dálnici D1. Ve 12.30, kdy jsem vyjížděla z této čerpací stanice, můj vůz obstoupili čtyři muži v černém, čtyři muži bez jakékoliv legitimace, jakékoliv čísla, jakékoliv čepice či řádného ustrojení, pouze měli na sobě vesty a na nich byl nápis "Celní správa". Tito muži poměrně hrubým způsobem po mně požadovali doklady od dálniční známky a přede mnou ještě kontrolovali jednoho řidiče osobního vozidla, kterému prohlíželi zavazadlový prostor.

Já bych se vás, pane ministře, chtěla zeptat, zda odměna, kterou vaše sociálně demokratická vláda udělila policii, hasičům, celníkům a vězeňské službě, je odměnou za takovéto špízlování, ficlování občanů. Nestačí snad už to, že šacujete, rabujete kapsy daňových poplatníků? Ale začínáme žít ve státě, kde když řádně načerpáte a jedete, sama žena v osobním vozidle, po dálnici D1, tak jste takto hrubě zastaveny řádně neoznačenými představiteli Celní správy? Děkuji za odpověď. (Potlesk ODS.)

 

Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová: Děkuji vám, paní poslankyně, a prosím o odpověď ministra financí Bohuslava Sobotku.

 

Ministr financí ČR Bohuslav Sobotka Děkuji. Vážená paní místopředsedkyně, vážené dámy, vážení pánové, pokud z této kontroly, která byla vykonána u paní poslankyně, vznikl tento nepříjemný dojem, pak se chci paní poslankyni omluvit. Nicméně musím konstatovat, že obdobná kontrola proběhla na základě zákonné pravomoci, která byla touto Poslaneckou sněmovnou svěřena Celní správě, to znamená, je to pravomoc kontrolovat dodržování příslušného zákona a pravomoc zastavovat vozidla a pravomoc kontrolovat to, zda vozidlo, které používá vymezenou silniční síť, má příslušnou dálniční známku. Čili tento postup se opírá o příslušný zákon, který byl schválen a potvrzen touto Poslaneckou sněmovnou. To za prvé.

Za druhé. Domnívám se, že všechny takovéto kontroly by měly probíhat slušným a civilizovaným způsobem. Já požádám o informaci o tom, jakým způsobem probíhají kontroly tohoto typu, které vyplývají z kompetence celní a daňové správy, a jestli tedy náhodou nedochází k tomu, že je uplatňován řekněme nepřiměřeně striktní přístup. Nicméně kontrolám podléhají všechna vozidla, která se pohybují po příslušných komunikacích.

Chtěl bych také informovat o tom, že propříště připravujeme daleko intenzivnější kontroly, které by ovšem měly být zaměřeny na kamionovou dopravu a na to, zda kamiony, které projíždějí přes Českou republiku, plní povinnost pořídit si příslušnou dálniční známku, tak aby platily za použití naší dopravní infrastruktury. Drtivá většina kapacity Celní správy, která je vyčleněna pro kontroly silničních vozidel, bude v následujícím období primárně směřována na kontrolu nákladní a kamionové dopravy. Nicméně část této kapacity bude i nadále využívána na kontrolu ostatní dopravy z pohledu dodržování příslušných zákonů.

Chtěl bych také říci, že svěření těchto pravomocí nesouvisí s tím souběžným procesem, kdy byl schválen nový zákon o služebním poměru příslušníků ozbrojených sborů, který s sebou přinesl i dodatečné náklady na odměňování.

Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová: Děkuji vám, pane ministře. Paní poslankyně Kateřina Dostálová má doplňující dotaz. Prosím, máte slovo, paní poslankyně.

 

Poslankyně Kateřina Dostálová: Děkuji. Vážený pane ministře, já samozřejmě o zákonnosti tohoto postupu vím a také vím, že Občanská demokratická strana hlasovala proti uzákonění takovéhoto postupu.

Pominu to, že na této čerpací stanici byly desítky kamionů, které byly ponechány ladem, a byla kontrolována pouze osobní vozidla. Chci vám položit doplňující dotaz. Jak mám poznat, pokud můj vůz obstoupí muži v černém s vestou "Celní správa", že jde opravdu o celní správu a nejde o gang únosců či kriminálníků, kteří na mě ve kterémkoliv okamžiku vytáhnou kolt, v lepším případě vystoupím z auta a oni s mým vozem odjedou, v horším případě se to může odehrát jinak, protože tito lidé nebyli žádným způsobem označeni, ani se nelegitimovali, ani se mi nepředstavili?

***
Přihlásit/registrovat se do ISP