(15.00 hodin)

Předseda vlády ČR Stanislav Gross: Paní místopředsedkyně, bez problému se k tomu mohu vrátit v příští interpelaci, takže vám tu radost trošku seberu. (Potlesk z řad poslanců koalice.)

 

Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová: Já nemám žádnou radost, věřte mi.

Čtvrtým vylosovaným v tomto bloku interpelací je pan poslanec Petr Bratský, kterého prosím, aby se ujal slova. Po něm bude hovořit pan poslanec David Šeich.

 

Poslanec Petr Bratský: Pan ministr vnitra dne 7. 9. odeslal dopis generálnímu sekretáři prezidia mezinárodní nevládní organizace CTIF, ve kterém označil za jediného právoplatného člena v této organizaci Hasičský záchranný sbor České republiky a několik signatářů. Domníváte se jako já, že se jedná o nepřípustné vměšování pana ministra do nevládní organizace, která je historicky a doposud řádným a jediným členem CTIF? Rovněž její prezidium bylo řádně a demokratickou členskou základnou v České republice zvoleno. Domníváte se zároveň, že nejdůležitějšími a nejpočetnějšími články tohoto sdružení jsou města a obce, které chce jako zřizovatele a členy Českého národního komitétu CTIF zřejmě pan ministr vnitra odříznout od mezinárodní spolupráce, která je historicky, ale nyní v rámci Evropské unie organizována přes samosprávu? Z těchto důvodů považuji dopis novopečeného pana ministra vnitra za nepřípustný a skandální. Jaké z toho vyvodíte vůči panu ministru vnitra důsledky?

 

Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová: Děkuji vám, pane poslanče. Prosím o odpověď předsedu vlády Stanislava Grosse.

 

Předseda vlády ČR Stanislav Gross: Vážená paní místopředsedkyně, paní poslankyně, páni poslanci, plynule naváži na předchozí interpelaci, než se vyjádřím k interpelaci pana poslance Bratského.

Chtěl bych se vrátit k otázkám, které zde položil pan poslanec Říman. Chtěl bych jasně říci, že na rozdíl od jiných ústavních činitelů se o tuto kauzu nezajímám, ani přes média nikomu žádné výhrůžky neposílám. Jinými slovy - samozřejmě netuším, jaký může mít další vývoj zmíněná kauza, ani to vědět nechci. Jen říkám, že doposud neskončily postupy podle zákona, a to jak podle trestního řádu, tak ani podle zákona o státním zastupitelství. To je jediné, co je zapotřebí sdělit. (Výkřiky.)

Paní místopředsedkyně, bylo by dobré, aby v této chvíli na mě vaši kolegové nepokřikovali. Samozřejmě že plynule naváži na dotaz pana poslance Bratského, protože samozřejmě všechno souvisí s požární ochranou, včetně požární ochrany na státních zastupitelstvích apod. Věci spolu nepochybně úzce souvisí.

K otázkám pana poslance Římana. Je to vcelku jasné stanovisko. Možná že se ukáže, že tato věc bude zítra skončena, a bude zastaveno trestní stíhání bez jakéhokoli dalšího jednání. Nepochybně potom budou různé interpretace a různé další interpelace apod. Nevím, jak ta věc bude pokračovat, a nechci to vědět. Jen bych byl rád, kdyby se takto chovali všichni ústavní činitelé v každé fázi vyšetřování, v každé fázi postupu podle trestního řádu.

Nyní k otázce, kterou přednesl pan poslanec Bratský. Otázka zněla, jaké závěry vyvodím z postupu pana ministra vnitra. Odpověď je vcelku jednoduchá. Nevyvodím z tohoto postupu v této konkrétní věci žádné závěry, protože po mém soudu se ministr vnitra nedopustil ničeho závažného, z čeho je v tuto chvíli obviňován, neboť v poslední době se na Ministerstvo vnitra, konkrétně Generální ředitelství Hasičského záchranného sboru, které má přímo ze zákona povinnost zabezpečovat mezinárodní spolupráci na úseku požární ochrany, o čemž hovoří i § 24 odstavec 1 písm. r) zákona číslo 133/1985 Sb., o požární ochraně, obrátila celá řada hasičských spolků, svazů, výrobních, výzkumných i vzdělávacích organizací vyjadřující vážné znepokojení nad současnou činností Českého národního komitétu CTIF. Lze tedy říci, že se v podstatě jedná o všechny nejvýznamnější subjekty působící na úseku požární ochrany v České republice, které již z Českého národního komitétu vystoupily z důvodu nečinnosti uvedeného orgánu a nedostatečné spolupráce a komunikace na národní úrovni.

Dne 11. března 2004 se sešly prakticky všechny tyto významné subjekty a vyjádřily nespokojenost s prací dosavadního českého zástupce v CTIF. Právě na tomto jednání vyzvaly Ministerstvo vnitra a Generální ředitelství Hasičského záchranného sboru, aby v rámci své působnosti a povinnosti uložené zákonem na sebe převzalo zastupování zájmů České republiky při mezinárodní spolupráci s CTIF. Bylo tedy přijato společné memorandum, jehož jeden originál s podpisem statutárních zástupců nejvýznamnějších subjektů je zde k dispozici. Vzhledem k dané působnosti a odpovědnosti vyplývající ze zmiňovaného zákona nemůže být Ministerstvu vnitra, Generálnímu ředitelství Hasičského záchranného sboru lhostejné, že Česká republika nemá odpovídající zastoupení v jedné z nejvýznamnějších mezinárodních nevládních organizací, která působí ve světě již více než sto let. Právě z toho důvodu se rozhodlo tuto neuspokojivou situaci v oblasti mezinárodní spolupráce v oblasti požární ochrany řešit.

V souvislosti s tím navštívil Českou republiku také generální tajemník CTIF. Návštěva se uskutečnila v červnu. Pan generální tajemník se mohl osobně přesvědčit o existujících problémech a vyjádřil plné pochopení snahy Ministerstva vnitra tuto problematiku řešit. Přislíbil pomoc k jejímu konečnému vyřešení.

Jelikož není v silách a možnostech výkonného orgánu CTIF exekutivně řešit vnitřní národní problémy, obrátil se osobním dopisem na ministra vnitra a žádal jej o stanovisko, koho on pokládá za skutečného reprezentanta České republiky, resp. klíčových spolků. Toto byla ta odpověď.

Jinými slovy - nemyslím si, že je zapotřebí cokoli v tuto chvíli vyvozovat z kroků, které jsou nyní předmětem kritiky této interpelace, protože tato interpelace po mém soudu interpeluje spíše nežádoucí stav, který Ministerstvo vnitra se pokusilo vyřešit, a také jej vyřešilo. Z tohoto pohledu si myslím, že ministr vnitra spíše konal správně, nežli že by měl být kritizován. Děkuji za pozornost.

 

Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová: Děkuji, pane premiére. Doplňující dotaz k této otázce není. Pan poslanec David Šeich stahuje svou interpelaci, proto přicházíme k interpelaci šesté. Tou je interpelace místopředsedy Sněmovny Ivana Langera ve věci údajného odposlechu Zdeňka Šarapatky. Prosím, pane místopředsedo.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Vážený pane premiére, koncem září tohoto roku byl odvolán z funkce šéfa sekce předsedy vlády pan Zdeněk Šarapatka. Podle pana Šarapatky za jeho odvoláním stojí jeho postoj k Pavlu Přibylovi, vašemu dlouholetému blízkému spolupracovníkovi a v minulosti příslušníku Pohotovostního pluku SNB, který je tak známý svým zásahem na Národní třídě 17. listopadu 1989. Pan Šarapatka tvrdí, že byl v této souvislosti odposloucháván, dokonce tvrdí, že při setkání s Přibylem na Ministerstvu vnitra mu tento sdělil: Nesu Standovi výpisy z obsahu tvých telefonátů, jasně to dokazují.

Chci se vás tedy zeptat, zda jste byl někdy informován o tom, že byl panu Šarapatkovi odposloucháván telefon, zda jste byl informován o tom, že si někdo pořizoval výpis jeho telefonických rozhovorů, zda vám skutečně pan Přibyl přinesl záznam telefonických rozhovorů pana Šarapatky a zda - pokud víte o tom, že je přinesl - mi můžete říci, jak se k nim dostal. Vzhledem k tomu, že se k nim mohl dostat pouze poté, co již dávno nebyl ve své funkci, zřejmě tedy nejednal v souladu se zákonem. Zda tedy vy jste v této souvislosti podal trestní oznámení orgánům policie nebo státního zastupitelství.

 

Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová: Děkuji vám, pane místopředsedo. Prosím o odpověď předsedu vlády České republiky Stanislava Grosse.

 

Předseda vlády ČR Stanislav Gross: Vážená paní místopředsedkyně, paní poslankyně, páni poslanci, pokud jde o otázky, myslím, že je vcelku jednoduchá odpověď. Nevím, jestli jsem zaznamenal všechny otázky, ale otázka, zda jsem byl informován o odposleších pana kolegy Šarapatky - nebyl a silně pochybuji, že by kdy byly nějaké odposlechy, ale nemohu vědět samozřejmě o těchto odposleších, ale odpověď je jasná.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP