(15.20 hodin)
(pokračuje P. Němec)

Musím říci, že jakkoliv sugestivně působily zprávy médií a v podstatě v podobném duchu i interpelace paní poslankyně Dundáčkové, tak na druhou stranu musím říci, že zákony, které přijímá Parlament České republiky, musí platit v tomto okamžiku pro každého, a tedy i pro toho, kdo za sebou má určitě minulost, kdy prokázal své morální kvality za bývalého režimu. Myslím si prostě, že není cesta, jestliže se mi nelíbí rozhodnutí předsedy senátu, okupovat soudní budovu tím, že budu klást nějakou pasivní rezistenci a že donutím pořádkové síly, ať už justiční stráže, popřípadě policie, která byla požádána o součinnost, k tomu, aby využily svých práv a zakročily.

Co se týče vyloučení veřejnosti, tak samozřejmě to je věc, kterou umožňují procesní předpisy a která je na rozhodnutí předsedy senátu. Myslím si, že paní poslankyně Dundáčková dobře ví jako členka ústavněprávního výboru, jaké jsou v této věci kompetence ministra spravedlnosti, a jistě je možné se mě dotazovat jako osoby, zda hypoteticky v případě, že bych byl v pozici soudce nebo předsedy senátu, zda bych také v tomto případě postupoval s vyloučením veřejnosti. Ale to z hlediska interpelace asi není úplně případná otázka.

Druhá věc je, zda ministr spravedlnosti může zvrátit rozhodnutí předsedy senátu o vyloučení veřejnosti. Z tohoto pohledu musím říci, že ministr spravedlnosti tak činit prostě nemůže. A proto mi připadá otázka v interpelaci, která směřuje k tomu, co ministr spravedlnosti prostě nemá v kompetence, a to je vůle tohoto zákonodárného sboru, jaksi těžko k odpovědi.

Současně další otázka zněla k tomu, že ve vysílačkách policie zněla nějaká instrukce "Řežte je hlava nehlava". Tam musím konstatovat, že o takovéto věci nemám informace. Pochopitelně musím říci, že pokud by se tak stalo, tak pochopitelně došlo k selhání a došlo k vydání rozkazu nebo pokynu, které je zcela nepochybně v rozporu s právním řádem, a byl by, pokud by k němu došlo, pochopitelně překročením pravomoci. Musím říci, že v tuto chvíli nemám takovou informaci.

Jistě by věci možná více prospělo, kdyby paní poslankyně Dundáčková avizovala alespoň neformální cestou obsah své interpelace, tak aby bylo možné se na ni lépe připravit, protože kauza Vladimíra Hučína je velmi sledovaná. Podle samotného názvu interpelace prostě není možné úplně usuzovat, kam dotaz směřuje, protože podání, podnětů a petic v této věci byla skutečně celá řada. Možná že na zbytek zodpovím v dodatečném čase.

 

Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová: Děkuji vám, pane ministře. Paní poslankyně Eva Dundáčková má nyní možnost položit doplňující dotaz. Prosím, paní poslankyně.

 

Poslankyně Eva Dundáčková: Pane ministře, jsem si jistě vědoma vašich limitů. Jednalo se mi zejména o to, zda zásah považujete za adekvátní, a k tomu se jistě můžete vyjádřit. A zda jste také nějakým způsobem postupoval ve vztahu ke kauze, která byla tedy medializována, to znamená, zda jste nařídil nějaké vyšetřování, prošetřování, zda se něco takového děje, či zda jste pouze kauzu mediálně vyslechl a dále jste se jí nezabýval. Zda se případnými stížnostmi někdo zabývá a kdo. Protože zásah, při kterém jsou lidé, kteří překročili 70 let věku, opravdu vlečeni ze soudní budovy, následně jeden z nich je hospitalizován, jedna žena utrpí zranění, pro které musí být léčena, není zákrok, který bývá považován v demokratickém právním pořádku za možný a minimálně za adekvátní.

Právě proto, že mám obavu o adekvátnost tohoto zákroku nejen policie, ale také justiční stráže, a justiční stráž tam byla volána, jak víme, tedy samotným soudcem, to jsou lidé, kteří spadají do vaší kompetence a pod vaši pravomoc, pane ministře, pak se ptám zejména na tyto otázky. - Čas mi uprchl.

 

Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová: Děkuji vám, paní poslankyně. Prosím o odpověď na tento doplňující dotaz pana ministra spravedlnosti Pavla Němce.

 

Místopředseda vlády a ministr spravedlnosti ČR Pavel Němec: Vážená paní předsedající, paní poslankyně, páni poslanci, samozřejmě že soudci spadají v širším slova smyslu do resortu justice. Nicméně všichni víme, že soudci jsou pouze vládou navrhováni ke jmenování a mají naprostou procesní nezávislost a do té pochopitelně spadá i to, aby rozhodli o veřejnosti nebo neveřejnosti hlavního líčení.

Musím konstatovat, že samotné rozhodnutí předsedy senátu, že v této věci se bude konat líčení s vyloučením veřejnosti, není důvodem k tomu, aby ministr spravedlnosti nějakým způsobem inicioval kárné řízení. Pro to skutečně v tuto chvíli nevidím prostor.

Co se týče samotného zákroku, tak říkám, že policie byla požádána o součinnost. Způsob provedení zákroku je potom na Policii České republiky. Pokud zde jsou nějaké výtky, tak věřím v to, že budou příslušnými orgány, které mají v kompetenci dohled nad výkonem služby Policie České republiky, vyšetřeny a uspokojivě vysvětleny.

Znovu říkám, jakkoliv popis situace z lidského hlediska chápu a byl podán velmi sugestivně médii i paní poslankyní Dundáčkovou, jak je s lidmi okolo 70 let věku zacházeno, myslím si, že i ten, komu je okolo 70 let věku, pokud je rozumným způsobem upozorněn na to, aby jaksi dále nesetrvával v místnosti soudu, že to prostě není možné, tak si to prostě nemůže vynucovat tím, že se dá na cestu pasivní rezistence. Myslím si, že zákony platí pro všechny, a možná že to je nějaký námět pro postup Parlamentu. Je tady trestní kodex, je možné mluvit o doprovodné novele trestního řádu atd.

 

Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová: Děkuji vám, pane ministře. K tomuto tématu se budou vázat ještě další interpelace, ale nyní jsme u druhé z nich. Vylosován byl pan poslanec Walter Bartoš, který interpeluje ministryni školství Petru Buzkovou ve věci zavedení rámcových vzdělávacích programů. Upozorňuji, že paní ministryně je pro nemoc omluvena.

 

Poslanec Walter Bartoš: Vážená paní předsedající, vážená vládo, dámy a pánové, paní ministryně je řádně omluvena, takže svou interpelaci nebudu přednášet. Popřeji paní ministryni brzké uzdravení a chci doufat, že se paní ministryně natolik zotaví, že se jí nemoc nebude vracet každé tři týdny, kdy zasedá Poslanecká sněmovna. (Potlesk poslanců ODS.)

 

Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová: Děkuji vám, pane poslanče. Třetí vylosovanou interpelaci pan poslanec Martin Říman stahuje.

Přistupujeme ke čtvrté a je to interpelace pana poslance Zbyňka Novotného ve věci podpory projektů neziskových organizací. Obrací se na pana ministra Vladimíra Mlynáře. Prosím, pane poslanče.

 

Poslanec Zbyněk Novotný: Děkuji za slovo. Vážená paní předsedající, dámy a pánové, vážený pane ministře, v polovině září vyhlásilo vaše ministerstvo výběrové řízení na podporu projektů nestátních neziskových organizací pro rok 2005, a to konkrétně pro dva dotační programy - Vzdělávání a rozvoj lidských zdrojů a Informační společnost. Cílovou částkou, kterou hodlá váš úřad rozdělit, jsou 3 miliony korun.

Nebudu nyní spekulovat o tom, zda jsou tyto finanční prostředky dostatečné, ani o tom, jaká jsou kritéria celého řízení. Spíše mě zaráží skutečnost, že vaše ministerstvo právě tyto aktivity finančně podporuje. Zcela jistě neziskové vzdělávací organizace finanční podporu od státu potřebují. Na tom se asi shodneme všichni. Ale právě tyto projekty, které se rozhodl alespoň částečně podpořit váš úřad, spadají do vaší kompetence pouze okrajově. Ve svém důsledku totiž podporují vyšší kvalifikovat pracovních sil v České republice, a tedy i konkurenceschopnost na trhu práce. Logicky by pak tyto aktivity měly spadat do rozpočtových kapitol Ministerstva práce a sociálních věcí, popřípadě do kapitoly Ministerstva školství. Obdobné je to i u vašeho dalšího projektu Národního programu počítačové gramotnosti.

Zajímalo by mě tedy, pane ministře, proč finanční prostředky rozdává právě vaše ministerstvo, které se profiluje jako ministerstvo technologické. Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová: Děkuji vám, pane poslanče. Prosím o odpověď pana ministra Vladimíra Mlynáře.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP