(Jednání pokračovalo v 14.30 hodin.)

 

Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová: Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, všechny, kteří jste přítomni v jednací síni, vítám a oznamuji vám, že dalším bodem podle našeho pořadu je bod číslo

 

106.
Ústní interpelace

 

Ústní interpelace jsou určeny předsedovi vlády České republiky a poté také ostatním členům vlády.

Dnes jsme za účasti ověřovatelů vylosovali pořadí poslanců, v němž budou vystupovat a podávat ústní interpelace nejprve na předsedu vlády pana Stanislava Grosse či na vládu České republiky, a to v čase od 14.30 hodin do 15.15 hodin, na ostatní členy vlády od 15.15 hodin do 16.15 hodin. Seznamy poslanců podle vylosovaného pořadí vám byly rozdány do lavic.

Nyní dávám slovo poslanci Miroslavu Benešovi, který byl vylosován na prvním místě, aby přednesl ústní interpelaci na předsedu vlády České republiky Stanislava Grosse. Jako další bude mluvit pan poslanec Lubomír Suk. Prosím pana poslance Miroslava Beneše.

 

Poslanec Miroslav Beneš: Děkuji za slovo, paní místopředsedkyně. Pane premiére, cena elektrické energie je jedna z věcí, která kromě toho, že zajímá každého našeho spoluobčana, tak samozřejmě také ovlivňuje ceny v celé zemi a samozřejmě také má vliv na inflaci, tedy na růst cen, ke kterému v zemi přirozeně dochází.

Nemýlím-li se, tak v polovině srpna ohlásil elektrárenský koncern ČEZ zvýšení ceny elektrické energie o 16 %. Asi by bylo vhodné upozornit, že to neznamená zvýšení ceny energie pro domácnosti o 16 %, ale vlastně je to velkoobchodní cena. V závěru se to v domácnostech zdaleka tak vysokým podílem neprojeví. Dne 24. srpna v tisku proběhlo, že to nebude 16 %, ale 14 %. Dne 7. září oznámil tiskový mluvčí ČEZu, že to bude zhruba 15,6 %. Dne 14. 9. došlo ke schůzce generálního ředitele ČEZu s vámi a bylo následně oznámeno, že elektrárenský koncern ČEZ bude zvyšovat cenu elektrické energie o 11 %.

Pane premiére, jsem z regionu, ve kterém se ČEZ zřekl podílu v distribuční společnosti stejně jako na jižní Moravě. Jsem z regionu, ve kterém stejně jako na jižní Moravě stojí jaderná elektrárna a jehož občané si stěžují na vysoké ceny elektrické energie přímo v regionu - vyšší než v regionech jiných. Dovolte tedy, pane premiére, abych se vás zeptal: Proč elektrárenská společnost ČEZ rezignovala na vlastnická práva v jihočeské a jihomoravské distribuční společnosti? Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová: Děkuji vám, pane poslanče, a prosím, aby se slova ujal předseda vlády Stanislav Gross. Prosím, pane premiére.

 

Předseda vlády ČR Stanislav Gross: Vážená paní místopředsedkyně, paní poslankyně, páni poslanci, přestože interpelace byla nazvána, že jde o cenovou politiku ČEZu, tak teď jsme se tou otázkou, na kterou samozřejmě odpovím, a považuji ji ze strany poslance za otázku přirozenou, především pokud se týká regionu, ve kterém je toto téma do určité míry živé, tak se zmíním…

Paní místopředsedkyně, tady někdo pokřikuje. Já vím, že to je normálně nevychované, v této Sněmovně se to stalo zvykem, ale bylo by možná dobré uklidnit trochu některé poslance.

 

Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová: Já prosím, abychom poslouchali pana premiéra a jeho odpověď.

 

Předseda vlády ČR Stanislav Gross: Já bych nejprve odpověděl na tu otázku, tak jak byla položena. Pan kolega Beneš se ptá, proč se ČEZ zřekl vlastnického práva v jihočeské distribuční energetické společnosti. Ten důvod je vcelku jednoduchý. Nebylo to o ČEZu, nebylo to o vládě, bylo to o rozhodnutí antimonopolního úřadu, který rozhodl o tom, že ČEZ nemůže vlastnit akciové podíly, resp. majoritu, ve většině, resp. ve všech distribučních energetických elektrických společnostech. To je tato věc.

Je k tomu ale třeba ještě říci, že to, že vůbec ČEZ dnes má podíly v několika distribučních společnostech, je zásluhou vlády předchozí. Vlády, ve které byl ještě ministrem průmyslu pan kolega Grégr. A upřímně řečeno, tehdy pan kolega Grégr toto scelení české energetiky udělal proti silnému a obrovskému odporu Občanské demokratické strany. A někteří z vás ještě pokyvují hlavou, že s tímto souhlasí. Takže myslím si, že by bylo dobré, abyste si v tomto směru udělali mezi sebou trošku jasno, co vlastně chcete. Není samozřejmě dobré, pokud politická strana, která má ambice vládnout v této zemi, má tak nekonzistentní politiku, že jeden kritizuje to a druhý přesně pravý opak.

Nyní bych se vrátil nicméně k tématu samotné interpelace. Ta se týkala cen jako takových. A tady je skutečně zapotřebí říci, že ČEZ původně avizoval větší zdražení té tzv. silové elektřiny, která se projevuje v cenách domácností zhruba 1/3 ceny. Pravda je, že po některých jednáních a po upřesnění ekonomických propočtů v rámci vedení ČEZu došlo k určité změně. Ta změna vedla k tomu, že nakonec to zdražení nebylo oněch avizovaných 16 %, ale 11 %, což je mimochodem další poměrně výrazná podpora českému průmyslu, protože ta silná energie, resp. silová elektřina, se týká právě především velkoodběratelů, to znamená českých průmyslových podniků. A myslím si, že v tomto směru i ČEZ napomáhá tomu, že naše průmyslové podniky mají další konkurenční výhodu vůči svým konkurentům ve světě.

Pokud jde o cenu této silové elektřiny, tak v České republice, a teď ta čísla, prosím vás, neberte úplně doslovně, je tato silová elektřina zhruba o 20 % nižší nežli v Polsku, zhruba o 25 % nižší nežli ve Spolkové republice Německo - resp. ve Spolkové republice Německo došlo k takovémuto percentuelnímu zdražení, celkový rozdíl je v této chvíli ještě větší. Ke stejnému navyšování docházelo na Slovensku, v Maďarsku. Jinými slovy, je to další z kroků, kterými se snaží vláda jakožto majoritní akcionář ČEZu zajistit vyšší konkurenceschopnost českých průmyslových podniků. A nevidím na tom nic špatného a nevidím jediný důvod, proč by za to vláda měla být kritizována. Protože kromě toho, že je nižší cena elektřiny v roce 2005 pro domácnosti, tak to má i tento poměrně velký pozitivní ekonomický dopad na celou českou průmyslovou sféru.

Snad bych ještě dodal, že pokud jde o ceny elektřiny, tak ty se budou v následujícím období vyvíjet podle schválených zákonů, především podle zákona číslo 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a výkonu státní správy v energetických odvětvích, a také dle vyhlášky číslo 438/2001, ve znění pozdějších předpisů, která přesně stanovuje, jakým způsobem bude docházet ke změnám cen v rámci trhů s elektřinou.

Takže tolik asi v tuto chvíli odpověď.

 

Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová: Děkuji vám, pane premiére. Pan poslanec Miroslav Beneš vám položí doplňující dotaz. Prosím, pane poslanče.

 

Poslanec Miroslav Beneš: Děkuji, paní místopředsedkyně. Pane premiére, název mé interpelace je "ve věci ceny elektřiny". Já jsem nečinil nic jiného, než že jsem se ptal na cenu elektřiny. A v jižních Čechách a na jižní Moravě rozhodnutí ČEZu ve věci opuštění Jihočeské a Jihomoravské energetiky mělo a má a bude mít zásadní vliv na cenu elektrické energie v těchto dvou regionech.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP