(10.40 hodin)
(pokračuje Parkanová)

Pokládala bych totiž za velmi nešťastné, kdybychom měsíc nebo dva před přijetím nového kodexu novelizovali ten stávající, nebo naopak měsíc po přijetí nového nyní již pracovali na jeho novelizaci. Věřím, že slova pana ministra platí, a nepochybuji o tom, že nám na ústavněprávním výboru ministerstvo bude nápomocno, že budeme spolupracovat.

Pokud ten návrh dostatečně nezazněl, tak já ho buď podávám, nebo opakuji. Navrhuji prodloužení lhůty k projednávání o sto dní. Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji. Já jsem vám, paní kolegyně, nerozuměl, o kolik dní jste navrhla. O sto dnů? O sto dnů jste navrhla? Já jsem vám špatně rozuměl. (Ano.) Děkuji.

Slova se ujme pan poslanec Radim Chytka, připraví se paní poslankyně Marie Rusová. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Radim Chytka: Vážený pane místopředsedo, vážené dámy a pánové. Dovolte mi přičinit pár drobných poznámek k novele trestního zákona.

Má první poznámka se bude týkat hned názvu trestního zákona. Léta letoucí jsme zde měli a úspěšně jsme pracovali s trestním zákonem, a nyní nám předkladatelé navrhují, abychom v budoucnu pracovali s trestním zákoníkem. Já rozumím tomu, proč předkladatelé toto navrhují, přesto se však obracím na všechny právníky v Poslanecké sněmovně, abychom ještě jednou zvážili, zda za každou cenu je nutno měnit název trestního zákona.

Má druhá poznámka se bude týkat toho, že celkem logicky rekodifikace trestního zákona nově definovala trestné činy a přečiny, avšak dochází zde pouze k rekodifikaci hmotného práva. Já se domnívám, že ruku v ruce s tak zásadní novelou trestního zákona a novými definicemi trestných činů a přečinů by měla jít rekodifikace procesního práva, tedy trestního řádu. Obávám se, že pokud my nebudeme projednávat zároveň trestní řád, tak v praxi způsobíme více škod než užitku.

Další moje poznámka se dotýká toho, že tuto rekodifikaci máme celkem logicky, neboť právo před rokem 1989 bylo založeno na tom, že nejstrašnějším zločinem, kterého se může občan České republiky dopustit, bylo rozkrádání majetku v socialistickém vlastnictví a proti tomu bledly trestné činy, jako byla loupež či vražda. Pochopitelně že ustanovení o rozkrádání majetku v socialistickém vlastnictví v novém trestním zákoně již není, avšak duch, duch toho ustanovení přece jenom jako by nám přeskočil. A já ho alespoň trochu vidím v § 238, což je poškozování finančních zájmů Evropského společenství, chcete-li Evropské unie, s maximální sazbou 12 let, která je poměrně úctyhodná. Já bych velice nerad, aby osud toho § 238 stihl osud ustanovení o tom rozkrádání majetku v socialistickém vlastnictví, kdy to sice byl nejstrašnější zločin, ale zároveň platilo pravidlo, že kdo neokrádá stát, okrádá rodinu, a velice bych nerad, aby v české kotlině začalo platit lidové rčení, že kdo neokrádá Evropskou unii, okrádá svou firmu, obec, či popřípadě region.

Další moje poznámka se bude týkat pana sochaře, pana výtvarníka Opočenského. Povšiml jsem si, že pan Opočenský v novele trestního zákona se dočkal svého paragrafu, je to § 175, tedy svádění k pohlavnímu styku. Co mi však v novele trestního zákona chybí, když už pan Opočenský se dočkal svého paragrafu, že svůj paragraf nemá pan Lakatoš. Pro připomenutí - kolegyně Dundáčková před několika měsíci písemně interpelovala tehdejšího ministra vnitra pana Grosse a ministryni školství Buzkovou s tím, že po Příbrami pobíhá mladistvý Lakatoš, dopouští se různé trestné činnosti, a to krádeží počínaje a různými loupežemi a poškozováním zdraví konče, a ministr vnitra i ministryně Buzková přiznali, že společnost neví, jak se před Lakatošem bránit, a já dodávám, že společnost neví, jak uchránit Lakatoše před sebou samým. Jinými slovy, mně samozřejmě, jak mě dobře znáte, chybí ustanovení o snížení trestné odpovědnosti z 15 na 14 let. Já se domnívám, že situace v této oblasti je natolik vážná, že bychom se tím měli zabývat, a proto se přikláním ke kolegovi zpravodajovi s návrhem na vrácení této normy k dopracování.

Na závěr jednu prosbu. Pokud by se v budoucnu někdo vyjadřoval ke snížení trestné odpovědnosti, pak bych velice poprosil, aby dotyčný navštívil diagnostická centra, aby navštívil dětské domovy, aby navštívil vězení pro mladistvé, neboť jinak ti dotyční riskují podezření, že o snížení trestní odpovědnosti pouze mluví, ale vůbec tomu nerozumějí.

Děkuji vám za pozornost.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu poslanci Radimu Chytkovi, přihlášena je paní poslankyně Marie Rusová, připraví se pan poslanec Marek Benda. Prosím, paní poslankyně, máte slovo.

 

Poslankyně Marie Rusová: Děkuji. Vážený pane předsedající, dámy a pánové. Tak zde konečně máte dlouho očekávanou první a snad ne poslední vlaštovku v podobě slibované rekodifikace trestního práva. Nyní je tedy třeba, dámy a pánové, poslanci, zákonodárci, přestat harašit politickými zbraněmi a v průřezu všech politických garnitur provést seriózní rozbor předložených sněmovních tisků týkajících se uvedené problematiky trestního práva. Po patřičném rozboru, ze kterého jistě vyplynou negativa, ale i pozitiva, by měla následovat další fáze, a to fáze precizace nejenom v jednotlivostech, ale i ve všech souvislostech. V této fázi je třeba zapojit připomínky odborné veřejnosti, kterých už každý z nás zákonodárců má jistě na stole dost. Jestli chceme konečně něco udělat pro nápravu mnohými novelkami zdevastovaného právního řádu, tak nyní právě máme šanci.

A teď něco málo konkrétně. Je třeba reagovat, možná že i diskutovat a posoudit vhodnost členění trestných činů -

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Paní kolegyně, já vás přeruším a požádám znovu Sněmovnu o klid. Tentokrát opět odleva doprava, odprava doleva. Ale za všechny kluby prosím, jestli diskutujete o něčem jiném, než je trestní zákon, přesuňte diskusi do předsálí. Je to vážná věc a je potřeba, abychom to v klidu vyslechli. Děkuji vám.

Pokračujte, paní kolegyně.

 

Poslankyně Marie Rusová: Vhodnost členění trestných činů na přečiny a zločiny. Provést podrobné posouzení obsahu okolností vylučujících protiprávnost činů, jako je krajní nouze, nutná obrana, svolení poškozeného, přípustné riziko, oprávněné použití zbraně. Již nyní existují připomínky k obsahu krajní nouze, nutné obraně. Je třeba také znovu ve všech souvislostech posoudit trestní odpovědnost pachatele ve vztahu k věku. Diskutovat opodstatněnost navrženého nového trestného činu, jako je domácí vězení. Provést rozbor filozofie ukládání sankcí, rozsah a podobně. Je třeba posoudit náplně nových skutkových podstat trestných činů, jako je eutanazie, klonování atd. Popřípadě provádět na základě současně předložených poslaneckých a vládních novelek trestního zákona vhodnost začlenění nově koncipovaných skutkových podstat trestných činů. A konečně, dle mého názoru, posoudit předložený návrh trestního zákona ve vztahu k platným trestním zákonům v jednotlivých státech Evropské unie - to mělo být totiž jedním z prvních kroků vedle možné změny Listiny základních práv a svobod před slibem našich vyjednávačů ve vztahu k evropskému zatykači.

V uvozovkách čistota našeho právního řádu by měla u nás poslanců být na prvním místě. Podle úrovně právního řádu, kde všechny právní normy spolu korespondují a kde není právní řád upravován na základě politické objednávky, popřípadě na základě mediálních tlaků nesmyslnými právními normičkami, je posuzována totiž úroveň společnosti.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP