(15.50 hodin)
(pokračuje Emmerová)

Základní koncept standardů uvedený v metodickém opatření Akreditace zdravotnických zařízení ve Věstníku Ministerstva zdravotnictví České republiky z června 1998, částka 7, obsahuje požadavky na kvalitu řízení, kvalitu odborných výkonů a ukazatelů kvality a efektivity poskytované zdravotní péče, které by měly sloužit podle přístupu Evropské unie i k mezinárodnímu srovnávání dostupnosti a úrovně kvality poskytované zdravotní péče. V současné době je toto metodické opatření aktualizováno a připravováno k uveřejnění.

Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, děkuji vám za pozornost.

 

Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová: Děkuji vám, paní ministryně. S doplňujícím dotazem se hlásí paní poslankyně Lucie Talmanová, která má slovo nyní.

 

Poslankyně Lucie Talmanová: Jsem touto odpovědí poněkud zaskočena, přesto doplňující otázka. Vážená paní ministryně, je opravdu jedním z těchto standardů, tak jak jste hovořila, fakt, zda je zdravotnické zařízení státní, krajské, obecní, příspěvkovou organizací s ručením omezeným nebo obchodní společností? Jestliže tomu tak není, prosím vás, abyste se alespoň vy jako ministryně zdravotnictví vystříhala a vyvarovala posuzování úrovně poskytované péče zdravotnických zařízení podle tohoto kritéria a podle tohoto standardu. Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová: Děkuji paní poslankyni. Zeptám se, zda paní ministryně chce využít možnosti reagovat na tento doplňující dotaz. Prosím, máte slovo, paní ministryně.

 

Ministryně zdravotnictví ČR Milada Emmerová Vážená paní místopředsedkyně, vážení přítomní, je mi líto, že kolegyně Talmanová nepochopila měřítka kvality, podle kterých právě byla vyhodnocována i péče v Americe a byla vydána publikace kanadských autorů. Toto jsem citovala ve svých tvrzeních, a proto jsem i pochybovala o kvalitě péče v obchodních společnostech, na které jsou převáděny bývalé okresní nemocnice. Obchodní společnost, jak totiž z názvu vyplývá, je přímo povinována přinesením zisku, to znamená zisku co nejvyššího. To jistě nebude kolegyně rozporovat. A právě v zájmu toho nejvyššího zisku se potom konají různé aktivity, které se pravděpodobně vymykají standardům kvality, tak jak jsem je zde citovala.

Děkuji za pozornost.

 

Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová: Děkuji vám za tuto odpověď, paní ministryně.

Dalším vylosovaným je pan poslanec Pavel Hrnčíř s osmou interpelací ve věci policisty Václava Filipce ze Studénky a je interpelován ministr František Bublan, který je omluven. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Pavel Hrnčíř: Děkuji, vážená paní místopředsedkyně. Protože pan ministr Bublan je omluven, nepřednesu tuto interpelaci, jen bych přednesl poznámku. Jak jsem si dodatečně zjistil, je skutečně pan ministr omluven z dnešního jednání již od rána, neboť je na služební cestě. Byla to pro mě novinka, neboť jsem ho zde asi kolem poledne potkal a právě v těchto dveřích jsem se málem s panem ministrem srazil. Měl jsem dojem, že bude přítomen na dnešním jednání. Nevím, zda se šel jen podívat na seznam vylosovaných interpelací a poté, co zjistil, že je na něj nejvíce interpelací, celkem 11, tak se možná rozhodl svoji služební cestu uspíšit.

 

Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová: Děkuji, pane poslanče. Nemohu vám dát bližší vysvětlení této skutečnosti než to, že zde mám písemnou omluvu z dnešního jednání pana ministra.

Devátým vylosovaným je pan poslanec Kováčik ve věci informačních center pro podnikatele. Interpeluje pana ministra Milana Urbana. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Pavel Kováčik: Děkuji, paní předsedající. Vážený pane ministře průmyslu a obchodu, Hospodářská komora České republiky je účastníkem programu Informační místa pro podnikatele, jehož správcem je vaše ministerstvo. V souladu se zákonem o rozpočtových pravidlech je tento program zapracován v evidenci Ministerstva financí jako tříletý, 2003 až 2005, s účastí státního rozpočtu v celkové výši 364 mil. Kč a 5 % dofinancování Hospodářskou komorou a v dalších letech již financováním v režii komory. V návrhu státního rozpočtu na rok 2005 však není pro tento projekt připraveno zákonem vyhrazených 204 mil. Kč, ale pouze 20 mil. Kč. Domnívám se, že tento přístup k realizovanému projektu, kdy stát již investoval 160 mil. Kč, města, obce i jednotlivé subjekty hospodářské politiky vynakládají další nemalé prostředky, znamená ohrožení, ne-li likvidaci celého projektu.

Uvědomujete si, vážený pane ministře, že mohou být tyto investice také zmařeny? Víte, že subjekty Hospodářské komory jsou nuceny připravovat propouštění téměř 300 právě vyškolených lidí z práce? Jak je to v souladu s prohlášením vlády, kde se dočítáme, že vláda v rámci své hospodářské politiky považuje za nezbytné odstranit administrativní bariéry pro podnikání a zjednodušit komunikaci podnikatelské sféry se státními institucemi zavedením jednoho úředního místa pro podnikatele? Ptám se vás, jakým způsobem tedy chce vláda naplnit toto programové prohlášení, ptám se vás, jestli to znamená, že tato vláda nebude již chránit vynaložené investice.

Prosím o vaši odpověď, za kterou předem děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová: Děkuji vám, pane poslanče. Prosím o odpověď pana ministra Milana Urbana.

 

Ministr průmyslu a obchodu ČR Milan Urban Vážená paní místopředsedkyně, vážené kolegyně, vážení kolegové, chtěl bych poděkovat za otázku i interpelaci, protože je to dobrá příležitost, jak vysvětlit některé nejasnosti či mýty, které se týkají informačních míst Hospodářské komory a jejich financování v České republice. Tedy kromě těch politických prohlášení interpelujícího jsem rád, že zde tato otázka padla.

Musím při této příležitosti připomenout genezi celého systému, který se týká vytvoření informačních míst Hospodářské komory v tzv. pověřených obcích třetího stupně v České republice. Hospodářská komora je velmi váženým partnerem Ministerstva průmyslu a obchodu a bude tomu tak i nadále.

Nyní tedy k těm informačním místům. Při projednávání rozpočtu na rok 2003 byl v rámci pozměňovacích návrhů přijat návrh na vyčlenění 150 mil. Kč na projekt Hospodářské komory Informační místa. Prostředky byly zahrnuty do kapitoly Ministerstva financí - všeobecná pokladní správa. V lednu a březnu roku 2003 byla vedena řada jednání, kdo má být gesčním ministerstvem nad tímto projektem. Bylo rozhodnuto a gesci přijalo Ministerstvo průmyslu a obchodu, což považuji za správné, neboť podle kompetenčního zákona zajišťuje úkoly v oblasti podpory malého a středního podnikání Ministerstvo průmyslu ve spolupráci s Hospodářskou komorou. Ministerstvo financí rozhodlo, že projekt bude evidován v systému Isprofin, to znamená, že projekt musí být před schválením Ministerstvem financí a uvolnění prostředků do kapitoly MPO schválen Ministerstvem průmyslu a obchodu a také antimonopolním úřadem. Duben - květen 2003 zjištěno, že projekt Hospodářské komory neodpovídá náležitostem vyhlášky č. 40/2001 Sb., o účasti státního rozpočtu, proto byla v červnu 2003 uzavřena dohoda o společném postupu při čerpání prostředků ve výši 150 mil. Kč. Dohodu podepsal za Hospodářskou komoru prezident Hospodářské komory pan Drábek a já. V této dohodě bylo jako první bod uloženo, že Hospodářská komora zpracuje dokumentace podle vyhlášky Ministerstva financí č. 40/2001 Sb. a veškerou odpovědnost za řízení a realizaci programu ponese Hospodářská komora České republiky.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP