Schválený pořad a stav projednávání 32. schůze

Od 6. 12. 2011 14:00 do 20. 12. 2011 15:00
Aktuální stav k 20. 12. 2011, 14:40


/Návrhy týkající se členství ČR v EU – body 2, 6 – 8, 12, 14,  16 – 20, 29 – 34/

Zákony - druhé čtení

 1. 1.St 7. 12., 1. bod dopoledne

  Vládní návrh zákona o státním rozpočtu České republiky na rok 2012 /sněmovní tisk 498/ - druhé čtení  (ukončena)  

Zákony - vrácené prezidentem republiky

 1. 2.Út 6. 12., 4. bod

  Zákon o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim /sněmovní tisk 285/3/ - vrácený prezidentem republiky  (setrváno)  

 2. 3.Út 6. 12., 5. bod

  Zákon o změně některých zákonů v souvislosti s přijetím zákona o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim /sněmovní tisk 286/3/ - vrácený prezidentem republiky  (setrváno)  

Zákony - vrácené Senátem

 1. 4.Út 6. 12., 6. bod

  Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 166/1993 Sb., o Nejvyšším kontrolním úřadu, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 287/4/ - vrácený Senátem  (pozm. přijat)  

 2. 5.Út 6. 12., 7. bod

  Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 36/1967 Sb., o znalcích a tlumočnících, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 322/3/ - vrácený Senátem  (setrváno)  

 3. 6.Út 6. 12., 8. bod

  Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 100/2004 Sb., o ochraně druhů volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin regulováním obchodu s nimi a dalších opatřeních k ochraně těchto druhů a o změně některých zákonů (zákon o obchodování s ohroženými druhy), ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 329/2/ - vrácený Senátem  (pozm. přijat)  

 4. 7.Út 6. 12., 9. bod

  Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád), ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony /sněmovní tisk 335/3/ - vrácený Senátem  (setrváno)  

 5. 8.Út 6. 12., 10. bod

  Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony /sněmovní tisk 347/3/ - vrácený Senátem  (setrváno)  

Zákony - zamítnuté Senátem

 1. 9.Út 6. 12., 11. bod

  Návrh zákona, kterým se zrušuje zákon č. 245/2006 Sb., o veřejných neziskových ústavních zdravotnických zařízeních a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a mění související zákony /sněmovní tisk 262/4/ - zamítnutý Senátem  (setrváno)  

 2. 10.Út 6. 12., 12. bod

  Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 268/5/ - zamítnutý Senátem  (nepřijat)  

 3. 11.Út 6. 12., 13. bod

  Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 218/2002 Sb., o službě státních zaměstnanců ve správních úřadech a o odměňování těchto zaměstnanců a ostatních zaměstnanců ve správních úřadech (služební zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 309/2002 Sb., o změně zákonů souvisejících s přijetím zákona o službě státních zaměstnanců ve správních úřadech a o odměňování těchto zaměstnanců a ostatních zaměstnanců ve správních úřadech (služební zákon), ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 457/2/ - zamítnutý Senátem  (setrváno)  

Zákony - druhé čtení

 1. 12.

  Vládní návrh zákona o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích) /sněmovní tisk 363/ - druhé čtení  (ukončena)  

 2. 13.Pá 9. 12., 1. bod v 9 hodin

  Vládní návrh ústavního zákona, kterým se mění ústavní zákon č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky, ve znění pozdějších ústavních zákonů /sněmovní tisk 415/ - druhé čtení  (ukončena)  

 3. 14.

  Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 18/2004 Sb., o uznávání odborné kvalifikace a jiné způsobilosti státních příslušníků členských států Evropské unie a některých příslušníků jiných států a o změně některých zákonů (zákon o uznávání odborné kvalifikace), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony /sněmovní tisk 403/ - druhé čtení  (ukončena)  

 4. 15.

  Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 179/2006 Sb., o ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání a o změně některých zákonů (zákon o uznávání výsledků dalšího vzdělávání), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony /sněmovní tisk 443/ - druhé čtení  (ukončena)  

 5. 16.

  Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 219/2003 Sb., o uvádění do oběhu osiva a sadby pěstovaných rostlin a o změně některých zákonů (zákon o oběhu osiva a sadby), ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 404/ - druhé čtení  (ukončena)  

 6. 17.

  Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 95/1999 Sb., o podmínkách převodu zemědělských a lesních pozemků z vlastnictví státu na jiné osoby a o změně zákona č. 569/1991 Sb., o Pozemkovém fondu České republiky, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 357/1992 Sb., o dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí, ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 433/ - druhé čtení  (ukončena)  

 7. 18.

  Vládní návrh zákona o látkách, které poškozují ozonovou vrstvu, a o fluorovaných skleníkových plynech /sněmovní tisk 445/ - druhé čtení  (ukončena)  

 8. 19.Pá 9. 12., 4. bod

  Vládní návrh zákona o ochraně ovzduší /sněmovní tisk 449/ - druhé čtení  

 9. 20.

  Vládní návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s reformou dohledu nad finančním trhem v Evropské unii /sněmovní tisk 509/ - druhé čtení  (ukončena)  

 10. 21.

  Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 241/2000 Sb., o hospodářských opatřeních pro krizové stavy a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 416/ - druhé čtení  (ukončena)  

 11. 22.Pá 9. 12., 1. bod

  Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 296/2008 Sb., o zajištění jakosti a bezpečnosti lidských tkání a buněk určených k použití u člověka a o změně souvisejících zákonů (zákon o lidských tkáních a buňkách), ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 425/ - druhé čtení  (ukončena)  

 12. 23.Pá 9. 12., 2. bod

  Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 460/ - druhé čtení  (ukončena)  

 13. 24.

  Návrh poslanců Jana Husáka, Františka Laudáta a Heleny Langšádlové na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 337/ - druhé čtení  (ukončena)  

 14. 25.

  Návrh poslanců Ivana Ohlídala, Jana Látky, Václava Klučky a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 395/ - druhé čtení  (ukončena)  

 15. 26.

  Návrh poslanců Michala Doktora, Pavola Lukši a Karolíny Peake na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 401/ - druhé čtení  (ukončena)  

 16. 27.

  Návrh poslance Pavla Staňka na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 94/1963 Sb., o rodině, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 480/ - druhé čtení  (ukončena)  

 17. 28.

  Návrh poslanců Radima Vysloužila a Václava Cempírka na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 485/ - druhé čtení  

Zákony - prvé čtení

 1. 29.Út 13. 12., 10. bod

  Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony /sněmovní tisk 518/ - prvé čtení  (přikázán)  

 2. 30.Út 13. 12., 11. bod

  Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony /sněmovní tisk 528/ - prvé čtení  (přikázán)  

 3. 31.Út 13. 12., 7. bod

  Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 190/2004 Sb., o dluhopisech, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 97/1963 Sb., o mezinárodním právu soukromém a procesním, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 531/ - prvé čtení  (přikázán)  

 4. 32.

  Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 29/2000 Sb., o poštovních službách a o změně některých zákonů (zákon o poštovních službách), ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony /sněmovní tisk 535/ - prvé čtení  (přikázán)  

 5. 33.St 14. 12., 6. bod po projednání SR-3.čt.

  Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 538/ - prvé čtení podle § 90 odst. 2  (souhlas)  

 6. 34.Pá 16. 12., 1. bod po bloku 3. čtení

  Vládní návrh zákona o ukládání oxidu uhličitého do přírodních horninových struktur a o změně některých zákonů /sněmovní tisk 539/ - prvé čtení podle § 90 odst. 2  (souhlas)  

 7. 35.

  Návrh poslanců Jeronýma Tejce, Bohuslava Sobotky a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 521/ - prvé čtení podle § 90 odst. 2  (přikázán)  

 8. 36.

  Návrh poslanců Bohuslava Sobotky, Jeronýma Tejce, Václava Votavy, Lubomíra Zaorálka a dalších na vydání zákona o přiznání k registrovanému majetku a o změně zákona České národní rady č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 475/ - prvé čtení  (zamítnut)  

 9. 37.

  Návrh poslanců Františka Dědiče, Jana Bauera, Jiřího Olivy, Milana Šťovíčka a Jana Babora na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 172/1991 Sb., o přechodu některých věcí z majetku České republiky do vlastnictví obcí, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 479/ - prvé čtení  (přikázán)  

 10. 38.

  Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád), ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony /sněmovní tisk 510/ - prvé čtení  (přikázán)  

 11. 39.

  Návrh poslanců Vojtěcha Filipa, Pavla Kováčika, Stanislava Grospiče, Zuzky Bebarové-Rujbrové a dalších na vydání ústavního zákona o referendu o vyrovnání s církvemi a náboženskými společnostmi a o změně ústavního zákona č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 519/ - prvé čtení  (zamítnut)  

 12. 40.

  Návrh poslanců Bohuslava Sobotky, Lubomíra Zaorálka, Jeronýma Tejce a dalších na vydání ústavního zákona o celostátním referendu a o změně ústavního zákona České národní rady č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky, ve znění pozdějších ústavních zákonů /sněmovní tisk 520/ - prvé čtení  

 13. 41.Út 13. 12., 8. bod

  Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 523/ - prvé čtení  (přikázán)  

 14. 42.

  Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 72/2000 Sb., o investičních pobídkách a o změně některých zákonů (zákon o investičních pobídkách), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony /sněmovní tisk 524/ - prvé čtení  (přikázán)  

 15. 43.Út 13. 12., 9. bod

  Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 21/1992 Sb., o bankách, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony /sněmovní tisk 536/ - prvé čtení  (přikázán)  

 16. 44.Pá 16. 12., 3. bod

  Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony /sněmovní tisk 537/ - prvé čtení  (přikázán)  

 17. 45.Út 13. 12., 12. bod

  Senátní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 523/1992 Sb., o daňovém poradenství a Komoře daňových poradců České republiky, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 446/ - prvé čtení  (přikázán)  

 18. 46.Út 13. 12., 13. bod

  Senátní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 212/2009 Sb., kterým se zmírňují majetkové křivdy občanům České republiky za nemovitý majetek, který zanechali na území Podkarpatské Rusi v souvislosti s jejím smluvním postoupením Svazu sovětských socialistických republik /sněmovní tisk 447/ - prvé čtení podle § 90 odst. 2  (přikázán)  

 19. 47.

  Senátní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony /sněmovní tisk 448/ - prvé čtení  

 20. 48.

  Návrh Zastupitelstva Plzeňského kraje na vydání zákona o Národním parku Šumava a o změně zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 435/ - prvé čtení  

 21. 49.Út 13. 12., 14. bod

  Návrh Zastupitelstva Libereckého kraje na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 6/2002 Sb., o soudech, soudcích, přísedících a státní správě soudů a o změně některých dalších zákonů (zákon o soudech a soudcích), ve znění pozdějších předpisů, a kterým se provádějí některá opatření v soudnictví /sněmovní tisk 483/ - prvé čtení  (zamítnut)  

 22. 50.

  Návrh Zastupitelstva Libereckého kraje na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění zákona č. 306/2009 Sb. /sněmovní tisk 484/ - prvé čtení  konec bloku 1. čtení

 23. 51.

  Návrh Zastupitelstva Ústeckého kraje na vydání zákona o některých opatřeních při zajišťování bydlení osobám v hmotné nouzi a o změně zákona č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi, ve znění pozdějších předpisů (zákon o sociálním bydlení) /sněmovní tisk 494/ - prvé čtení  

 24. 52.

  Návrh Zastupitelstva Ústeckého kraje na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 202/1990 Sb., o loteriích a jiných podobných hrách, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů a zákon č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 495/ - prvé čtení  

 25. 53.

  Návrh Zastupitelstva Ústeckého kraje na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění zákona č. 306/2009 Sb. a zákona č. 181/2011 Sb., a zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 496/ - prvé čtení  

 26. 54.

  Návrh Zastupitelstva hlavního města Prahy na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 497/ - prvé čtení podle § 90 odst. 2  

 27. 55.Út 20. 12., 1. bod po bloku vrácených Senátem

  Návrh Zastupitelstva Moravskoslezského kraje na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 99/2004 Sb., o rybníkářství, výkonu rybářského práva, rybářské stráži, ochraně mořských rybolovných zdrojů a o změně některých zákonů (zákon o rybářství), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 503/ - prvé čtení  (přikázán)  

Záležitosti EU

 1. 56.Čt 8. 12., 1. bod v 11. hodin

  Návrh směrnice Rady o společném systému daně z finančních transakcí a změně směrnice 2008/7/ES /kód dokumentu 14942/11, KOM(2011) 594 v konečném znění/ /sněmovní tisk 540-E/  (vzato na vědomí)  

Smlouvy - druhé čtení

 1. 57.

  Vládní návrh, kterým se předkládají Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací změny Úmluvy Mezinárodní družicové organizace pro pohyblivé služby (IMSO) přijaté na 20. zasedání Shromáždění této organizace /sněmovní tisk 359/ - druhé čtení  (souhlas)  

 2. 58.

  Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu návrh na přístup České republiky k revidovanému Protokolu o výsadách a imunitách Mezinárodní družicové organizace pro pohyblivé služby (IMSO), ve znění z roku 1999 /sněmovní tisk 360/ - druhé čtení  (souhlas)  

 3. 59.

  Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Dohoda mezi vládou České republiky a vládou Argentinské republiky o leteckých službách /sněmovní tisk 368/ - druhé čtení  (souhlas)  

 4. 60.

  Vládní návrh, kterým se předkládá Poslanecké sněmovně Parlamentu ČR k vyslovení souhlasu s ratifikací změna Přílohy I a Přílohy II Mezinárodní úmluvy proti dopingu ve sportu /sněmovní tisk 387/ - druhé čtení  (souhlas)  

 5. 61.

  Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Dohoda o zřízení Středoevropského funkčního bloku vzdušného prostoru /sněmovní tisk 389/ - druhé čtení  (souhlas)  

 6. 62.

  Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Dohoda o ukončení Dohody o zřízení a provozování letových provozních služeb a zařízení organizací EUROCONTROL ve společném středoevropském oblastním středisku řízení v horním vzdušném prostoru (CEATS) ze dne 27. června 1997 a Zvláštní dohody týkající se realizace článku 6 Dohody o zřízení a provozování letových provozních služeb a zařízení organizací EUROCONTROL ve společném středoevropském oblastním středisku řízení v horním vzdušném prostoru (CEATS) /sněmovní tisk 390/ - druhé čtení  (souhlas)  

 7. 63.

  Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Dohoda mezi Českou republikou a Ázerbájdžánskou republikou o podpoře a vzájemné ochraně investic, podepsaná dne 17. května 2011 v Baku /sněmovní tisk 393/ - druhé čtení  (souhlas)  

 8. 64.

  Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Smlouva mezi vládou České republiky a vládou Království Bahrajn o zamezení dvojímu zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu, která byla podepsána v Praze dne 24. května 2011 /sněmovní tisk 417/ - druhé čtení  (souhlas)  

 9. 65.

  Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Protokol o trvale udržitelném obhospodařování lesů k Rámcové úmluvě o ochraně a udržitelném rozvoji Karpat, který byl podepsán dne 27. května 2011 /sněmovní tisk 418/ - druhé čtení  (souhlas)  

 10. 66.Pá 9. 12., 3. bod

  Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Rámcová úmluva Světové zdravotnické organizace o kontrole tabáku, podepsaná v Ženevě dne 16. června 2003 /sněmovní tisk 421/ - druhé čtení  (souhlas)  

 11. 67.

  Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Smlouva mezi vládou České republiky a vládou Hongkongu - zvláštní administrativní oblasti Čínské lidové republiky o zamezení dvojímu zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu, která byla podepsána v Praze dne 6. června 2011 /sněmovní tisk 422/ - druhé čtení  (souhlas)  

 12. 68.

  Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Protokol o udržitelném cestovním ruchu k Rámcové úmluvě o ochraně a udržitelném rozvoji Karpat /sněmovní tisk 423/ - druhé čtení  (souhlas)  

 13. 69.

  Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Smlouva mezi Českou republikou a Kyperskou republikou o výměně a vzájemné ochraně utajovaných informací, podepsaná v Nikósii dne 9. června 2011 /sněmovní tisk 430/ - druhé čtení  (souhlas)  

 14. 70.

  Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Dohoda mezi členskými státy Evropské unie zasedajícími v Radě o ochraně utajovaných informací vyměňovaných v zájmu Evropské unie, podepsaná v Bruselu dne 4. května 2011 /sněmovní tisk 432/ - druhé čtení  (souhlas)  

 15. 71.

  Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Nagojsko-kualalumpurského doplňkového protokolu o odpovědnosti a náhradě škod ke Cartagenskému protokolu o biologické bezpečnosti /sněmovní tisk 436/ - druhé čtení  (souhlas)  

 16. 72.Čt 15. 12., 1. bod po písemných interpelacích

  Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Smlouva mezi Českou republikou a Republikou Kosovo o zpětném přebírání osob s neoprávněným pobytem, podepsaná dne 24. června 2011 v Prištině /sněmovní tisk 438/ - druhé čtení  (souhlas)  

 17. 73.

  Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Smlouva mezi vládou České republiky a vládou Ázerbájdžánské republiky o výměně a vzájemné ochraně utajovaných informací podepsaná v Baku dne 17. května 2011 /sněmovní tisk 440/ - druhé čtení  (souhlas)  

 18. 74.

  Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Návrh na přijetí změny Dohody o Mezinárodní bance pro obnovu a rozvoj vyplývající z Rezoluce Sboru guvernérů IBRD č. 596 a s přijetím změn Dohody o Mnohostranné agentuře pro investiční záruky vyplývající z Rezoluce Rady správců MIGA č. 86 /sněmovní tisk 442/ - druhé čtení  (souhlas)  

 19. 75.

  Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Dohoda mezi Českou republikou a Organizací pro zákaz chemických zbraní o inspekcích na místě v objektu pro ochranné účely seznamu 1, podepsaná v Haagu dne 15. června 2011 /sněmovní tisk 454/ - druhé čtení  (souhlas)  

 20. 76.

  Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Dohoda mezi vládou České republiky a vládou Britských Panenských ostrovů o výměně informací v daňových záležitostech, která byla podepsána v Praze dne 13. června 2011 /sněmovní tisk 459/ - druhé čtení  (souhlas)  

 21. 77.

  Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k informaci Doporučení Mezinárodní organizace práce č. 200 o HIV a AIDS a světě práce a stanovisko vlády k němu /sněmovní tisk 388/ - druhé čtení  (vzato na vědomí)  

Smlouvy - prvé čtení

 1. 78.

  Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Smlouva mezi Českou republikou a Polskou republikou o zamezení dvojímu zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu, která byla podepsána ve Varšavě dne 13. září 2011 /sněmovní tisk 522/ - prvé čtení  (přikázán)  

 2. 79.

  Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Dohoda mezi vládou České republiky a Ostrovem Man o výměně informací v daňových záležitostech, která byla podepsána v Londýně dne 18. července 2011 /sněmovní tisk 511/ - prvé čtení  (přikázán)  

 3. 80.

  Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Dohoda mezi vládou České republiky a vládou Guernsey o výměně informací v daňových záležitostech, která byla podepsána v Londýně dne 15. září 2011 /sněmovní tisk 515/ - prvé čtení  (přikázán)  

 4. 81.

  Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Protokol mezi Českou republikou a Chorvatskou republikou ke Smlouvě mezi Českou republikou a Chorvatskou republikou o zamezení dvojího zdanění v oboru daní z příjmu a z majetku, který byl podepsán v Záhřebu dne 4. října 2011 /sněmovní tisk 534/ - prvé čtení  (přikázán)  

Zákony - třetí čtení

 1. 82.St 14. 12., 2. bod

  Vládní návrh zákona o státním rozpočtu České republiky na rok 2012 /sněmovní tisk 498/ - třetí čtení  (souhlas)  

Zprávy, návrhy a další body

 1. 83.St 14. 12., 1. bod po projednání SR-3.čt.

  Návrh střednědobých výdajových rámců na léta 2013 a 2014 /sněmovní tisk 499/  (schváleno)  

 2. 84.St 14. 12., 2. bod po projednání SR-3.čt.

  Rozpočet Státního fondu dopravní infrastruktury na rok 2012 a střednědobý výhled na roky 2013 a 2014 /sněmovní tisk 504/  (schváleno)  

 3. 85.St 14. 12., 3. bod po projednání SR-3.čt.

  Návrh rozpočtu Státního fondu rozvoje bydlení na rok 2012 /sněmovní tisk 517/  (schváleno)  

 4. 86.St 14. 12., 4. bod po projednání SR-3.čt.

  Dotační programy zemědělství pro rok 2012 poskytované podle § 2 a § 2d zákona č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 544/  (schváleno)  

 5. 87.St 14. 12., 5. bod po projednání SR-3.čt.

  Návrh rozpočtu Státního zemědělského intervenčního fondu na rok 2012 /sněmovní tisk 546/  (schváleno)  

Zákony - třetí čtení

 1. 88.

  Vládní návrh zákona o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích) /sněmovní tisk 363/ - třetí čtení  (souhlas)  

 2. 89.St 14. 12., 1. bod

  Vládní návrh ústavního zákona, kterým se mění ústavní zákon č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky, ve znění pozdějších ústavních zákonů /sněmovní tisk 415/ - třetí čtení  (souhlas)  

 3. 90.

  Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 18/2004 Sb., o uznávání odborné kvalifikace a jiné způsobilosti státních příslušníků členských států Evropské unie a některých příslušníků jiných států a o změně některých zákonů (zákon o uznávání odborné kvalifikace), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony /sněmovní tisk 403/ - třetí čtení  (souhlas)  

 4. 91.

  Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 179/2006 Sb., o ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání a o změně některých zákonů (zákon o uznávání výsledků dalšího vzdělávání), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony /sněmovní tisk 443/ - třetí čtení  (souhlas)  

 5. 92.

  Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 219/2003 Sb., o uvádění do oběhu osiva a sadby pěstovaných rostlin a o změně některých zákonů (zákon o oběhu osiva a sadby), ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 404/ - třetí čtení  (souhlas)  

 6. 93.

  Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 95/1999 Sb., o podmínkách převodu zemědělských a lesních pozemků z vlastnictví státu na jiné osoby a o změně zákona č. 569/1991 Sb., o Pozemkovém fondu České republiky, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 357/1992 Sb., o dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí, ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 433/ - třetí čtení  (souhlas)  

 7. 94.

  Vládní návrh zákona o látkách, které poškozují ozonovou vrstvu, a o fluorovaných skleníkových plynech /sněmovní tisk 445/ - třetí čtení  (souhlas)  

 8. 95.

  Vládní návrh zákona o ochraně ovzduší /sněmovní tisk 449/ - třetí čtení  

 9. 96.

  Vládní návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s reformou dohledu nad finančním trhem v Evropské unii /sněmovní tisk 509/ - třetí čtení  (souhlas)  

 10. 97.

  Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 241/2000 Sb., o hospodářských opatřeních pro krizové stavy a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 416/ - třetí čtení  (souhlas)  

 11. 98.Pá 16. 12., 1. bod

  Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 296/2008 Sb., o zajištění jakosti a bezpečnosti lidských tkání a buněk určených k použití u člověka a o změně souvisejících zákonů (zákon o lidských tkáních a buňkách), ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 425/ - třetí čtení  (souhlas)  

 12. 99.Pá 16. 12., 2. bod

  Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 460/ - třetí čtení  (souhlas)  

 13. 100.

  Návrh poslanců Jana Husáka, Františka Laudáta a Heleny Langšádlové na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 337/ - třetí čtení  (opakovat)  

 14. 101.

  Návrh poslanců Ivana Ohlídala, Jana Látky, Václava Klučky a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 395/ - třetí čtení  (souhlas)  

 15. 102.

  Návrh poslanců Michala Doktora, Pavola Lukši a Karolíny Peake na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 401/ - třetí čtení  (souhlas)  

 16. 103.

  Návrh poslance Pavla Staňka na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 94/1963 Sb., o rodině, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 480/ - třetí čtení  (souhlas)  

 17. 104.

  Návrh poslanců Radima Vysloužila a Václava Cempírka na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 485/ - třetí čtení  

Zprávy, návrhy a další body

 1. 105.Čt 15. 12., 2. bod ve 12.30 hodin

  Návrh na změny ve složení orgánů Poslanecké sněmovny   

 2. 106.Út 6. 12., 1. bod

  Návrh na zřízení stálé komise Poslanecké sněmovny pro kontrolu činnosti Generální inspekce bezpečnostních sborů a způsobu jejího ustavení nebo volby   

 3. 107.Čt 15. 12., 5. bod ve 12.30 hodin

  Návrh na volbu členů Etické komise České republiky pro ocenění účastníků odboje a odporu proti komunismu   

 4. 108.Čt 15. 12., 6. bod ve 12.30 hodin

  Návrh na volbu členů dozorčí rady Pozemkového fondu České republiky   

 5. 109.Čt 15. 12., 7. bod ve 12.30 hodin

  Návrh na volbu členů Rady Státního fondu České republiky pro podporu a rozvoj české kinematografie   

 6. 110.Čt 15. 12., 8. bod ve 12.30 hodin

  Návrh na volbu členů Rady Státního fondu kultury České republiky   

 7. 111.Út 6. 12., 2. bod

  Návrh na změnu usnesení Poslanecké sněmovny č. 11 ze dne 24. června 2010 k návrhu na zřízení výborů Poslanecké sněmovny   

 8. 112.Út 6. 12., 3. bod

  Návrh na změnu usnesení Poslanecké sněmovny č. 12 ze dne 24. června 2010 k návrhu na stanovení počtu členů výborů Poslanecké sněmovny   

 9. 113.Út 13. 12., 5. bod

  Návrh na ustavení stálé komise Poslanecké sněmovny pro kontrolu činnosti Generální inspekce bezpečnostních sborů   

 10. 114.Út 13. 12., 6. bod

  Návrh na ustavení nově zřízených výborů   

 11. 115.Čt 15. 12., 1. bod ve 12.30 hodin

  Návrh na potvrzení předsedů výborů   

 12. 116.Čt 15. 12., 3. bod ve 12.30 hodin

  Návrh na volbu předsedy stálé komise Poslanecké sněmovny pro kontrolu činnosti Generální inspekce bezpečnostních sborů   

 13. 117.Čt 8. 12., 2. bod v 11. hodin

  Návrh na změny zasedacího pořádku v jednacím sále Poslanecké sněmovny   

 14. 118.

  Výroční zpráva o činnosti České televize v roce 2010 /sněmovní tisk 306/  (schváleno)  

 15. 119.

  Výroční zpráva o hospodaření České televize v roce 2010 /sněmovní tisk 467/  (schváleno)  

 16. 120.

  Výroční zpráva o hospodaření Českého rozhlasu za rok 2010 /sněmovní tisk 465/  (schváleno)  

 17. 121.

  Výroční zpráva o činnosti a hospodaření České tiskové kanceláře v roce 2010 /sněmovní tisk 468/  (neschválena)  

 18. 122.Čt 15. 12., 2. bod po písemných interpelacích

  Zpráva o situaci v oblasti vnitřní bezpečnosti a veřejného pořádku na území České republiky v roce 2010 (ve srovnání s rokem 2009) a Zpráva o plnění úkolů vyplývajících ze Strategie prevence kriminality na léta 2008 až 2011 za rok 2010 /sněmovní tisk 356/  (vzato na vědomí)  

 19. 123.Čt 15. 12., 3. bod po písemných interpelacích

  Zpráva o problematice extremismu na území ČR v roce 2010 a vyhodnocení plnění Koncepce boje proti extremismu pro rok 2010 a Koncepce boje proti extremismu pro rok 2011 /sněmovní tisk 427/  (vzato na vědomí)  

 20. 124.Čt 15. 12., 4. bod po písemných interpelacích

  Zpráva o situaci v oblasti migrace a integrace cizinců na území České republiky v roce 2010 /sněmovní tisk 437/  (vzato na vědomí)  

 21. 125.

  Informace o podpořeném financování za rok 2010 /sněmovní tisk 381/  (vzato na vědomí)  

 22. 126.

  Informace o pojišťování vývozu se státní podporou v roce 2010 /sněmovní tisk 382/  (vzato na vědomí)  

 23. 127.Út 13. 12., 1. bod

  Zpráva o finanční stabilitě 2010/2011 /sněmovní tisk 400/  (vzato na vědomí)  

 24. 128.Út 13. 12., 2. bod

  Zpráva o výkonu dohledu nad finančním trhem v roce 2010 /sněmovní tisk 402/  (vzato na vědomí)  

 25. 129.Út 13. 12., 3. bod

  Zpráva České národní banky o inflaci - červenec 2011 (Zpráva o měnovém vývoji za 1. pololetí 2011) /sněmovní tisk 455/  (vzato na vědomí)  

 26. 130.

  Informace o vojenských cvičeních jednotek a štábů Armády České republiky se zahraničními partnery na území České republiky i mimo ně za období leden - červen 2011 /sněmovní tisk 472/  (vzato na vědomí)  

 27. 131.

  Informace o přeletech a průjezdech ozbrojených sil jiných států uskutečněných přes území České republiky v 1. pololetí 2011 /sněmovní tisk 482/  (vzato na vědomí)  

 28. 132.

  2. doplněk plánu vojenských cvičení jednotek a štábů Armády České republiky se zahraničními partnery na území České republiky i mimo ně v roce 2011 /sněmovní tisk 512/  (vzato na vědomí)  

 29. 133.

  Zpráva o peticích přijatých Poslaneckou sněmovnou Parlamentu ČR, jejich obsahu a způsobu vyřízení za období od 1. 1. 2011 do 30. 6. 2011 /sněmovní tisk 502/  (vzato na vědomí)  

 30. 134.Čt 8. 12., 3. bod v 11. hodin

  Návrh II. změny rozpočtu Státního fondu rozvoje bydlení na rok 2011 /sněmovní tisk 505/  (schváleno)  

 31. 135.Út 13. 12., 4. bod

  Zpráva vlády o využití doporučení veřejného ochránce práv na změny právní úpravy, uvedených v Souhrnné zprávě o činnosti veřejného ochránce práv za rok 2010 /sněmovní tisk 507/  (vzato na vědomí)  

 32. 136.

  Výroční zprávy a účetní závěrky zdravotních pojišťoven za rok 2010 s vyjádřením vlády spolu se souhrnným hodnocením, hodnocením výročních zpráv a účetních závěrek za rok 2010 jednotlivých zdravotních pojišťoven a tabulkovými přílohami /sněmovní tisk 513/  (neschválena)  

 33. 137.

  Zpráva o plnění státního rozpočtu České republiky za 1. pololetí 2011 /sněmovní tisk 516/  (vzato na vědomí)  

 34. 138.

  Zpráva o činnosti kontrolní rady Grantové agentury České republiky za období říjen 2010 - září 2011 /sněmovní tisk 533/  (schváleno)  

 35. 139.

  Stanovení výše odměny členům Kontrolní rady Grantové agentury České republiky   

 36. 140.

  Labská vodní cesta   

 37. 141.

  Odpovědi členů vlády na písemné interpelace   

 38. 142.

  Ústní interpelace   

 39. 143.Čt 15. 12., 4. bod ve 12.30 hodin

  Návrh na volbu vedoucího stálé delegace Parlamentu do Meziparlamentní unie   

 40. 144.Út 13. 12., 15. bod

  Informace předsedy vlády o jednání Evropské rady ve dnech 8. a 9. prosince 2011   

Zákony - vrácené Senátem

 1. 145.

  Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 340/4/ - vrácený Senátem  (setrváno)  

 2. 146.Út 20. 12., 1. bod

  Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 216/1994 Sb., o rozhodčím řízení a o výkonu rozhodčích nálezů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony /sněmovní tisk 371/4/ - vrácený Senátem  (setrváno)  

 3. 147.Út 20. 12., 2. bod

  Návrh zákona o mezinárodní pomoci při vymáhání některých finančních pohledávek /sněmovní tisk 399/3/ - vrácený Senátem  (pozm. přijat)  

 4. 148.Út 20. 12., 3. bod

  Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 178/2005 Sb., o zrušení Fondu národního majetku České republiky a o působnosti Ministerstva financí při privatizaci majetku České republiky (zákon o zrušení Fondu národního majetku), ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 434/4/ - vrácený Senátem  (pozm. přijat)  

 5. 149.Út 20. 12., 4. bod

  Návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o Celní správě České republiky /sněmovní tisk 453/3/ - vrácený Senátem  (pozm. přijat)  

 6. 150.Út 20. 12., 5. bod

  Návrh zákona o změně zákonů související se zřízením jednoho inkasního místa a dalších změnách daňových a pojistných zákonů /sněmovní tisk 473/8/ - vrácený Senátem  (pozm. přijat)  


Neprojednané body schůze
Projednané body schůze
(x.) Přerušené body schůze
Neprojednatelné nebo vyřazené body schůze