Předpis 186/2004 Sb.

Citace186/2004 Sb.
NázevZákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o Celní správě České republiky
Částka62 (23. 4. 2004)
Účinnostod 1. 5. 2004
ProjednáváníParlament České republiky, Poslanecká sněmovna, 4. volební období, 2002 - 2006
506 Novela z. o Celní správě ČR - související
Navržené změny5 tisků

Text předpisu je přístupný na těchto stránkách:
Derogace aktivní
32/1957novelizujeZákon o nemocenské péči v ozbrojených silách 
20/1987novelizujeZákon České národní rady o státní památkové péči 
589/1992novelizujeZákon České národní rady o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti 
634/1992novelizujeZákon o ochraně spotřebitele 
111/1994novelizujeZákon o silniční dopravě 
13/1997novelizujeZákon o pozemních komunikacích 
18/1997novelizujeZákon o mírovém využívání jaderné energie a ionizujícího záření (atomový zákon) a o změně a doplnění některých zákonů 
19/1997novelizujeZákon o některých opatřeních souvisejících se zákazem chemických zbraní a o změně a doplnění zákona č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 140/1961 Sb., trestní zákon, ve znění pozdějších předpisů 
21/1997novelizujeZákon o kontrole vývozu a dovozu zboží a technologií podléhajících mezinárodním kontrolním režimům 
61/1997novelizujeZákon o lihu a o změně a doplnění zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zákona České národní rady č. 587/1992 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů, (zákon o lihu) 
122/2000novelizujeZákon o ochraně sbírek muzejní povahy a o změně některých dalších zákonů 
218/2000novelizujeZákon o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla) 
56/2001novelizujeZákon o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích a o změně zákona č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla), ve znění zákona č. 307/1999 Sb. 
86/2002novelizujeZákon o ochraně ovzduší a o změně některých dalších zákonů (zákon o ochraně ovzduší) 
120/2002novelizujeZákon o podmínkách uvádění biocidních přípravků a účinných látek na trh a o změně některých souvisejících zákonů 
281/2002novelizujeZákon o některých opatřeních souvisejících se zákazem bakteriologických (biologických) a toxinových zbraní a o změně živnostenského zákona 
309/2002novelizujeZákon o změně zákonů souvisejících s přijetím zákona o službě státních zaměstnanců ve správních úřadech a o odměňování těchto zaměstnanců a ostatních zaměstnanců ve správních úřadech (služební zákon) 
356/2003novelizujeZákon o chemických látkách a chemických přípravcích a o změně některých zákonů 
361/2003novelizujeZákon o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů 
362/2003novelizujeZákon o změně zákonů souvisejících s přijetím zákona o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů 
Derogace pasivní
189/2006novelizujeZákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o nemocenském pojištění1
350/2011novelizujeZákon o chemických látkách a chemických směsích a o změně některých zákonů (chemický zákon)2
201/2012novelizujeZákon o ochraně ovzduší3
324/2016novelizujeZákon o biocidních přípravcích a účinných látkách a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o biocidech)4


ISP (příhlásit)