Stenografický zápis 23. schůze, 21. září 2011


Zahájení
(Schůze zahájena v 9:00 hod.)

Místopředsedkyně PSP Vlasta Parkanová
Poslankyně Jana Suchá
Poslanec Petr Gazdík


8. Vládní návrh zákona o chemických látkách a chemických směsích a o změně některých zákonů (chemický zákon) /sněmovní tisk 311/ - druhé čtení

Ministr životního prostředí ČR Tomáš Chalupa
Poslanec Bořivoj Šarapatka
Ministr životního prostředí ČR Tomáš Chalupa


9. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 100/2004 Sb., o ochraně druhů volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin regulováním obchodu s nimi a dalších opatřeních k ochraně těchto druhů a o změně některých zákonů (zákon o obchodování s ohroženými druhy), ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 329/ - druhé čtení

Ministr životního prostředí ČR Tomáš Chalupa
Poslanec Robin Böhnisch
Ministr životního prostředí ČR Tomáš Chalupa


34. Vládní návrh zákona o látkách, které poškozují ozonovou vrstvu, a o fluorovaných skleníkových plynech /sněmovní tisk 445/ - prvé čtení

Ministr životního prostředí ČR Tomáš Chalupa
Poslankyně Kateřina Konečná


35. Vládní návrh zákona o ochraně ovzduší /sněmovní tisk 449/ - prvé čtení

Ministr životního prostředí ČR Tomáš Chalupa
Poslankyně Kateřina Konečná


71. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Protokol o udržitelném cestovním ruchu k Rámcové úmluvě o ochraně a udržitelném rozvoji Karpat /sněmovní tisk 423/ - prvé čtení

Ministr životního prostředí ČR Tomáš Chalupa
Poslanec Robin Böhnisch
Poslanec Jan Husák


72. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Nagojsko-kualalumpurského doplňkového protokolu o odpovědnosti a náhradě škod ke Cartagenskému protokolu o biologické bezpečnosti /sněmovní tisk 436/ - prvé čtení

Ministr životního prostředí ČR Tomáš Chalupa
Poslanec David Vodrážka


1. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 269/1994 Sb., o Rejstříku trestů, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony /sněmovní tisk 281/ - druhé čtení

Ministr spravedlnosti ČR Jiří Pospíšil
Poslankyně Ivana Weberová
Poslanec Pavel Staněk
Poslankyně Jana Černochová
Ministr spravedlnosti ČR Jiří Pospíšil
Poslanec Marek Benda


2. Vládní návrh zákona o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim /sněmovní tisk 285/ - druhé čtení

Ministr spravedlnosti ČR Jiří Pospíšil
Poslankyně Jana Suchá
Poslanec David Šeich
Poslanec Vojtěch Filip
Poslanec Miroslav Svoboda
Poslanec David Šeich
Poslanec Josef Tancoš
Poslanec David Šeich
Ministr spravedlnosti ČR Jiří Pospíšil
Poslanec Josef Tancoš


3. Vládní návrh zákona o změně některých zákonů v souvislosti s přijetím zákona o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim /sněmovní tisk 286/ - druhé čtení

Ministr spravedlnosti ČR Jiří Pospíšil
Poslankyně Jana Suchá
Poslanec Zdeněk Boháč
Poslanec Josef Tancoš
Předsedkyně PSP Miroslava Němcová


4. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony /sněmovní tisk 310/ - druhé čtení

Ministr spravedlnosti ČR Jiří Pospíšil
Poslanec Marek Benda
Poslanec Petr Hulinský
Poslanec Marek Benda
Poslanec Petr Hulinský
Ministr spravedlnosti ČR Jiří Pospíšil


5. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 36/1967 Sb., o znalcích a tlumočnících, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 322/ - druhé čtení

Ministr spravedlnosti ČR Jiří Pospíšil
Poslanec Pavel Staněk
Poslankyně Vladimíra Lesenská
Poslanec Marek Benda
Poslanec Jan Husák


6. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád), ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony /sněmovní tisk 335/ - druhé čtení

Ministr spravedlnosti ČR Jiří Pospíšil
Poslankyně Marie Nedvědová
Poslanec František Bublan
Ministr spravedlnosti ČR Jiří Pospíšil


7. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 125/2008 Sb., o přeměnách obchodních společností a družstev, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony /sněmovní tisk 365/ - druhé čtení

Ministr spravedlnosti ČR Jiří Pospíšil
Poslankyně Jana Suchá
Ministr spravedlnosti ČR Jiří Pospíšil


14. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 265/1992 Sb., o zápisech vlastnických a jiných věcných práv k nemovitostem, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 318/ - druhé čtení

Ministr zemědělství ČR Ivan Fuksa
Poslanec Miroslav Petráň
Poslanec Václav Votava
Ministr zemědělství ČR Ivan Fuksa
Poslanec Václav Votava
Poslankyně Ivana Weberová
Ministr zemědělství ČR Ivan Fuksa


15. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 242/2000 Sb., o ekologickém zemědělství a o změně zákona č. 368/1992 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 355/ - druhé čtení

Ministr zemědělství ČR Ivan Fuksa
Poslanec Josef Šenfeld
Poslanec Bořivoj Šarapatka
Poslanec Josef Šenfeld


16. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 569/1991 Sb., o Pozemkovém fondu České republiky, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 398/ - druhé čtení

Ministr zemědělství ČR Ivan Fuksa
Poslanec Jiří Papež


17. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 201/1997 Sb., o platu a některých dalších náležitostech státních zástupců a o změně a doplnění zákona č. 143/1992 Sb., o platu a odměně za pracovní pohotovost v rozpočtových a v některých dalších organizacích a orgánech, ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 341/ - druhé čtení

Ministr práce a sociálních věcí ČR Jaromír Drábek
Poslanec Vladislav Vilímec
Ministr práce a sociálních věcí ČR Jaromír Drábek


18. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony /sněmovní tisk 444/ - druhé čtení

Ministr práce a sociálních věcí ČR Jaromír Drábek
Poslankyně Milada Emmerová
Ministr práce a sociálních věcí ČR Jaromír Drábek


19. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 218/2002 Sb., o službě státních zaměstnanců ve správních úřadech a o odměňování těchto zaměstnanců a ostatních zaměstnanců ve správních úřadech (služební zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 309/2002 Sb., o změně zákonů souvisejících s přijetím zákona o službě státních zaměstnanců ve správních úřadech a o odměňování těchto zaměstnanců a ostatních zaměstnanců ve správních úřadech (služební zákon), ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 457/ - druhé čtení

Ministr práce a sociálních věcí ČR Jaromír Drábek
Poslanec Roman Sklenák
Ministr práce a sociálních věcí ČR Jaromír Drábek


22. Návrh poslanců Hany Orgoníkové, Ivana Ohlídala, Jana Látky a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 109/2002 Sb., o výkonu ústavní výchovy nebo ochranné výchovy ve školských zařízeních a o preventivně výchovné péči ve školských zařízeních a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 255/ - druhé čtení

Poslankyně Hana Orgoníková
Poslankyně Ivana Levá
Ministr školství, mládeže a tělovýchovy ČR Josef Dobeš


25. Návrh poslanců Waltera Bartoše, Anny Putnové a Milana Šťovíčka na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací z veřejných prostředků a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací), ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 429/ - prvé čtení podle § 90 odst. 2

Poslanec Walter Bartoš
Poslanec Ivan Ohlídal
Poslankyně Anna Putnová
Poslanec Walter Bartoš
Poslanec Bořivoj Šarapatka


28. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 18/2004 Sb., o uznávání odborné kvalifikace a jiné způsobilosti státních příslušníků členských států Evropské unie a některých příslušníků jiných států a o změně některých zákonů (zákon o uznávání odborné kvalifikace), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony /sněmovní tisk 403/ - prvé čtení

Ministr školství, mládeže a tělovýchovy ČR Josef Dobeš
Poslanec Adam Rykala


29. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 179/2006 Sb., o ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání a o změně některých zákonů (zákon o uznávání výsledků dalšího vzdělávání), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony /sněmovní tisk 443/ - prvé čtení

Ministr školství, mládeže a tělovýchovy ČR Josef Dobeš
Poslankyně Marta Semelová


30. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 219/2003 Sb., o uvádění do oběhu osiva a sadby pěstovaných rostlin a o změně některých zákonů (zákon o oběhu osiva a sadby), ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 404/ - prvé čtení

Ministr zemědělství ČR Ivan Fuksa
Poslanec František Dědič
Předsedkyně PSP Miroslava Němcová

(Jednání bylo přerušeno ve 12.59 hodin.)
(Jednání pokračovalo v 14.30 hodin.)

Místopředsedkyně PSP Kateřina Klasnová


12. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony /sněmovní tisk 347/ - druhé čtení

Ministr průmyslu a obchodu ČR Martin Kocourek
Poslanec Jan Husák
Poslanec Milan Urban
Poslanec Ladislav Skopal
Poslanec Jaroslav Krupka
Ministr průmyslu a obchodu ČR Martin Kocourek


21. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 137/2001 Sb., o zvláštní ochraně svědka a dalších osob v souvislosti s trestním řízením a o změně zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony /sněmovní tisk 320/ - druhé čtení

Ministr vnitra ČR Jan Kubice
Poslankyně Jana Suchá
Poslanec Jeroným Tejc


31. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 95/1999 Sb., o podmínkách převodu zemědělských a lesních pozemků z vlastnictví státu na jiné osoby a o změně zákona č. 569/1991 Sb., o Pozemkovém fondu České republiky, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 357/1992 Sb., o dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí, ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 433/ - prvé čtení

Ministr zemědělství ČR Ivan Fuksa
Poslanec Jiří Oliva
Poslanec Ladislav Skopal
Ministr zemědělství ČR Ivan Fuksa
Poslanec Pavel Kováčik
Poslanec Ladislav Skopal
Ministr zemědělství ČR Ivan Fuksa


33. Vládní návrh zákona o mediaci a o změně některých zákonů /sněmovní tisk 426/ - prvé čtení

Ministr zemědělství ČR Ivan Fuksa
Poslankyně Ivana Weberová
Poslankyně Marie Nedvědová
Poslanec Jan Chvojka
Poslanec Vladimír Koníček
Poslanec Pavel Staněk
Poslanec Jeroným Tejc
Poslankyně Ivana Weberová


36. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 241/2000 Sb., o hospodářských opatřeních pro krizové stavy a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 416/ - prvé čtení

Ministr průmyslu a obchodu ČR Martin Kocourek
Poslanec Jan Čechlovský


39. Návrh poslanců Jana Husáka, Františka Laudáta a Heleny Langšádlové na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 337/ - prvé čtení

Poslanec Jan Husák
Poslanec Vladislav Vilímec
Poslanec Zbyněk Stanjura
Poslanec Josef Cogan
Poslanec Josef Novotný ml.
Poslanec Zbyněk Stanjura
Poslanec Jan Husák
Poslanec Jan Látka
Poslanec Jan Smutný
Poslanec Václav Mencl
Místopředsedkyně PSP Kateřina Klasnová

(Schůze byla přerušena v 16.00 hodin.)


Přihlásit/registrovat se do ISP