(12.50 hodin)
(pokračuje Semelová)

Za podstatné pokládám to, že problematika celého komplexu by tedy, jak už jsem řekla, měla být řešena komplexně buď v zákonu, který jsem zmínila, nebo ve školském zákonu.

Druhý problém vidím v tom, kdo bude jmenovat a pověřovat komise, jednotlivé odborníky v komisích, instituce, které mohou zkoušky provádět. Myslím, že je potřeba to stanovit, protože dosud to byl Národní ústav odborného vzdělávání v Praze. Byl garantem. Nyní se navrhuje, že to bude orgán zřízený k tomu ministerstvem. Není tedy jasné, zda půjde o nějaký nový orgán, který bude garantem celého tohoto komplexního procesu, to znamená sestavení komisí, pověření institucí, výběr a pověření konkrétních odborníků atd. Mělo by být jasně stanoveno, kdo bude garantem. To v tomto zákoně není a je třeba to doplnit.

Konečně třetí problém se týká toho, že zákon by naopak měl stanovit podmínky, za kterých musí uchazeč skládat zkoušku pro potvrzení, doplnění nebo inovaci kvalifikace. Je jasné, že řada zásadních opatření směřuje k tomu, aby živnostníci měli možnost oprávnění vůbec zřídit a svou živnost provozovat. Podnikatel, aby mohl založit firmu, musí prokázat, že pro ni má i odpovídající kvalifikaci. To je v pořádku. Ale v této poloze je právě nebezpečí zneužití neurčitosti tohoto zákona. Aby se tak nedělo, je nutné věci přesně vymezit.

Jinak, jak jsem řekla, zákon po určitých úpravách je potřebný v každém případě. Já doporučuji přikázat jeho projednání školskému výboru.

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová To bylo slovo zpravodajky. Otevírám obecnou rozpravu. Nemám do ní žádné přihlášky. Hlásí se prosím někdo? Nehlásí. Končím obecnou rozpravu. Budeme se zabývat návrhem na přikázání výborům k projednání.

 

Organizační výbor navrhl přikázat tento návrh k projednání výboru pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu. Ptám se, zda má někdo jiný návrh. Není tomu tak.

Zahajuji hlasování pořadové číslo 72 a táži se, kdo souhlasí s přikázáním, jak jsem je právě uvedla. Kdo je proti tomuto návrhu?

Hlasování pořadové číslo 72, přítomno 137, pro 115, proti 2. Konstatuji, že návrh zákona byl přikázán k projednání výboru pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu.

 

Tím končí projednávání bodu 29, sněmovního tisku 443. Děkuji panu ministrovi, děkuji paní zpravodajce.

Oznamuji omluvu, která mi byla doručena. Dnes se od 14.30 hodin z pracovních důvodů omlouvá pan poslanec Martin Vacek.

 

Myslím, že stihneme ještě jeden bod. Zahajuji projednávání bodu

 

30.
Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 219/2003 Sb., o uvádění
do oběhu osiva a sadby pěstovaných rostlin a o změně některých zákonů
(zákon o oběhu osiva a sadby), ve znění pozdějších předpisů
/sněmovní tisk 404/ - prvé čtení

Z pověření vlády tento návrh uvede ministr zemědělství Ivan Fuksa. Opět upozorňuji, že máme málo času, takže se tomu přizpůsobte. (V sále je rušno.)

 

Ministr zemědělství ČR Ivan Fuksa Vážená paní předsedkyně, vážení poslanci, poslankyně, já vás teď na chviličku přivedu na luční horské louky a luční květy, protože tímto návrhem a touto novelou budeme uvádět do souladu -

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Prosím o klid ve Sněmovně!

 

Ministr zemědělství ČR Ivan Fuksa - s právními předpisy Evropské unie zmiňovaný návrh zákona mimo jiné z toho důvodu, že transpoziční lhůta nám končí 30. 11. letošního roku.

Co zmiňovaná novela navrhuje? Zavádí oprávnění uvádět do oběhu určité typy směsi osiv - pro představu, to je to hezké, co všude roste na horských loukách, barevné kytičky -, určené právě k ochraně přirozeného prostředí, a to na základě povolení, které dává Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský. Také stanoví nové povinnosti. Povinnosti, co se týče podávání žádosti dodavatele o povolení k uvádění do oběhu zmíněné směsi osiv určené k ochraně přirozeného prostředí. Dále musí dodavatel oznámit zmiňovanému ústavu množství osiva, pro které hodlá žádat o povolení, a také výměru a umístění plánovaných lokalit sběru, a následně pak oznámit ústavu množství osiva, které uvedl za dané vegetační období do oběhu. V případě nesplnění těchto povinností zavádí návrh zákona odpovídající sankce.

V současné době je evidováno zhruba 700 obchodníků a dodavatelů osiv a sadby, ale povinnost stanovená v novele zákona se bude vztahovat pouze na dodavatele, kteří budou chtít tento specifický druh směsi osiv sklízet a uvádět do oběhu, pracovně řečeno. Laicky řečeno luční kvítí. Podle předpokladu se bude jednat o malý počet dodavatelů osiv, neboť se jedná o velmi okrajovou záležitost, která může být využívána převážně v národních parcích a v chráněných krajinných oblastech.

Vzor žádosti o uvádění povolení, vzor prohlášení o splnění požadavků a vzor oznámení budou stanoveny vyhláškou a zároveň budou žadatelům k dispozici ke stažení na webových stránkách ústavu.

Přijetí navrhované právní úpravy si nevyžádá zvýšené nároky na finanční prostředky ze státního rozpočtu ani z ostatních veřejných rozpočtů.

Děkuji za pozornost.

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Děkuji panu ministrovi. Prosím o slovo zpravodaje pro prvé čtení, pana poslance Františka Dědiče. Prosím.

 

Poslanec František Dědič: Dobré odpoledne, vážená paní předsedkyně, členové vlády, kolegyně a kolegové. Já myslím, že úvodní slovo pana ministra zemědělství bylo natolik obsáhlé, že je možné se v podstatě jenom omezit na to, že se jedná o transpozici evropské směrnice, takže vás žádám o to, abyste tuto novelu zákona č. 219 pustili do druhého čtení. Děkuji.

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Děkuji panu zpravodaji. Otevírám obecnou rozpravu. Prosím o vaše přihlášky. Nehlásí se nikdo, končím obecnou rozpravu.

Budeme se zabývat návrhem na přikázání výborům k projednání. Organizační výbor navrhl tento návrh přikázat k projednání zemědělskému výboru. Má někdo jiný návrh? Nemá. Přistoupíme k hlasování.

 

Zahajuji hlasování pořadové číslo 73. Táži se, kdo souhlasí s tím, aby tento návrh byl přikázán k projednání výboru zemědělskému. Kdo je proti tomuto návrhu?

Hlasování pořadové číslo 73, přítomno 140, pro 119, proti 1. Konstatuji tedy, že tento návrh byl přikázán k projednání výboru zemědělskému.

 

Tím končí projednávání bodu číslo 30, sněmovního tisku 404 v prvém čtení. Děkuji panu ministrovi, děkuji též panu zpravodaji.

 

Dámy a pánové, nyní vyhlašuji polední přestávku. Bude trvat do 14.30 hodin. Ve 13.10 hodin se sejde organizační výbor. Budeme začínat ve 14.30 hodin. Máme pevně zařazené body, a to bod č. 12, elektronické komunikace, a bod 21, zvláštní ochrana svědka. Jsou to druhá čtení. Tolik moje upozornění. Přeji vám dobrou chuť.

 

(Jednání bylo přerušeno ve 12.59 hodin.) ***
Přihlásit/registrovat se do ISP