(12.40 hodin)

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Děkuji panu ministrovi. Nyní prosím o slovo zpravodaje pro prvé čtení pana poslance Adama Rykalu.

 

Poslanec Adam Rykala: Také přeji dobrý den. Vážená paní předsedkyně, vážená vládo, kolegyně a kolegové, tento vládní návrh zákona mění zákon č. 18/2004 Sb., o uznávání odborné kvalifikace a jiné způsobilosti státních příslušníků členských států EU a některých příslušníků jiných států a další související zákony. Tato novela se vztahuje ke směrnici Evropského parlamentu a Rady o uznávání odborných kvalifikací. Novela má také odstranit či vyjasnit ustanovení zákona, která vzhledem k nepřesnosti v textu činí aplikační potíže. Pokud bychom nepřijali tuto novelu, znamenalo by to ponechání těchto nepřesností. Současně by docházelo ke stále se opakující administrativní zátěži uznávacích orgánů.

Navrhovaná úprava je v souladu s ústavním pořádkem ČR a nebude mít žádný dopad na výdaje ze státního rozpočtu nebo z jiných veřejných rozpočtů. Proto se domnívám, že tento návrh zákona může Sněmovna propustit do druhého čtení. Děkuji.

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Děkuji panu zpravodaji, panu poslanci Adamu Rykalovi, a otevírám obecnou rozpravu. Nemám do ní žádnou přihlášku, ptám se tedy, zda se někdo hlásí. Nehlásí se nikdo. Končím tedy obecnou rozpravu. Nezazněly žádné návrhy ani na zamítnutí, na vrácení apod., takže se budeme zabývat návrhem na přikázání výborům k projednání. Svým rozhodnutím jsem navrhla přikázat tento návrh k projednání výboru pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu. Má někdo prosím jiný návrh na přikázání? Není tomu tak. Přistoupíme tedy k hlasování.

 

Zahajuji hlasování číslo 71. Táži se, kdo souhlasí s přikázáním výboru pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu. Kdo je proti tomuto návrhu?

V hlasování číslo 71 přítomno 129, pro 118, proti nikdo. Konstatuji, že návrh byl přikázán k projednání výboru pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu.

 

Tím končím projednávání bodu 28, sněmovního tisku 404 v prvém čtení. Děkuji panu ministrovi i panu zpravodaji.

 

Zahajuji projednávání bodu

 

29.
Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 179/2006 Sb.,
o ověřování auznávání výsledků dalšího vzdělávání a o změně
některých zákonů (zákon o uznávání výsledků dalšího vzdělávání),
ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
/sněmovní tisk 443/ - prvé čtení

Pana ministra Josefa Dobeše opět požádám, aby z pověření vlády tento návrh uvedl. Prosím o klid!

 

Ministr školství, mládeže a tělovýchovy ČR Josef Dobeš Vážená paní předsedkyně, dámy a pánové, předkládám opět návrh zákona, opět technickou novelu, kterou se mění zákon 179/2006 Sb., o uznávání výsledků dalšího vzdělávání, sněmovní tisk 443. Zákon ve své podstatě umožňuje dospělým osobám získat uznávaný doklad o kvalifikaci bez nutnosti navštěvovat školu, získat tzv. neformální vzdělávání - tento titul. Díky provázanosti se školským zákonem nastavuje alternativní cestu k získávání výučního listu. Tím také přispívá ke zvyšování konkurenceschopnosti zaměstnanců České republiky.

Cílem novely je odstranit některé technické nedostatky zákona, které se projevily v průběhu čtyř let jeho implementace. Jedná se zejména o zpřesnění, zjednodušení a zlevnění systému. Jsou tam terminologické změny - dílčí kvalifikace se nahrazuje profesní kvalifikací, posouvá se minimální věková hranice, při které je možné konat zkoušky v rámci rekvalifikačních kurzů, kdy se z 18 let posouvá tato hranice na 17 let.

Abych možná vám vysvětlil, o co se jedná v této technické novele, o čem je tento zákon, tak je to to, pokud je někdo kuchařem patnáct dvacet let, ale nemá výuční list, tak má možnost bez večerního studia složit zkoušku podle národní soustavy kvalifikací a na základě této zkoušky je oprávněn jednat se živnostenskou komorou o schválení kvalifikace. Takže je to velice důležitá věc.

Poprosím o podporu a děkuji za pozornost.

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Děkuji panu ministrovi. Prosím nyní o slovo zpravodajku pro prvé čtení a je to paní poslankyně Marta Semelová. Prosím.

 

Poslankyně Marta Semelová: Dobrý den, vážená paní předsedající, dámy a pánové. Vládní návrh, který je v tuto chvíli projednáván, se týká, jak již bylo řečeno, získávání oprávnění pro rozšíření kvalifikace pro výkon konkrétní odborné činnosti nebo provozování živnosti, aniž by daná osoba absolvovala pro tuto činnost předepsané institucionální vzdělání. Úpravou se zhodnocují zkušenosti nabyté dosavadním výkonem v dané profesi, případně znalosti a dovednosti získané v určitých dílčích kurzech. Zákon je nezbytný proto, protože obsah profesí se neustále mění, doplňuje a modernizuje. Lidé se proto musí dál vzdělávat, rozšiřovat a měnit obsah své profese a pro možnost uplatnění potřebují mít doklad o tom, že jsou odborníky v činnosti, kterou vykonávají. Systém uznávání výsledků dalšího vzdělávání tedy umožňuje občanům získávat kvalifikaci a pružně reagovat na potřeby trhu práce.

Návrh novely se zabývá především následujícími oblastmi. Je to jednak, jak už bylo řečeno, změna názvu "dílčí kvalifikace" na "profesní kvalifikace", i když tady si myslím, že ve skutečnosti jde o úpravu ryze formální, že by kvůli tomu nemusel být psán nový zákon. Dále se jedná o umožnění podnikající fyzické osobě získat autorizované zástupce, dále o posunutí minimální věkové hranice - tady bych si pana ministra dovolila opravit - z 18 let ne na 17, ale na 16 let podle návrhu, který je předložen, jako podmínky pro konání zkoušky v rámci rekvalifikačního kurzu. Toto je celkem důležitá podmínka. V případě ponechání současného stavu by osoby mladší 18 let nemohly absolvovat zkoušku dílčí kvalifikace a musely by čekat na dovršení 18 let věku. Po tuto dobu by byly vedeny na úřadu práce jako uchazeči o zaměstnání. Takže to jsou důležité paragrafy.

Dále se jedná o uznávání částí profesních kvalifikací, které již uchazeč úspěšně absolvoval. Je tedy navrženo uznávání části zkoušek, které se shodují s částí zkoušky, kterou již absolvoval daný uchazeč dříve. Cílem je tedy zlevnit a zrychlit zkoušky pro občany i pro stát. V případě nepřijetí této úpravy by museli mnozí uchazeči opakovaně prokazovat znalost některých kompetencí, navíc by museli opakovaně za tuto část zkoušky hradit úhradu.

Jinak velká část zákona se potom týká i přípravy zkoušek, jejich organizace, sankcí za chyby. Myslím, že tyto věci by bylo možné řešit i případně vyhláškou.

Chtěla bych jenom upozornit na některé problémy, které tady jako zpravodajka vnímám. Jedná se o tři záležitosti. První problém tohoto zákona vidím v tom, že by měl být součástí systému, a ne být vyčleněn, jako je tomu v tomto případě. To znamená, já bych považovala za nutné, aby byl zahrnut do velice potřebného zákona o národním systému celoživotního vzdělávání. Měl by se opírat o národní soustavu kvalifikací, protože bez ní nemá smysl a je jakoby na vodě.

Pak jde o to, jak je tento výchozí a závazný dokument formulován, zda je to výčet profesí, anebo je to podrobně vymezený obsah každé z vymezených profesí neboli kvalifikací. Je to významné pro vymezení tzv. profesní kvalifikace a tzv. úplné profesní kvalifikace, protože pokud by to bylo podle první varianty, tak musí zkušební komise nebo někdo nad nimi vymezit pro zkoušky přesné požadavky, které musí také uchazeč znát. Myslím, že v tom množství kvalifikací by to bylo ovšem také značně náročné. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP