(11.30 hodin)

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Ano. Ještě se zeptám na přihlášku do podrobné rozpravy. Není žádná. Končím tedy podrobnou rozpravu, přivolávám naše kolegy.

 

Budeme hlasovat o návrhu na zkrácení lhůty na 48 hodin. Hlasování, v němž rozhodneme, ponese pořadové číslo 63. Ještě mám žádost o odhlášení. Prosím vás tedy, abyste se přihlásili.

Zahajuji hlasování číslo 63. Ptám se, kdo souhlasí se zkrácením lhůty na 48 hodin. Kdo je pro tento návrh? Kdo je proti návrhu?

Hlasování číslo 63, přítomno 120, pro 64, proti 54. Tento návrh jsme schválili.

 

Končím druhé čtení vládního návrhu zákona, který nese sněmovní tisk 335, končím projednávání bodu 6. Děkuji panu ministrovi i panu zpravodaji.

 

Zahajuji projednávání bodu číslo

 

7.
Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 125/2008 Sb.,
o přeměnách obchodních společností a družstev, ve znění
pozdějších předpisů,a další související zákony
/sněmovní tisk 365/ - druhé čtení

Pan ministr Pospíšil opět dostane slovo, a to, aby z pověření vlády tento návrh uvedl. Prosím, pane ministře.

 

Ministr spravedlnosti ČR Jiří Pospíšil Děkuji pěkně, vážená paní předsedkyně. Chci všechny kolegy uklidnit, že se jedná již o poslední návrh Ministerstva spravedlnosti v bloku druhých čtení. Tentokrát jde o zákon, který jsme přijímali v minulém volebním období a který samostatně upravuje mimořádně složitou problematiku přeměn obchodních společností a družstev, a to jak v rámci vnitrostátního práva, tak tzv. přeměn přeshraničních, to znamená, kdy dochází k přeměnám mezi obchodními společnostmi zemí EU. Jen řeknu, že přeměnami máme na mysli, když obchodní společnosti se slučují, fúzují, rozdělují se atd., to znamená jednotlivé procesy transformace a změn, které v rámci podnikatelské činnosti mohou tyto společnosti realizovat.

Jedná se právně o mimořádně složitou materii. To byl také důvod, proč se zákonodárce v roce 2008 rozhodl upravit ji v samostatném zákoně, byť se jedná o součást obchodního práva a klidně by mohla být v obchodním zákoníku. Protože se jedná o oblast, která se permanentně vyvíjí, mění se, zvláště pod vlivem implementace permanentních evropských směrnic, je vhodné ji mít v samostatném zákoně, tak abychom permanentně několikrát za rok neměnili obchodní zákoník jako v zásadě zákon kodexového typu, který by měl mít alespoň jistou míru stability.

Návrh je v zásadě jakási purizační novela, která zákon, který je z roku 2008, po dvou letech aplikace a praxe se snaží v uvozovkách vyčistit a odstranit ty problémy, které během dvou let praxe ukázala. Proto se tam mění některé věci, na které praxe poukázala. Jsou tam opět transponovány některé směrnice, jako například směrnice 2009/109/ES, která upravuje právě zapojení prostředků elektronických komunikací do procesu přeměn a obecně transformací společností. Podrobněji je upravena právě otázka přeshraniční přeměny, která v původním zákoně v zásadě byla upravena okrajově.

To je asi to hlavní, co bych v tuto chvíli chtěl říci. V zásadě platí pravidlo, že tomuto zákonu rozumějí v ČR asi tři experti, tedy je to v zásadě zcela expertní odborná záležitost, nikoliv politická, a já vás přesto prosím, protože tato norma, tento právní předpis je důležitý pro činnost našich podnikatelů, abyste jej podpořili a případně propustili do dalšího čtení, protože zde zodpovědně a korektně říkám, že ani ústavněprávní výbor nediagnostikoval nějaké závažnější změny a změny, které jsou načteny v usnesení, mají technický charakter. Tedy domnívám se, že jej parlament může přijmout. Děkuji.

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Děkuji panu ministrovi. Návrh jsme v prvém čtení přikázali k projednání ústavněprávního výboru. Usnesení tohoto výboru jsme obdrželi jako sněmovní tisk 365/1. Zpravodajkou ústavněprávního výboru je paní poslankyně Jana Suchá. Prosím, paní kolegyně, o vaše slovo.

 

Poslankyně Jana Suchá: Děkuji, paní předsedkyně. Ústavněprávní výbor tento návrh projednal na svém jednání dne 13. září a doporučil Poslanecké sněmovně, aby tento návrh včetně pozměňovacích návrhů přijala. Já bych ještě ráda uvedla, že v mezidobí došlo ještě k drobným legislativně technickým změnám, ke kterým se v rámci podrobné rozpravy přihlásím pozměňovacím návrhem. Děkuji.

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Děkuji paní zpravodajce. Otevírám obecnou rozpravu. Přihlášky do ní nemám. Ptám se vás, zda se někdo hlásí. Nehlásí se nikdo, končím obecnou rozpravu. Zahajuji rozpravu podrobnou. Paní poslankyně Jana Suchá má slovo.

 

Poslankyně Jana Suchá: Děkuji. Já bych pouze odkázala na pozměňovací návrh, který vám byl rozdán na lavice. Jedná se skutečně pouze o legislativně technické upřesnění tohoto návrhu. Děkuji.

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Děkuji. Další přihlášky prosím do podrobné rozpravy? Pan ministr Jiří Pospíšil. Prosím.

 

Ministr spravedlnosti ČR Jiří Pospíšil Vážená paní předsedkyně, protože jsem zaznamenal, že zatím byly načteny pouze legislativně technické změny, dovoluji si tedy navrhnout ctěné Poslanecké sněmovně, abychom zkrátili lhůtu mezi 2. a 3. čtením na 48 hodin. Děkuji.

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Děkuji. Další přihlášku prosím do podrobné rozpravy? Není žádná. Končím podrobnou rozpravu a budeme se tedy věnovat návrhu, který zde zazněl, tedy návrhu na zkrácení lhůty na 48 hodin. Je zde opět žádost o odhlášení. Prosím, abyste se přihlásili.

 

Rozhodneme v hlasování, které ponese pořadové číslo 64.

Zahajuji hlasování číslo 64. Táži se, kdo je pro návrh na zkrácení lhůty. Kdo je proti tomuto návrhu?

Hlasování pořadové číslo 64, přítomno 117, pro 65, proti 51. Návrh byl přijat.

 

S tímto rozhodnutím můžeme skončit druhé čtení tohoto vládního návrhu zákona. Končím tedy projednávání bodu číslo 7, sněmovního tisku 365 ve druhém čtení. Děkuji panu ministrovi i paní zpravodajce.

 

Zahajuji projednávání dalšího bodu. Je to bod číslo

 

14.
Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 265/1992 Sb.,
o zápisech vlastnických a jiných věcných práv k nemovitostem,
ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 634/2004 Sb.,
o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů
/sněmovní tisk 318/ - druhé čtení

Z pověření vlády tento návrh uvede ministr zemědělství Ivan Fuksa. Prosím, pane ministře.

 

Ministr zemědělství ČR Ivan Fuksa Vážená paní předsedkyně, děkuji za slovo. Vážené poslankyně, vážení poslanci, ve druhém čtení předkládáme návrh novely zákona o vlastnictví nemovitostí a také o správních poplatcích. Celý tento návrh přichází s tím, že chce odstranit komplikace, které se týkají hypotečního úvěrování a také obchodování s nemovitostmi. Poměrně podrobně jsme tady představili tento záměr v prvním čtení, nicméně si dovolím připomenout zhruba čtyři základní parametry této novely, a to - za prvé, že zjednodušuje celý systém a dělá tento systém daleko praktičtějším. Dále umožňuje výmaz starých zástavních práv z pozemkových knih, ve kterých se nedoložilo splácení pohledávek. Dále také řeší problematiku zneužívání účelových žalob za účelem zmaření, případně zdržení plánované transakce.

Je třeba říci, že tento záměr, tato novela byla projednána v zemědělském výboru. Zemědělský výbor připravil dva pozměňovací návrhy, kde tady už předběžně říkám, že s těmito pozměňovacími návrhy souhlasím.

A ještě bych chtěl připomenout čtvrtý bod, a to je to, že jsme tady podrobně vysvětlovali v prvním čtení, že se zvýší i správní poplatek z pětistovky na tisícikorunu, poplatek za vklad nemovitosti do katastru, a to z toho důvodu, že poslední novelizace byla v roce 1994 a my tímto za tu dobu šestnácti sedmnácti let zohledňujeme inflaci. Tím pádem by stát tímto navýšením získal dalších 300 milionů korun ročně na zúřadovávání všech těchto procesů.

Děkuji za pozornost. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP