(11.50 hodin)
(pokračuje Němcová)

Budeme se věnovat dalšímu bodu, kterým je

 

15.
Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 242/2000 Sb., o ekologickém
zemědělství a o změně zákona č. 368/1992 Sb., o správních poplatcích,
ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon
č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů
/sněmovní tisk 355/ - druhé čtení

Tento materiál opět z pověření vlády uvede ministr zemědělství Ivan Fuksa. Prosím, pane ministře.

 

Ministr zemědělství ČR Ivan Fuksa Vážená paní předsedkyně, vážené poslankyně, vážení poslanci, dovolte, abych krátce uvedl ve druhém čtení právě zmiňovanou novelu zákona o ekologickém zemědělství a o správních poplatcích. Tak jak jsme uváděli při prvním čtení, důvodem této novelizace je implementace nových nařízení Evropské komise a Rady Evropského společenství. A jenom pro připomenutí ty nejzákladnější důvody.

Tato novela zjednodušuje proces registrace osob podnikajících v ekologickém zemědělství, upřesňuje podmínky pro zrušení registrace osob podnikajících právě v oblasti ekologického zemědělství, odstraňuje také veškeré duplicity, které vyplývají dneska už jednoznačně z nařízení Evropské unie. Dále upravuje procesní úpravy vydávání rozhodnutí v případech, kdy je nutné v mezích unijních předpisů slevit z požadavků na ekologickou produkci s ohledem na místní klimatické podmínky. Novela se předkládá i za účelem zvýšení účinnosti kontrol. Zavádí skutkové podstaty správních deliktů osob pověřených kontrolou ekologického zemědělství. To je velmi důležitý parametr. V neposlední řadě také přenáší přepracované skutkové podstaty správních deliktů přizpůsobené rovněž požadavkům unijních předpisů.

Tuto novelu projednal zemědělský výbor dne 8. září 2011. V rámci projednávání vládního návrhu byl výborem schválen pozměňovací návrh, který se týká zejména prodloužení dosavadní tříleté objektivní lhůty pro zánik odpovědnosti za správní delikty na úseku ekologického zemědělství a také změny sazebníku správních poplatků za ověřování chmele.

Tak jak jsem měl možnost toto projednávat, přijaté pozměňovací návrhy, které tady za chvilku budou odprezentovány, jsou v souladu s koncepcí Ministerstva zemědělství a jen a jen přispějí ke zkvalitnění vládního návrhu zákona. Proto s navrženými závěry souhlasím. Děkuji za pozornost.

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Děkuji panu ministrovi. Návrh jsme v prvém čtení přikázali k projednání zemědělskému výboru a též výboru pro životní prostředí. Usnesení výborů byla rozdána jako sněmovní tisky 355/1 a 355/2. Prosím nyní o slovo zpravodaje zemědělského výboru pana poslance Josefa Šenfelda. Prosím, pane kolego.

 

Poslanec Josef Šenfeld: Děkuji za slovo. Vážená paní předsedkyně, vážení členové vlády, vážené kolegyně a kolegové, zemědělský výbor projednal uvedený návrh na své 17. schůzi dne 18. září 2011 a svým usnesením č. 66 doporučuje Poslanecké sněmovně Parlamentu ČR vládní návrh na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 242/2000 Sb., o ekologickém zemědělství a o změně zákona č. 368/1992 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, sněmovní tisk 355, schválit ve znění přijatých pozměňovacích návrhů.

Tolik usnesení zemědělského výboru. Děkuji za pozornost.

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Děkuji vám pane poslanče. Prosím nyní zpravodaje výboru pro životní prostředí pana poslance Bořivoje Šarapatku.

 

Poslanec Bořivoj Šarapatka: Vážená paní předsedkyně, kolegyně a kolegové. Tímto materiálem se zabýval i výbor pro životní prostředí, protože ekologické zemědělství nezasahuje jenom do resortu zemědělství, ale řada dotačních prostředků směřuje i na ochranu životního prostředí, na ochranu krajiny atd.

My vítáme, že tento zákon je stručnější než původní zákon, protože od doby přijetí prvního zákona v roce 2000 začaly platit nové unijní předpisy v roce 2007, takže všechny přebytečné body, jak tady říkal pan ministr, z tohoto zákona už zmizely a zůstala tam ta specifika česká, o kterých tady bylo rovněž hovořeno, např. kontrolní systém.

Materiál jsme důkladně projednávali se zástupci Ministerstva zemědělství, dotazovali jsme se i na zmíněný kontrolní systém. Potom to bylo oficiálně projednáno ve výboru pro životní prostředí, načteno je usnesení ze 14. schůze ze 7. září 2011 a výbor pro životní prostředí souhlasí s předloženým návrhem a mě zmocňuje, abych tady tento závěr přednesl.

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Děkuji vám, pane poslanče. Otevírám obecnou rozpravu. Nemám do ní žádné přihlášky. Prosím o vaše případné přihlášení se z místa. Nehlásí se nikdo. Končím obecnou rozpravu, zahajuji rozpravu podrobnou. Pan kolega Josef Šenfeld, prosím.

 

Poslanec Josef Šenfeld: Vážená paní předsedkyně, vážené kolegyně a kolegové, chtěl bych se jenom formálně přihlásit ke svému pozměňovacímu návrhu, který vám byl rozdán do lavic. Děkuji.

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Děkuji vám. Prosím o další přihlášku do podrobné rozpravy. Nehlásí se nikdo, končím tedy podrobnou rozpravu. Nemáme o čem hlasovat, končím projednávání sněmovního tisku 335 ve druhém čtení, projednávání bodu 15. Děkuji panu ministrovi i panu zpravodaji.

 

Zahajuji projednávání dalšího bodu, kterým je

 

16.
Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 569/1991 Sb.,
o Pozemkovém fondu České republiky, ve znění pozdějších předpisů
/sněmovní tisk 398/ - druhé čtení

Pana ministra zemědělství Ivana Fuksu prosím, aby opět z pověření vlády tento návrh uvedl.

 

Ministr zemědělství ČR Ivan Fuksa Vážená paní předsedkyně, vážené poslankyně, vážení poslanci, v rámci druhého čtení předkládáme novelu zákona o Pozemkovém fondu České republiky. Hlavním důvodem této změny je navýšení finančních prostředků Ministerstva zemědělství ještě pro období roku 2011, a to z mimorozpočtových prostředků právě Pozemkového fondu České republiky. Konkrétně se jedná o použití finančních prostředků na zajištění národního spolufinancování Programu rozvoje venkova ve výši 561 mil. korun a dále navýšení programu k podpoře aktivit, které jsou financovány výhradně z národních zdrojů, a to v objemu 540 mil. korun. Dohromady se tedy jedná o změnu v objemu 1,1 mld. korun, tak jak jsme uváděli v prvním čtení.

Tento návrh byl projednán zemědělským výborem 8. září 2011. V rámci jeho projednávání byl schválen jeden pozměňovací návrh, který právě umožní čerpání finančních prostředků pouze na program k podpoře aktivit, které jsou financovány právě z národních zdrojů, a to nejen v roce 2011, ale také v roce 2012, neboť v mezidobí bylo zjištěno, že je nutné zajistit dodatečně finanční zdroje na národní podporu do agropotravinářského komplexu. S tímto přijatým pozměňovacím návrhem, který projednal zemědělský výbor, za resort zemědělství mohu prohlásit, že s ním souhlasíme.

Děkuji za pozornost.

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Děkuji panu ministrovi. Návrh jsme v prvém čtení přikázali k projednání zemědělskému výboru a bylo nám rozdáno usnesení tohoto výboru pod č. 398/1. Zpravodajem zemědělského výboru je pan poslanec Jiří Papež. Prosím, aby se ujal slova.

 

Poslanec Jiří Papež: Děkuji za slovo. Vážená paní předsedkyně, kolegyně a kolegové, dovolte mi, abych vás seznámil s tím, že zemědělský výbor předložený návrh zákona projednal na své 17. schůzi dne 8. září 2011 a přijal k němu usnesení, které vám bylo rozdáno jako sněmovní tisk 398/1. V tomto usnesení zemědělský výbor doporučuje Poslanecké sněmovně schválit návrh zákona, kterým se mění zákon č. 569/1991 Sb., o Pozemkovém fondu, ve znění přijatého pozměňovacího návrhu, o kterém již hovořil pan ministr zemědělství a je obsažen ve sněmovním tisku. Zároveň jsme v zemědělském výboru požádali ministra zemědělství, aby nám do 30. listopadu 2011 podal informaci o rozdělení finančních prostředků vyplývajících ze schválení návrhu zákona.

Tolik ode mne zpravodajská zpráva, děkuji. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP