(14.40 hodin)

 

Místopředsedkyně PSP Kateřina Klasnová: Děkuji. Dále vidím, že se hlásí pan poslanec Urban. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Milan Urban: Děkuji za slovo, paní místopředsedkyně. Kolegyně a kolegové, dovolte, abych předložil krátký pozměňovací návrh k návrhu novely zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích atd.

V § 105 Působnost ministerstva - číslovka arabská 1 - Ministerstvo - v odstavci i) zabezpečuje centralizované zadávání dodávek či služeb souvisejících s informačními technologiemi a informačními systémy pro ústřední orgány státní správy a jejich podřízené organizace podle zvláštního zákona (zákon č. 137/2006 Sb., o zadávání veřejných zakázek).

Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Kateřina Klasnová: Děkuji. Dalším přihlášeným je poslanec Skopal. Prosím, máte slovo, pane poslanče.

 

Poslanec Ladislav Skopal: Děkuji, paní předsedající. Já se chci jenom přihlásit k pozměňovacímu návrhu, který vám byl rozdán do lavic. Je to pozměňovací návrh, který podáváme společně s kolegou Krupkou, takže se k němu přihlašuji, tak aby byl akceptován. Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Kateřina Klasnová: Děkuji. Prosím, pane poslanče.

 

Poslanec Jaroslav Krupka: Děkuji za slovo, paní předsedající. Já se, jak řekl můj předřečník, fakticky přihlašuji taktéž k tomu pozměňovacímu návrhu. Současně bych si potom vyžádal prostor, ale až ve třetím čtení, abych reagoval na pozměňovací návrh, který tady přednesl pan poslanec Urban, a to pozměňovací návrh, který byl zamítnut hospodářským výborem, a samozřejmě bych k tomu řekl zásadní fakta, proč bych takovýto návrh, který byl takto podán, odmítl. Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Kateřina Klasnová: Děkuji. Hlásí se, prosím, někdo další do podrobné rozpravy? Není tomu tak. Chcete vystoupit, pane ministře, v rámci závěrečného slova? V rámci ještě podrobné rozpravy. Prosím, pane ministře, máte slovo.

 

Ministr průmyslu a obchodu ČR Martin Kocourek Vážená paní předsedající, já jen možná formálně, pro jistotu, jako navrhovatel - teď si nejsem jist jednacím řádem, pro jistotu zopakuji návrh, který tady přednesl pan zpravodaj, to je zkrácení lhůty pro projednání mezi druhým a třetím čtením na 48 hodin.

 

Místopředsedkyně PSP Kateřina Klasnová: Děkuji. Končím tedy podrobnou rozpravu. Zazněl zde jeden návrh, a to návrh na zkrácení lhůty na 48 hodin - se souhlasem navrhovatele. Já tedy přivolám kolegy z předsálí a dám hlasovat o tomto návrhu.

 

Zahajuji hlasování o návrhu na zkrácení lhůty na 48 hodin. Kdo je pro? Kdo je proti?

V hlasování číslo 74 z přihlášených 138 pro 64, proti 38. Tento návrh byl zamítnut.

 

Nevím, jestli nedojde ke kontrole. (Smích a poznámky z řad opozice. Probíhá kontrola hlasování.) Prosím chvilku o klid, probíhá kontrola hlasování.

Nikdo nevznesl námitku proti hlasování, takže návrh byl zamítnut a já končím druhé čtení tohoto návrhu. Děkuji panu ministrovi, děkuji panu zpravodaji.

Dříve než přistoupíme k projednávání bodu č. 21, mám zde žádost o omluvení ze zasedání Poslanecké sněmovny dnes od 14 hodin do konce jednacího dne z pracovních důvodů od pana poslance Radka Johna.

 

Nyní můžeme přistoupit k projednání bodu č. 21. Je jím

 

21.
Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 137/2001 Sb., o zvláštní
ochraně svědka a dalších osob v souvislosti s trestním řízením a o změně
zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů,
ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
/sněmovní tisk 320/ - druhé čtení

Z pověření vlády předložený návrh zákona uvede ministr vnitra Jan Kubice. Prosím, pane ministře, můžete se ujmout slova.

 

Ministr vnitra ČR Jan Kubice Vážená paní předsedající, vážené poslankyně, vážení poslanci, dovolte mi, abych stručně uvedl vládní návrh zákona, kterým se mění zákon o zvláštní ochraně svědka a dalších osob v souvislosti s trestním řízením a některé další zákony. Považuji za nutné zdůraznit, že jde o jeden z důležitých nástrojů boje proti organizovanému zločinu a jiným druhům závažné kriminality. Proto se jedná o problematiku velmi citlivou a v mnoha ohledech specifickou.

V úvodu bych si dovolil poznamenat, že návrh zákona byl projednán v ústavněprávním výboru a výboru pro obranu a bezpečnost a oba tyto výbory návrh zákona svými usneseními podpořily. Návrh zákona vám byl představen již v prvním čtení, a proto jen stručně připomenu hlavní změny proti současnému právnímu stavu. (Neustálý hluk v sále.)

Chci zdůraznit, že návrh zakotvuje právní úpravu řízení o ukončení poskytování zvláštní ochrany a pomoci, vypouští ustanovení přiznávající správní žalobě proti rozhodnutí ministra vnitra o ukončení zvláštní ochrany a pomoci odkladný účinek. Umožňuje ponechat novou identitu chráněným osobám i poté, co byla zvláštní ochrana a pomoc ukončena. Novelizuje úpravu týkající se krycích dokladů. Zavádí novou právní úpravu rozhodování o nárocích chráněných osob, které vyplývají z oblasti práva a důchodového pojištění.

 

Místopředsedkyně PSP Kateřina Klasnová: Pane ministře, omlouvám se, že vás přerušuji. Dámy a pánové, já vás důrazně prosím o klid v jednacím sále.

 

Ministr vnitra ČR Jan Kubice Zpřesňuje v oblasti trestního řízení výkon některých trestů, pokud jsou vykonávány osobami, kterým je zvláštní ochrana a pomoc poskytována.

Chci také zdůraznit, že motivací pro novelizaci zákona není nefunkčnost systému zvláštní ochrany a pomoci, ale jeho další zefektivnění. Systém zvláštní ochrany a pomoci, jak je v současné době nastaven, je plně funkční a za celou dobu účinnosti se nesetkal s žádnou zásadní kritikou ať už ze strany policie, justice nebo jiných orgánů. Hlavním záměrem novelizace zákona proto zůstává posílení systému poskytování zvláštní ochrany a pomoci chráněným osobám v České republice, a tím pádem též posílení boje se závažnou kriminalitou a organizovaným zločinem.

Děkuji za pozornost a podporu tohoto návrhu zákona.

 

Místopředsedkyně PSP Kateřina Klasnová: Děkuji. Návrh jsme v prvém čtení přikázali k projednání ústavněprávnímu výboru a výboru pro obranu a bezpečnost. Usnesení výborů byla rozdána jako sněmovní tisky č. 320/1 a 2. Prosím, aby se slova ujala zpravodajka ústavněprávního výboru poslankyně Jana Suchá. Prosím, paní poslankyně.

 

Poslankyně Jana Suchá: Děkuji, paní předsedající. Návrhem se zabývaly oba výbory. Ústavněprávní výbor tento návrh řešil na svém jednání dne 25. května a doporučil Poslanecké sněmovně Parlamentu, aby tento návrh přijala včetně pozměňovacích návrhů. Výbor pro obranu a bezpečnost se návrhem zabýval 2. 6. a rovněž doporučil Poslanecké sněmovně, aby návrh schválila včetně pozměňovacích návrhů. Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Kateřina Klasnová: Děkuji. Nyní prosím, aby se slova ujal zpravodaj výboru pro obranu a bezpečnost poslanec Jeroným Tejc. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Jeroným Tejc: Vážená paní místopředsedkyně, kolegyně a kolegové, výbor pro obranu a bezpečnost se zabýval tímto zákonem na své schůzi 25. května 2011 a svým usnesením číslo 69 doporučil Poslanecké sněmovně schválit vládní návrh zákona se změnami a připomínkami k části čtvrté článku 4, a to v bodě 2, s tím, že usnesení výboru bylo rozdáno na lavice, a tudíž není potřeba, abych jej podrobněji osvětloval. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP