(Jednání pokračovalo v 14.30 hodin.)

 

Místopředsedkyně PSP Kateřina Klasnová: Dobré odpoledne, dámy a pánové, budeme pokračovat ve schváleném pořadu dnešní schůze. Zahájíme ho dalším bodem, kterým je

 

12.
Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 127/2005 Sb.,
o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů
(zákon o elektronických komunikacích), ve znění pozdějších předpisů,
a některé další zákony
/sněmovní tisk 347/ - druhé čtení

Z pověření vlády předložený návrh zákona uvede ministr průmyslu a obchodu Martin Kocourek. Prosím, pane ministře, můžete se ujmout slova.

 

Ministr průmyslu a obchodu ČR Martin Kocourek Děkuji. Vážená paní předsedající, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci. Já jen zrekapituluji, že předkládám k projednání ve druhém čtení vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů, zkráceně zákon o elektronických komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony.

Jak jsem již uvedl v prvním čtení, tento návrh zákona především transponuje revidované znění evropského regulačního rámce pro sítě a služby elektronických komunikací, tj. směrnice Evropského parlamentu a Rady č. 2009/136 a č. 2009/140 ze dne 25. listopadu 2009. V menší míře se novela věnuje narovnání některých výkladově sporných částí zákona o elektronických komunikacích a některých jiných zákonů.

Ještě mi dovolte, abych stručně zopakoval hlavní body tohoto návrhu. Jedná se o prohloubení zásady technologické neutrality a neutrality služeb a stanovení výjimek z těchto principů. Dále jde o zvyšování právní jistoty při regulaci trhu elektronických komunikací, prohlubování vnitřního trhu a zvyšování maximálních výhod z využívání moderních technologií pro zdravotně postižené uživatele. Dále jde o umožnění přístupu k jednotnému evropskému číslu tísňového volání a k národním číslům tísňových volání. Dále jde o zvýšení důrazu na využívání rádiového spektra na základě všeobecných oprávnění, zavedení režimu aukce pro výběrové řízení na příděly rádiových kmitočtů. Dále jde o zabezpečení ochrany osobních, provozních a lokalizačních údajů a důvěrnosti komunikací, zavedení možnosti uložení povinnosti funkční separace jako nového nápravného opatření poslední instance. Jde též o úpravu zajištění bezpečnosti a integrity veřejných komunikačních sítí a služeb elektronických komunikací a konečně o úpravu kompetencí a povinností Českého telekomunikačního úřadu, např. v oblasti spotřebitelské problematiky.

Hospodářský výbor předkládaný návrh zákona projednal na své schůzi dne 8. září 2011 a doporučil jeho schválení ve znění přijatých pozměňovacích návrhů. S těmito návrhy jsem se seznámil, chtěl bych za ně poděkovat a podporuji jejich schválení. Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Kateřina Klasnová: Děkuji, pane ministře. Návrh jsme v prvém čtení přikázali k projednání hospodářskému výboru. Usnesení výboru bylo rozdáno jako sněmovní tisk 347/1. Prosím, aby se slova ujal zpravodaj hospodářského výboru pan poslanec Jan Husák. Máte slovo, prosím.

 

Poslanec Jan Husák: Vážená paní místopředsedkyně, vážený pane ministře, kolegyně a kolegové, co se týče uvedení zákona, uvedl ho předkladatel jak v prvním čtení, tak teď na úvod druhého čtení. Já jsem se k zákonu co se týče zpravodajské zprávy rovněž vyjádřil zejména v prvním čtení.

Tento návrh novely zákona tvoří komplexní implementační novelu. Jak zde bylo sděleno, hospodářský výbor uzavřel jednání ve vztahu k tomuto zákonu dne 8. září 2011. Tomuto jednání předcházelo první jednání hospodářského výboru dne 15. června 2011 a jednání podvýboru pro ICT a telekomunikace dne 6. září letošního roku.

Co se týče pozměňovacího návrhu, který je obsažen v usnesení hospodářského výboru ve sněmovním tisku 347/1, tak jsme se v rámci precizování obsahu zákona soustředili na věci, které posouvají tento zákon, zejména co se týče ustanovení, která přišla k řešení až po předložení předlohy do Poslanecké sněmovny. Bylo to zejména ve dvou oblastech - úpravy legislativně technické, které jsou rovněž obsaženy v souhrnném pozměňovacím návrhu a usnesení hospodářského výboru, a úpravy týkající se efektivní správy rádiového spektra. I o této oblasti tady můžeme diskutovat a mohu odpovědět případně na další dotazy. Ale o této oblasti hovořil i pan ministr a nepovažuji teď za nutné, abychom celou tuto věc rozebírali, protože celá problematika všech pozměňovacích návrhů, které byly předloženy do hospodářského výboru, byla podrobně prodiskutována jak na podvýboru, tak na samotném hospodářském výboru a byla projednávána se zpravodaji ve všech klubech. Došlo k vzájemné shodě, že veškeré úpravy, které jsme zapracovali do tohoto tisku souhrnným pozměňovacím návrhem, jsou opatření, která zkvalitňují text celé této novely.

Dovolím si předložit a načtu v podrobné rozpravě ještě jednu legislativně technickou úpravu, která není zahrnuta v pozměňovacích návrzích, a to je tisková chyba číslovky 10 milionů. Je to oprava bodu 40 usnesení hospodářského výboru a částka 10 tisíc Kč, která je v tomto bodu zmíněna, má správně znít na 10 milionů Kč. Toto je legislativně technická úprava, resp. tisková úprava, kterou budu navrhovat v rámci podrobné rozpravy.

Co se týče precizace zákona, došlo ještě k jedné věci a ta zde bude rovněž mými kolegy načtena v podrobné rozpravě. Je to pozměňovací návrh kolegů Krupky a Skopala. Toto je rovněž úprava, která po projednání s předkladatelem a s ČTÚ je nutnou úpravou, kterou si vyžaduje tato novela. To je pozměňovací návrh, který bude načten ve druhém čtení, protože už nebylo možné vzhledem k harmonogramu, který byl stanoven hospodářským výborem, zahrnout tuto úpravu do souhrnného pozměňovacího návrhu hospodářského výboru.

Chtěl bych vás velice požádat o následné podpoření pozměňovacího návrhu v usnesení hospodářského výboru 347/1, pozměňovacího návrhu, který bude načten kolegy ve druhém čtení. A předpokládám po dohodě, že chceme, aby tato materie byla schválena v co nejkratším termínu, takže předkladatel navrhne zkrácení lhůty na 48 hodin. Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Kateřina Klasnová: Děkuji. Otevírám obecnou rozpravu. Do ní v této chvíli nemám žádnou písemnou přihlášku. Prosím, hlásí se někdo do obecné rozpravy? Není tomu tak, proto uzavírám obecnou rozpravu.

Zahajuji rozpravu podrobnou. Zaznamenala jsem, že v podrobné rozpravě chce vystoupit nejprve pan zpravodaj. Pane zpravodaji, vystoupíte nyní, nebo dáte přednost jiným poslancům? Již jsem otevřela podrobnou rozpravu.

 

Poslanec Jan Husák: Předkládám zmíněnou legislativní úpravu. V bodě 40 souhrnného pozměňovacího návrhu, resp. usnesení hospodářského výboru 347/1, se číslovka 10 tisíc se nahrazuje číslovkou 10 milionů.

Dále se souhlasem předkladatele navrhuji zkrácení lhůty mezi druhým a třetím čtením na 48 hodin. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP