Předpis 234/2014 Sb.

Citace234/2014 Sb.
NázevZákon o státní službě
Částka99 (6. 11. 2014)
Účinnostod 1. 1. 2015
ProjednáváníParlament České republiky, Poslanecká sněmovna, 7. volební období, 2013 - 2017
71 Novela z. - služební zákon
Navržené změny45 tisků, z toho 3 projednávané

Text předpisu je přístupný na těchto stránkách:
Derogace aktivní
213/1948rušíZákon o úpravě některých poměrů na ochranu veřejných zájmů 
218/2002rušíZákon o službě státních zaměstnanců ve správních úřadech a o odměňování těchto zaměstnanců a ostatních zaměstnanců ve správních úřadech (služební zákon) 
281/2003rušíZákon, kterým se mění zákon č. 218/2002 Sb., o službě státních zaměstnanců ve správních úřadech a o odměňování těchto zaměstnanců a ostatních zaměstnanců ve správních úřadech (služební zákon), ve znění zákona č. 131/2003 Sb., a zákon č. 309/2002 Sb., o změně zákonů souvisejících s přijetím zákona o službě státních zaměstnanců ve správních úřadech a o odměňování těchto zaměstnanců a ostatních zaměstnanců ve správních úřadech (služební zákon), ve znění zákona č. 123/2003 Sb. 
426/2003novelizujeZákon, kterým se mění zákon č. 218/2002 Sb., o službě státních zaměstnanců ve správních úřadech a o odměňování těchto zaměstnanců a ostatních zaměstnanců ve správních úřadech (služební zákon), ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony 
359/2004novelizujeZákon, kterým se mění zákon č. 90/1995 Sb., o jednacím řádu Poslanecké sněmovny, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony v souvislosti se stanovením platu a dalších náležitostí poslanců Evropského parlamentu, zvolených na území České republiky 
436/2004novelizujeZákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o zaměstnanosti 
586/2004novelizujeZákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o branné povinnosti a jejím zajišťování (branný zákon) 
626/2004novelizujeZákon o změně některých zákonů v návaznosti na realizaci reformy veřejných financí v oblasti odměňování 
127/2005novelizujeZákon o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích) 
413/2005novelizujeZákon o změně zákonů v souvislosti s přijetím zákona o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti 
57/2006novelizujeZákon o změně zákonů v souvislosti se sjednocením dohledu nad finančním trhem 
189/2006novelizujeZákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o nemocenském pojištění 
264/2006novelizujeZákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákoníku práce 
531/2006novelizujeZákon, kterým se mění zákon č. 218/2002 Sb., o službě státních zaměstnanců ve správních úřadech a o odměňování těchto zaměstnanců a ostatních zaměstnanců ve správních úřadech (služební zákon), ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony 
261/2007novelizujeZákon o stabilizaci veřejných rozpočtů 
362/2007novelizujeZákon, kterým se mění zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony 
305/2008novelizujeZákon, kterým se mění zákon č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony 
306/2008novelizujeZákon, kterým se mění zákon č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony 
381/2008rušíZákon, kterým se mění zákon č. 218/2002 Sb., o službě státních zaměstnanců ve správních úřadech a o odměňování těchto zaměstnanců a ostatních zaměstnanců ve správních úřadech (služební zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 309/2002 Sb., o změně zákonů souvisejících s přijetím zákona o službě státních zaměstnanců ve správních úřadech a o odměňování těchto zaměstnanců a ostatních zaměstnanců ve správních úřadech (služební zákon), ve znění pozdějších předpisů 
41/2009novelizujeZákon o změně některých zákonů v souvislosti s přijetím trestního zákoníku 
326/2009novelizujeZákon o podpoře hospodářského růstu a sociální stability 
30/2011novelizujeZákon, kterým se mění zákon č. 280/2009 Sb., daňový řád, a další související zákony 
73/2011novelizujeZákon o Úřadu práce České republiky a o změně souvisejících zákonů 
364/2011novelizujeZákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s úspornými opatřeními v působnosti Ministerstva práce a sociálních věcí 
375/2011novelizujeZákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o zdravotních službách, zákona o specifických zdravotních službách a zákona o zdravotnické záchranné službě 
445/2011rušíZákon, kterým se mění zákon č. 218/2002 Sb., o službě státních zaměstnanců ve správních úřadech a o odměňování těchto zaměstnanců a ostatních zaměstnanců ve správních úřadech (služební zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 309/2002 Sb., o změně zákonů souvisejících s přijetím zákona o službě státních zaměstnanců ve správních úřadech a o odměňování těchto zaměstnanců a ostatních zaměstnanců ve správních úřadech (služební zákon), ve znění pozdějších předpisů 
457/2011novelizujeZákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o Finanční správě České republiky 
458/2011novelizujeZákon o změně zákonů související se zřízením jednoho inkasního místa a dalších změnách daňových a pojistných zákonů 
Derogace pasivní
131/2015novelizujeZákon, kterým se mění zákon č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony3
199/2015novelizujeNález Ústavního soudu ze dne 30. června 2015 sp. zn. Pl. ÚS 21/14 ve věci návrhu na zrušení zákona č. 234/2014 Sb., o státní službě, nebo jeho jednotlivých ustanovení1
298/2015novelizujeZákon, kterým se mění zákon č. 248/2000 Sb., o podpoře regionálního rozvoje, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony2
26/2016novelizujeZákon, kterým se mění zákon č. 234/2014 Sb., o státní službě, ve znění pozdějších předpisů4
47/2016novelizujeZákon, kterým se mění zákon č. 585/2004 Sb., o branné povinnosti a jejím zajišťování (branný zákon), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony6
137/2016novelizujeZákon, kterým se mění zákon č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony8
190/2016novelizujeZákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona č. 131/2015 Sb.5
195/2016novelizujeZákon, kterým se mění zákon č. 262/2011 Sb., o účastnících odboje a odporu proti komunismu, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 234/2014 Sb., o státní službě, ve znění pozdějších předpisů7
298/2016novelizujeZákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), ve znění pozdějších předpisů9
302/2016novelizujeZákon, kterým se mění zákon č. 424/1991 Sb., o sdružování v politických stranách a v politických hnutích, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony10
319/2016novelizujeZákon, kterým se mění zákon č. 266/1994 Sb., o dráhách, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony12
24/2017novelizujeZákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím právní úpravy rozpočtové odpovědnosti11
66/2017novelizujeZákon, kterým se mění zákon č. 378/2007 Sb., o léčivech a o změnách některých souvisejících zákonů (zákon o léčivech), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony13
144/2017novelizujeZákon, kterým se mění zákonč. 234/2014 Sb., o státní službě, ve znění pozdějších předpisů14
335/2018novelizujeZákon, kterým se mění zákon č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony15
32/2019novelizujeZákon, kterým se mění zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony18
35/2019novelizujeZákon, kterým se mění zákon č. 234/2014 Sb., o státní službě, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 150/2017 Sb., o zahraniční službě a o změně některých zákonů (zákon o zahraniční službě)16
111/2019novelizujeZákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o zpracování osobních údajů17
178/2019novelizujeZákon, kterým se mění zákon č. 115/2001 Sb., o podpoře sportu, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony19
205/2020novelizujeZákon, kterým se mění zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony20
285/2020novelizujeZákon, kterým se mění zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, a některé další související zákony21
484/2020novelizujeZákon, kterým se mění zákon č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony23
218/2021novelizujeZákon, kterým se mění zákon č. 6/2002 Sb., o soudech, soudcích, přísedících a státní správě soudů a o změně některých dalších zákonů (zákon o soudech a soudcích), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony24
251/2021novelizujeZákon, kterým se mění zákon č. 248/2000 Sb., o podpoře regionálního rozvoje, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony22
261/2021novelizujeZákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s další elektronizací postupů orgánů veřejné moci25
284/2021novelizujeZákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím stavebního zákona30
358/2022novelizujeZákon, kterým se mění zákon č. 329/2011 Sb., o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením a o změně souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony26
384/2022novelizujeZákon, kterým se mění zákon č. 234/2014 Sb., o státní službě, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony27
423/2022novelizujeZákon, kterým se mění zákon č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony28
471/2022novelizujeZákon, kterým se mění zákon č. 12/2020 Sb., o právu na digitální služby a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony29
Vztahováno k
302/2014na základěNařízení vlády o katalogu správních činností 
304/2014na základěNařízení vlády o platových poměrech státních zaměstnanců 
4/2015na základěNařízení vlády, kterým se stanoví obor služby 
63/2015na základěVyhláška o vzoru průkazu státního zaměstnance pověřeného vykonávat ve služebních úřadech kontrolu ve služebních vztazích státních zaměstnanců 
92/2015na základěNařízení vlády o pravidlech pro organizaci služebního úřadu 
106/2015na základěNařízení vlády o oborech státní služby 
134/2015na základěNařízení vlády o podrobnostech služebního hodnocení státních zaměstnanců a vazbě výsledku služebního hodnocení na osobní příplatek státního zaměstnance 
135/2015na základěNařízení vlády o dalších překážkách ve státní službě, za které přísluší státnímu zaměstnanci plat 
136/2015na základěNařízení vlády o rovnocennosti některých zkoušek a odborných kvalifikací zvláštní části úřednické zkoušky 
137/2015na základěNařízení vlády o dalších případech, ve kterých lze přijmout osobu do služebního poměru na dobu určitou 
144/2015na základěNařízení vlády o výkonu státní služby z jiného místa a pravidlech pro vytvoření předpokladů sladění rodinného a osobního života s výkonem státní služby 
145/2015na základěNařízení vlády o opatřeních souvisejících s oznamováním podezření ze spáchání protiprávního jednání ve služebním úřadu 
161/2015na základěNařízení vlády o výkonu státní služby na služebním působišti mimo území České republiky ve svátek 
162/2015na základěVyhláška o podrobnostech úřednické zkoušky 
175/2015na základěVyhláška o zkoušce z českého jazyka pro žadatele o přijetí do služebního poměru, kteří nejsou státními občany České republiky 
274/2015na základěVyhláška o stanovení diplomatických a konzulárních hodností a postupu při jejich přiznávání a propůjčování 
279/2015na základěNařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 304/2014 Sb., o platových poměrech státních zaměstnanců 
327/2016na základěNařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 304/2014 Sb., o platových poměrech státních zaměstnanců, ve znění nařízení vlády č. 279/2015 Sb. 
44/2017na základěNařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 137/2015 Sb., o dalších případech, ve kterých lze přijmout osobu do služebního poměru na dobu určitou 
115/2017na základěNařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 304/2014 Sb., o platových poměrech státních zaměstnanců, ve znění pozdějších předpisů 
342/2017na základěNařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 304/2014 Sb., o platových poměrech státních zaměstnanců, ve znění pozdějších předpisů 
388/2017na základěVyhláška o vzoru služebního průkazu státního zaměstnance 
124/2018na základěVyhláška, kterou se mění vyhláška č. 162/2015 Sb., o podrobnostech úřednické zkoušky 
263/2018na základěNařízení vlády, kterým se mění některá nařízení vlády v oblasti odměňování zaměstnanců ve veřejných službách a správě a státních zaměstnanců 
1/2019na základěNařízení vlády o oborech státní služby 
36/2019na základěNařízení vlády o podrobnostech služebního hodnocení státních zaměstnanců a vazbě osobního příplatku státního zaměstnance na výsledek služebního hodnocení a o změně nařízení vlády č. 304/2014 Sb., o platových poměrech státních zaměstnanců, ve znění pozdějších předpisů 
157/2019na základěNařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 136/2015 Sb., o rovnocennosti některých zkoušek a odborných kvalifikací zvláštní části úřednické zkoušky 
160/2019na základěVyhláška, kterou se mění vyhláška č. 162/2015 Sb., o podrobnostech úřednické zkoušky, ve znění vyhlášky č. 124/2018 Sb. 
347/2021na základěNařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 304/2014 Sb., o platových poměrech státních zaměstnanců, ve znění pozdějších předpisů 
62/2022na základěNařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 136/2015 Sb., o rovnocennosti některých zkoušek a odborných kvalifikací zvláštní části úřednické zkoušky, ve znění nařízení vlády č. 157/2019 Sb., a nařízení vlády č. 1/2019 Sb., o oborech státní služby 
63/2022na základěVyhláška, kterou se mění vyhláška č. 162/2015 Sb., o podrobnostech úřednické zkoušky, ve znění pozdějších předpisů 
461/2022na základěVyhláška, kterou se mění vyhláška č. 162/2015 Sb., o podrobnostech úřednické zkoušky, ve znění pozdějších předpisů 


ISP (příhlásit)