Stenografický zápis 38. schůze, 24. listopadu 2004


(Schůze zahájena v 9:01 hod.)

Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová
Poslanec Stanislav Fischer
Poslanec Pavel Hojda
Poslanec František Beneš
Poslanec Ladislav Skopal
Ministr zahraničí ČR Cyril Svoboda
Poslanec Miloš Titz
Ministr obrany ČR Karel Kühnl
Poslanec Pavel Hojda


98. Návrh poslance Františka Beneše na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií /sněmovní tisk 758/ - třetí čtení

Poslanec František Beneš


58. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 243/2000 Sb., o rozpočtovém určení výnosů některých daní územním samosprávným celkům a některým státním fondům (zákon o rozpočtovém určení daní), ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony /sněmovní tisk 747/ - třetí čtení

Poslanec Vlastimil Tlustý
Poslanec Ladislav Šustr
Ministr financí ČR Bohuslav Sobotka
Poslanec Vlastimil Tlustý
Poslanec Karel Vymětal
Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová

(Jednání přerušeno v 9.33 hodin.)
(Jednání pokračovalo v 9.55 hodin.)

Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová
Poslanec Ladislav Šustr
Poslanec Karel Vymětal
Poslanec Ladislav Šustr
Poslanec Vlastimil Tlustý
Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová

(Jednání přerušeno v 10.08 hodin.)
(Jednání pokračovalo v 10.21 hodin.)

Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová
Poslanec Jiří Karas
Poslanec Karel Šplíchal
Poslanec Ladislav Šustr
Poslanec Vlastimil Tlustý


59. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 440/2003 Sb., o nakládání se surovými diamanty, o podmínkách jejich dovozu, vývozu a tranzitu a o změně některých zákonů /sněmovní tisk 688/ - třetí čtení

Poslanec Miloš Melčák
Poslanec Radko Martínek
Poslanec Miloš Melčák


60. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 29/2000 Sb., o poštovních službách a o změně některých zákonů (zákon o poštovních službách), ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony /sněmovní tisk 689/ - třetí čtení

Ministr informatiky ČR Vladimír Mlynář
Ministr financí ČR Bohuslav Sobotka
Poslanec Pavel Hojda
Poslankyně Eva Dundáčková
Poslanec Martin Říman
Poslanec Pavel Hojda
Poslanec Vlastimil Ostrý
Poslanec Pavel Hojda
Místopředseda PSP Vojtěch Filip


61. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 211/2000 Sb., o Státním fondu rozvoje bydlení a o změně zákona č. 171/1991 Sb., o působnosti orgánů České republiky ve věcech převodů majetku státu na jiné osoby a o Fondu národního majetku České republiky, ve znění pozdějších předpisů, ve znění zákona č. 391/2002 Sb. /sněmovní tisk 483/ - třetí čtení

Ministr financí ČR Bohuslav Sobotka
Poslanec Eduard Vávra
Poslanec Radko Martínek
Poslanec František Beneš
Ministr financí ČR Bohuslav Sobotka
Poslanec Miroslav Váňa
Poslanec Radko Martínek
Poslanec Miroslav Váňa
Poslanec Eduard Vávra
Poslanec Miroslav Váňa
Poslanec Eduard Vávra
Poslanec Miroslav Váňa
Poslanec Walter Bartoš
Poslanec Miroslav Váňa
Poslanec Petr Bratský
Poslanec Miroslav Váňa
Poslankyně Alena Páralová
Poslanec Jan Kavan
Poslanec Miroslav Váňa
Poslanec Petr Lachnit
Poslanec Evžen Snítilý


62. Návrh zastupitelstva hlavního města Prahy na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 159/1999 Sb., o některých podmínkách podnikání v oblasti cestovního ruchu a o změně zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 484/ - třetí čtení

Poslanec Ivo Vykydal
Ministr pro místní rozvoj ČR Jiří Paroubek
Místopředseda PSP Vojtěch Filip
Poslanec Ivo Vykydal


63. Návrh poslanců Ludvíka Hovorky, Mariana Bielesze, Zdeňka Koudelky, Radima Chytky a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon) /sněmovní tisk 499/ - třetí čtení

Poslanec Ludvík Hovorka
Poslanec Jaromír Talíř
Poslanec Ludvík Hovorka


64. Návrh poslanců Miloslava Kaly, Svatopluka Karáska, Bohuslava Sobotky, Ladislava Šustra a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 238/1992 Sb., o některých opatřeních souvisejících s ochranou veřejného zájmu a o neslučitelnosti některých funkcí (zákon o střetu zájmů), ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 550/ - třetí čtení

Poslanec Tomáš Vrbík
Poslanec Stanislav Křeček
Ministr a předseda Legislativní rady vlády ČR Jaroslav Bureš
Poslanec Tomáš Vrbík
Poslanec Michal Doktor
Poslanec Miloslav Kala
Poslanec Karel Vymětal
Místopředseda PSP Vojtěch Filip

(Jednání přerušeno ve 12.41 hodin.)
(Jednání pokračovalo ve 13.55 hodin.)

Místopředseda PSP Vojtěch Filip
Poslanec Stanislav Křeček
Poslanec Miloslav Kala
Poslanec Stanislav Křeček
Místopředsedkyně PSP Jitka Kupčová


27. Vládní návrh zákona o poskytnutí státní záruky České republiky na zajištění úvěru poskytnutého společností EUROFIMA za účelem financování nákupu železničních kolejových vozidel /sněmovní tisk 819/ - prvé čtení podle § 90 odst. 2

Místopředseda vlády a ministr dopravy ČR Milan Šimonovský
Poslanec Miroslav Kalousek
Poslanec Martin Kocourek
Poslanec Miroslav Kalousek
Místopředseda vlády a ministr dopravy ČR Milan Šimonovský
Poslanec Miroslav Kalousek
Poslanec Karel Vymětal
Místopředseda vlády a ministr dopravy ČR Milan Šimonovský
Poslanec Pavel Hojda
Poslanec Ludvík Hovorka


12. Návrh poslanců Jiřího Hanuše, Hany Orgoníkové, Vlastimila Dlaba a dalších na vydání zákona o výstavbě dálnic a rychlostních silnic a o změně některých zákonů /sněmovní tisk 373/ - druhé čtení

Poslanec František Pelc
Poslanec Aleš Rozehnal
Poslanec František Pelc
Poslanec Pavel Hrnčíř


13. Návrh poslanců Ludmily Brynychové, Ladislava Skopala, Josefa Mandíka, Petra Zgarby, Miloslavy Vostré a Josefa Šenfelda na vydání zákona o úpravě některých vztahů k zemědělské půdě (zákon o nájmu zemědělské půdy) /sněmovní tisk 375/ - druhé čtení

Poslankyně Ludmila Brynychová
Poslanec Jan Grůza
Poslanec Jiří Papež
Poslanec Josef Bíža
Poslanec Jan Grůza
Poslankyně Miloslava Vostrá
Poslanec Petr Zgarba


14. Návrh poslance Jiřího Pospíšila na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákon, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 566/ - druhé čtení

Poslanec Jiří Pospíšil
Poslanec Stanislav Křeček
Poslanec Jaroslav Plachý
Ministr a předseda Legislativní rady vlády ČR Jaroslav Bureš
Poslanec Vladimír Doležal
Poslankyně Vlasta Parkanová
Poslanec Vladimír Doležal
Poslanec Zdeněk Koudelka
Poslankyně Eva Dundáčková
Poslanec Jiří Pospíšil
Poslanec Tomáš Vrbík
Poslankyně Vlasta Parkanová
Poslanec Karel Sehoř
Poslanec Zdeněk Koudelka


15. Návrh poslanců Františka Beneše, Václava Exnera, Svatomíra Recmana a Karla Vymětala na vydání zákona, kterým Česká republika nabývá vlastnické právo k některým nemovitostem /sněmovní tisk 589/ - druhé čtení

Poslanec František Beneš
Poslankyně Anna Čurdová
Poslankyně Taťána Fischerová
Poslanec Petr Pleva
Poslanec Zdeněk Jičínský
Poslanec Petr Pleva
Poslankyně Anna Čurdová
Poslanec Václav Exner
Poslankyně Taťána Fischerová
Poslanec František Beneš
Poslankyně Taťána Fischerová
Místopředsedkyně PSP Jitka Kupčová

(Jednání přerušeno v 16.19 hodin.)
(Jednání pokračovalo v 16.22 hodin.)

Místopředsedkyně PSP Jitka Kupčová
Místopředseda vlády a ministr práce a sociálních věcí ČR Zdeněk Škromach
Poslanec František Beneš
Poslankyně Taťána Fischerová
Místopředseda PSP Jan Kasal


16. Vládní návrh zákona o registračních pokladnách /sněmovní tisk 644/ - druhé čtení

Ministr financí ČR Bohuslav Sobotka
Poslanec Michal Doktor
Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová
Poslanec Jaroslav Gongol
Poslanec Petr Pleva
Poslankyně Hana Šedivá
Poslanec David Šeich
Poslanec Petr Šulák
Poslanec Petr Krill
Poslanec Miroslav Beneš
Poslanec Eduard Vávra
Poslanec Miloslav Kučera
Ministr financí ČR Bohuslav Sobotka
Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová
Poslanec Michal Doktor
Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová
Poslanec Jaroslav Gongol
Poslanec Miloš Melčák
Poslanec Jiří Václavek
Poslanec Michal Doktor
Poslanec Miloslav Kučera
Poslanec Vlastimil Ostrý
Poslanec Miloslav Vlček
Poslanec Eduard Vávra
Místopředseda PSP Jan Kasal

(Jednání skončilo v 18.37 hodin.)


Přihlásit/registrovat se do ISP