Předpis 111/2009 Sb.

Citace111/2009 Sb.
NázevZákon o základních registrech
Částka33 (27. 4. 2009)
Účinnostod 1. 1. 2010
ProjednáváníParlament České republiky, Poslanecká sněmovna, 5. volební období, 2006 - 2010
598 Vl. n. z. o základních registrech
Navržené změny21 tisků, z toho 3 projednávané

Text předpisu je přístupný na těchto stránkách:
Derogace pasivní
100/2010novelizujeZákon, kterým se mění zákon č. 111/2009 Sb., o základních registrech2
424/2010novelizujeZákon, kterým se mění zákon č. 111/2009 Sb., o základních registrech, ve znění zákona č. 100/2010 Sb., a další související zákony3
263/2011novelizujeZákon, kterým se mění zákon č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony4
167/2012novelizujeZákon, kterým se mění zákon č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 227/2000 Sb., o elektronickém podpisu a o změně některých dalších zákonů (zákon o elektronickém podpisu), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony5
303/2013novelizujeZákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím rekodifikace soukromého práva6
312/2013novelizujeZákon, kterým se mění zákon č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony7
192/2016novelizujeZákon, kterým se mění zákon č. 111/2009 Sb., o základních registrech, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony9
298/2016novelizujeZákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), ve znění pozdějších předpisů8
456/2016novelizujeZákon, kterým se mění zákon č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných číslech a o změně některých zákonů (zákon o evidenci obyvatel), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony11
460/2016novelizujeZákon, kterým se mění zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, a další související zákony10
251/2017novelizujeZákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o elektronické identifikaci13
303/2017novelizujeZákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti se zrušením statusu veřejné prospěšnosti12
279/2019novelizujeZákon, kterým se mění některé zákony na úseku vnitřní správy14
12/2020novelizujeZákon o právu na digitální služby a o změně některých zákonů15
33/2020novelizujeZákon, kterým se mění zákon č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), ve znění zákona č. 458/2016 Sb., a další související zákony1
47/2020novelizujeZákon, kterým se mění zákon č. 200/1994 Sb., o zeměměřictví a o změně a doplnění některých zákonů souvisejících s jeho zavedením, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony17
51/2020novelizujeZákon o územně správním členění státu a o změně souvisejících zákonů (zákon o územně správním členění státu)16
Vztahováno k
161/2011na základěNařízení vlády o stanovení harmonogramu a technického způsobu provedení opatření podle § 64 až 68 zákona o základních registrech 
359/2011na základěVyhláška o základním registru územní identifikace, adres a nemovitostí 
329/2020na základěVyhláška o seznamu položek popisu informačního systému veřejné správy 


ISP (příhlásit)