Schválený pořad a stav projednávání 25. schůze

Od 25. 10. 2011 14:00 do 6. 11. 2011 00:00
Aktuální stav k 6. 11. 2011, 23:59


/Návrhy týkající se členství ČR v EU – body 4,  5,  7,  8,  17,  20/

Zákony - prvé čtení

 1. 1.St 2. 11., 1. bod dopoledne

  Vládní návrh zákona o státním rozpočtu České republiky na rok 2012 /sněmovní tisk 498/ - prvé čtení  (přikázán)  

Zprávy, návrhy a další body

 1. 2.Út 25. 10., 1. bod

  Návrh na zkrácení zákonné lhůty pro projednání sněmovních tisků 450 a 451 ve výborech Poslanecké sněmovny   

 2. 3.Út 25. 10., 2. bod

  Návrh na zkrácení zákonné lhůty pro projednání sněmovních tisků 452 a 453 ve výborech Poslanecké sněmovny   

Zákony - druhé čtení

 1. 4.Út 25. 10., 6. bod

  Vládní návrh občanského zákoníku /sněmovní tisk 362/ - druhé čtení  (ukončena)  

 2. 5.

  Vládní návrh zákona o mezinárodním právu soukromém /sněmovní tisk 364/ - druhé čtení  (ukončena)  

 3. 6.

  Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 216/1994 Sb., o rozhodčím řízení a o výkonu rozhodčích nálezů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony /sněmovní tisk 371/ - druhé čtení  (ukončena)  

 4. 7.Út 25. 10., 3. bod

  Vládní návrh zákona o mezinárodní pomoci při vymáhání některých finančních pohledávek /sněmovní tisk 399/ - druhé čtení  (ukončena)  

 5. 8.

  Vládní návrh zákona o změně zákonů související se zřízením jednoho inkasního místa a dalších změnách daňových a pojistných zákonů /sněmovní tisk 473/ - druhé čtení  

 6. 9.

  Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 340/ - druhé čtení  (ukončena)  

 7. 10.St 26. 10., 1. bod v 16.30 hodin

  Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 370/ - druhé čtení  (ukončena)  

 8. 11.

  Návrh poslanců Waltera Bartoše, Anny Putnové a Milana Šťovíčka na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací z veřejných prostředků a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací), ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 429/ - druhé čtení  (ukončena)  

 9. 12.Út 25. 10., 4. bod

  Návrh poslanců Miroslava Kalouska a Marka Bendy na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 178/2005 Sb., o zrušení Fondu národního majetku České republiky a o působnosti Ministerstva financí při privatizaci majetku České republiky (zákon o zrušení Fondu národního majetku), ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 434/ - druhé čtení  (ukončena)  

 10. 13.

  Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony /sněmovní tisk 441/ - druhé čtení  (ukončena)  

Zákony - prvé čtení

 1. 14.

  Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 221/1999 Sb., o vojácích z povolání, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 476/ - prvé čtení  (přikázán)  

 2. 15.

  Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 117/2001 Sb., o veřejných sbírkách a o změně některých zákonů (zákon o veřejných sbírkách), ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 474/ - prvé čtení  (přikázán)  

 3. 16.

  Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 477/ - prvé čtení  (přikázán)  

 4. 17.Út 25. 10., 5. bod

  Vládní návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s reformou dohledu nad finančním trhem v Evropské unii /sněmovní tisk 509/ - prvé čtení  (přikázán)  

 5. 18.

  Návrh poslance Pavla Staňka na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 94/1963 Sb., o rodině, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 480/ - prvé čtení podle § 90 odst. 2  (přikázán)  

 6. 19.

  Návrh poslanců Radima Vysloužila a Václava Cempírka na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 485/ - prvé čtení podle § 90 odst. 2  (přikázán)  

 7. 20.

  Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 326/2004 Sb., o rostlinolékařské péči a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 470/ - prvé čtení  (přikázán)  

 8. 21.

  Návrh poslanců Marie Nedvědové, Zuzky Bebarové-Rujbrové, Stanislava Grospiče a Marie Rusové na vydání zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění zákona č. 306/2009 Sb. /sněmovní tisk 345/ - prvé čtení  (zamítnut)  

 9. 22.

  Návrh poslanců Vojtěcha Filipa, Kateřiny Konečné, Alexandra Černého, Pavla Kováčika a dalších na vydání zákona o způsobu uznávání nově vzniklých států Českou republikou /sněmovní tisk 349/ - prvé čtení  (zamítnut)  

 10. 23.

  Návrh poslanců Miloslavy Vostré, Vojtěcha Filipa, Pavla Kováčika, Alexandera Černého a Kateřiny Konečné na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 424/1991 Sb., o sdružování v politických stranách a v politických hnutích, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 353/ - prvé čtení  (zamítnut)  

 11. 24.

  Návrh poslanců Vojtěcha Filipa, Petra Braného, Pavla Kováčika a dalších na vydání zákona o zrušení zákona č. 99/2000 Sb., o zákazu dodávek pro jadernou elektrárnu Búšehr /sněmovní tisk 361/ - prvé čtení  (zamítnut)  

 12. 25.

  Návrh poslanců Vojtěcha Filipa, Zuzky Bebarové-Rujbrové, Stanislava Grospiče a Vojtěcha Adama na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 328/1999 Sb., o občanských průkazech, ve znění zákona č. 111/2009 Sb., o základních registrech, ve znění zákona č. 100/2010 Sb. a zákona č. 424/2010 Sb. a další související zákony /sněmovní tisk 380/ - prvé čtení  (zamítnut)  

 13. 26.

  Návrh poslanců Ivana Ohlídala, Jana Látky, Václava Klučky a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 395/ - prvé čtení  (přikázán)  

 14. 27.

  Návrh poslanců Michala Doktora, Pavola Lukši a Karolíny Peake na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 401/ - prvé čtení  (přikázán)  

 15. 28.

  Návrh poslanců Jeronýma Tejce, Bohuslava Sobotky a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění zákona č. 306/2009 Sb. /sněmovní tisk 428/ - prvé čtení  (přikázán)  

 16. 29.

  Návrh poslanců Václava Cempírka a Jany Kaslové na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích („zákon o silničním provozu“) a o změnách některých dalších souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 463/ - prvé čtení  (přikázán)  

 17. 30.

  Návrh poslanců Kateřiny Klasnové, Miroslavy Němcové, Vlasty Parkanové, Lubomíra Zaorálka, Zbyňka Stanjury, Petra Gazdíka, Bohuslava Sobotky, Víta Bárty a Pavla Kováčika na vydání ústavního zákona, kterým se mění ústavní zákon č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky, ve znění pozdějších ústavních zákonů /sněmovní tisk 469/ - prvé čtení  (přikázán)  

 18. 31.

  Návrh poslanců Bohuslava Sobotky, Jeronýma Tejce, Václava Votavy, Lubomíra Zaorálka a dalších na vydání zákona o přiznání k registrovanému majetku a o změně zákona České národní rady č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 475/ - prvé čtení  

 19. 32.

  Návrh poslanců Františka Dědiče, Jana Bauera, Jiřího Olivy, Milana Šťovíčka a Jana Babora na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 172/1991 Sb., o přechodu některých věcí z majetku České republiky do vlastnictví obcí, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 479/ - prvé čtení  

 20. 33.

  Senátní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 212/2009 Sb., kterým se zmírňují majetkové křivdy občanům České republiky za nemovitý majetek, který zanechali na území Podkarpatské Rusi v souvislosti s jejím smluvním postoupením Svazu sovětských socialistických republik /sněmovní tisk 447/ - prvé čtení podle § 90 odst. 2  

 21. 34.

  Senátní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 523/1992 Sb., o daňovém poradenství a Komoře daňových poradců České republiky, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 446/ - prvé čtení  

 22. 35.

  Senátní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony /sněmovní tisk 448/ - prvé čtení  

 23. 36.

  Návrh Zastupitelstva Plzeňského kraje na vydání zákona o Národním parku Šumava a o změně zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 435/ - prvé čtení  

 24. 37.

  Návrh Zastupitelstva Libereckého kraje na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 6/2002 Sb., o soudech, soudcích, přísedících a státní správě soudů a o změně některých dalších zákonů (zákon o soudech a soudcích), ve znění pozdějších předpisů, a kterým se provádějí některá opatření v soudnictví. /sněmovní tisk 483/ - prvé čtení  

 25. 38.

  Návrh Zastupitelstva Libereckého kraje na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění zákona č. 306/2009 Sb. /sněmovní tisk 484/ - prvé čtení  

Záležitosti EU

 1. 39.

  Návrh nařízení Rady, kterým se stanoví víceletý finanční rámec na období 2014 - 2020 /kód dokumentu 12474/11, KOM(2011) 398 v konečném znění/ /sněmovní tisk 500-E/  (schváleno)  

 2. 40.

  Návrh směrnice Rady, kterou se mění směrnice 2003/96/ES, kterou se mění struktura rámcových předpisů Společenství o zdanění energetických produktů a elektřiny /kód dokumentu 9270/11, KOM(2011) 169 v konečném znění/ /sněmovní tisk 501-E/  (schváleno)  

 3. 41.

  Návrh rozhodnutí Rady o systému vlastních zdrojů Evropské unie /kód dokumentu 12478/11, KOM(2011) 510 v konečném znění/ a Návrh nařízení Rady, kterým se stanoví prováděcí opatření pro systém vlastních zdrojů Evropské unie /kód dokumentu 12480/11, KOM(2011) 511 v konečném znění/ /sněmovní tisk 508-E/  (schváleno)  

Smlouvy - druhé čtení

 1. 42.St 26. 10., 1. bod odpoledne

  Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Rámcová dohoda o komplexním partnerství a spolupráci mezi Evropským společenstvím a jeho členskými státy na jedné straně a Indonéskou republikou na straně druhé /sněmovní tisk 328/ - druhé čtení  (souhlas)  

Smlouvy - prvé čtení

 1. 43.St 26. 10., 3. bod odpoledne

  Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Dohoda mezi Českou republikou a Organizací pro zákaz chemických zbraní o výsadách a imunitách Organizace pro zákaz chemických zbraní, podepsaná dne 15. června 2011 v Haagu /sněmovní tisk 439/ - prvé čtení  (přikázán)  

 2. 44.St 26. 10., 2. bod odpoledne

  Vládní návrh, kterým se předkládají Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací příslušné dohody podle článku XXI Všeobecné dohody o obchodu a službách (GATS) a konsolidovaná listina specifických závazků, která je přílohou GATS a tvoří její nedílnou součást /sněmovní tisk 464/ - prvé čtení  (přikázán)  

 3. 45.

  Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Dohoda mezi vládou České republiky a vládou Jersey o výměně informací v daňových záležitostech, která byla podepsána v Londýně dne 12. července 2011 /sněmovní tisk 471/ - prvé čtení  (přikázán)  

 4. 46.

  Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Dohoda mezi vládou České republiky a vládou Bermud o výměně informací v daňových záležitostech, která byla podepsána na Bermudách dne 15. srpna 2011 /sněmovní tisk 478/ - prvé čtení  (přikázán)  

 5. 47.

  Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Smlouva mezi Českou republikou a Dánským královstvím o zamezení dvojímu zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu a Protokol k ní, které byly podepsány v Praze dne 25. srpna 2011 /sněmovní tisk 486/ - prvé čtení  (přikázán)  

 6. 48.

  Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Úmluva o mezinárodní ochraně dospělých osob, přijatá v Haagu dne 13. ledna 2000 /sněmovní tisk 506/ - prvé čtení  (přikázán)  

Zákony - třetí čtení

 1. 49.

  Vládní návrh zákona o podporovaných zdrojích energie a o změně některých zákonů /sněmovní tisk 369/ - třetí čtení  

 2. 50.

  Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony /sněmovní tisk 444/ - třetí čtení  

 3. 51.

  Vládní návrh občanského zákoníku /sněmovní tisk 362/ - třetí čtení  

 4. 52.

  Vládní návrh zákona o mezinárodním právu soukromém /sněmovní tisk 364/ - třetí čtení  

 5. 53.

  Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 216/1994 Sb., o rozhodčím řízení a o výkonu rozhodčích nálezů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony /sněmovní tisk 371/ - třetí čtení  

 6. 54.

  Vládní návrh zákona o mezinárodní pomoci při vymáhání některých finančních pohledávek /sněmovní tisk 399/ - třetí čtení  

 7. 55.

  Vládní návrh zákona o změně zákonů související se zřízením jednoho inkasního místa a dalších změnách daňových a pojistných zákonů /sněmovní tisk 473/ - třetí čtení  

 8. 56.

  Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 340/ - třetí čtení  

 9. 57.

  Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 370/ - třetí čtení  

 10. 58.

  Návrh poslanců Waltera Bartoše, Anny Putnové a Milana Šťovíčka na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací z veřejných prostředků a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací), ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 429/ - třetí čtení  

 11. 59.

  Návrh poslanců Miroslava Kalouska a Marka Bendy na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 178/2005 Sb., o zrušení Fondu národního majetku České republiky a o působnosti Ministerstva financí při privatizaci majetku České republiky (zákon o zrušení Fondu národního majetku), ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 434/ - třetí čtení  

 12. 60.

  Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony /sněmovní tisk 441/ - třetí čtení  

Zprávy, návrhy a další body

 1. 61.

  Návrh na změny ve složení orgánů Poslanecké sněmovny   

 2. 62.

  Zpráva o situaci v oblasti vnitřní bezpečnosti a veřejného pořádku na území České republiky v roce 2010 (ve srovnání s rokem 2009) a Zpráva o plnění úkolů vyplývajících ze Strategie prevence kriminality na léta 2008 až 2011 za rok 2010 /sněmovní tisk 356/  

 3. 63.

  Zpráva o problematice extremismu na území ČR v roce 2010 a vyhodnocení plnění Koncepce boje proti extremismu pro rok 2010 a Koncepce boje proti extremismu pro rok 2011 /sněmovní tisk 427/  

 4. 64.

  Zpráva o situaci v oblasti migrace a integrace cizinců na území České republiky v roce 2010 /sněmovní tisk 437/  

 5. 65.

  Informace o podpořeném financování za rok 2010 /sněmovní tisk 381/  

 6. 66.

  Informace o pojišťování vývozu se státní podporou v roce 2010 /sněmovní tisk 382/  

 7. 67.

  Zpráva o finanční stabilitě 2010/2011 /sněmovní tisk 400/  

 8. 68.

  Zpráva o výkonu dohledu nad finančním trhem v roce 2010 /sněmovní tisk 402/  

 9. 69.

  Zpráva České národní banky o inflaci - červenec 2011 (Zpráva o měnovém vývoji za 1. pololetí 2011) /sněmovní tisk 455/  

 10. 70.

  Výroční zpráva o činnosti České televize v roce 2010 /sněmovní tisk 306/  

 11. 71.

  Výroční zpráva o hospodaření České televize v roce 2010 /sněmovní tisk 467/  

 12. 72.

  Zpráva vlády o využití doporučení veřejného ochránce práv na změny právní úpravy, uvedených v Souhrnné zprávě o činnosti veřejného ochránce práv za rok 2010 /sněmovní tisk 507/  

 13. 73.

  Informace o vojenských cvičeních jednotek a štábů Armády České republiky se zahraničními partnery na území České republiky i mimo ně za období leden - červen 2011 /sněmovní tisk 472/  

 14. 74.

  Informace o přeletech a průjezdech ozbrojených sil jiných států uskutečněných přes území České republiky v 1. pololetí 2011 /sněmovní tisk 482/  

 15. 75.

  Zpráva o peticích přijatých Poslaneckou sněmovnou Parlamentu ČR, jejich obsahu a způsobu vyřízení za období od 1. 1. 2011 do 30. 6. 2011 /sněmovní tisk 502/  

 16. 76.

  Odpovědi členů vlády na písemné interpelace   Čt 9.00 - 11.00 h

 17. 77.

  Ústní interpelace   Čt 14.30 - 18.00 h

Zákony - druhé čtení

 1. 78.St 26. 10., 1. bod dopoledne

  Vládní návrh zákona o Finanční správě České republiky /sněmovní tisk 450/ - druhé čtení  (ukončena)  

 2. 79.St 26. 10., 2. bod dopoledne

  Vládní návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o Finanční správě České republiky /sněmovní tisk 451/ - druhé čtení  (ukončena)  

 3. 80.St 26. 10., 3. bod dopoledne

  Vládní návrh zákona o Celní správě České republiky /sněmovní tisk 452/ - druhé čtení  (ukončena)  

 4. 81.St 26. 10., 4. bod dopoledne

  Vládní návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o Celní správě České republiky /sněmovní tisk 453/ - druhé čtení  (ukončena)  

Zákony - třetí čtení

 1. 82.

  Vládní návrh zákona o Finanční správě České republiky /sněmovní tisk 450/ - třetí čtení  

 2. 83.

  Vládní návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o Finanční správě České republiky /sněmovní tisk 451/ - třetí čtení  

 3. 84.

  Vládní návrh zákona o Celní správě České republiky /sněmovní tisk 452/ - třetí čtení  

 4. 85.

  Vládní návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o Celní správě České republiky /sněmovní tisk 453/ - třetí čtení  

Zákony - vrácené Senátem

 1. 86.

  Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 96/1993 Sb., o stavebním spoření a státní podpoře stavebního spoření a o doplnění zákona České národní rady č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění zákona České národní rady č. 35/1993 Sb., ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 378/3/ - vrácený Senátem  (setrváno)  

 2. 87.

  Návrh zákona o zdravotnické záchranné službě /sněmovní tisk 406/3/ - vrácený Senátem  (setrváno)  

 3. 88.

  Návrh zákona o Generální inspekci bezpečnostních sborů a o změně souvisejících zákonů /sněmovní tisk 410/3/ - vrácený Senátem  (setrváno)  

Zákony - zamítnuté Senátem

 1. 89.

  Návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s úspornými opatřeními v působnosti Ministerstva práce a sociálních věcí /sněmovní tisk 315/3/ - zamítnutý Senátem  (setrváno)  

 2. 90.

  Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony /sněmovní tisk 372/4/ - zamítnutý Senátem  (setrváno)  

 3. 91.

  Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony /sněmovní tisk 373/4/ - zamítnutý Senátem  (setrváno)  

 4. 92.

  Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony /sněmovní tisk 377/3/ - zamítnutý Senátem  (setrváno)  

 5. 93.

  Návrh zákona o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování (zákon o zdravotních službách) /sněmovní tisk 405/3/ - zamítnutý Senátem  (setrváno)  

 6. 94.

  Návrh zákona o specifických zdravotních službách /sněmovní tisk 407/3/ - zamítnutý Senátem  (setrváno)  

 7. 95.

  Návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o zdravotních službách, zákona o specifických zdravotních službách a zákona o zdravotnické záchranné službě /sněmovní tisk 408/4/ - zamítnutý Senátem  (setrváno)  

 8. 96.

  Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony /sněmovní tisk 409/3/ - zamítnutý Senátem  (setrváno)  

 9. 97.

  Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony /sněmovní tisk 411/4/ - zamítnutý Senátem  (setrváno)  

 10. 98.

  Návrh zákona o důchodovém spoření /sněmovní tisk 412/4/ - zamítnutý Senátem  (setrváno)  

 11. 99.

  Návrh zákona o doplňkovém penzijním spoření /sněmovní tisk 413/4/ - zamítnutý Senátem  (setrváno)  

 12. 100.

  Návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o důchodovém spoření a zákona o doplňkovém penzijním spoření /sněmovní tisk 414/4/ - zamítnutý Senátem  (setrváno)  

Zprávy, návrhy a další body

 1. 101.

  Sloučená rozprava k bodům 87 až 100   


Neprojednané body schůze
Projednané body schůze
(x.) Přerušené body schůze
Neprojednatelné nebo vyřazené body schůze