(11.00 hodin)
(pokračuje Martin Kupka)

Ubezpečuji vás, že v tomto směru je uplynulé dvouleté období přesvědčivým krokem pro to, aby Česká republika dokázala splatit svůj infrastrukturní dluh a zároveň abychom dokázali - to je ještě podstatnější - zajistit podmínky pro restart ekonomiky, pro to, abychom po obdobích, které bylo velmi komplikované - opravdu je to založeno i v tom dramaticky zvýšeném zadlužování v předchozím období - dokázali zajistit, že se česká ekonomika znovu zvedne a poroste. Garantuji vám, garantuji české veřejnosti, že v té oblasti dopravních investic, dopravní infrastruktury, se opravdu víc dělat nedá, než v tuto chvíli dělá vláda Petra Fialy.

 

Místopředsedkyně PSP Klára Dostálová: Děkuji, pane ministře. Protože padlo 11 hodin, tak se omlouvám, ale budu muset přerušit projednávání této interpelace. Zůstal nám s faktickou poznámkou přihlášen pan místopředseda Havlíček. To znamená, doprojednání této písemné interpelace bude na následujícím jednání zase ve čtvrtek, kdy budou na pořadu písemné interpelace.

Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, nyní bychom se měli věnovat pevně zařazeným bodům 110 až 116 z bloku Smlouvy - druhé čtení, sněmovní tisky 528, 556, 560, 580, 582, 583588. Dále bychom projednávali body 119 až 122 z bloku Smlouvy - první čtení, sněmovní tisky 593, 600, 624635. Po projednání bodů z bloku Smlouvy -druhé a první čtení bychom projednávali body 146 až 156 z bloku Zprávy a návrhy. Jedná se o sněmovní tisky 125, 188, 412, 413, 494, 500, 502, 544, 554, 577632. Připomínám, že odpoledne se budeme věnovat bodu 166, ústní interpelace.

Ještě se zeptám, zda jsou nějaké návrhy na změnu pořadu? Nikoho nevidím.

 

Takže se dostáváme k bodu

 

110.
Vládní návrh, kterým se předkládají Parlamentu České republiky k vyslovení
souhlasu s ratifikací Akta Světové poštovní unie podepsaná na 27. kongresu
Světové poštovní unie, který se konal ve dnech 9. až 27. srpna 2021 v Abidjanu
/sněmovní tisk 528/ - druhé čtení

Prosím, aby se slova ujal ministr průmyslu a obchodu pan Jozef Síkela. Pane ministře, prosím.

 

Ministr průmyslu a obchodu ČR Jozef Síkela: Krásné poledne, paní předsedající. Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, obsah tohoto sněmovnímu tisku vám již byl podrobně představen v rámci prvního čtení, které proběhlo 13. prosince loňského roku a následně na jednání zahraničního výboru 12. ledna letošního roku. Vzhledem k tomu jen stručně zopakuji, že Akta Světové poštovní unie přijímaná na jednotlivých kongresech SPU jsou multilaterální mezinárodní smlouvy upravující fungování této mezivládní mezinárodní organizace. Současně stanoví pravidla pro vzájemný poštovní styk mezi poštovními správami členských zemí SPU. Pravidelná revize těchto smluv probíhá na jednání nejvyššího orgánu SPU, kterým je kongres. Vzhledem k tomu, že změny a doplňky akt přijaté na 27. kongresu, který se konal relativně dávno, v srpnu 2021, v Abidjanu, byly Českou republikou podepsány s výhradou jejich ratifikace, jsou vám uvedená akta nyní předkládána k vyslovení souhlasu s jejich ratifikací. Praktickým naplňováním obsahu akt je v České republice pověřena Česká pošta, s. p., a to na základě zákona o poštovních službách, který ukládá držiteli poštovní licence mimo jiné zajišťovat i mezinárodní poštovní služby v souladu s akty SPU.

Texty akt SPU jsou přílohou dnes projednávaného sněmovního tisku. Nepřináší pro Českou republiku žádné komplikace, nevyvolají rovněž žádné nové nároky na státní rozpočet. Proto vás chci, vážené paní poslankyně a páni poslanci, požádat o vyslovení souhlasu s jejich ratifikací tak, jak vám to doručil zahraniční výbor a jak již učinil Senát Parlamentu České republiky. Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Klára Dostálová: Také děkuji a prosím zpravodaje zahraničního výboru, pana poslance Jaroslava Bžocha, ale toho nevidím. To znamená, že došlo k výměně zpravodaje, aby odůvodnil usnesení výboru, které bylo doručeno jako sněmovní tisk 528/1. Vzhledem k tomu, že jsme ve druhém čtení, výměnu zpravodaje nemusíme hlasovat. Pane zpravodaji, prosím.

 

Poslanec Michal Ratiborský: Děkuji za slovo, vážená paní předsedající. Vážené kolegyně, vážení kolegové, dovolte mi, abych vás seznámil s usnesením číslo 118, které přijal zahraniční výbor na 26. schůzi 11. ledna 2024 k vládnímu návrhu, kterým se předkládají Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Akta Světové poštovní unie podepsaná na 27. kongresu Světové poštovní unie, který se konal ve dnech 9. až 27. srpna 2021 v Abidjanu:

"Po odůvodnění Ing. Petra Očka, Ph.D., vrchního ředitele Sekce digitalizace a inovací Ministerstva průmyslu a obchodu, zpravodajské zprávě poslance Mgr. Jaroslava Bžocha a po rozpravě zahraniční výbor

I. doporučuje Poslanecké sněmovně přijmout následující usnesení: Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky dává souhlas k ratifikaci Akt Světové poštovní unie podepsaných na 27. kongresu Světové poštovní unie, který se konal ve dnech 9. až 27. srpna 2021 v Abidjanu;

II. pověřuje předsedu výboru, aby toto usnesení předložil předsedkyni Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky;

III. zmocňuje zpravodaje výboru, aby na schůzi Poslanecké sněmovny podal zprávu o výsledcích projednávání tohoto vládního návrhu na schůzi zahraničního výboru."

Děkuji za pozornost.

 

Místopředsedkyně PSP Klára Dostálová: Já vám také děkuji, pane zpravodaji. Otevírám rozpravu, do které není elektronicky přihlášen nikdo. Zeptám se, zda se někdo hlásí z místa? Žádnou přihlášku nevidím, končím tedy rozpravu.

Zeptám se, zda je zájem o závěrečná slovo? (Ministr: Ne. Zpravodaj: Ne.) Není tomu tak.

Zagonguji tedy pro kolegy, protože přistoupíme k hlasování. Usnesení bylo načteno panem zpravodajem.

Než kolegové dorazí do sálu, tak mně dovolte načíst omluvy. Omlouvá se pan poslanec Bělor Roman od 10.15 do 11.30 ze zdravotních důvodů, pan poslanec Heller Šimon od 13 hodin z pracovních důvodů, pan poslanec Králíček Robert od 11 do 13 hodin z pracovních důvodů, paní poslankyně Mračková Vildumetzová od 14.30 z rodinných důvodů a od 10.45 do 13 hodin ze zdravotních důvodů, pan ministr Mikuláš Bek do 16 hodin z pracovních důvodů. Ještě jednou zagonguji.

 

Budeme hlasovat souhlas s ratifikací této smlouvy.

Zahajuji hlasování a ptám se, kdo je pro? Kdo je proti?

Hlasování číslo 43, přihlášeno 137 poslanců, pro 107, proti nikdo. Návrh byl přijat.

 

S návrhem usnesení byl tedy vysloven souhlas.

 

Dostáváme se k dalšímu bodu číslo

 

111.
Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení
souhlasu s ratifikací Protokol mezi Českou republikou a Dominikánskou republikou
o změně Dohody mezi Českou republikou a Dominikánskou republikou
o leteckých službách, podepsané v Nassau 7. prosince 2016
/sněmovní tisk 556/ - druhé čtení

Prosím, aby se slova ujal ministr dopravy pan Martin Kupka. Zastoupí ho paní ministryně Langšádlová. Paní ministryně, prosím.

 

Ministryně pro vědu a výzkum ČR Helena Langšádlová: Vážená paní místopředsedkyně, vážené paní poslankyně, páni poslanci, mezi Českou republikou a Dominikánskou republikou byla v oblasti civilního letectví sjednána dohoda o leteckých službách. Upravuje standardní podmínky pro výkon obchodní letecké dopravy mezi oběma státy a v České republice již byla ratifikována. Dominikánská republika projevila v roce 2021 zájem na změně této dohody v čl. 1, a to z důvodu rozporu této definice s jejím ústavním zákonem. Česká republika tomuto požadavku vyhověla a s Dominikánskou republikou sjednala v roce 2022 změnu letecké dohody ve formě protokolu o její změně, který byl podepsán 20. června 2023. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP