Pořad 36. schůze

36. schůze (24., 25., 26., 27. listopadu, 8., 9., 10., 11., 15., 16., 17., 18. prosince 2015)

Zahájení schůze

1. Návrh zákona o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) /sněmovní tisk 42/11/ - vrácený Senátem

Projednávání (24. listopadu 2015)

2. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 159/1999 Sb., o některých podmínkách podnikání a o výkonu některých činností v oblasti cestovního ruchu a o změně zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 276/6/ - vrácený Senátem

Projednávání (24. listopadu 2015)

3. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 407/4/ - vrácený Senátem

Projednávání (9. prosince 2015)

4. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony /sněmovní tisk 445/8/ - vrácený Senátem

Projednávání (9. prosince 2015)

5. Vládní návrh zákona o státním rozpočtu České republiky na rok 2016 /sněmovní tisk 617/ - druhé čtení

Projednávání (25. listopadu 2015)

6. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací z veřejných prostředků a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací), ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 489/ - druhé čtení

Projednávání (25. listopadu 2015)

7. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 234/2014 Sb., o státní službě, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 613/ - druhé čtení

Projednávání (26. listopadu 2015)

8. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 585/2004 Sb., o branné povinnosti a jejím zajišťování (branný zákon), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony /sněmovní tisk 455/ - druhé čtení

Projednávání (24. listopadu 2015)

9. Vládní návrh zákona o službě vojáků v záloze /sněmovní tisk 456/ - druhé čtení

Projednávání (24. listopadu 2015)

10. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 219/1999 Sb., o ozbrojených silách České republiky, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 502/ - druhé čtení

Projednávání (24. listopadu 2015)

13. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 131/2015 Sb., kterým se mění zákon č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony /sněmovní tisk 538/ - druhé čtení

Projednávání (26. listopadu 2015)

14. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného bohatství (horní zákon), ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 500/ - druhé čtení

Projednávání (10. prosince 2015)

15. Vládní návrh zákona o posuzování shody stanovených výrobků při jejich dodávání na trh /sněmovní tisk 565/ - druhé čtení

Projednávání (10. prosince 2015)

16. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony /sněmovní tisk 566/ - druhé čtení

Projednávání (10. prosince 2015)

20. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 251/2005 Sb., o inspekci práce, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 462/ - druhé čtení

Projednávání (25. listopadu 2015)

22. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony /sněmovní tisk 464/ - druhé čtení

Projednávání (25. listopadu 2015)

36. Vládní návrh zákona o hazardních hrách /sněmovní tisk 578/ - prvé čtení

Projednávání, část č. 1 (9. prosince 2015)
Projednávání, část č. 2

37. Vládní návrh zákona o dani z hazardních her /sněmovní tisk 579/ - prvé čtení

Projednávání (9. prosince 2015)

38. Vládní návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o hazardních hrách a zákona o dani z hazardních her /sněmovní tisk 580/ - prvé čtení

Projednávání (9. prosince 2015)

45. Vládní návrh zákona o některých přestupcích /sněmovní tisk 554/ - prvé čtení

Projednávání, část č. 1 (16. prosince 2015)
Projednávání, část č. 2

46. Vládní návrh zákona o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich /sněmovní tisk 555/ - prvé čtení

Projednávání, část č. 1 (16. prosince 2015)
Projednávání, část č. 2

47. Vládní návrh zákona o ochraně státních hranic České republiky a o změně souvisejících zákonů (zákon o ochraně státních hranic) /sněmovní tisk 627/ - prvé čtení

Projednávání (11. prosince 2015)

50. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 111/2009 Sb., o základních registrech, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony /sněmovní tisk 655/ - prvé čtení

Projednávání, část č. 1 (16. prosince 2015)
Projednávání, část č. 2

51. Vládní návrh atomového zákona /sněmovní tisk 560/ - prvé čtení

Projednávání (11. prosince 2015)

52. Vládní návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím atomového zákona /sněmovní tisk 561/ - prvé čtení

Projednávání (11. prosince 2015)

53. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 77/1997 Sb., o státním podniku, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 600/ - prvé čtení

Projednávání (11. prosince 2015)

62. Vládní návrh zákona o ochraně zdraví před škodlivými účinky návykových látek /sněmovní tisk 508/ - prvé čtení

Projednávání, část č. 1 (8. prosince 2015)
Projednávání, část č. 2 (15. prosince 2015)

63. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 18/2004 Sb., o uznávání odborné kvalifikace a jiné způsobilosti státních příslušníků členských států Evropské unie a některých příslušníků jiných států a o změně některých zákonů (zákon o uznávání odborné kvalifikace), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony /sněmovní tisk 581/ - prvé čtení

Projednávání (15. prosince 2015)

64. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 115/2001 Sb., o podpoře sportu, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony /sněmovní tisk 590/ - prvé čtení

Projednávání (15. prosince 2015)

66. Vládní návrh zákona o zadávání veřejných zakázek /sněmovní tisk 637/ - prvé čtení

Projednávání, část č. 1 (25. listopadu 2015)
Projednávání, část č. 2 (26. listopadu 2015)

67. Vládní návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o zadávání veřejných zakázek /sněmovní tisk 638/ - prvé čtení

Projednávání, část č. 1 (25. listopadu 2015)
Projednávání, část č. 2 (26. listopadu 2015)

73. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony /sněmovní tisk 564/ - prvé čtení

Projednávání (16. prosince 2015)

97. Návrh poslanců Radka Vondráčka, Heleny Válkové, Igora Nykla a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 379/2005 Sb., o opatřeních k ochraně před škodami působenými tabákovými výrobky, alkoholem a jinými návykovými látkami a o změně souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 272/ - prvé čtení

Projednávání, část č. 1 (8. prosince 2015)
Projednávání, část č. 2 (15. prosince 2015)

100. Návrh poslanců Petra Fialy, Zbyňka Stanjury, Pavla Blažka, Jany Černochové a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 96/1993 Sb., o stavebním spoření a státní podpoře stavebního spoření a o doplnění zákona České národní rady č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění zákona České národní rady č. 35/1993 Sb. /sněmovní tisk 425/ - prvé čtení

Projednávání (25. listopadu 2015)

124. Návrh poslanců Martina Kolovratníka, Jana Birkeho, Zbyňka Stanjury, Františka Laudáta a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 416/2009 Sb., o urychlení výstavby dopravní, vodní a energetické infrastruktury, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 184/2006 Sb., o odnětí nebo omezení vlastnického práva k pozemku nebo ke stavbě (zákon o vyvlastnění), ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 628/ - prvé čtení podle § 90 odst. 2

Projednávání (25. listopadu 2015)

127. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Dohoda mezi Českou republikou a Monackým knížectvím o výměně informací v daňových záležitostech, která byla podepsána v Monaku dne 31. července 2014 /sněmovní tisk 318/ - druhé čtení

Projednávání (26. listopadu 2015)

128. Vládní návrh, kterým se předkládají Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikacemi Změna Dohody mezi vládou České republiky a vládou Hongkongu, zvláštní administrativní oblasti Čínské lidové republiky, o leteckých službách, podepsané v Hongkongu dne 22. února 2002, a Dohoda mezi vládou České republiky a vládou Hongkongu, zvláštní administrativní oblasti Čínské lidové republiky, o leteckých službách, podepsaná v Hongkongu dne 22. února 2002 /sněmovní tisk 333/ - druhé čtení

Projednávání (26. listopadu 2015)

129. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Smlouva mezi Českou republikou a Francouzskou republikou o spolupráci v oblasti průzkumu a využití kosmického prostoru k mírovým účelům /sněmovní tisk 387/ - druhé čtení

Projednávání (26. listopadu 2015)

130. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Smlouva mezi Českou republikou a Rakouskou republikou, kterou se mění a doplňuje Smlouva mezi Českou republikou a Rakouskou republikou o policejní spolupráci a o druhém dodatku k Evropské úmluvě o vzájemné pomoci ve věcech trestních z 20. dubna 1959, podepsaná dne 5. prosince 2014 v Bruselu /sněmovní tisk 396/ - druhé čtení

Projednávání (26. listopadu 2015)

131. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Dohoda mezi vládou České republiky a vládou Etiopské federativní demokratické republiky o letecké dopravě /sněmovní tisk 431/ - druhé čtení

Projednávání (26. listopadu 2015)

132. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Dohoda mezi vládou České republiky a vládou Jamajky o letecké dopravě /sněmovní tisk 435/ - druhé čtení

Projednávání (26. listopadu 2015)

133. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Dohoda mezi vládou České republiky a vládou Státu Izrael o programu pracovní dovolené, podepsaná dne 8. června 2015 v Jeruzalémě /sněmovní tisk 527/ - druhé čtení

Projednávání (26. listopadu 2015)

135. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Dohoda mezi Českou republikou a Cookovými ostrovy o výměně informací v daňových záležitostech, která byla podepsána v Aucklandu dne 4. února 2015 /sněmovní tisk 434/ - prvé čtení

Projednávání (26. listopadu 2015)

136. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Smlouva mezi vládou České republiky a vládou Íránské islámské republiky o zamezení dvojímu zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu a Protokol k ní, které byly podepsány v Praze dne 30. dubna 2015 /sněmovní tisk 484/ - prvé čtení

Projednávání (26. listopadu 2015)

137. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Smlouva mezi Českou republikou a Spolkovou republikou Německo o policejní spolupráci a o změně Smlouvy mezi Českou republikou a Spolkovou republikou Německo o dodatcích k Evropské úmluvě o vzájemné pomoci ve věcech trestních z 20. dubna 1959 a usnadnění jejího používání ze dne 2. února 2000, podepsaná dne 28. dubna 2015 v Praze /sněmovní tisk 492/ - prvé čtení

Projednávání (26. listopadu 2015)

138. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Protokol k Úmluvě Mezinárodní organizace práce č. 29 o nucené práci, a k informaci Doporučení Mezinárodní organizace práce č. 203 o dodatečných opatřeních k nucené práci a Změny z roku 2014 k Úmluvě o práci na moři, spolu se stanoviskem vlády k nim /sněmovní tisk 563/ - prvé čtení

Projednávání (26. listopadu 2015)

139. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu návrh na ratifikaci změn Úmluvy o mezinárodní železniční přepravě (COTIF) a na odvolání výhrady České republiky k této Úmluvě /sněmovní tisk 567/ - prvé čtení

Projednávání (26. listopadu 2015)

140. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Dohoda mezi Českou republikou a Nizozemským královstvím ve vztahu k Arubě o výměně informací v daňových záležitostech, která byla podepsána v Haagu dne 29. června 2015 /sněmovní tisk 594/ - prvé čtení

Projednávání (26. listopadu 2015)

141. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Dohoda mezi vládou České republiky a vládou Mauricijské republiky o letecké dopravě /sněmovní tisk 641/ - prvé čtení

Projednávání (26. listopadu 2015)

142. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Smlouva mezi Českou republikou, Rakouskou republikou a Slovenskou republikou o trojstátním hraničním bodu Dyje - Morava, podepsaná dne 29. září 2015 ve Vídni /sněmovní tisk 645/ - prvé čtení

Projednávání (26. listopadu 2015)

143. Vládní návrh zákona o státním rozpočtu České republiky na rok 2016 /sněmovní tisk 617/ - třetí čtení

Projednávání (9. prosince 2015)

144. Návrh střednědobých výdajových rámců na léta 2017 a 2018 /sněmovní tisk 618/

Projednávání (9. prosince 2015)

145. Návrh rozpočtu Státního fondu rozvoje bydlení na rok 2016 a střednědobého výhledu na roky 2017 - 2018 /sněmovní tisk 615/

Projednávání (9. prosince 2015)

146. Rozpočet Státního fondu dopravní infrastruktury na rok 2016 a střednědobý výhled na roky 2017 a 2018 /sněmovní tisk 619/

Projednávání (9. prosince 2015)

149. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 395/2009 Sb., o významné tržní síle při prodeji zemědělských a potravinářských produktů a jejím zneužití /sněmovní tisk 444/ - třetí čtení

Projednávání (9. prosince 2015)

150. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 247/2000 Sb., o získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel a o změnách některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů a zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 471/ - třetí čtení

Projednávání (9. prosince 2015)

152. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 234/2014 Sb., o státní službě, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 613/ - třetí čtení

Projednávání (9. prosince 2015)

153. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 585/2004 Sb., o branné povinnosti a jejím zajišťování (branný zákon), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony /sněmovní tisk 455/ - třetí čtení

Projednávání, část č. 1 (16. prosince 2015)
Projednávání, část č. 2

154. Vládní návrh zákona o službě vojáků v záloze /sněmovní tisk 456/ - třetí čtení

Projednávání (16. prosince 2015)

155. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 219/1999 Sb., o ozbrojených silách České republiky, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 502/ - třetí čtení

Projednávání (16. prosince 2015)

158. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 131/2015 Sb., kterým se mění zákon č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony /sněmovní tisk 538/ - třetí čtení

Projednávání (16. prosince 2015)

180. Návrh na změny ve složení orgánů Poslanecké sněmovny

Projednávání (16. prosince 2015)

182. Informace o rozhodnutí vlády o průjezdu jednotky ozbrojených sil Spojených států amerických přes území České republiky ve dnech 29. března až 1. dubna 2015 /sněmovní tisk 427/

Projednávání (26. listopadu 2015)

183. 1. doplněk k účasti ozbrojených sil České republiky na vojenských cvičeních mimo území České republiky a účasti ozbrojených sil jiných států na vojenských cvičeních na území České republiky v roce 2015 /sněmovní tisk 522/

Projednávání (26. listopadu 2015)

184. Informace o nasazení sil a prostředků rezortu Ministerstva obrany v zahraničních operacích v roce 2014 /sněmovní tisk 523/

Projednávání (26. listopadu 2015)

185. Informace o působení nasaditelného spojovacího modulu v operaci NATO "Active Fence" v Turecké republice /sněmovní tisk 544/

Projednávání (26. listopadu 2015)

186. Informace o průjezdech jednotek ozbrojených sil Spojených států amerických přes území České republiky v měsíci září 2015 /sněmovní tisk 591/

Projednávání (26. listopadu 2015)

187. Informace o přeletech a průjezdech ozbrojených sil jiných států uskutečněných přes území České republiky v 1. pololetí 2015 /sněmovní tisk 604/

Projednávání (26. listopadu 2015)

188. Informace o účasti ozbrojených sil ČR na vojenských cvičeních mimo území ČR a účasti ozbrojených sil jiných států na vojenských cvičeních na území ČR za období leden - červen 2015 /sněmovní tisk 631/

Projednávání (26. listopadu 2015)

189. 2. doplněk k účasti ozbrojených sil České republiky na vojenských cvičeních mimo území České republiky a účasti ozbrojených sil jiných států na vojenských cvičeních na území České republiky v roce 2015 /sněmovní tisk 632/

Projednávání (26. listopadu 2015)

190. Třetí doplněk k účasti ozbrojených sil České republiky na vojenských cvičeních mimo území České republiky a účasti ozbrojených sil jiných států na vojenských cvičeních na území České republiky v roce 2015 /sněmovní tisk 633/

Projednávání (26. listopadu 2015)

191. Výroční zpráva o činnosti České televize v roce 2014 /sněmovní tisk 441/

Projednávání, část č. 1 (10. prosince 2015)
Projednávání, část č. 2 (17. prosince 2015)

195. Souhrnná zpráva o činnosti veřejného ochránce práv za rok 2014 /sněmovní tisk 446/

Projednávání (17. prosince 2015)

199. Zpráva o výkonu dohledu nad finančním trhem v roce 2014 /sněmovní tisk 530/

Projednávání (11. prosince 2015)

200. Zpráva o finanční stabilitě 2014/2015 /sněmovní tisk 531/

Projednávání (11. prosince 2015)

201. Zpráva České národní banky o inflaci - červenec 2015 (Zpráva o měnovém vývoji za 1. pololetí 2015) /sněmovní tisk 573/

Projednávání (11. prosince 2015)

209. Dotační program K2015 - Podpora mimoprodukčních funkcí rybářských revírů pro rok 2015, poskytovaná podle § 1 a § 2d zákona č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 648/

Projednávání (26. listopadu 2015)

211. Odpovědi členů vlády na písemné interpelace

Projednávání, část č. 1 (26. listopadu 2015)
Projednávání, část č. 2 (10. prosince 2015)
Projednávání, část č. 3 (17. prosince 2015)

212. Ústní interpelace

Projednávání, část č. 1 (26. listopadu 2015)
Projednávání, část č. 2 (10. prosince 2015)
Projednávání, část č. 3 (17. prosince 2015)

213. Návrh poslanců Vojtěcha Filipa a Pavla Kováčika na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 165/2012 Sb., o podporovaných zdrojích energie a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 585/ - druhé čtení

Projednávání (10. prosince 2015)

214. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 243/2000 Sb., o rozpočtovém určení výnosů některých daní územním samosprávným celkům a některým státním fondům (zákon o rozpočtovém určení daní), ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 416/5/ - vrácený Senátem

Projednávání, část č. 1 (16. prosince 2015)
Projednávání, část č. 2

216. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 47/2002 Sb., o podpoře malého a středního podnikání a o změně zákona č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České republiky, ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 545/ - druhé čtení

Projednávání (10. prosince 2015)

220. Návrh rozpočtu Státního zemědělského intervenčního fondu na rok 2016 /sněmovní tisk 661/

Projednávání (17. prosince 2015)

221. Dotační programy zemědělství pro rok 2016 poskytované podle § 1, § 2 a § 2d zákona č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 663/

Projednávání (17. prosince 2015)

222. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Smlouva mezi Českou republikou a Lichtenštejnským knížectvím o zamezení dvojímu zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu a z majetku a Protokol k ní, které byly podepsány v Praze dne 25. září 2014 /sněmovní tisk 343/ - druhé čtení

Projednávání (17. prosince 2015)

223. K problematice označování zboží z izraelských osad

Projednávání (17. prosince 2015)

224. Změna usnesení vlády ze dne 20. října 2014 č. 850, k návrhu na působení sil a prostředků resortu Ministerstva obrany v zahraničních operacích v letech 2015 a 2016 s výhledem na rok 2017 /sněmovní tisk 664/

Projednávání (18. prosince 2015)

Sloučená rozprava k bodům 66 a 67 /sněmovní tisky 637 a 638/

Projednávání, část č. 1 (25. listopadu 2015)
Projednávání, část č. 2 (26. listopadu 2015)

Sloučená rozprava k bodům 62 a 97 /sněmovní tisky 508 a 272/

Projednávání, část č. 1 (8. prosince 2015)
Projednávání, část č. 2 (15. prosince 2015)

Sloučená rozprava k bodu 45 a k bodu 46 /sněmovní tisky 554 a 555/

Projednávání (16. prosince 2015)Přihlásit/registrovat se do ISP