Předpis 186/2013 Sb.

Citace186/2013 Sb.
NázevZákon o státním občanství České republiky a o změně některých zákonů (zákon o státním občanství České republiky)
Částka77 (2. 7. 2013)
Účinnostod 1. 1. 2014
ProjednáváníParlament České republiky, Poslanecká sněmovna, 6. volební období, 2010 - 2013
827 Vl.n.z. o státním občanství České republiky
Navržené změny7 tisků, z toho 1 projednávaný

Text zákona vyhlášeného ve Sbírce zákonů v částce 77 pod číslem 186/2013 Sb. je přístupný na těchto stránkách:
Derogace aktivní
40/1993rušíZákon České národní rady o nabývání a pozbývání státního občanství České republiky 
137/1993rušíVyhláška ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, kterou se stanoví kritéria pro prokazování znalosti českého jazyka žadatelů o udělení státního občanství České republiky 
272/1993rušíZákon, kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 40/1993 Sb., o nabývání a pozbývání státního občanství České republiky 
337/1993rušíNařízení vlády, kterým se prodlužují lhůty stanovené pro volbu a udělení státního občanství České republiky státním občanům Slovenské republiky 
153/1994novelizujeZákon o zpravodajských službách České republiky 
140/1995rušíZákon, kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 40/1993 Sb., o nabývání a pozbývání státního občanství České republiky, ve znění zákona č. 272/1993 Sb. 
139/1996rušíZákon, kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 40/1993 Sb., o nabývání a pozbývání státního občanství České republiky, ve znění zákona č. 272/1993 Sb., a zákona č. 140/1995 Sb. 
193/1999rušíZákon o státním občanství některých bývalých československých státních občanů 
194/1999rušíZákon, kterým se mění zákon č. 40/1993 Sb., o nabývání a pozbývání státního občanství České republiky, ve znění pozdějších předpisů 
133/2000novelizujeZákon o evidenci obyvatel a rodných číslech a o změně některých zákonů (zákon o evidenci obyvatel) 
320/2002novelizujeZákon o změně a zrušení některých zákonů v souvislosti s ukončením činnosti okresních úřadů 
357/2003rušíZákon, kterým se mění zákon č. 40/1993 Sb., o nabývání a pozbývání státního občanství České republiky, ve znění pozdějších předpisů 
634/2004novelizujeZákon o správních poplatcích 
413/2005novelizujeZákon o změně zákonů v souvislosti s přijetím zákona o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti 
46/2006rušíZákon, kterým se mění zákon č. 193/1999 Sb., o státním občanství některých bývalých československých státních občanů, ve znění zákona č. 320/2002 Sb. 
124/2008novelizujeZákon, kterým se mění zákon č. 269/1994 Sb., o Rejstříku trestů, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony 
124/2008rušíZákon, kterým se mění zákon č. 269/1994 Sb., o Rejstříku trestů, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony 
142/2012novelizujeZákon o změně některých zákonů v souvislosti se zavedením základních registrů 
Derogace pasivní
207/2019novelizujeZákon, kterým se mění zákon č. 186/2013 Sb., o státním občanství České republiky a o změně některých zákonů (zákon o státním občanství České republiky)1
279/2019novelizujeZákon, kterým se mění některé zákony na úseku vnitřní správy2
261/2021novelizujeZákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s další elektronizací postupů orgánů veřejné moci4
270/2021novelizujeZákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o občanských průkazech3
Vztahuje se k
36/1960??Zákon o územním členění státu 
36/1967??Zákon o znalcích a tlumočnících 
2/1969??Zákon České národní rady o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České socialistické republiky 
586/1992??Zákon České národní rady o daních z příjmů 
40/1993??Zákon České národní rady o nabývání a pozbývání státního občanství České republiky 
137/1993??Vyhláška ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, kterou se stanoví kritéria pro prokazování znalosti českého jazyka žadatelů o udělení státního občanství České republiky 
272/1993??Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 40/1993 Sb., o nabývání a pozbývání státního občanství České republiky 
337/1993??Nařízení vlády, kterým se prodlužují lhůty stanovené pro volbu a udělení státního občanství České republiky státním občanům Slovenské republiky 
153/1994??Zákon o zpravodajských službách České republiky 
153/1994??Zákon o zpravodajských službách České republiky 
269/1994??Zákon o Rejstříku trestů 
117/1995??Zákon o státní sociální podpoře 
140/1995??Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 40/1993 Sb., o nabývání a pozbývání státního občanství České republiky, ve znění zákona č. 272/1993 Sb. 
139/1996??Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 40/1993 Sb., o nabývání a pozbývání státního občanství České republiky, ve znění zákona č. 272/1993 Sb., a zákona č. 140/1995 Sb. 
193/1999??Zákon o státním občanství některých bývalých československých státních občanů 
194/1999??Zákon, kterým se mění zákon č. 40/1993 Sb., o nabývání a pozbývání státního občanství České republiky, ve znění pozdějších předpisů 
325/1999??Zákon o azylu a o změně zákona č. 283/1991 Sb., o Policii České republiky, ve znění pozdějších předpisů, (zákon o azylu) 
326/1999??Zákon o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů 
329/1999??Zákon o cestovních dokladech a o změně zákona č. 283/1991 Sb., o Policii České republiky, ve znění pozdějších předpisů, (zákon o cestovních dokladech) 
101/2000??Zákon o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů 
133/2000??Zákon o evidenci obyvatel a rodných číslech a o změně některých zákonů (zákon o evidenci obyvatel) 
133/2000??Zákon o evidenci obyvatel a rodných číslech a o změně některých zákonů (zákon o evidenci obyvatel) 
320/2002??Zákon o změně a zrušení některých zákonů v souvislosti s ukončením činnosti okresních úřadů 
320/2002??Zákon o změně a zrušení některých zákonů v souvislosti s ukončením činnosti okresních úřadů 
357/2003??Zákon, kterým se mění zákon č. 40/1993 Sb., o nabývání a pozbývání státního občanství České republiky, ve znění pozdějších předpisů 
500/2004??Zákon správní řád 
634/2004??Zákon o správních poplatcích 
634/2004??Zákon o správních poplatcích 
341/2005??Zákon o veřejných výzkumných institucích 
412/2005??Zákon o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti 
413/2005??Zákon o změně zákonů v souvislosti s přijetím zákona o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti 
413/2005??Zákon o změně zákonů v souvislosti s přijetím zákona o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti 
46/2006??Zákon, kterým se mění zákon č. 193/1999 Sb., o státním občanství některých bývalých československých státních občanů, ve znění zákona č. 320/2002 Sb. 
111/2006??Zákon o pomoci v hmotné nouzi 
115/2006??Zákon o registrovaném partnerství a o změně některých souvisejících zákonů 
124/2008??Zákon, kterým se mění zákon č. 269/1994 Sb., o Rejstříku trestů, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony 
253/2008??Zákon o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu 
91/2012??Zákon o mezinárodním právu soukromém 
142/2012??Zákon o změně některých zákonů v souvislosti se zavedením základních registrů 
142/2012??Zákon o změně některých zákonů v souvislosti se zavedením základních registrů 
Vztahováno k
153/1994??Zákon o zpravodajských službách České republiky 
325/1999??Zákon o azylu a o změně zákona č. 283/1991 Sb., o Policii České republiky, ve znění pozdějších předpisů, (zákon o azylu) 
326/1999??Zákon o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů 
328/1999??Zákon o občanských průkazech 
454/2002??Vyhláška, kterou se stanoví doklady pro výběr, postup při výběru a vzor osobního dotazníku uchazeče o povolání do služebního poměru vojáka z povolání 
512/2002??Vyhláška o zvláštní odborné způsobilosti úředníků územních samosprávných celků 
634/2004??Zákon o správních poplatcích 
425/2013??Vyhláška o vzorech dokladů podle zákona o státním občanství České republiky 
425/2013na základěVyhláška o vzorech dokladů podle zákona o státním občanství České republiky 
433/2013na základěVyhláška o prokazování znalosti českého jazyka a českých reálií pro účely udělování státního občanství České republiky 
433/2013??Vyhláška o prokazování znalosti českého jazyka a českých reálií pro účely udělování státního občanství České republiky 
475/2013??Zákon o státním rozpočtu České republiky na rok 2014 a o změně zákona č. 504/2012 Sb., o státním rozpočtu České republiky na rok 2013, ve znění zákona č. 258/2013 Sb. 
191/2014na základěVyhláška o vzorech dokladů podle zákona o státním občanství České republiky 
191/2014??Vyhláška o vzorech dokladů podle zákona o státním občanství České republiky 
345/2014??Zákon o státním rozpočtu České republiky na rok 2015 
162/2015??Vyhláška o podrobnostech úřednické zkoušky 
393/2016??Nález Ústavního soudu ze dne 11. října 2016 sp. zn. Pl. ÚS 5/16 ve věci návrhu na zrušení § 22 odst. 3 zákona č. 186/2013 Sb., o státním občanství České republiky a o změně některých zákonů (zákon o státním občanství České republiky) 
457/2016??Zákon o státním rozpočtu České republiky na rok 2017 
150/2017??Zákon o zahraniční službě a o změně některých zákonů (zákon o zahraniční službě) 
170/2017??Zákon, kterým se mění některé zákony v oblasti daní 
474/2017??Zákon o státním rozpočtu České republiky na rok 2018 
336/2018??Zákon o státním rozpočtu České republiky na rok 2019 
207/2019??Zákon, kterým se mění zákon č. 186/2013 Sb., o státním občanství České republiky a o změně některých zákonů (zákon o státním občanství České republiky) 
207/2019??Zákon, kterým se mění zákon č. 186/2013 Sb., o státním občanství České republiky a o změně některých zákonů (zákon o státním občanství České republiky) 
212/2019??Nález Ústavního soudu ze dne 2. července 2019 sp. zn. Pl. ÚS 39/17 ve věci návrhu na zrušení § 26 zákona č. 186/2013 Sb., o státním občanství České republiky a o změně některých zákonů (zákon o státním občanství České republiky) 
279/2019??Zákon, kterým se mění některé zákony na úseku vnitřní správy 
279/2019??Zákon, kterým se mění některé zákony na úseku vnitřní správy 
355/2019??Zákon o státním rozpočtu České republiky na rok 2020 
600/2020??Zákon o státním rozpočtu České republiky na rok 2021 
261/2021??Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s další elektronizací postupů orgánů veřejné moci 
261/2021??Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s další elektronizací postupů orgánů veřejné moci 
270/2021??Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o občanských průkazech 
270/2021??Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o občanských průkazech 
57/2022??Zákon o státním rozpočtu České republiky na rok 2022 
432/2022??Zákon, kterým se mění zákon č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích a o změně zákona č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla), ve znění zákona č. 307/1999 Sb., ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony 
449/2022??Zákon o státním rozpočtu České republiky na rok 2023 


ISP (příhlásit)