Schválený pořad a stav projednávání 43. schůze

Od 26. 4. 1996 14:00 do 26. 4. 1996 16:00
Aktuální stav k 26. 6. 2000, 12:00


Zákony - třetí čtení

 1. 1.

  Návrh poslance Josefa Ježka a dalších na vydání ústavního zákona o vytvoření vyšších územních samosprávných celků /sněmovní tisk 1912/ - třetí čtení  

 2. 2.

  Vládní návrh zákona o některých dražbách mimo soudní výkon rozhodnutí a o změně zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 1898/ - třetí čtení  

Smlouvy - druhé čtení

 1. 3.

  Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu Dohoda mezi Českou republikou a Státem Kuvajt o podpoře a ochraně investic podepsaná dne 8. ledna 1996 v Kuvajtu /sněmovní tisk 2110/ - druhé čtení  

Smlouvy -

 1. 4.

  /sněmovní tisk 2032/ -   

Zprávy, návrhy a další body

 1. 5.

  Návrh usnesení Poslanecké sněmovny k projednání návrhů na propůjčení nebo udělení státních vyznamenání České republiky v roce 1996   

 2. 6.

  Návrh usnesení Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky k podpisu, ratifikaci, popřípadě přistoupení k Evropské chartě místní samosprávy a Evropské rámcové úmluvy o přeshraniční spolupráci mezi územními orgány a územními společenstvími   

Zákony - druhé čtení

 1. 7.

  Návrh poslanců Josefa Pavely a dalších na vydání zákona o veřejném ochránci práv /sněmovní tisk 2007/ - druhé čtení  

 2. 8.

  Vládní návrh zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 123/1992 Sb., o pobytu cizinců na území České a Slovenské Federativní Republiky, ve znění zákona č. 190/1994 Sb., a zákon č. 216/1991 Sb., o cestovních dokladech a cestování do zahraničí, a mění zákon č. 498/1990 Sb., o uprchlících, ve znění zákona č. 317/1993 Sb. /sněmovní tisk 2056/ - druhé čtení  

 3. 9.

  Návrh poslanců Jiřího Payna a dalších na vydání zákona, kterým se mění a doplňuje zákon ČNR č. 40/1993 Sb., o nabývání a pozbývání státního občanství České republiky, ve znění zákona č. 272/1993 Sb. a zákona č. 140/1995 Sb. /sněmovní tisk 2053/ - druhé čtení  

 4. 10.

  Vládní návrh zákona, kterým se mění a doplňuje zákon ČNR č. 550/1991 Sb., o všeobecném zdravotním pojištění, ve znění pozdějších předpisů, zákon ČNR č. 592/1992 Sb., o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění, ve znění pozdějších předpisů, zákon ČNR č. 551/1991 Sb., o Všeobecné zdravotní pojišťovně České republiky, ve znění pozdějších předpisů, a zákon ČNR č. 280/1992 Sb., o resortních, oborových, podnikových a dalších zdravotních pojišťovnách, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 2083/ - druhé čtení  

 5. 11.

  Vládní návrh zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 100/1988 Sb., o sociálním zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů, a zákon ČNR č. 114/1988 Sb., o působnosti orgánů České socialistické republiky v sociálním zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 2059/ - druhé čtení  

 6. 12.

  Návrh poslanců Josefa Janečka a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon ČNR č. 482/1991 Sb., o sociální potřebnosti, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 1981/ - druhé čtení  

 7. 13.

  Návrh poslanců Josefa Janečka a dalších na vydání zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře /sněmovní tisk 1990/ - druhé čtení  

 8. 14.

  Vládní návrh zákona o omamných látkách, psychotropních látkách, přípravcích obsahujících tyto látky, prekursorech a pomocných látkách a o změnách a doplňcích některých zákonů /sněmovní tisk 2035/ - druhé čtení  

 9. 15.

  Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 236/1995 Sb., o platu a dalších náležitostech spojených s výkonem funkce představitelů státní moci a některých státních orgánů a soudců /sněmovní tisk 2089/ - druhé čtení  

 10. 16.

  Vládní návrh zákona o zpřístupnění svazků vzniklých činností Státní bezpečnosti /sněmovní tisk 2027/ - druhé čtení  

 11. 17.

  Vládní návrh zákona, kterým se mění a doplňuje zákon ČNR č. 16/1993 Sb., o dani silniční, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 2071/ - druhé čtení  

 12. 18.

  Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon ČNR č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 2116/ - druhé čtení  

 13. 19.

  Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon ČNR č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 2115/ - druhé čtení  

 14. 20.

  Návrh poslanců Ivana Maška a dalších na vydání zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 2038/ - druhé čtení  

 15. 21.

  Návrh poslanců Karla Macha a dalších na vydání zákona, kterým se doplňuje zákon ČNR č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 2075/ - druhé čtení  

 16. 22.

  Vládní návrh zákona, kterým se mění a doplňuje zákon ČNR č. 202/1990 Sb., o loteriích a jiných podobných hrách, ve znění zákona č. 70/1994 Sb. /sněmovní tisk 2072/ - druhé čtení  

 17. 23.

  Vládní návrh zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 199/1994 Sb., o zadávání veřejných zakázek /sněmovní tisk 2009/ - druhé čtení  

 18. 24.

  Vládní návrh zákona o státním podniku /sněmovní tisk 2076/ - druhé čtení  

 19. 25.

  Vládní návrh zákona o lihu a o změně a doplnění zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zákona ČNR č. 587/1992 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů (zákon o lihu) /sněmovní tisk 2090/ - druhé čtení  

 20. 26.

  Návrh poslanců Jana Jegly a dalších na vydání zákona o ochraně zemědělství (zemědělský zákon) /sněmovní tisk 2020/ - druhé čtení  

Zprávy, návrhy a další body

 1. 27.

  Odpovědi členů vlády na písemné interpelace poslanců   

 2. 28.

  Ústní interpelace poslanců na členy vlády   

 3. 29.

  Návrh usnesení Poslanecké sněmovny, kterým se předkládají prezidentu republiky návrhy na propůjčení nebo udělení státních vyznamenání České republiky   

 4. 30.

  Zpráva o plnění úkolů vyplývajících z Programu sociální prevence a prevence kriminality - aktuální stav a východiska do roku 1966 /sněmovní tisk 2113/  

 5. 31.

  Účetní závěrka Fondu dětí a mládeže za rok 1995 /sněmovní tisk 2112/  

 6. 32.

  Návrh rozpočtu Pozemkového fondu České republiky na rok 1996 /sněmovní tisk 2117/  

 7. 33.

  Zprávy o činnosti stálých delegací Poslanecké sněmovny do meziparlamentních organizací   

 8. 34.

  Informace rozpočtového výboru o projednání zprávy České národní banky o měnovém vývoji v České republice za rok 1995   

 9. 35.

  Informace rozpočtového výboru o projednání roční zprávy o výsledku hospodaření České národní banky v roce 1995   

 10. 36.

  Návrh pravidel hospodaření poslaneckých klubů na rok 1996   

Zákony - třetí čtení

 1. 37.

  Návrh poslanců Josefa Pavely a dalších na vydání zákona o veřejném ochránci práv /sněmovní tisk 2007/ - třetí čtení  

 2. 38.

  Vládní návrh zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 123/1992 Sb., o pobytu cizinců na území České a Slovenské Federativní Republiky, ve znění zákona č. 190/1994 Sb., a zákon č. 216/1991 Sb., o cestovních dokladech a cestování do zahraničí, a mění zákon č. 498/1990 Sb., o uprchlících, ve znění zákona č. 317/1993 Sb. /sněmovní tisk 2056/ - třetí čtení  

 3. 39.

  Návrh poslanců Jiřího Payna a dalších na vydání zákona, kterým se mění a doplňuje zákon ČNR č. 40/1993 Sb., o nabývání a pozbývání státního občanství České republiky, ve znění zákona č. 272/1993 Sb. a zákona č. 140/1995 Sb. /sněmovní tisk 2053/ - třetí čtení  

 4. 40.

  Vládní návrh zákona, kterým se mění a doplňuje zákon ČNR č. 550/1991 Sb., o všeobecném zdravotním pojištění, ve znění pozdějších předpisů, zákon ČNR č. 592/1992 Sb., o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění, ve znění pozdějších předpisů, zákon ČNR č. 551/1991 Sb., o Všeobecné zdravotní pojišťovně České republiky, ve znění pozdějších předpisů, a zákon ČNR č. 280/1992 Sb., o resortních, oborových, podnikových a dalších zdravotních pojišťovnách, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 2083/ - třetí čtení  

 5. 41.

  Vládní návrh zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 100/1988 Sb., o sociálním zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů, a zákon ČNR č. 114/1988 Sb., o působnosti orgánů České socialistické republiky v sociálním zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 2059/ - třetí čtení  

 6. 42.

  Návrh poslanců Josefa Janečka a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon ČNR č. 482/1991 Sb., o sociální potřebnosti, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 1981/ - třetí čtení  

 7. 43.

  Návrh poslanců Josefa Janečka a dalších na vydání zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře /sněmovní tisk 1990/ - třetí čtení  

 8. 44.

  Vládní návrh zákona o omamných látkách, psychotropních látkách, přípravcích obsahujících tyto látky, prekursorech a pomocných látkách a o změnách a doplňcích některých zákonů /sněmovní tisk 2035/ - třetí čtení  

 9. 45.

  Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 236/1995 Sb., o platu a dalších náležitostech spojených s výkonem funkce představitelů státní moci a některých státních orgánů a soudců /sněmovní tisk 2089/ - třetí čtení  

 10. 46.

  Vládní návrh zákona o zpřístupnění svazků vzniklých činností Státní bezpečnosti /sněmovní tisk 2027/ - třetí čtení  

 11. 47.

  Vládní návrh zákona, kterým se mění a doplňuje zákon ČNR č. 16/1993 Sb., o dani silniční, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 2071/ - třetí čtení  

 12. 48.

  Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon ČNR č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 2116/ - třetí čtení  

 13. 49.

  Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon ČNR č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 2115/ - třetí čtení  

 14. 50.

  Návrh poslanců Ivana Maška a dalších na vydání zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 2038/ - třetí čtení  

 15. 51.

  Návrh poslanců Karla Macha a dalších na vydání zákona, kterým se doplňuje zákon ČNR č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 2075/ - třetí čtení  

 16. 52.

  Vládní návrh zákona, kterým se mění a doplňuje zákon ČNR č. 202/1990 Sb., o loteriích a jiných podobných hrách, ve znění zákona č. 70/1994 Sb. /sněmovní tisk 2072/ - třetí čtení  

 17. 53.

  Vládní návrh zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 199/1994 Sb., o zadávání veřejných zakázek /sněmovní tisk 2009/ - třetí čtení  

 18. 54.

  Vládní návrh zákona o státním podniku /sněmovní tisk 2076/ - třetí čtení  

 19. 55.

  Vládní návrh zákona o lihu a o změně a doplnění zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zákona ČNR č. 587/1992 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů (zákon o lihu) /sněmovní tisk 2090/ - třetí čtení  

 20. 56.

  Návrh poslanců Jana Jegly a dalších na vydání zákona o ochraně zemědělství (zemědělský zákon) /sněmovní tisk 2020/ - třetí čtení  


Neprojednané body schůze
Projednané body schůze
(x.) Přerušené body schůze
Neprojednatelné nebo vyřazené body schůze