Stenografický zápis 19. schůze, 15. června 2011


Zahájení
Předsedkyně PSP Miroslava Němcová
Ministr zdravotnictví ČR Leoš Heger
Poslanec Petr Gazdík
Poslanec Zbyněk Stanjura
Poslankyně Helena Langšádlová
Poslanec Petr Gazdík


15. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 202/1990 Sb., o loteriích a jiných podobných hrách, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 138/ - druhé čtení

Ministr zdravotnictví ČR Leoš Heger
Poslanec Pavel Svoboda
Poslanec Jan Farský
Poslanec Michal Doktor
Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek
Poslanec Jeroným Tejc
Poslanec Josef Cogan
Poslanec Alfréd Michalík
Poslanec Josef Novotný st.
Poslanec Jan Farský
Poslanec Pavel Bém
Poslanec Alfréd Michalík
Poslanec Michal Doktor
Poslankyně Marta Semelová
Poslanec Jan Farský
Poslanec Jan Florián
Poslanec Josef Novotný st.
Poslanec František Sivera


16. Návrh poslanců Bohuslava Sobotky, Jeronýma Tejce, Lubomíra Zaorálka a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon České národní rady č. 202/1990 Sb., o loteriích a jiných podobných hrách, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 47/ - druhé čtení

Poslanec Jeroným Tejc
Poslanec Pavel Svoboda


17. Návrh zastupitelstva hlavního města Prahy na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 202/1990 Sb., o loteriích a jiných podobných hrách, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 33/ - druhé čtení

Primátor hl. m. Prahy Bohuslav Svoboda
Poslanec Pavel Svoboda
Poslanec Josef Novotný st.
Poslanec Petr Braný
Poslanec Pavel Svoboda
Předsedkyně PSP Miroslava Němcová


74. Návrh poslanců Miroslavy Němcové, Vladimíra Koníčka, Vojtěcha Filipa, Petra Tluchoře, Petra Gazdíka, Kateřiny Klasnové a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 90/1995 Sb., o jednacím řádu Poslanecké sněmovny, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 247/ - třetí čtení

Poslanec Petr Gazdík
Poslankyně Kateřina Konečná
Poslanec Stanislav Křeček


75. Návrh poslanců Petra Tluchoře, Petra Gazdíka, Kateřiny Klasnové, Marka Bendy a dalších na vydání zákona o účastnících protikomunistického odboje a účastnících odporu proti komunismu a o změně zákona č. 170/2002 Sb., o válečných veteránech, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů (zákon o protikomunistickém odboji) /sněmovní tisk 204/ - třetí čtení

Poslanec František Bublan
Poslanec Bohuslav Sobotka
Předsedkyně PSP Miroslava Němcová

(Jednání přerušeno v 11.20 hodin.)
(Jednání pokračovalo v 11.50 hodin.)

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová
Poslankyně Kateřina Konečná
Poslanec Jan Vidím
Poslanec Petr Hulinský
Poslanec Robin Böhnisch
Poslanec Jan Vidím
Poslanec Pavol Lukša
Místopředseda vlády a ministr zahraničních věcí ČR Karel Schwarzenberg


39. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 376/ - prvé čtení podle § 90 odst. 2

Ministr životního prostředí ČR Tomáš Chalupa
Poslanec Jan Látka
Poslankyně Kateřina Konečná
Poslanec Tomáš Úlehla
Poslanec Václav Mencl
Poslankyně Kateřina Konečná
Poslanec Tomáš Úlehla
Poslanec Milan Šťovíček


40. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 100/2004 Sb., o ochraně druhů volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin regulováním obchodu s nimi a dalších opatřeních k ochraně těchto druhů a o změně některých zákonů (zákon o obchodování s ohroženými druhy), ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 329/ - prvé čtení

Ministr životního prostředí ČR Tomáš Chalupa
Poslanec Robin Böhnisch


80. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 61/2000 Sb., o námořní plavbě, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 291/ - třetí čtení

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová


81. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 247/2000 Sb., o získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel a o změnách některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 300/ - třetí čtení

Poslanec Petr Bendl


97. Senátní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 211/ - třetí čtení

Poslanec Miroslav Jeník
Senátor Jan Hajda


42. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony /sněmovní tisk 347/ - prvé čtení

Ministr průmyslu a obchodu ČR Martin Kocourek
Poslanec Jan Husák
Předsedkyně PSP Miroslava Němcová

(Jednání přerušeno ve 13.04 hodin.)
(Jednání pokračovalo ve 14.31 hod.)

Místopředsedkyně PSP Kateřina Klasnová


56. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Rozhodnutí Evropské rady, kterým se mění článek 136 Smlouvy o fungování Evropské unie, pokud jde o mechanismus stability pro členské státy, jejichž měnou je euro /sněmovní tisk 348-E/

Místopředseda vlády a ministr zahraničních věcí ČR Karel Schwarzenberg
Poslanec František Novosad
Poslankyně Dana Váhalová
Poslanec Jan Bauer
Místopředseda vlády a ministr zahraničních věcí ČR Karel Schwarzenberg
Poslanec František Novosad


66. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Rámcová dohoda o komplexním partnerství a spolupráci mezi Evropským společenstvím a jeho členskými státy na jedné straně a Indonéskou republikou na straně druhé /sněmovní tisk 328/ - prvé čtení

Místopředseda vlády a ministr zahraničních věcí ČR Karel Schwarzenberg
Poslankyně Kateřina Konečná


58. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Dohoda, kterou se podruhé mění Dohoda o partnerství mezi členy skupiny afrických, karibských a tichomořských států na straně jedné a Evropským společenstvím a jeho členskými státy na straně druhé, podepsaná v Cotonou dne 23. června 2000 a poprvé revidovaná v Lucemburku 25. června 2005 /sněmovní tisk 225/ - druhé čtení

Místopředseda vlády a ministr zahraničních věcí ČR Karel Schwarzenberg
Poslankyně Gabriela Pecková


38. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 340/2006 Sb., o činnosti institucí zaměstnaneckého penzijního pojištění z členských států Evropské unie nebo jiných států, které jsou smluvní stranou Dohody o Evropském hospodářském prostoru, na území České republiky a o změně zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 366/ - prvé čtení podle § 90 odst. 2

Ministr financí ČR Miroslav Kalousek
Poslanec Vladislav Vilímec
Poslanec Antonín Seďa
Ministr financí ČR Miroslav Kalousek
Poslanec Miroslav Opálka
Ministr práce a sociálních věcí ČR Jaromír Drábek
Poslanec Vladislav Vilímec


111. Návrh zvýšených střednědobých výdajových rámců na léta 2012 a 2013 /sněmovní tisk 350/

Ministr financí ČR Miroslav Kalousek
Poslanec Pavel Suchánek


5. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 326/2004 Sb., o rostlinolékařské péči a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony /sněmovní tisk 248/ - druhé čtení

Ministr zemědělství ČR Ivan Fuksa
Poslanec František Dědič
Poslanec Jiří Papež
Poslanec Ladislav Skopal


6. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 321/2004 Sb., o vinohradnictví a vinařství a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o vinohradnictví a vinařství), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 452/2001 Sb., o ochraně označení původu a zeměpisných označení a o změně zákona o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 252/ - druhé čtení

Ministr zemědělství ČR Ivan Fuksa
Poslanec Ladislav Skopal
Poslanec Jiří Papež


7. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 185/2004 Sb., o Celní správě České republiky, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 266/ - druhé čtení

Ministr financí ČR Miroslav Kalousek
Poslanec Josef Cogan


8. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů (veterinární zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 279/ - druhé čtení

Ministr zemědělství ČR Ivan Fuksa
Poslanec Jiří Oliva
Poslanec Ladislav Skopal


18. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 248/2000 Sb., o podpoře regionálního rozvoje, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 200/ - druhé čtení

Ministr pro místní rozvoj ČR Kamil Jankovský
Poslankyně Helena Langšádlová
Poslanec Jiří Petrů


21. Návrh poslance Pavola Lukši na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 256/2000 Sb., o Státním zemědělském intervenčním fondu a o změně některých dalších zákonů (zákon o Státním zemědělském intervenčním fondu), ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 258/ - druhé čtení

Poslanec Pavol Lukša
Poslanec Jiří Papež


23. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 218/2003 Sb., o odpovědnosti mládeže za protiprávní činy a o soudnictví ve věcech mládeže a o změně některých zákonů (zákon o soudnictví ve věcech mládeže), ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony /sněmovní tisk 275/ - druhé čtení

Ministr pro místní rozvoj ČR Kamil Jankovský
Poslankyně Jana Kaslová


24. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 280/ - druhé čtení

Předseda vlády ČR Petr Nečas
Poslanec Zdeněk Boháč
Místopředsedkyně PSP Kateřina Klasnová

(Jednání skončilo v 16.02 hodin.)


Přihlásit/registrovat se do ISP