(15.20 hodin)
(pokračuje Klasnová)

Nyní přistoupíme k projednávání bodu

 

111.
Návrh zvýšených střednědobých výdajových rámců na léta 2012 a 2013
/sněmovní tisk 350/

Tento materiál uvede ministr financí Miroslav Kalousek. Prosím, ujměte se slova, pane ministře.

 

Ministr financí ČR Miroslav Kalousek Děkuji za slovo. Dámy a pánové, v dubnu tohoto roku jste schválili novelu zákona o státním rozpočtu, kde jste souvztažně navýšili příjmy i výdaje o 11,7 mld. korun, což jsou prostředky, které používáme na kompenzaci cen elektřiny v souvislosti s fotovoltaickým boomem. Vzhledem k tomu, že vláda předpokládá intervence do cen elektřiny v souvislosti s fotovoltaikou i v následujících letech, a vzhledem k tomu, že povinnou součástí státního rozpočtu jsou i střednědobé výdajové rámce, dovoluji si tímto materiálem, který teď budeme teprve projednávat, navrhnout stejnou operaci i ve střednědobých výdajových rámcích, tedy pro léta 2012 a 2013 zvýšit příjmy i výdaje o 11,7 mld. korun. Děkuji za pozornost.

 

Místopředsedkyně PSP Kateřina Klasnová: Děkuji. Usnesení rozpočtového výboru jsme obdrželi jako sněmovní tisk 350/1. Prosím, aby se slova ujal zpravodaj výboru poslanec Pavel Suchánek, informoval nás o jednání výboru a přednesl návrh usnesení Poslanecké sněmovny. Prosím, pane poslanče.

 

Poslanec Pavel Suchánek: Děkuji za slovo, paní místopředsedkyně. Rozpočtový výbor projednal tento tisk na své 16. schůzi a doporučil ve znění předloženém vládou tento tisk schválit. Usnesení v podstatě zní: Poslanecká sněmovna mění své usnesení č. 235 z 9. schůze 15. prosince 2010 a stanoví nově střednědobý výdajový rámec na rok 2012 ve výši 1 bil. 154,2 mld. korun a na rok 2013 ve výši 1 bil. 176,8 mld. korun. Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Kateřina Klasnová: Děkuji zpravodaji výboru. Zahajuji všeobecnou rozpravu. Hlásí se někdo do všeobecné rozpravy? Není tomu tak, končím všeobecnou rozpravu. Můžeme přistoupit k rozpravě podrobné. Já bych pouze poprosila pana zpravodaje, jestli by byl laskav a odkázal nás ještě jednou na příslušné usnesení, abychom potom věděli přesně, a učinili zadost proceduře, o čem budeme hlasovat. Prosím, pane zpravodaji.

 

Poslanec Pavel Suchánek: Je to usnesení rozpočtového výboru, které ještě jednou přečtu. Poslanecká sněmovna mění své usnesení č. 235 z 9. schůze 15. prosince 2010 a stanoví nově střednědobý výdajový rámec na rok 2012 ve výši 1 bil. 154,2 mld. korun a na rok 2013 ve výši 1 bil. 176,8 mld. korun. Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Kateřina Klasnová: Děkuji vám. Hlásí se ještě někdo do podrobné rozpravy? Není tomu tak. Končím podrobnou rozpravu.

 

Zahájím hlasování o předneseném usnesení. Kdo je pro? Kdo je proti?

V hlasování pořadové číslo 162 z přihlášených 147 pro 103, proti 7. Tento návrh usnesení byl schválen.

 

Děkuji panu ministrovi, děkuji panu zpravodajovi.

 

Přistoupíme k projednávání bodu

 

5.
Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 326/2004 Sb., o rostlinolékařské
péči a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů,
a další související zákony
/sněmovní tisk 248/ - druhé čtení

Tento bod vám byl rozdán jako sněmovní tisk 248 druhé čtení. Předložený návrh z pověření vlády uvede ministr zemědělství Ivan Fuksa. Prosím, pane ministře, máte slovo.

 

Ministr zemědělství ČR Ivan Fuksa Vážená paní předsedající, vážené dámy poslankyně, páni poslanci, děkuji za slovo, dovolte, abych uvedl vládní návrh zákona, kterým se mění zákon o rostlinolékařské péči.

Prvním důvodem této změny je implementace evropských směrnic, ale hlavně se především vypouští ze zákona o rostlinolékařské péči ta ustanovení, jejichž části jsou nově upraveny přímo použitelnými předpisy Evropské unie. Co je hlavní téma této novely, to jsou dřevěné obaly, to znamená, že se umožňuje vyrábět a označovat podle mezinárodního standardu dřevěné obaly určené pro export zboží do třetích zemí i jiným subjektům než provozovatelům technického zařízení, které je určeno k hubení škodlivých organismů, pokud tyto subjekty zajistí výrobu obalu z řádně ošetřeného dřeva.

Tím návrh odstraňuje nedůvodnou administrativní překážku podnikatelské činnosti v této činnosti a rozšiřuje spektrum pro podnikání v této oblasti. Jednoznačně snižuje administrativu, dále se zpřesňují kompetence mezi Ministerstvem zemědělství a Státní rostlinářskou správou tak, aby byly s výše uvedeným nařízením v souladu. Upravuje se také řízení v oblastech rostlinolékařské péče, kdy nelze s ohledem na specifika této problematiky obecně aplikovat správní řád.

Dále předkládaný návrh zákona nepředpokládá žádné finanční dopady na státní rozpočet. Vládní návrh zákona byl projednán zemědělským výborem na 11. schůzi 13. dubna 2011 a doporučuje Poslanecké sněmovně s ním vyslovit souhlas. Děkuji za pozornost.

 

Místopředsedkyně PSP Kateřina Klasnová: Tento návrh jsme v prvém čtení přikázali k projednání zemědělskému výboru. Usnesení výboru bylo rozdáno jako sněmovní tisk 248/1. Prosím, aby se slova ujal zpravodaj výboru poslanec František Dědič. Prosím, pane poslanče.

 

Poslanec František Dědič: Dobré odpoledne. Vážená paní místopředsedkyně, členové vlády, kolegyně, kolegové, dovolte mi, abych vás seznámil s usnesením zemědělského výboru z 11. schůze dne 13. dubna 2011 k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 326 o rostlinolékařské péči a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

Zemědělský výbor Poslanecké sněmovny po úvodním slově Karla Turečka, náměstka ministra zemědělství a zpravodajské zprávě poslance Františka Dědiče a po rozpravě: 1. doporučuje Poslanecké sněmovně Parlamentu vládní návrh na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 326/2004 Sb., o rostlinolékařské péči a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů a další související zákony schválit ve znění přijatého pozměňovacího návrhu, kdy v článku 6 se slova "dnem 14. června 2011" nahrazují slovy "prvním dnem kalendářního měsíce následujícího po dni jeho vyhlášení". Dále pověřil předsedu výboru, aby toto usnesení předložil Poslanecké sněmovně a mě zmocnil k tomu, abych vás s tímto usnesením seznámil.

Já věřím, že s technickou změnou v účinnosti to ve třetím čtení schválíme a umožníme tak, aby novela vstoupila v platnost. Děkuji vám za pozornost.

 

Místopředsedkyně PSP Kateřina Klasnová: Děkuji. Otevírám obecnou rozpravu, do které se evidentně nikdo nehlásí, takže končím obecnou rozpravu a zahajuji rozpravu podrobnou, ve které mám písemně přihlášeného prvního pana poslance Jiřího Papeže, kterému předávám slovo. Prosím, pane poslanče.

 

Poslanec Jiří Papež: Děkuji za slovo. Vážená paní místopředsedkyně, kolegyně, kolegové, dovolte mi přednést krátký pozměňovací návrh k právě projednávanému sněmovnímu tisku 248. V § 51 odst. 2 písm. a) se za slova "má být aplikace provedena a" vkládají slova "minimálně 48 hodin".

Dovolte mi krátké odůvodnění. V tomto mém pozměňovacím návrhu jde o to, aby chovatelé včel byli podle zákona informováni s určitým alespoň minimálním časovým předstihem, který já navrhuji ve výši 48 hodin, o použití a aplikaci přípravků pro včely nebezpečných. Děkuji za podporu.

 

Místopředsedkyně PSP Kateřina Klasnová: Děkuji. Dalším přihlášeným je pan poslanec Ladislav Skopal. Prosím, pane poslanče.

 

Poslanec Ladislav Skopal: Děkuji, paní předsedající. Za prvé se přihlašuji k pozměňováku pana poslance Papeže, protože jsem ho měl rovněž připravený, ale jsem rád, že ho přečetl přede mnou.

Mám zde ještě druhý pozměňovací návrh k tomuto vládnímu zákonu o rostlinolékařské péči. Jedná se o § 79 odst. 1 písmeno f), kde ta část "a šetření při vývozu rostlin, rostlinných produktů a jiných předmětů podle § 28 odst. 1 a 7" se vypouští. Jedná se o podporu vývozu našich rostlinných produktů mimo český stát a Evropskou unii. Děkuji. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP