(15.30 hodin)

 

Místopředsedkyně PSP Kateřina Klasnová: Děkuji. Ptám se, jestli se ještě někdo další hlásí do podrobné rozpravy. Není tomu tak. Končím tedy podrobnou rozpravu a končím také druhé čtení tohoto návrhu.

 

Nyní můžeme přistoupit k projednávání bodu číslo

 

6.
Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 321/2004 Sb.,
o vinohradnictví a vinařství a o změně některých souvisejících zákonů
(zákon o vinohradnictví a vinařství), ve znění pozdějších předpisů, a zákon
č. 452/2001 Sb., o ochraně označení původu a zeměpisných označení
a o změně zákona o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů
/sněmovní tisk 252/ - druhé čtení

Tento bod vám byl rozdán jako sněmovní tisk číslo 252, jsme ve druhém čtení. Prosím, aby předložený návrh z pověření vlády uvedl ministr zemědělství Ivan Fuksa. Prosím, pane ministře.

 

Ministr zemědělství ČR Ivan Fuksa Vážená paní předsedající, vážené poslankyně, vážení poslanci, dovolte, abych uvedl vládní návrh zákona. Protože jsem neměl tu čest to představit v prvním čtení z organizačních důvodů, jsem rád, že můžu toto trošku podrobněji popsat dnes.

Tím hlavním důvodem je samozřejmě implementace nových nařízení Evropské unie v oblasti vinohradnictví a vinařství a dále v oblasti ochrany označení původu a zeměpisného označení. V zákoně o vinohradnictví a vinařství se zejména zrušuje kategorie označení stolních vín, která byla zrušena v rámci reformy společné organizace zemědělských trhů v EU v oblasti vinohradnictví a vinařství. Dále, dochází k jednotnému stanovení vzorů žádostí a oznámení v oblasti vinohradnictví a vinařství, což podstatným způsobem zjednodušuje administrativu v této oblasti.

Dále, na základě nařízení Evropské unie se v rámci České republiky umožňuje v případě nepříznivých povětrnostních podmínek přikyselování produktů vyrobených z hroznů sklizených na území České republiky. Dochází rovněž i ke zvýšení horní hranice meze celkového obsahu alkoholu u červeného vína vyrobeného v České republice z hroznů zde sklizených. Z důvodu dále zajištění ochrany proti falšování jakostních vín se zavádí povinnost uvádět na etiketě jakostního vína evidenční číslo jakosti.

Dále, v rámci zákona o ochraně označování původu a zeměpisných označení se především zpřesňují kompetence Úřadu průmyslového vlastnictví při podávání přihlášek označení původu a zeměpisných označení na komunitární úrovni.

Tento vládní návrh zákona byl projednán v zemědělském výboru 26. května letošního roku a v rámci jeho projednání bylo schváleno celkem 23 pozměňovacích návrhů, které zpřesňují a doplňují některá ustanovení předloženého návrhu zákona. Přijaté pozměňovací návrhy jsou v souladu s koncepcí předkladatele, tedy Ministerstva zemědělství. Proto s nimi vyslovuji souhlas. Děkuji za pozornost.

 

Místopředsedkyně PSP Kateřina Klasnová: Děkuji. Tento návrh jsme v prvém čtení přikázali k projednání zemědělskému výboru. Usnesení výboru bylo rozdáno jako sněmovní tisk 252/1. Prosím, aby se slova ujal zpravodaj výboru poslanec Ladislav Skopal. Prosím, pane poslanče.

 

Poslanec Ladislav Skopal: Děkuji, paní předsedající. Zemědělský výbor se tímto tiskem zabýval na své 14. schůzi 26. května 2011. Zemědělský výbor Poslanecké sněmovny po úvodním slově Karla Turečka, náměstka ministra zemědělství, a zpravodajské zprávě poslance Ladislava Skopala a po rozpravě doporučuje Poslanecké sněmovně Parlamentu vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 321/2004 Sb., o vinohradnictví a vinařství a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 452/2001 Sb., o ochraně označení původu a zeměpisných označení a o změně zákona o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů, sněmovní tisk 252, schválit, a to ve znění přijatých zemědělským výborem i s usnesením, které bylo přijato, tzn. že byly přijaty některé pozměňující návrhy. Toť vše, děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Kateřina Klasnová: Děkuji vám. Otevírám obecnou rozpravu, do které nemám žádnou písemnou přihlášku. Proto se ptám, zda se někdo hlásí do obecné rozpravy. Není tomu tak. Končím obecnou rozpravu a zahajuji rozpravu podrobnou, do které mám v tuto chvíli písemnou přihlášku od pana poslance Jiřího Papeže. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Jiří Papež: Ještě jednou děkuji za slovo, vážená paní místopředsedkyně. Dámy a pánové, dovolte mi, abych i k tomuto sněmovnímu tisku přednesl krátký pozměňovací návrh.

Přednáším tedy pozměňovací návrh k usnesení zemědělského výboru, tedy ke sněmovnímu tisku 252/1, který jste obdrželi do vašich lavic, a to k bodu 10 tohoto usnesení zemědělského výboru: V § 25 odst. 1 navrhuji nahradit číselný údaj 60 číselným údajem 75.

Dovolte mi krátké zdůvodnění. Jde jen o technické doplnění číselného údaje, které zesoulaďuje příslušná ustanovení § 25 týkajícího se nízkoalkoholického a nealkoholického vína. Já vám děkuji za podporu tohoto pozměňovacího návrhu.

 

Místopředsedkyně PSP Kateřina Klasnová: Děkuji vám. Hlásí se někdo další do podrobné rozpravy? Není tomu tak. Končím podrobnou rozpravu a končím druhé čtení tohoto návrhu. Děkuji panu ministrovi, děkuji panu zpravodaji.

 

Přistoupíme k projednávání následujícího bodu číslo

 

7.
Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 185/2004 Sb.,
o Celní správě České republiky, ve znění pozdějších předpisů
/sněmovní tisk 266/ - druhé čtení

Předložený návrh z pověření vlády uvede ministr financí Miroslav Kalousek. Prosím máte slovo, pane ministře.

 

Ministr financí ČR Miroslav Kalousek Děkuji za slovo, paní předsedající. Dámy a pánové, smysl této transpoziční novely jsem vám dostatečně osvětlil již v prvním čtení, takže odkazuji na své vystoupení při prvním čtení. Chci poděkovat rozpočtovému výboru za projednání a dopředu avizuji, že samozřejmě souhlasím s posunutím data účinnosti, které rozpočtový výbor navrhuje Poslanecké sněmovně schválit. Děkuji za pozornost.

 

Místopředsedkyně PSP Kateřina Klasnová: Děkuji. Tento návrh jsme v prvém čtení přikázali projednat v rozpočtovém výboru. Usnesení výboru bylo rozdáno jako sněmovní tisk 266/1. Prosím, aby se slova nyní ujal zpravodaj výboru poslanec Josef Cogan. Prosím, pane poslanče.

 

Poslanec Josef Cogan: Vážená paní předsedající, vážení kolegové, rozpočtový výbor na své 13. schůzi dne 6. dubna 2011 přijal usnesení 124. Po úvodním slově náměstka ministra financí Ladislava Minčiče, zpravodajské zprávě poslance Josefa Cogana a po rozpravě rozpočtový výbor přijal toto:

I. doporučuje Poslanecké sněmovně Parlamentu, aby vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 185/2004 Sb., o Celní správě České republiky, ve znění pozdějších předpisů, schválila s touto připomínkou: Článek II zní: "Čl. II Účinnost. Tento zákon nabývá účinnosti dnem jeho vyhlášení."

II. Zmocňuje zpravodaje, aby s tímto usnesením seznámil Poslaneckou sněmovnu Parlamentu ČR.

Toť bylo vše na rozpočtovém výboru.

 

Místopředsedkyně PSP Kateřina Klasnová: Děkuji vám. Otevírám obecnou rozpravu, do které v tuto chvíli nemám žádnou přihlášku. Hlásí se prosím někdo do obecné rozpravy? Není tomu tak. Končím obecnou rozpravu.

Zahajuji rozpravu podrobnou. Hlásí se prosím někdo do podrobné rozpravy? Nehlásí. Končím i podrobnou rozpravu a končím i druhé čtení tohoto návrhu. Děkuji panu ministrovi a děkuji panu zpravodaji. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP