(15.40 hodin)
(pokračuje Klasnová)

Přistoupíme k projednávání bodu číslo

 

8.
Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 166/1999 Sb., o veterinární péči
a o změně některých souvisejících zákonů (veterinární zákon), ve znění
pozdějších předpisů, a zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích,
ve znění pozdějších předpisů
/sněmovní tisk 279/ - druhé čtení

Předložený návrh z pověření vlády uvede ministr zemědělství Ivan Fuksa. Prosím, pane ministře, můžete se ujmout slova.

 

Ministr zemědělství ČR Ivan Fuksa Vážená paní předsedající, vážené poslankyně, vážení poslanci, cílem vládního návrhu zákona, kterým se mění zákon o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů je zlepšení podmínek pro chovatele a zvýšení bezpečnosti potravin živočišného původu.

Co přináší tato novela? Za prvé, ruší se povinnost žádat si veterinární osvědčení k přemístění hospodářského zvířete mimo území kraje. Dále se mění ve prospěch chovatelů pravidla poskytování náhrady nákladů a ztrát vzniklých v souvislosti s nebezpečnými nákazami. Dále se stanoví podmínky dodávání syrového mléka konečnému spotřebiteli prostřednictvím prodejních automatů. Dále se umožňují domácí porážky skotu mladšího 24 měsíců a jelenovitých z farmového chovu. Dále se jednoznačně upravuje odborná způsobilost k označování hospodářských zvířat, která se označují podle plemenářského zákona. Dále se také stanoví uživateli honitby odpovědnost za vyšetření těl ulovené volně žijící zvěře a povinnost hlásit podání veterinárních léčivých přípravků volně žijící zvěři.

Vládní návrh zákona projednal zemědělský výbor v květnu letošního roku, v rámci jeho projednávání bylo schváleno 27 pozměňovacích návrhů, jejichž převážná část se týká začlenění krajských veterinárních správ do státní veterinární správy. Další pozměňovací návrh reaguje na schválené zvýšení věku skotu pro vyšetření na BSE ze 30 měsíců na 24 měsíců, u nutně porážených zvířat na 72 měsíců, resp. 48 měsíců, což přinese pozitivní finanční dopad dotčeným provozovatelům potravinářských podniků, dále státnímu rozpočtu a v konečném důsledku i spotřebitelské veřejnosti. Dostali jsme se konečně na úroveň západoevropských zemí po mnohaletém vyjednávání. Zbývající pozměňovací návrhy upřesňují některá ustanovení předloženého vládního návrhu zákona.

Přijaté pozměňovací návrhy jsou v souladu s koncepcí předkladatele, tedy Ministerstva zemědělství, a přispějí ke zkvalitnění vládního návrhu, a proto s ním souhlasím.

Děkuji za pozornost.

 

Místopředsedkyně PSP Kateřina Klasnová: Děkuji. Tento návrh jsme v prvém čtení přikázali k projednání zemědělskému výboru. Usnesení výboru bylo rozdáno jako sněmovní tisk 279/1. Prosím, aby se slova ujal zpravodaj výboru poslanec Jiří Oliva. Prosím, pane poslanče.

 

Poslanec Jiří Oliva: Vážená paní místopředsedkyně, vážená vládo, kolegyně a kolegové, já bych navázal svoji zpravodajskou zprávu na vystoupení pana ministra, který popsal tuto materii velmi zevrubně. Rovněž zemědělský výbor se podrobně zabýval touto předlohou na třech schůzích. Dvakrát bylo toto projednávání přerušeno, jednak z důvodu vyhlášení lhůty pro podání pozměňovacích návrhů a jednak pro přikázání dalšího projednání do podvýboru pro lesní hospodářství a potravinářství.

Zemědělský výbor projednal doporučení podvýboru na své schůzi dne 26. května a vydal usnesení č. 57, všem vám doručené jako sněmovní tisk č. 279/1. A s tímto usnesením bych vás rád seznámil.

Zemědělský výbor Poslanecké sněmovny po úvodním slově Karla Turečka, náměstka ministra zemědělství, a zpravodajské zprávě poslance Jiřího Olivy a po rozpravě doporučuje Poslanecké sněmovně Parlamentu návrh zákona, kterým se mění zákon č. 166 o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, sněmovní tisk 279, schválit ve znění přijatých pozměňovacích návrhů. Za druhé pověřuje předsedu výboru, aby toto usnesení předložil předsedkyni Poslanecké sněmovny, a za třetí zmocňuje zpravodaje, aby s tímto usnesením seznámil Poslaneckou sněmovnu Parlamentu České republiky, což tímto činím.

Děkuji vám.

 

Místopředsedkyně PSP Kateřina Klasnová: Děkuji, pane poslanče. Otevírám obecnou rozpravu, do které v tuto chvíli nemám žádnou přihlášku. Táži se, jestli se někdo hlásí do obecné rozpravy. Není tomu tak, končím obecnou rozpravu. Zahajuji podrobnou rozpravu, do které jsem před chvíli ještě měla přihlášeného pana poslance Skopala. Nevím, jestli to platí. Platí. Pane poslanče, prosím, máte slovo.

 

Poslanec Ladislav Skopal: Platí. Děkuji, paní předsedající. Já se jenom přihlašuji k pozměňovacím návrhům, které vám byly rozdány v pátek. Jsou to dva pozměňovací návrhy, odůvodnění je tam rovněž uvedeno. Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Kateřina Klasnová: Děkuji. Hlásí se, prosím, někdo další do podrobné rozpravy? Není tomu tak, končím podrobnou rozpravu a končím také druhé čtení tohoto návrhu. Děkuji panu ministrovi a děkuji panu zpravodaji.

 

Přistoupíme k následujícímu bodu číslo

 

18.
Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 248/2000 Sb.,
o podpoře regionálního rozvoje, ve znění pozdějších předpisů
/sněmovní tisk 200/ - druhé čtení

Předložený návrh z pověření vlády uvede ministr pro místní rozvoj Kamil Jankovský. Prosím, pane ministře, ujměte se slova.

 

Ministr pro místní rozvoj ČR Kamil Jankovský Děkuji. Vážená paní předsedající, vážené paní poslankyně, vážení poslanci, návrh zákona, kterým se mění zákon č. 248 o podpoře regionálního rozvoje, je zákon, který chce zlepšit fungování administrace strukturálních fondů a Fondu soudržnosti. Předkládaný návrh novely o podpoře regionálního rozvoje by měl stanovit nebo upřesnit způsob a podmínky volení a odvolávání členů výboru regionální rady, povinnosti členů výboru regionální rady, působnost výboru regionální rady pro schvalování výzvy k předkládání projektů operačních programů, termín projednání závěrečného účtu a zprávy o výsledcích přezkoumání hospodaření regionální rady. Tento návrh byl projednán ve výboru pro veřejnou správu a byl projednán bez doplňujícího usnesení, bez pozměňovacího návrhu.

Takže to je za mne v tuto chvíli všechno, děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Kateřina Klasnová: Děkuji, pane ministře. Tento návrh jsme v prvém čtení přikázali k projednání výboru pro veřejnou správu a regionální rozvoj. Usnesení výboru bylo rozdáno jako sněmovní tisk 200/1. Prosím, aby se slova ujala zpravodajka výboru poslankyně Helena Langšádlová. Prosím, paní poslankyně.

 

Poslankyně Helena Langšádlová: Vážená paní předsedající, vážené kolegyně, vážení kolegové, sněmovní tisk č. 200 upravující postavení regionálních rad byl opravdu projednán ve výboru pro veřejnou správu a regionální rozvoj na 10. schůzi dne 13. dubna 2011. K předloženému návrhu nebyly na zasedání výboru předloženy žádné pozměňovací návrhy a výbor přijal usnesení č. 33, ve kterém doporučuje Poslanecké sněmovně sněmovní tisk 200 projednat a schválit v předloženém znění. Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Kateřina Klasnová: Děkuji. Otevírám obecnou rozpravu, do které v tuto chvíli nemám... Prosím, pan poslanec Petrů, máte slovo.

 

Poslanec Jiří Petrů: Děkuji, paní předsedající. Dámy a pánové, já jenom chci avizovat, že se přihlásím k pozměňujícímu návrhu k tomuto tisku, a sice ve dvou bodech. V § 16 odst. 3 se na konci doplňuje věta, která zní: Regionální rada je oprávněna vykonávat činnosti spojené s koordinací a realizací hospodářské a sociální soudržnosti. A druhá změna je - v § 16b písmeno g se tečka na konci nahrazuje čárkou a doplňuje se písmenem h, které zní: příjmy z projektu z programů Evropské unie a dalších mezinárodních programů. Dosavadní body 1 a 5 se označují jako body 3 až 7.

 

Místopředsedkyně PSP Kateřina Klasnová: Pane poslanče, děkuji vám, ale myslím si, že tento váš návrh by měl zaznít až v podrobné rozpravě, teď jsme ještě v obecné, tak jestli byste byl tak laskavý a seznámil nás znovu s tím v podrobné rozpravě.

 

Poslanec Jiří Petrů: Já se potom už v podrobné rozpravě k tomu jenom přihlásím, odůvodnění, materiál máte všichni k dispozici od pátku. Děkuji. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP