Františka Zeminová

Narozena: v roce 1882
Zemřela: v roce 1962

Seznam činností

Národní shromáždění republiky Československé

Záznam jmenného rejstříku

ZEMINOVÁ Františka

I B. voleb. kraj.

ČS

Volba verifikována 1, 17. XII. 1925; 4, I.

Slib vykonala 1, 17. XII. 1925; 17, I.

Byla členem výb. inkompatib. (náhr.) - Stál. a zásob.

Návrhy:

na vydání zákona na úpravu služebních poměrů domácích zaměstnanců a na zrušení čeledních řádů, t. 54.

7, 16. II. 1926; 265, I.

na novelisaci zákona ze dne 3. IV. 1925, č. 65 Sb. z., o svátcích a památných dnech republiky Československé, t. 213.

17, 24. III. 1926; 1066, II.

aby byl vydán zákon o zřízení "Státního hospodářského úřadu republiky Československé", t. 481.

41, 25. VI. 1926; 2562, II.

ve věci zaručení zásob cukru pro tuzemskou potřebu, jakož i stanovení přiměřené ceny rafinovaného cukru, t. 613.

45, 20. X. 1926; 159, III.

na vydání zákona o státním dozoru na kartely a soukromé monopoly, t. 628.

46, 11. XI. 1926; 238, III.

na zrušení cla na cukr, t. 1772.

159, 13. IX. 1928; 48, VI.

na zřízení výboru pro vypracování adresy (resoluce) presidentu republiky podle § 22, odst. 2 jedn. ř., t. 1942.

176, 13. XII. 1928; 14, VII.

na přijímání právniček do všech oborů

státní konceptní služby, t. 2121.

192, 20. III. 1929; 9, VIII.

54 pozměň. a 260 event. návrhů k osnově zákona o změně celního sazebníku (t. 360) k čl. I, II, IV, V, VI, VIII a IX.

30, 11. VI. 1926; 1744-5, 1762-79, II.

2 pozměň. návrhy k osnově finančního zákona pro r. 1927 (t. 670) skup. I, kapit. 18.

55, 27. XI. 1926; 1101, III.

41 pozměň. a 22 event. návrhů k osnově zákona o organisaci politické správy (t. 1101).

93, 1. VII. 1927; 2214-2255, IV.

8 pozměň. a 1 doplň. návrh k osnově zákona o volbách zemských a okresních zastupitelstev (t. 1102).

93, 1. VII. 1927; 2256-2262, IV.

5 pozměň. a 1 doplň. návrh k osnově zákona o silničním fondu (t. 1176) k §§ 3, 4, 9, 11, 23 a 25.

101, 14. VII. 1927; 2639-2643, IV.

3 pozměň. návrhy k osnově zákona o potulných cikánech (t. 1167) k §§ 1, 12 a 13.

101, 14. VII. 1927; 2668-9, IV.

11 pozměň. návrhů k osnově finančního zákona pro r. 1928 (t. 1260).

112, 2. XII. 1927; 94-109, V.

pozměň. návrh k osnově zákona o úpravě pensí některých vojenských osob (t. 1452) k § 3.

131, 10. II. 1928; 30, V.

na volbu zapisovatelů a pořadatelů posl. sněmovny.

1, 17. XII. 1925; 20, I.

aby výbor inkompatibilitní měl 19 členů.

11, 25. II. 1925; 504, I.

10 návrhů, aby se do dnešní schůze dostavili a učinili prohlášení, týkající se vydání zákona, jímž se částečně mění celní sazebník: 1. min. předseda, 2. min. financí, 3. min. vnitra, 4. min. spravedlnosti, 5. min. soc. péče, 6. min. zásobování, 7. min. zásobování, 8. min. zemědělství, 9. min. obchodu, 10. min. zahraničí a obchodu a aby schůze až do žádaného prohlášení byla přerušena.

28, 9. VI. 1926; 1393, II.

na odklad projednávání osnovy o úpravě platů duchovenstva (t. 429) až do projednávání rozluky církve od státu.

35, 18. VI. 1926; 2216, II.

aby se přes osnovu zákona o organisaci politické správy a zákona o volbách zemských a okresních zastupitelstev (t. 1101 a 1102) přešlo k pořadu.

92, 30. VI. 1927; 2089, IV.

podle § 58 jedn. ř., aby při hlasování na přechod k pořadu o osnovách zákona o organisaci politické správy a zákona o volbách zemských a okresních zastupitelstev (t. 1101 a 1102) byly hlasy sčítány.

92, 30. VI. 1927; 2089, IV.

event. form. návrh, aby osnova zákona o organisaci politické správy a zákona o volbách zemských a okresních zastupitelstev (t. 1101 a 1102) byly vráceny ústav.-práv. výb.

92, 30. VI. 1927; 2089, IV.

podle § 58 jedn. ř. na sčítání hlasů při hlasování o kapit. 17 státního rozpočtu pro rok 1928 (t. 1260).

112, 2. XII. 1927; 74, V.

aby o prohlášení min. vnitra J. Černého o případu zneužití úřední moci viceguvernérem Podkarpatské Rusi dr Rozsypalem byla zahájena rozprava.

175, 9. XI. 1928; 38, VII.

podle § 23, odst. 3 jedn. ř., aby posl. sněmovna změnila zamítavé usnesení iniciativního výb. o jejím návrhu (t. 1942) na zřízení výboru pro vypracování adresy (resoluce) presidentu republiky podle § 22, odst. 2 jedn. ř.

181, 20. XII. 1928; 51, VII.

Resoluce:

2 resol. k osnově zákona o změně celního sazebníku (t. 360), stran 1. zrušení povolovacího řízení, 2. změny příslušnosti k vydání zákazu dovozu dobytka.

30, 11. VI. 1926; 1781, II.

k osnově zákona o úpravě platů duchovenstva (t. 429), stran rozpuštění řeholí.

36, 19. VI. 1926; 2362, II.

2 resol. k osnově finančního zákona pro r. 1927 (t. 670) ke skup. I, kapit. 10 a 18.

55, 27. XI. 1926; 1110, 1118, III.

5 resol. k osnově zákona o silničním fondu (t. 1176), stran okresních cestářů, cestmistrů na Podkarpatské Rusi, předložení programu investic podnikaných ze silničního fondu, organisace správy silnic.

101, 14. VII. 1927; 2643, IV.

4 resol. k osnově finančního zákona pro rok 1928 (t. 1260).

112, 2. XII. 1927; 149-161, V.

Řeč v rozpravě:

o obchodní smlouvě mezi RČS a Japonskem ze dne 30. X. 1925 (t. 245); mluví o politické situaci státu.

20, 7. V. 1926; 1160, II.

o úpravě platů duchovenstva náboženských společností státem uznaných (t. 429)

36, 19. VI. 1926; 2291, II.

o státním závěrečném účtu republiky Československé za r. 1924 spolu s účty státního melioračního fondu, státního bytového fondu a dávky z majetku (t. 753).

73, 5. IV. 1927; 574, IV.

o státním rozpočtu pro rok 1928 (t. 1260), skup. kult. a soc., a o prohlášení min. fin. dr Engliše z 25. X. 1927.

109, 29. XI. 1927; 80, V.

o zákonu o stavebním ruchu (t. 1484), o ochraně nájemníků (t. 1485) a o odkladu exekučního vyklizení místností (t. 1486)

136, 16. III. 1928; 28, VI.

o zákonu, kterým se živnost dekoratérská prohlašuje za součást řemeslné živnosti čalounické (t. 1699); mluví o zvýšení ceny cukru.

157, 6. IX. 1928; 22, VI.

o prozatímní dohodě mezi RČS a Persií (t. 1707); mluví o zvýšení ceny cukru.

160, 17. IX. 1928; 8, VI.

o II. dodatkovém protokolu k obchodní smlouvě mezi republikou Československou a Hospodářskou Unií belgo-lucemburskou z 28. XII. 1925, podepsaném v Bruselu dne 21. II. 1928 (t. 1848); mluví o hospodářských poměrech ve státě, hlavně o zdražování životních potřeb.

176, 13. XII. 1928; 25, VII.

o prohlášení předsedy vlády Fr. Udržala o programu vlády a o státním závěrečném účtu RČS za r. 1927 (t. 1998).

183, 15. II. 1929; 34, VII.

Námitky:

proti předsedou ohlášenému způsobu hlasování při předloze t. 893, jednající o volebním právu příslušníků branné moci a četnictva.

71, 30. III. 1927; 455, 457, IV.

jménem posl. klubu čsl. strany nár. soc. proti sloučenému hlasování o osnovách zákona o úpravě pensí staropensistů (t. 1448) a zákona o úpravě pensí některých vojenských osob (t. 1452) u příležitosti projednávání návrhu na zkrácené řízení.

129, 8. II. 1928; 38, V.

jménem posl. klubu čsl. strany nár. soc. proti sloučení projednávání a rozpravy o osnovách zákona o úpravě pensí staropensistů (t. 1448) a zákona o úpravě pensí některých vojenských osob (t. 1452).

129, 8. II. 1928; 39, V.

Interpelace:

naléhavá, o oficielní účasti ministrů při oslavách Husových letošního roku, t. 373.

34, 17. VI. 1926; 2181, II.

naléhavá, o zákazu dovozu vepřového dobytka do republiky, t. 414.

34, 17. VI. 1926; 2181, II.

odpov. t. 452/VI.

35, 18. VI. 1926; 2252, II.

naléhavá, o nemožnosti uzavříti s Maďarskem obchodní smlouvu, t. 415.

34, 17. VI. 1926; 2181, II.

odpov. t. 442/XV.

43, 15. X. 1926; 33, III.

naléhavá, ve věci chystaného nového zdražování cukru kartelem cukrovarnickým, t. 726.

61, 15. II. 1927; 1596, III.

odpov. t. 843.

62, 15. II. 1927; 1660, III.

naléhavá, pro rychlou novelisaci zákona o dnech svátečních a pro opětné zavedení druhých svátků o velikonocích, letnicích a vánocích, t. 965.

89, 24. VI. 1927; 1772, IV.

odpov. t. 1039. 1773, IV.

naléhavá, o službě na poštách dne 6. VII. 1927, t. 1134.

111, 1. XII. 1927; 111, V.

odpov. t. 1285.

112, 2. XII. 1927; 165, V.

naléhavá, o snížení cen cukru, stanovení cen a zavedení kontingentu pro surovárny, t. 1190.

117, 14. XII. 1927; 5, V.

odpov. t. 1220.

118, 15. XII. 1927; 4, V.

naléhavá, pro bezodkladné zavedení placených dvojsvátků s právy klidu nedělního, o vánocích, velikonocích a letnicích, t. 1303.

120, 17. I. 1928; 36, V.

odpov. t. 1378.

122, 19. I. 1928; 33, V.

naléhavá, o neustálém zvyšování cen cukru kartelem cukrovarnickým a úplné netečnosti vlády k libovůli kartelů a k bursovní spekulaci, t. 1423.

129, 8. II. 1928; 59, V.

odpov. t. 1460.

130, 9. II. 1928; 66, V.

naléhavá, o nezbytném a urychleném prodloužení zákona na ochranu nájemníků, t. 1454.

137, 20. III. 1928; 33, VI.

odpov. t. 1491.

138, 22. III. 1928; 75, VI.

naléhavá, pro bezodkladné zavedení placených dvojsvátků s právy klidu nedělního o velikonocích, letnicích a vánocích, t. 1530.

142, 14. VI. 1928; 46, VI.

odpov. t. 1589.

143, 15. VI. 1928; 4, VI.

naléhavá, o neobyčejném zdražování ovoce licitováním při veřejných dražbách ovoce, t. 1592.

154, 13. VII. 1928; 4, VI.

odpov. t. 1693.

155, 14. VII. 1928; 5, VI.

naléhavá, o úsilí cukerního průmyslu zvýšiti ceny cukru, snížiti mzdy a platy zaměstnanců a převaliti risiko cukrovarnické na jiné nezbytné denní potřeby, t. 1594.

154, 13. VII. 1928; 4, VI.

odpov. t. 1691.

155, 14. VII. 1928; 5, VI.

naléhavá, o neslýchaném provokačním zdražení cukru o nových 240 milionů Kč a o stálém ustupování vlády před útoky kartelů, bursiánů a spekulantů, t. 1753.

158, 7. IX. 1928; 3, VI.

naléhavá, o zbytečné benevolenci předsednictva min. rady pro zvláštní výhody účastníkům orelské parády v Bratislavě, jakož i o neochotě ministerstva železnic a vlády, poskytnouti výhody účastníkům velkolepého sjezdu čsl. hasičstva v Praze, t. 1627.

163, 20. IX. 1928; 94, VI.

odpov. t. 1738.

164, 21. IX. 1928; 176, VI.

naléhavá, o novém neslýchaném útoku na konsumenty zkartelovanou "Pražskou prodejnou uhlí" zdražením uhlí ve Velké Praze o 90 hal. na 1 q a o úplné vládní indolenci proti drahotě, t. 1762.

174, 8. XI. 1928; 83, VII.

odpov. t. 1867.

175, 9. XI. 1928; 42, VII.

naléhavá, jak úžasně stranicky a nespravedlivě min. zdravotnictví a tělesné výchovy přidělilo medaile a diplomy za "zásluhy", t. 1876.

182, 14. II. 1929; 67, VII.

odpov. t. 1994.

183, 15. II. 1929; 51, VII.

naléhavá, že se absolutně ignoruje oprávněný protest Československé obce Sokolské proti nespravedlivému udělování velkých sportovních medailí ministerstvem zdravotnictví, jakož i proti proponovanému protektorátu vlády při Orelském sletu r. 1929, t. 1992.

192, 20. III. 1929; 60, VIII.

odpov. t. 2132.

193, 21. III. 1929; 4, VIII.

naléhavá, o nutné okamžité pomoci trpícím dětem a mládeži, jakož i nezámožným rodinám v Československé republice, t. 2012.

195, 26. IV. 1929; 27, VIII.

odpov. t. 2179.

196, 2. V. 1929; 5, VIII.

naléhavá, o nezbytném zvýšení ochrany zpěvného a užitečného ptactva, jakož i o zvýšené ochraně užitečné polní a lesní zvěře v kritickém letošním roce, t. 2013.

195, 26. IV. 1929; 27, VIII.

odpov. t. 2158.

196, 2. V. 1929; 5, VIII.

naléhavá, o velké státní subvenci na klerikální oslavy svatováclavské, t. 2096.

198, 23. V. 1929; 37, VIII.

odpov. t. 2263.

199, 24. V. 1929; 44, VIII.

naléhavá, o nezbytném zavedení dvojsvátků o velikonocích, letnicích a vánocích s právy úplného klidu nedělního, t. 2120.

198, 23. V. 1929; 37, VIII.

odpov. t. 2260.

199, 24. V. 1929; 44, VIII.

naléhavá, že se chystá zrušení poslední ochrany 9 milionů konsumentů v republice.

205, 13. VI. 1929; 3, VIII.

naléhavá, o povolení provokačního, protistátního sjezdu Hackenkreuzlerů v Jablonci n. Nisou.

209, 24. VI. 1929; 2, VIII.

naléhavá, v záležitosti neodůvodněného, velikého zvýšení cen masa, tuků, uzenářského zboží, ovoce, mléka a j. nezbytných životních potřeb nejširším vrstvám obyvatelstva.

209, 24. VI. 1929; 2, VIII.

o pochybeném vyučování katolickému náboženství ve školách, t. 528/V.

43, 15. X. 1926; 35, III.

odpov. t. 725/V.

58, 15. XII. 1926; 1465, III.

o nedržitelných poměrech na českém spolkovém dívčím reformním reálném gymnasiu na Král. Vinohradech, t. 663/XIII.

53, 25. XI. 1926; 842, III.

odpov. t. 835/XI.

63, 15. III. 1927; 14, IV.

o neslýchaných poměrech na učitelském ústavě v Příbrami, t. 1595/XV.

148, 26. VI. 1928; 5, VI.

odpov. t. 1887/VIII.

176, 13. XII. 1928; 12, VII. 

Žádost ve věcech imunity:

zemsk. tr. s. v Praze (zločiny, pokud se týče přestupky podle § 10, č. 1 a § 15, č. 3 zákona na ochranu republiky a zločiny podle § 85 a), b) a § 87 tr. z.)

38, 23. VI. 1926; 2519, II.

zpr. t. 523 a 520; zprav. dr Halla;

schválen návrh na vrácení im. výb.

41, 25. VI. 1926; 2659, II.ISP (příhlásit)