Františka Zeminová

Narozena: v roce 1882
Zemřela: v roce 1962

Seznam činností

Ústavodárné Národní shromáždění republiky Československé

Záznam jmenného rejstříku

ZEMINOVÁ Františka

ČS

Slib vykonala 1, 18. VI. 1946; 11.

Volba verifikována 24, 10. XII. 1946; 2.

Byla členkou výb. inkompat., úsp. kom., stál. a verifik.

Vzdala se posl. mandátu přípisem ze dne 1. III. 1948; po ní nastoupil Stanislav Bubník.

95, 11. III. 1948; 2.

Návrhy iniciativní:

na poskytnutí rychlé a vydatné pomoci postiženým obcím povodní v okresech Zbraslav, Beroun a Dobříš, t. 452.

41, 19. III. 1947; 52.

Řeč v rozpravě:

o prohlášení předsedy vlády K. Gottwalda z 8. VII. 1946 o programu vlády.

5, 10. VII. 1946; 45.

o zákonu o daru Československé republiky dětem k svátku matek 1947 (t. 572).

51, 9. V. 1947; 7.

o zákonu o výrobní, prodejní a opravářské živnosti radioelektrických zařízení (t. 681).

61, 26. VI. 1947;

Věcná poznámka:

při projednáváni inic. návrhu t. 681: jménem posl. klubu čs. nár. soc. odmítá výtku posl. Nepomuckého o jednání v zemědělském výboru ÚNS.

61, 26. VI. 1947; 8.

Naléhavá interpelace:

ve věci nedodržení usnesení ministerstva výživy a vlády o přiznání potravinového lístku P 3/I všem ženám hospodyním a matkám.

t. 92. 11, 18. IX. 1946; 26.

odpov. t. 133. 15, 16. X. 1946; 12.

ve věci náhrady škod, odškodnění nebo vrácení domovního majetku zanechaného na Podkarpatské Rusi a Slovensku,

t. 280. 32, 20. XII. 1946; 53.

odpov. t. 321. 33, 29. I. 1947; 17.

ve věci ponechání finančních úřadů v Dobříši,

t. 902. 84, 10. XII. 1947; 21.

odpov. t. 995. 92, 3. II. 1948; 19.

ve věci zabezpečení přídělu vlny a bavlny k pletení pro rodiny s dětmi a pro potřeby vyučování ženským ručním pracím na školách národních,

t. 1016. 94, 10. III. 1948; 10.

odpov. t. 1142. 103, 14. IV. 1948; 82.

ve věci zařazení potřeb textilního zboží pro účely vyučovací škol národních a odborných ženských do rámce potřeb veřejného sektoru,

t. 1017. 94, 10. III. 1948; 10.

Interpelace:

v záležitosti nutného soustavného potírání alkoholismu v celém státě,

t. 384. 35, 12. II. 1947; 14.

odpov. t. 617. 55, 29. V. 1947; 30.

ve věci přídělu uhlí pro zemědělce v období 1946/47,

t. 411. 38, 5. III. 1947; 22.

odpov. t. 616. 55, 29. V. 1947; 30.

v záležitosti souborného lidového vydání spisů T. G. Masaryka v r. 1947 u příležitosti prvého desetiletí smrti presidenta-Osvoboditele,

t. 447. 41, 19. III. 1947; 52.

odpov. t. 686. 62, 1. VII. 1947; 21.

ve věci zrušení přídělu másla v tomto období,

t. 464. 44, 28. III. 1947; 18.

odpov. t. 601. 54, 28. V. 1947; 12.

ve věci censurování projevu pana presidenta republiky Dr Edvarda Beneše k České národní radě,

t. 582. 54, 28. V. 1947; 11.

odpov. (netištěna). 68, 11. IX. 1947; 21.

ve věci propuštění vdaných zaměstnankyň ze služeb ČSD,

t. 711. 64, 3. VII. 1947; 63.

odpov. (netištěna). 75, 14. X. 1947; 9.

ve věci restaurace kulturně a historicky cenných hradů a zámků,

t. 729. 66, 10. VII. 1947; 45.

odpov. (netištěna). 84, 10. XII. 1947; 22.

ve věci zrušení daně z ovocných alkoholu prostých šťáv a nápojů,

t. 730. 66, 10. VII. 1947; 45.

odpov. (netištěna). 75, 14. X. 1947; 10.

ve věci zvětšení výroby technických pomůcek k vedení domácnosti a k ulehčení práce žen hospodyní na venkově,

t. 731. 66, 10. VII. 1947; 45.

odpov. (netištěna). 75, 14. X. 1947; 9.

ve věci zlepšení zásobování obyvatelstva topivem,

t. 732. 66, 10. VII. 1947; 45.

odpov. (netištěna). 83, 25. XI. 1947; 34.

ve věci respektování návrhů a dobrozdání Ústředí čs. hospodyní při výrobě kuchyňského náčiní a technických pomůcek, nutných k ulehčení práce ženy-hospodyně v domácnosti,

t. 752. 68, 11. IX. 1947; 19.

odpov. (netištěna). 75, 14. X. 1947; 10.

Dotazy:

ve věci rušení společenstev živnostenských a řemeslných v Týně nad Vlt. (D 247).

94, 10. III. 1948; 11.ISP (příhlásit)