Františka Zeminová

Narozena: v roce 1882
Zemřela: v roce 1962

Seznam činností

Výbor

Národní shromáždění republiky Československé

Záznam jmenného rejstříku

ZEMINOVÁ Františka

I. voleb. kraj

ČS

Volba verifikována 1, 26. V. 1920; 3. I.

Slib vykonala 1, 26. V. 1920; 7. I.

Byla členem výb. inic. - rozp. - soc. pol. - Stál. - ústav. práv. - zahran. - zásob. - zeměd. a zdrav.

Návrhy:

ve věci těžké živelní pohromy v katastru obce řevnické, t. 156.

10, 19. VI. 1920; 463. I.

na zvýšení státní podpory stavebního ruchu obecně prospěšným stavebním družstvům pro r. 1920 o 20 mil. Kč, t. 158.

10, 19. VI. 1920; 463. I.

na zabezpečení výživy a ošacení obyvatelstva, t. 504.

14, 26. X. 1920; 14. II.

na organisaci výkupu, přidělování, prodeje a stanovení levnějších cen mléka, t. 505.

14, 26. X. 1920; 14. II.

na opatření sladové a žitné kávy a na stíhání zdražování kávy zrnkové, cikorek a kávových náhražek, t. 645.

18, 9. XI. 1920; 204. II.

na přiznání titulu "paní" ženám a neprovdaným matkám, t. 756.

22, 17. XI. 1920; 353. II.

stran rychlého provádění rozluky církve od státu a stran zákonitého zrovnoprávnění církví československé a českobratrské s církví římskou, t. 2188.

68, 31. V. 1921; 141. III.

obnoven t. 3910/XXXII.

182, 16. XII. 1922; 1784. VI.

na vydání zákona o stihání monarchistické. propagandy v republice Československé, t. 2261.

69, 24. VI. 1921; 190. III.

obnoven t. 3910/XXX.

182, 16. XII. 1922; 1784. VI.

na zrušení cukerní komise a uvolnění obchodu cukrem v republice Československé, t. 2526.

71, 12. VII. 1921; 342. III.

aby byl vydán zákon o neslučitelnosti funkce poslanecké, senátorské a služby veřejné se členstvím správních rad výdělečných společností finančních, obchodních a průmyslových, jakož i s funkcí právního zástupce takovýchto podniků, t. 3522.

139, 23. V. 1922; 414. V.

aby byl vydán zákon, upravující služební poměry domácích zaměstnanců, t. 3523.

139, 23. V. 1922; 414. V.

o úpravě pachtovného při drobných zemědělských pachtech, t. 3852.

167, 14. XI. 1922; 401. VI.

Resoluce:

k osnově zák. o změně a doplnění některých ustanovení zákona o požitcích válečných poškozenců (zpr. t. 3291).

114, 20. XII. 1921; 1800. IV.

k osnově zák. o státní záruce dělnickým výrobním a pracovním družstvům (zpr. t. 3314), týkající se podpory družstev vládou v budoucnosti.

119, 12. I. 1922; 2018. IV.

k osnově zák. o změně konkursní o a vyrovnávacího řádu (zpr. t. 4020), týkající se ochrany družstevnictví.

196, 8. III. 1923; 2468. VI.

k osnově zák. o úpravě užívání některých pastvin na Slovensku a v Podkarpatské Rusi (zpr. t. 4552), týkající se vydání zákona o úpravě nájemných poměrů na půdě.

264, 16. IV. 1924; 703. IX.

Zpravodajem:

výb. k prozk. čin. Stál. výb. zpr. t. 560, příl. A, C, D, Ch.

37, 18. XII. 1920; 1531. II.

zásob. výb. zpr. t. 1578 (organisace výkupu, přídělu, prodeje a stanovení cen mléka).

61, 8. III. 1921; 2475. II.

rozp. výb. zpr. t. 3314 (státní záruka dělnickým výrobním a pracovním družstvům).

119, 12. I. 1922; 2016. IV.

rozp. výb. zpr. t. 3395 (reorganisace dívčích škol odborných a úprava poměrů učitelstva na nich).

128, 27. I. 1922; 2678. IV.

Řeč v rozpravě:

o vládním prohlášení minist. předsedy J. Černého z 26. X. 1920.

17, 5. XI. 1920; 156. II.

o stát. rozpočtu pro r. 1922 (zpr. t. 3168; skup. hospod. a soc. pol.).

98, 24. XI. 1921; 1020. IV.

o stát. rozpočtu pro r. 1923 (zpr. t. 3856; skup. hospod. a soc. pol.).

174, 28. XI. 1922; 1235. VI.

o stát. rozpočtu pro r. 1924 (zpr. t. 4300; skup. hospod.).

234, 29. XI. 1923; 956. VIII.

o naléh. interp. t. 481, 4820, 4809 a 4821, podaných v záležitosti vzestupu drahoty.

282, 4. IX. 1924; 1199. IX.

o sociálním pojištění (zpr. t. 4795).

288, 18. IX. 1924; 1668. IX.

o prohlášení min. J. Stříbrného ve věci drahoty (interp. t. 5041 a 5043) a o srážce demonstrantů s policií v Praze 10. února 1925.

323, 12. II. 1925; 1152. X.

o svátcích a památných dnech R. Č. (zpr. t. 5119).

336, 21. III. 1925; 1488. X.

Věcná poznámka:

v níž se ohražuje proti výpadům posl. A. Malé v záležitosti předlohy o vysokém vymílání obilí (t. 4817).

284, 11. IX. 1924; 1351. IX.

Interpelace:

naléhavá, ohledně vysokých cen cukru a neústavního ignorování majority Stál. výb. N. S. v této záležitosti,

t. 593. 16, 4. XI. 1920; 48. II.

naléhavá, stran vyživovací katastrofy, drahoty, špatného zásob. uhlím a bytové nouze a o chabé iniciativě a nepohotovosti a neplodnosti úřednické vlády v řešení těchto problémů,

t. 1210. 41, 13. I. 1921; 1590. II.

naléhavá, 1.) o zdlouhavém provádění pozemkové reformy, opomíjení rozsáhlých krajů a latifundií, kde cizácká šlechta vládne dosud celým, nespravedlivě nabytým majetkem pozemkovým na úkor lidu na půdě pracujícího; 2.) o katastrofálním suchu, hlavně v chudších horských krajinách, majícím v zápětí kvapný výprodej dobytka malozemědělců za nepatrné ceny, ač drahota masa v městech je neslýchaná, jakož i 3.) co je s novelisací soupisů k dani majetkové u malozemědělců, jejichž většina jmění uložena jest v dobytkářství, stíženém v poslední době ohromným poklesem cen, t. 2710.

76, 27. VII. 1921; 775. III.

naléhavá, jaká opatření učinila vláda a co hodlá ještě podniknouti, aby vlna drahoty byla zastavena a snížením cen životních potřeb, včetně průmyslových výrobků byl umožněn hospodářský život státu,

t. 4818. 281, 4. IX. 1924; 1182. IX.

zodpověděna prohlášením min. zásob. dr. Franke.

282, 4. IX. 1924; 1191. IX.

o přidělení úplně prázdných místností v Bělidle u Hrabačova pro úředníky a zřízence jilemnické, jsoucí bez přístřeší,

t. 153. 10, 19. VI. 1920; 53. I.

odpov. t. 498. 14, 26. X. 1920; 29. II.

v záležitosti náhlého a neodůvodněného propuštění uklizeček z min. N. O.,

t. 230. 11, 8. VII. 1920; 572. I.

odpov. t. 515. 14, 26. X. 1920; 29. II.

v záležitosti zabezpečení ovocné sklizně pro potřebu nejširších kruhů,

t. 179. 11, 8. VII. 1920; 571. I.

odpov. t. 462. 14, 26. X. 1920; 27. II.

v záležitosti nedostatečného a nepravidelného zásobování obyvatelstva nouzových okresů semilského a jilemnického,

t. 180. 11, 8. VII. 1920; 571. I.

odpov. t. 449. 14, 26. X. 1920; 27. II.

v záležitosti trestání lichvářů, předražovatelů a podloudných vývozců,

t. 182. 11, 8. XII. 1920; 571. I.

odpov. t. 514. 14, 26. X. 1920; 29. II.

v záležitosti zabrání budovy pro nově zřizované veř. dívčí školy v Třeboni,

t. 327. 14, 26. X. 1920; 22. II.

odpov. t. 700. 20, 11. XI. 1920; 277. I.

v záležitosti otiskování inserátů vybízejících přímo nebo nepřímo k mravně lehkému způsobu života,

t. 459. 14, 26. X. 1920; 25. II.

odpov. t. 1195. 40, 11. I. 1921; 1583. II.

v zálež. trest. pracov. kolon a zrušení podmínečného odsouzení pro lichvu,

t. 594. 16, 4. XI. 1920; 48. II.

odpov. t. 1194. 40, 11. I. 1921; 1583. II.

o vypsání voleb vrátivších se legionářů, do parlamentu,

t. 596. 16, 4. XI. 1920; 8. II.

odpov. t. 1226. 43, 18. I. 1921; 1723. II.

stran vydání zákona k potírání prostituce a léčení nakažlivých chorob pohlavních,

t. 642. 16, 4. XI. 1920; 49. II.

odpov. t. 905. 30, 3. XII. 1920; 1043. II.

stran neplnění St. Germainské a Brněnské smlouvy vládou Rak. rep. v zálež. povinného zřizování čes. škol ve Vídni,

t. 778. 23, 23. XI. 1920; 364. II.

odpov. t. 1281. 45, 20. I. 1921; 1812. II.

o zrušení berních úřadů v Čechách a na Moravě,

t. 1393. 50, 3. II. 1921; 2054. II.

odpov. t. 2030. 67, 19. V. 1921; 110. III.

o předražování ovsa, dodávaného státním obilním ústavem hospodářským úřadům městským ve Velké Praze,

t. 2001. 67, 19. V. 1921; 107. III.

odpov. t. 3159/XIII. 91, 1. XI. 1921; 255. IV.

o nezřízených útocích soustavně podnikaných reakcionáři na presidenta republiky a čelné osobnosti státu,

t. 2455. 71, 12. VII. 1921; 39. III.

odpov. t. 3079. 87, 19. X. 1921; 43. IV.

o předražování ovoce a zeleniny při dražbách i v detailním prodeji,

t. 251. 71, 12. VII. 1921; 340. III.

odpov. t. 3071. 87, 19. X. 1921; 42. IV.

o zdlouhavém řízení proti Vil. Umrathovi, továrníku v Praze, jenž loni v srpnu podloudně vyvezl zlata, klenotů, peněz a potravin v ceně téměř 16 milionů Kč, jakož i že potrestáni byli železniční zřízenci za to, že hájili zájmy republiky,

t. 2614. 75, 22. VII. 1921; 687. III.

o bezohledném a neoprávněném propuštění nebo předčasném pensionování zaměstnanců u pražského arcibiskupa dr. Kordače,

t. 2619. 76, 27. VII. 1921; 776. III.

o neutěšených a ústavně neomluvitelných poměrech, v jakých žijí příslušníci církve československé v celé republice, hlavně na Voticku, Kutnohorsku, Litovelsku atd.,

t. 2701. 77, 9. VII. 1921; 811. III.

o převzetí panství hořovického říšskoněmeckým příslušníkem J. Schaumburgem,

t. 2704. 78, 1. VIII. 1921; 885. III.

o katastrofálním nedostatku píce a jeho následcích pro živočišnou produkci,

t. 2755. 79, 2. VIII. 1921; 938. III.

o sestátnění policie města Chebu,

t. 3808/V. 160, 25. X. 1922; 55. VI.

odpov. t. 3940/V. 185, 6. II. 1923; 2111. VI.

v záležitosti germanisace správy státního velkostatku Konopiště,

t. 4017/1. 198, 23. III. 1923; 6. VII.

odpov. t. 4442/XIV. 252, 1. IV. 1924; 231. IX.

o oběžnících zem. polit. správy v Praze, kterými se omezuje vstup do lesů v republice Československé,

t. 4115/XVII. 215, 27. VI. 1923; 524. VII.

odpov. t. 4333/VIII. 247, 6. III. 1924; 17. IX.

Dotazy:

pro nesprávné vyplňování kvalifikačních listin stát. úředníků.

63, 11. III. 1921; 2623. II.

odpov. 79, 2. VIII. 1921; 907. III.

stran zadávání trafiky v Louňovicích pod Blaníkem.

65, 16. III. 1921; 2763. II.

odpov. 67, 19. V. 1921; 101. III.

stran reaktivování traťmistra Čeňka Petříčka.

65, 16. III. 1921; 2763. II.

odpov. 67, 19. V. 1921; 101. III.

o nedodržování zákona o 8hodinné pracovní době a o neupraveném právním poměru zaměstnanců u býv. šlechty.

102, 2. XII. 1921; 1334. IV.

o zadržování podpor vdovám po padlých vojínech.

102, 2. XII. 1921; 1334. IV.

o propachtování půdy ze dvora Jaronovice, patřícího stát. velkostatku Hodonín, několika bohatým jednotlivcům.

206, 3. V. 1923; 285. VII.

o vybudování ústavu pro kojence na Moravě.

267, 3. VI. 1924; 778. IX.

odpov. 320, 29. I. 1925; 1071. X.

o vybudování ústavu pro kojence na Moravě.

267, 3. VI. 1924; 778. IX.

odpov. 281, 4. IX. 1924; 1175. IX.

že se nedodržuje ministerské nařízení o přístupnosti lesů v RČS

311, 10. XII. 1924; 826. X.

odpov. 344, 3. VI. 1925; 139. XI.

o nepřetržitém porušování ministerského nařízení o volném přístupu do lesů a sbírání lesních plodin v RČS.

361, 18. IX. 1925; 559. XI.

podle § 70 jedn. ř., zda předseda sněmovny jest ochoten uvésti ihned v činnost výbor inkompatibilitní.

362, 18. IX. 1925; 605. XI.

odpov. 362, 18. IX. 1925; 605. XI.

Žádost ve věcech imunity:

okr. s. pro přestupky v Praze (přečin proti bezpečnosti cti ca dr. Bartošek, Draxl, Landová-Štychová a dr. Vrbenský).

202, 19. IV. 1923; 105. VII.

řízení zast. 248, 18. III. 1924; 101. IX.

okr. s. v Dolních Kralovicích (urážka na cti ca Frant. Němec, lesmistr ve Zruči n. Sáz.) 286, 16. IX. 1924; 1428. IX.

zpr. t. 4867; zprav. O. Hvizdák;

nevydána 311, 10. XII. 1923; 340. X.ISP (příhlásit)