(11.40 hodin)
(pokračuje Zbyněk Stanjura)

Změna dohody nemění postavení České republiky v EBRD neovlivní možnost využívat finanční zdroje EBRD pro subjekty v České republice, změna dohody není v rozporu s právem Evropské unie ani s jinými mezinárodními závazky České republiky a nezakládá nové nároky vůči státnímu rozpočtu. Děkuji za pozornost.

 

Místopředsedkyně PSP Klára Dostálová: Také děkuji. Prosím, aby se slova ujal zpravodaj pro prvé čtení, pan poslanec Ondřej Benešík. Pane zpravodaji, prosím.

 

Poslanec Ondřej Benešík: Vážená paní místopředsedkyně, dámy a pánové, já své vystoupení omezím, protože pan ministr řekl všechno potřebné. Jenom bych chtěl zdůraznit, že změna v této dohodě by neměla znamenat žádné zvýšené nároky na rozpočet České republiky, a omezím se pouze dále jenom na návrh, aby tento tisk byl přikázán zahraničnímu výboru.

 

Místopředsedkyně PSP Klára Dostálová: Děkuji. Otevírám obecnou rozpravu, do které neeviduji žádnou přihlášku, ani z místa se nikdo nehlásí. Končím tedy obecnou rozpravu.

Zeptám se, zda je zájem o závěrečná slova? Není tomu tak.

Budeme se zabývat návrhem na přikázání výborům k projednání. Organizační výbor navrhl přikázat předložený návrh k projednání zahraničnímu výboru. Má někdo jiný návrh? Nikoho neeviduji.

 

Budeme tedy hlasovat, kdo souhlasí s tím, aby předložený návrh byl přikázán k projednání zahraničnímu výboru.

Zahajuji hlasování, ptám se, kdo je pro? Kdo je proti?

Hlasování číslo 50, přihlášeno 150 poslankyň a poslanců, pro 111, proti nikdo. Návrh byl přijat.

 

Konstatuji, že tento vládní návrh byl přikázán k projednání zahraničnímu výboru.

 

Dostáváme se k bodu

 

120.
Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení
souhlasu s ratifikací změna přílohy III Rotterdamské úmluvy
o postupu předchozího souhlasu pro určité nebezpečné chemické látky
a pesticidy v mezinárodním obchodu, přijatá v Ženevě dne 12. května 2023
/sněmovní tisk 600/ - prvé čtení podle § 90 odst. 2

Upozorňuji, že je navrženo, abychom s tímto vládním návrhem vyslovili souhlas již v prvém čtení.

Z pověření vlády předložený návrh uvede ministr životního prostředí, pan ministr Petr Hladík v zastoupení paní ministryně Langšádlové. Prosím.

 

Ministryně pro vědu a výzkum ČR Helena Langšádlová: Děkuji za slovo, paní místopředsedkyně. Vážené paní poslankyně, páni poslanci, 11. zasedání konference smluvních stran Rotterdamské úmluvy, které se konalo v květnu roku 2023 v Ženevě, přijalo rozhodnutí, kterým se zařazuje látka terbufos do přílohy III úmluvy. V důsledku toho se na tuto chemickou látku nově vztahuje postup předchozího souhlasu, na jehož základě všechny smluvní strany rozhodnou, zda či za jakých podmínek s dovozem látky do své země souhlasí. Zařazení této nebezpečné chemické látky do přílohy III úmluvy je v souladu s pozicí Evropské unie danou rozhodnutím Rady, kterou Česká republika podpořila. Tím se zvyšuje celkový počet chemických látek uvedených v příloze III na 55. Zařazení této látky nebude mít na Českou republiku prakticky dopad a změny, které s tím souvisí, jsou spíše administrativní povahy.

Přijaté změny přílohy III pomohou zlepšit ochranu životního prostředí a lidského zdraví, a proto je důležité, aby Česká republika změny přílohy III přijala. Úmluva je smlouvou prezidentské kategorie. Aby se změny její přílohy III staly součástí právního řádu České republiky, je k tomu zapotřebí souhlasu Parlamentu České republiky a následně ratifikace prezidentem republiky. Děkuji vám za pozornost.

 

Místopředsedkyně PSP Klára Dostálová: Také děkuji. Prosím, aby se slova ujal zpravodaj pro prvé čtení, pan poslanec Michal Ratiborský. Pane zpravodaji, prosím.

 

Poslanec Michal Ratiborský: Děkuji za slovo, vážená paní předsedající. Vážené kolegyně, vážení kolegové, Rotterdamská úmluva o postupu předchozího souhlasu pro určité nebezpečné chemické látky a pesticidy v mezinárodním obchodu byla sjednána 10. září 1998 a vstoupila celosvětově i pro ČR v platnost 24. února 2004. V současné době má 165 smluvních stran včetně Evropské unie a všech členských států Evropské unie. Úmluva prostřednictvím výměny informací podporuje spolupráci v mezinárodní přepravě nebezpečných chemických látek s cílem ochrany zdraví člověka a životního prostředí a přispívá k používání nebezpečných chemických látek způsobem, který je šetrný k životnímu prostředí. Na 11. zasedání konference smluvních stran Úmluvy, které se konalo ve dnech 1. až 12. května 2023, bylo přijato rozhodnutí, kterým se zařazuje látka terbufos do přílohy III Úmluvy, v důsledku čehož se na tuto chemickou látku nově vztahuje postup předchozího souhlasu podle uvedené Úmluvy. Na základě tohoto postupu všechny smluvní strany poskytnou k nově zařazené látce takzvané rozhodnutí o dovozu, trvalé či prozatímní, zda či za jakých podmínek s dovozem látky do své země souhlasí. Terbufos je akutně toxický pesticid, který se používá především na různé plodiny včetně banánů, fazolí, citrusů, kávy, podzemnice olejné, čiroku, brambor, slunečnice a kukuřice jako půdní pokryv v boji proti drátovci, mechovcům, řepným mouchám a vši černé.

Seznam nebezpečných látek přílohy III zahrnuje průmyslové chemické látky a pesticidy, jejichž použití je v řadě zemí zakázáno nebo významně omezeno. S každou látkou zařazovanou na seznam jsou přijímány takzvané pokyny pro rozhodnutí, informační dokument o nebezpečnosti látky pro zdraví člověka a životní prostředí a rizicích spojených s jejich používáním. Dokument pomáhá smluvním stranám v posouzení svých schopností vyrovnat se s riziky, které s sebou používání té dané látky přináší, a na základě tohoto posouzení přijmout k jejímu dovozu informované rozhodnutí.

Vláda navrhla Sněmovně projednání mezinárodní smlouvy tak, aby Sněmovna s ní mohla vyslovit souhlas již v prvém čtení podle § 90 odst. 2 zákona o jednacím řádu. S ohledem na vesměs technickou povahu předloženého tisku se domnívám, že bychom tento tisk mohli schválit již v prvním čtení. Děkuji za pozornost.

 

Místopředsedkyně PSP Klára Dostálová: Také děkuji. Otevírám obecnou rozpravu, do které neeviduji žádnou přihlášku, ani z místa, končím tedy obecnou rozpravu.

Zeptám se, zda je zájem o závěrečná slova? Není tomu tak.

 

Vzhledem k tomu, že nebyla podána námitka podle postupu podle § 90, nyní rozhodneme podle § 90 odst. 5 o pokračování projednávání tohoto návrhu. Přednesu návrh usnesení: "Poslanecká sněmovna souhlasí s pokračováním jednání o sněmovním tisku 600 tak, aby s ním mohl být vysloven souhlas již v prvém čtení." Zagongovala jsem pro kolegy.

Zahajuji hlasování, ptám se, kdo je pro? Kdo je proti?

Hlasování číslo 51, přihlášeno 150 poslankyň a poslanců, pro 114, proti nikdo. Návrh byl přijat.

 

Bylo tedy rozhodnuto v jednání pokračovat. Zahajuji tedy podrobnou rozpravu, do které opět neeviduji žádného přihlášeného, ani z místa. Končím podrobnou rozpravu.

Zeptám se, zda je zájem o závěrečná slova? Není tomu tak. Přikročíme tedy k hlasování o návrhu usnesení.

 

Přednesu návrh usnesení: "Poslanecká sněmovna dává souhlas k ratifikaci změny přílohy III Rotterdamské úmluvy o postupu předchozího souhlasu pro určité nebezpečné chemické látky a pesticidy v mezinárodním obchodu přijaté v Ženevě dne 12. května 2023."

Zahajuji hlasování, ptám se, kdo je pro? Kdo je proti?

Hlasování číslo 52, přihlášeno 150 poslankyň a poslanců, pro 114, proti nikdo. S návrhem usnesení byl vysloven souhlas.

 

Tím projednávání tohoto bodu končí. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP