(11.30 hodin)
(pokračuje Zbyněk Stanjura)

Tato komplexní daňová smlouva pokrývá zdaňování a vyloučení mezinárodního dvojího zdanění všech možných druhů příjmů, standardně také upravuje základní formy spolupráce mezi příslušnými úřady obou zemí včetně možnosti neformálního řešení sporů případně vzniklých při jejím provádění a možnosti výměny informací, a rovněž tak zásadu nediskriminace.

Smlouva byla připravena na základě vzorových modelů OECD a OSN, přičemž samozřejmě reaguje i na vnitřní daňové předpisy obou zemí. Lze konstatovat, že text smlouvy plně odráží vývoj a trendy v mezinárodní daňové oblasti. Smlouva nenahrazuje vnitrostátní daňové předpisy smluvních států a nemůže tak založit novou daňovou povinnost, ale pouze povinnosti vyplývající z vnitrostátních předpisů upravuje. Přispívá tak k objektivnímu rozdělení práva na daň z jednotlivých druhů příjmů mezi oba státy, tj. mezi stát zdroje příjmů a stát rezidence jeho příjemce, vlastníka.

Dovoluji si vám navrhnout, aby Poslanecká sněmovna vyslovila souhlas s ratifikací této mezinárodní smlouvy. Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Klára Dostálová: Také děkuji. Prosím zpravodaje zahraničního výboru, poslance Jiřího Strýčka, aby odůvodnil usnesení výboru, které bylo doručeno jako sněmovní tisk 583/1. Pane zpravodaji, prosím.

 

Poslanec Jiří Strýček: Dobré poledne, vážené kolegyně, vážení kolegové, členové vlády. Já bych si dovolil načíst usnesení zahraničního výboru, který se návrhem této smlouvy zaobíral na své 26. schůzi dne 11. ledna 2024:

"Po odůvodnění JUDr. Ing. Stanislava Kouby, vrchního ředitele sekce daně a cla Ministerstva financí, zpravodajské zprávě poslance Ing. Strýčka a po rozpravě zahraniční výbor

I. doporučuje Poslanecké sněmovně přijmout následující usnesení: Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky dává souhlas k ratifikaci Smlouvy mezi Českou republikou a Kamerunskou republikou o zamezení dvojímu zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu, která byla podepsána v Yaoundé dne 7. února 2023;

II. pověřuje předsedu výboru, aby toto usnesení předložil předsedkyni Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky;

III. zmocňuje zpravodaje výboru, aby na schůzi Poslanecké sněmovny podal zprávu o výsledcích projednávání tohoto vládního návrhu na schůzi zahraničního výboru."

Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Klára Dostálová: Také děkuji. Otevírám rozpravu, do které neeviduji žádnou přihlášku. Zeptám se, zda se někdo hlásí z místa? Není tomu tak, rozpravu ukončuji.

Zeptám se na zájem o závěrečná slova? Není tomu tak.

 

Přikročíme tedy k hlasování. Již jsem gongovala pro kolegy.

Zahajuji hlasování. Ptám se, kdo je pro? Kdo je proti?

Hlasování číslo 48, přihlášeno 145 poslankyň a poslanců, pro 118, proti nikdo. Návrh byl přijat a já konstatuji, že s návrhem usnesení byl vysloven souhlas.

 

Dostáváme se k bodu

 

116.
Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení
souhlasu s ratifikací Smlouva mezi Českou republikou a Slovenskou republikou
o státních hranicích, podepsaná dne 9. listopadu 2023 v Praze
/sněmovní tisk 588/ - druhé čtení

Psím, aby se slova ujal místopředseda vlády a ministr vnitra Vít Rakušan, kterého zastoupí paní ministryně Langšádlová. Paní ministryně, prosím.

 

Ministryně pro vědu a výzkum ČR Helena Langšádlová: Děkuji za slovo, paní místopředsedkyně. Vážené paní poslankyně, páni poslanci, oblast správy státních hranic je upravena se všemi sousedními státy, a to mezinárodními smlouvami do značné míry technického charakteru, které určují průběh státních hranic, upravují správu státních hranic, jejich vyznačení v terénu a činnost hraničních komisí. Se Slovenskou republikou je to v současnosti smlouva o společných státních hranicích z roku 1996, která byla částečně novelizována v roce 2010. Obě strany měly dlouhodobě zájem na sjednání nové smlouvy, která především zjednoduší a zefektivní správu státních hranic a nově upraví úkoly společné hraniční komise. Na základě předkládané smlouvy nedojde ke změně průběhu společných státních hranic, není tedy zapotřebí přijetí korespondujícího ústavního zákona. Významnou změnou oproti stávajícímu stavu je skutečnost, že nová smlouva odstraní nezbytnost schvalování technických změn hraničního dokumentárního díla parlamenty obou států a nutnost jejich následné technicky náročné publikace ve Sbírce mezinárodních smluv. Děkuji vám za pozornost.

 

Místopředsedkyně PSP Klára Dostálová: Děkuji. Prosím zpravodaje zahraničního výboru, pana poslance Jaroslava Bžocha. Došlo k výměně pana zpravodaje, tak prosím, aby odůvodnil usnesení výboru, které bylo doručeno jako sněmovní tisk 588/1. Pane zpravodaji, prosím.

 

Poslanec Michal Ratiborský: Děkuji za slovo. Vážená paní předsedající, vážené kolegyně, vážení kolegové, zahraniční výbor na své 26. schůzi 11. ledna přijal toto usnesení:

"Po odůvodnění náměstka ministra vnitra Mgr. Radka Kani, zpravodajské zprávě poslance Mgr. Jaroslava Bžocha a po rozpravě zahraniční výbor

I. doporučuje Poslanecké sněmovně přijmout následující usnesení: Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky dává souhlas k ratifikaci Smlouvy mezi Českou republikou a Slovenskou republikou o státních hranicích, podepsané dne 9. listopadu 2023 v Praze;

II. pověřuje předsedu výboru, aby toto usnesení předložil předsedkyni Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky;

III. zmocňuje zpravodaje výboru, aby na schůzi Poslanecké sněmovny podal zprávu o výsledcích projednávání tohoto vládního návrhu na schůzi zahraničního výboru."

Děkuji za pozornost.

 

Místopředsedkyně PSP Klára Dostálová: Také děkuji. Otevírám rozpravu, do které neeviduji žádnou přihlášku. Rozhlížím se - neeviduji ani z místa, rozpravu tedy končím. Zeptám se, zda je zájem o závěrečná slova? Není tomu tak.

 

Přikročíme k hlasování. Ještě předtím, než kolegové dorazí do sálu, načtu jednu omluvu. Omlouvá se paní poslankyně Krutáková Jana od 14.30 z osobních důvodů.

Zahajuji hlasování. Ptám se, kdo je pro? Kdo je proti?

Hlasování číslo 49, přihlášeno 148 poslankyň a poslanců, pro 116, proti nikdo. Návrh byl přijat.

 

Konstatuji, že s návrhem usnesení byl vysloven souhlas.

 

Bod

 

119.
Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení
souhlasu s ratifikací změn Dohody o založení
Evropské banky pro obnovu a rozvoj (EBRD)
/sněmovní tisk 593/ - prvé čtení

Předložený návrh uvede pan ministr financí Zbyněk Stanjura. Pane ministře, prosím.

 

Ministr financí ČR Zbyněk Stanjura: Děkuji. Jak jsem už avizoval v bodě, který se týkal IBRD, teď se budeme zabývat EBRD. Na základě usnesení vlády vám předkládám změnu dohody o založení Evropské banky pro obnovu a rozvoj, konkrétně se jedná o změnu čl. 1 a čl. 12.1 této dohody. Změny dohody byly přijaty na výročním zasedání rady guvernérů EBRD dne 18. května loňského roku. Česká republika přijetí změn podpořila v souladu se schválenou směrnicí pro jednání. Předložený návrh představuje formální proces vedoucí k ratifikaci změny mezinárodní smlouvy prezidentské kategorie.

Úprava čl. 1 vlastně rozšiřuje geografický záběr EBRD a rozšiřuje se na region subsaharské Afriky a Iráku. Ze subsaharské Afriky byly vybrány tyto země jako vhodné podpory ze strany EBRD: Benin, Pobřeží slonoviny, Ghana, Keňa, Nigérie a Senegal. Změna čl. 12.1 přenáší rozhodovací kompetence při nastavování rizikových limitů banky na radu ředitelů, to jest zástupců členských států, a zároveň zdůrazňuje roli ukazatele kapitálové přiměřenosti namísto dosud užívaného pevného kritéria úvěrovou limitu. Obdobnou problematiku jsme debatovali i u Mezinárodní banky pro obnovu a rozvoj. Návrh na obdobný přesun limitu, to jsem teď říkal. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP