Neprošlo jazykovou korekturou, neautorizováno !


(12.20 hodin)

 

Poslanec Tomáš Kohoutek: Děkuji, vážená paní předsedající. Vážené kolegyně, kolegové, dovolte mi, abych i já se vyjádřil ke Smlouvě mezi Českou republikou a Spojenými arabskými emiráty o zamezení dvojímu zdanění v oboru daní z příjmu a o zabránění daňového úniku a vyhýbání se daňové povinnosti.

Dne 24. května 2023 byla v Praze podepsána Smlouva mezi Českou republikou a Spojenými arabskými emiráty o zamezení dvojímu zdanění v oboru daní z příjmu a o zabránění daňovému úniku a vyhýbání se daňové povinnosti. Za Českou republiku smlouvu podepsal ministr financí Zbyněk Stanjura. Možné dvojí zdanění je nežádoucí, neboť snižuje příjmy, které fyzickým a právnickým osobám jednoho státu plynou ze státu druhého. Může se jednat zejména o příjmy z provádění stavebních, montážních, výzkumných a jiných činností, z využívání patentů a jiných průmyslových práv, z technických znalostí a zkušeností, z úroků, z výrobní a technické kooperace a z jiných zdrojů. Dvojí zdanění postihuje také například příjmy z využívání autorských práv k dílům literárním, uměleckým a vědeckým, penze, příjmy ze zaměstnání a příjmy výkonných umělců a sportovců.

Ve vzájemných daňových vztazích mezi Českou republikou a Spojenými arabskými emiráty se v současné době uplatňuje Smlouva mezi Českou republikou a Spojenými arabskými emiráty o zamezení dvojího zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu a z majetku, která byla podepsána dne 30. září 1996 ve Washingtonu a vstoupila v platnost dne 9. srpna 1997. V České republice byla tato smlouva publikována pod číslem 276/1997 Sbírky zákonů.

S ohledem na minulý a současný vývoj v daňové oblasti je zřejmé, že tato smlouva již obecně zcela neodpovídá současným podmínkám a potřebám. Smlouva současně neobsahuje celou řadu závěrů respektive zejména takzvaných minimálních standardů vyplývajících z projektů OECD, G20, BEPS.

Předkládána daňová smlouva byla připravena na základě vzorových modelů OECD a OSN, přičemž samozřejmě odráží i vnitrostátní právní předpisy obou zemí. Smlouva přispěje k objektivnímu rozdělení práva na daň z jednotlivých druhů příjmů mezi oba státy, to jest mezi stát zdroje a stát skutečného vlastníka příjmů. Osobní a věcný rozsah smlouvy je vymezen v článcích 1 a 2.

V této souvislosti je třeba poznamenat, že tato nová smlouva se oproti té stávající již nevztahuje na majetek jako takový, jelikož s ohledem na daňové systémy České republiky a Spojených arabských emirátů nemůže dojít k jeho mezinárodnímu dvojímu zdaňování.

Sjednání této nové smlouvy o zamezení dvojímu zdanění se Spojenými arabskými emiráty tedy nevyžaduje změny v českém právním, řádu. Ukončení platnosti a účinnosti stávající smlouvy je upraveno v článku 28 odstavec 2 smlouvy. Smlouva má standardně v České republice charakter smlouvy prezidentské. Členství České republiky v Evropské unii nemá dopad na sjednání smlouvy. Sjednávání daňových smluv je svrchovanou záležitostí každého členského státu EU. Návrh smlouvy je plně slučitelný s právem Evropské unie. Smlouva má v České republice standardní charakter smlouvy prezidentské a předkládá se po jejím podpisu a před její ratifikací prezidentem republiky Parlamentu České republiky k vyslovení jeho souhlasu podle článku 49 písmeno a) a e) Ústavy České republiky, protože upravuje práva a povinnosti osob respektive věci, jejíž úprava je vyhrazena zákonu.

Ustanovení smlouvy budou mít po splnění všech podmínek podle Ústavy České republiky při konkrétní aplikaci přednost před ustanoveními vnitrostátních právních předpisů.

My jako klub ANO tuto smlouvu podporujeme a navrhujeme její přijetí.

Děkuji.

 

Místopředseda PSP Karel Havlíček: Děkuji. Táži se, jestli ještě někdo má zájem vystoupit v obecné rozpravě. Pokud tomu tak není, tak končím obecnou rozpravu a nyní se budeme zabývat návrhem na přikázání výborům k projednání. Mezi tím zagonguji. Táži se, jestli ještě máte zájem o závěrečná slova. Pane ministře? Není zájem. Takže organizační výbor navrhl přikázat předložený návrh k projednání zahraničnímu výboru. Má někdo nějaký jiný návrh? Nemá. Tak já ještě chviličku počkám, aby kolegové dorazili.

 

Takže budeme hlasovat o tom, že předložený návrh byl přikázán k projednání zahraničnímu výboru.

Zahajuji hlasování. Táži se, kdo je pro. Kdo je proti?

Hlasování číslo 203, přihlášeno 120, pro bylo 105, nikdo nebyl proti. Výsledek: Přijato.

 

Čímž tedy konstatuji, že tento vládní návrh byl přikázán k projednání zahraničnímu výboru. Děkuji v rámci tohoto bodu za spolupráci.

Jsme u bodu číslo

 

122.
Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Smlouva mezi Českou republikou a Rwandskou republikou o zamezení dvojímu zdanění v oboru daní z příjmu a o zabránění daňovému úniku a vyhýbání se daňové povinnosti, která byla podepsána v Kigali dne 2. května 2023
/sněmovní tisk 482/ - prvé čtení

Jde o sněmovní tisk 482, jsme v prvém čtení. Předložený návrh uvede pan ministr Šalomoun. Prosím.

 

Ministr pro legislativu ČR Michal Šalomoun: Vážený pane předsedající, dámy a pánové, opět další smlouva o zabránění dvojího zdanění, tentokrát s Rwandskou republikou. Aktuálně mezi Českou republikou a Rwandskou republikou máme bezesmluvní vztah. Nicméně jak Česká republika, tak Rwanda je vlastně účastníkem nebo smluvní stranou Úmluvy o vzájemné správní pomoci v daňových záležitostech. Nicméně pro Rwandu vlastně vstoupila v platnost až teprve v prosinci loňského roku. Aktuálně máme - Česká republika poskytuje Rwandě preferenční přístup na trh, přičemž preference mají formu osvobození od cla, což je zejména u vývozu zemědělských komodit, jako je čaj a káva. Jinak jedná se o tu klasickou smlouvu, která je opět připravována na základě těch vzorů z OECD a OSN, a já vás žádám o její podporu.

 

Místopředseda PSP Karel Havlíček: Děkuji a prosím, aby se slova ujal zpravodaj pro prvé čtení pan poslanec Beitl.

 

Poslanec Petr Beitl: Vážený pane předsedo, vážené dámy, vážení pánové. O smlouvách k zamezení dvojímu zdanění toho už dnes zaznělo hodně, i tento materiál patří k této materii. V tomto případě snad můžeme jenom zdůraznit to, jak důležitá je pro Českou republiku v rámci hledání nového odbytu a nových zdrojů surovin spolupráce s africkými státy. Myslím, že spolupráce s Rwandou patří přesně do tohoto tématu, a proto prosím o podporu tohoto bodu.

Pro pořádek snad bych jenom ještě přednesl návrh usnesení, který vypracovala vláda České republiky - Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky.

Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky dává souhlas k ratifikaci Smlouvy mezi Českou republikou a Rwandskou republikou o zamezení dvojímu zdanění v oboru daní z příjmu a o zabránění daňového úniku a vyhýbání se daňové povinnosti, která byla podepsána v Kigali dne 2. května 2023.

Tedy ještě jednou, jednoduché usnesení a já vás prosím o jeho podporu.

Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Karel Havlíček: Děkuji, pane zpravodaji, a otevírám obecnou rozpravu, do které se hlásí pan poslanec Michal Ratiborský.

 

Poslanec Michal Ratiborský: Děkuji za slovo, pane předsedající. Vážené kolegyně, vážení kolegové, ve vzájemných daňových vztazích mezi Českou republikou a Rwandskou republikou existuje v současné době bezesmluvní vztah. Rwandská republika je stejně jako Česká republika smluvní stranou mnohostranné Úmluvy o vzájemné správní pomoci v daňových záležitostech, která ve Rwandě vstoupila v platnost k 1. prosinci 2022. Tato úmluva však pokrývá pouze spolupráci daňových správ a nikoli problematiku dvojího zdanění. Vláda České republiky proto 4. 1. 2023 vyslovila souhlas se sjednáním předložené mezinárodní Smlouvy mezi Českou republikou a Rwandskou republikou o zamezení dvojímu zdanění v oboru daní z příjmu a o zabránění daňovému úniku a vyhýbání se daňové povinnosti. Tato daňová smlouva byla připravena na základě vzorových modelů OECD a OSN, přičemž samozřejmě odráží i vnitrostátní právní předpisy obou zemí. Smlouva byla podepsána 2. 5. 2023 v Kigali. Smlouva přispěje k objektivnímu rozdělení práva na daň z jednotlivých druhů příjmu mezi oba státy, to je mezi stát zdroje a stát skutečného vlastníka příjmu. Možné dvojí zdanění je nežádoucí, neboť snižuje příjmy, které fyzickým a právnickým osobám, rezidentům jednoho státu plynou ze státu druhého. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP