Stenografický zápis 19. schůze, 17. června 2011


Zahájení
Předsedkyně PSP Miroslava Němcová
Poslanec Stanislav Polčák
Poslanec Zbyněk Stanjura


127. Návrh na zkrácení zákonné lhůty pro projednání sněmovního tisku 319 ve výborech Poslanecké sněmovny

Poslanec Stanislav Polčák


11. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 18/1997 Sb., o mírovém využívání jaderné energie a ionizujícího záření (atomový zákon) a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 305/ - druhé čtení

Ministr průmyslu a obchodu ČR Martin Kocourek
Poslanec Zbyněk Stanjura


12. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 18/1997 Sb., o mírovém využívání jaderné energie a ionizujícího záření (atomový zákon) a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 271/ - druhé čtení

Ministr průmyslu a obchodu ČR Martin Kocourek
Poslanec Zbyněk Stanjura


13. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 38/1994 Sb., o zahraničním obchodu s vojenským materiálem a o doplnění zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 140/1961 Sb., trestní zákon, ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 317/ - druhé čtení

Ministr průmyslu a obchodu ČR Martin Kocourek
Poslanec Viktor Paggio
Poslanec Antonín Seďa
Poslanec Václav Klučka


14. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 327/ - druhé čtení

Ministr průmyslu a obchodu ČR Martin Kocourek
Poslanec Cyril Zapletal


20. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 229/1992 Sb., o komoditních burzách, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 253/ - druhé čtení

Ministr průmyslu a obchodu ČR Martin Kocourek
Poslankyně Květa Matušovská
Poslanec Jaroslav Martinů


44. Vládní návrh zákona o podporovaných zdrojích energie a o změně některých zákonů /sněmovní tisk 369/ - prvé čtení

Ministr průmyslu a obchodu ČR Martin Kocourek
Poslanec Cyril Zapletal
Poslanec Robin Böhnisch
Poslanec Jan Látka
Poslanec Karel Šidlo
Poslanec Václav Zemek
Poslanec Josef Novotný st.
Poslanec Jiří Papež
Poslanec František Laudát
Poslanec Václav Zemek
Ministr průmyslu a obchodu ČR Martin Kocourek
Poslanec Cyril Zapletal


50. Vládní návrh ústavního zákona, kterým se mění ústavní zákon č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky, ve znění pozdějších ústavních zákonů /sněmovní tisk 351/ - prvé čtení

Ministr spravedlnosti ČR Jiří Pospíšil
Poslanec Stanislav Polčák
Poslanec Vojtěch Filip
Poslankyně Karolína Peake
Poslanec Stanislav Polčák


51. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 166/1993 Sb., o Nejvyšším kontrolním úřadu, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 352/ - prvé čtení

Ministr spravedlnosti ČR Jiří Pospíšil
Poslanec Stanislav Polčák
Poslanec František Laudát
Poslanec Stanislav Polčák
Poslanec Vojtěch Filip
Poslanec Stanislav Polčák


52. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 216/1994 Sb., o rozhodčím řízení a o výkonu rozhodčích nálezů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony /sněmovní tisk 371/ - prvé čtení

Ministr spravedlnosti ČR Jiří Pospíšil
Místopředsedkyně PSP Kateřina Klasnová
Poslankyně Karolína Peake
Předsedkyně PSP Miroslava Němcová
Poslanec Viktor Paggio
Poslanec Jeroným Tejc
Poslankyně Ivana Weberová


22. Návrh poslanců Jaroslava Krupky, Stanislava Polčáka, Kristýny Kočí, Zbyňka Stanjury a Jiřího Petrů na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony /sněmovní tisk 259/ - druhé čtení

Poslanec Jaroslav Krupka
Poslanec Jan Bureš
Poslanec Stanislav Polčák
Poslanec Michal Doktor
Poslanec Jaroslav Krupka


63. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Dohoda mezi vládou České republiky a vládou Gruzie o leteckých službách /sněmovní tisk 267/ - druhé čtení

Ministr dopravy ČR Radek Šmerda
Poslanec Jan Hamáček


64. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Evropská dohoda o mezinárodní přepravě nebezpečných věcí po vnitrozemských vodních cestách podepsaná dne 26. května 2000 a její Předpisy ve znění platném k 1. lednu 2009 /sněmovní tisk 308/ - druhé čtení

Ministr dopravy ČR Radek Šmerda
Poslanec Jan Hamáček


115. Návrh Poslanecké sněmovny na propůjčení nebo udělení státních vyznamenání

Místopředsedkyně PSP Vlasta Parkanová


116. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení předchozího souhlasu podle § 109i písm. f) zákona č. 90/1995 Sb., o jednacím řádu Poslanecké sněmovny, ve znění pozdějších předpisů, a § 119k písm. d) zákona č. 107/1999 Sb., o jednacím řádu Senátu, ve znění pozdějších předpisů, návrh Nařízení Rady o elektronickém zveřejňování Úředního věstníku Evropské unie /sněmovní tisk 385-E/

Ministr vnitra ČR Jan Kubice
Poslanec František Novosad


126. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 326/ - druhé čtení

Ministr pro místní rozvoj ČR Kamil Jankovský
Poslanec Jan Smutný
Poslanec Cyril Zapletal
Poslanec Jan Smutný


59. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Dohoda o volném obchodu mezi Evropskou unií a jejími členskými státy na jedné straně a Korejskou republikou na straně druhé, podepsaná dne 6. října 2010 /sněmovní tisk 241/ - druhé čtení

Ministr průmyslu a obchodu ČR Martin Kocourek
Poslankyně Renáta Witoszová


60. Vládní návrh, kterým se předkládají Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací základní dokumenty Mezinárodní telekomunikační unie a jejich změny /sněmovní tisk 242/ - druhé čtení

Ministr průmyslu a obchodu ČR Martin Kocourek
Poslankyně Kateřina Konečná


61. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s přístupem České republiky Meziamerická úmluva o výkonu trestních rozsudků v cizině (Managua, 9. června 1993) /sněmovní tisk 257/ - druhé čtení

Ministr spravedlnosti ČR Jiří Pospíšil
Poslanec David Vodrážka


62. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Smlouva mezi vládou České republiky a Švýcarskou spolkovou radou o výměně a vzájemné ochraně utajovaných informací /sněmovní tisk 263/ - druhé čtení

Ministr spravedlnosti ČR Jiří Pospíšil
Poslankyně Květa Matušovská


65. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Charta Mezinárodního energetického fóra, podepsaná v Rijádu, Království Saudské Arábie dne 22. února 2011 /sněmovní tisk 316/ - prvé čtení

Ministr průmyslu a obchodu ČR Martin Kocourek
Poslanec David Vodrážka


67. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Dohoda mezi Českou republikou a Srílanskou demokratickou socialistickou republikou o podpoře a vzájemné ochraně investic, podepsaná dne 28. března 2011 v Praze /sněmovní tisk 330/ - prvé čtení

Ministr financí ČR Miroslav Kalousek
Poslanec Václav Kubata


68. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Bezpečnostní smlouva mezi vládou České republiky a vládou Lucemburského velkovévodství o vzájemné výměně a ochraně utajovaných informací, podepsaná v Praze dne 11. dubna 2011 /sněmovní tisk 336/ - prvé čtení

Ministr průmyslu a obchodu ČR Martin Kocourek
Poslanec David Vodrážka


105. Návrhy zdravotně pojistných plánů zdravotních pojišťoven na rok 2011 s Vyjádřením vlády a se souhrnným hodnocením zdravotně pojistných plánů, hodnocením zdravotně pojistných plánů jednotlivých zdravotních pojišťoven na rok 2011 a tabulkovými přílohami /sněmovní tisk 304/

Ministr zdravotnictví ČR Leoš Heger
Místopředsedkyně PSP Vlasta Parkanová
Poslanec Marek Šnajdr
Ministr práce a sociálních věcí ČR Jaromír Drábek


106. Výroční zpráva o činnosti České televize v roce 2010 /sněmovní tisk 306/

Poslanec Václav Mencl


107. Výroční zpráva Rady Českého rozhlasu o činnosti Českého rozhlasu za rok 2010 /sněmovní tisk 309/

Poslanec Václav Kubata


108. Roční účetní závěrka Státního fondu rozvoje bydlení za rok 2010 a Výroční zpráva o činnosti Státního fondu rozvoje bydlení za rok 2010 /sněmovní tisk 331/

Ministr pro místní rozvoj ČR Kamil Jankovský
Poslanec Jan Babor


109. Návrh státního závěrečného účtu České republiky za rok 2010 /sněmovní tisk 332/

Ministr financí ČR Miroslav Kalousek
Poslanec Pavel Suchánek
Poslanec Vladimír Koníček
Poslanec Pavel Suchánek
Ministr financí ČR Miroslav Kalousek


110. Zpráva o činnosti a hospodaření Energetického regulačního úřadu za rok 2010 /sněmovní tisk 334/

Poslanec Cyril Zapletal
Místopředsedkyně PSP Vlasta Parkanová

(Jednání skončilo ve 12.59 hodin.)


Přihlásit/registrovat se do ISP