Předpis 347/1997 Sb.

Citace347/1997 Sb.
NázevÚstavní zákon o vytvoření vyšších územních samosprávných celků a o změně ústavního zákona České národní rady č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky
Částka114 (31. 12. 1997)
Účinnostod 1. 1. 2000
ProjednáváníParlament České republiky, Poslanecká sněmovna, 2. volební období, 1996 - 1998
218 Vládní návrh ústavního zákona o vytvoř. vyšších územních c.
Navržené změny2 tisky

Text předpisu je přístupný na těchto stránkách:
Derogace aktivní
1/1993novelizujeÚstava České republiky 
Derogace pasivní
176/2001novelizujeÚstavní zákon, kterým se mění ústavní zákon č. 347/1997 Sb., o vytvoření vyšších územních samosprávných celků a o změně ústavního zákona České národní rady č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky 
135/2011novelizujeÚstavní zákon, kterým se mění ústavní zákon č. 347/1997 Sb., o vytvoření vyšších územních samosprávných celků a o změně ústavního zákona České národní rady č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky, ve znění ústavního zákona č. 176/2001 Sb. 
Vztahuje se k
1/1993??Ústava České republiky 
1/1993??Ústava České republiky 
Vztahováno k
564/1990??Zákon České národní rady o státní správě a samosprávě ve školství 
434/1992??Vyhláška ministerstva zdravotnictví České republiky o zdravotnické záchranné službě 
586/1992??Zákon České národní rady o daních z příjmů 
247/1995??Zákon o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění některých dalších zákonů 
158/1999??Zákon o sčítání lidu, domů a bytů v roce 2001 
166/1999??Zákon o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů (veterinární zákon) 
130/2000??Zákon o volbách do zastupitelstev krajů a o změně některých zákonů 
131/2000??Zákon o hlavním městě Praze 
157/2000??Zákon o přechodu některých věcí, práv a závazků z majetku České republiky do majetku krajů 
250/2000??Zákon o rozpočtových pravidlech územního rozpočtu 
99/2001??Úplné znění zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, jak vyplývá z pozdějších změn 
176/2001??Ústavní zákon, kterým se mění ústavní zákon č. 347/1997 Sb., o vytvoření vyšších územních samosprávných celků a o změně ústavního zákona České národní rady č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky 
176/2001??Ústavní zákon, kterým se mění ústavní zákon č. 347/1997 Sb., o vytvoření vyšších územních samosprávných celků a o změně ústavního zákona České národní rady č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky 
176/2001??Ústavní zákon, kterým se mění ústavní zákon č. 347/1997 Sb., o vytvoření vyšších územních samosprávných celků a o změně ústavního zákona České národní rady č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky 
310/2001??Sdělení Ministerstva pro místní rozvoj, jímž se uveřejňuje seznam krajských, okresních a obecních úřadů, které jsou stavebními úřady ke dni 1. ledna 2001 
395/2001??Ústavní zákon, kterým se mění ústavní zákon České národní rady č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky, ve znění pozdějších předpisů 
471/2001??Vyhláška Ministerstva zemědělství o technickobezpečnostním dohledu nad vodními díly 
121/2002??Úplné znění zákona č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění některých dalších zákonů, jak vyplývá z pozdějších změn 
139/2002??Zákon o pozemkových úpravách a pozemkových úřadech a o změně zákona č. 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku, ve znění pozdějších předpisů 
290/2002??Zákon o přechodu některých dalších věcí, práv a závazků České republiky na kraje a obce, občanská sdružení působící v oblasti tělovýchovy a sportu a o souvisejících změnách a o změně zákona č. 157/2000 Sb., o přechodu některých věcí, práv a závazků z majetku České republiky, ve znění zákona č. 10/2001 Sb., a zákona č. 20/1966 Sb., o péči o zdraví lidu, ve znění pozdějších předpisů 
399/2002??Nařízení vlády, kterým se provádí zákon č. 12/2002 Sb., o státní pomoci při obnově území postiženého živelní nebo jinou pohromou a o změně zákona č. 363/1999 Sb., o pojišťovnictví a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojišťovnictví), ve znění pozdějších předpisů, (zákon o státní pomoci při obnově území) 
505/2002??Vyhláška, kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, které jsou územními samosprávnými celky, příspěvkovými organizacemi, státními fondy a organizačními složkami státu 
515/2002??Ústavní zákon o referendu o přistoupení České republiky k Evropské unii a o změně ústavního zákona č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky, ve znění pozdějších ústavních zákonů 
564/2002??Vyhláška o stanovení území okresů České republiky a území obvodů hlavního města Prahy 
286/2003??Úplné znění zákona č. 166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů (veterinární zákon), jak vyplývá z pozdějších změn 
147/2006??Úplné znění zákona č. 166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů (veterinární zákon), jak vyplývá z pozdějších změn 
182/2006??Zákon o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon) 
26/2007??Vyhláška, kterou se provádí zákon č. 265/1992 Sb., o zápisech vlastnických a jiných věcných práv k nemovitostem, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 344/1992 Sb., o katastru nemovitostí České republiky (katastrální zákon), ve znění pozdějších předpisů, (katastrální vyhláška) 
279/2007??Vyhláška o Programu statistických zjišťování na rok 2008 
289/2007??Vyhláška o veterinárních a hygienických požadavcích na živočišné produkty, které nejsou upraveny přímo použitelnými předpisy Evropských společenství 
56/2008??Úplné znění zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), jak vyplývá z pozdějších změn 
332/2008??Úplné znění zákona č. 166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů (veterinární zákon), jak vyplývá z pozdějších změn 
398/2008??Vyhláška o Programu statistických zjišťování na rok 2009 
111/2009??Zákon o základních registrech 
296/2009??Zákon o sčítání lidu, domů a bytů v roce 2011 
319/2009??Ústavní zákon, kterým se mění ústavní zákon č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky, ve znění pozdějších ústavních zákonů 
386/2009??Vyhláška o Programu statistických zjišťování na rok 2010 
27/2010??Úplné znění zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, jak vyplývá z pozdějších změn 
118/2010??Zákon o krajském referendu a o změně některých zákonů 
306/2010??Vyhláška o Programu statistických zjišťování na rok 2011 
73/2011??Zákon o Úřadu práce České republiky a o změně souvisejících zákonů 
135/2011??Ústavní zákon, kterým se mění ústavní zákon č. 347/1997 Sb., o vytvoření vyšších územních samosprávných celků a o změně ústavního zákona České národní rady č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky, ve znění ústavního zákona č. 176/2001 Sb. 
135/2011??Ústavní zákon, kterým se mění ústavní zákon č. 347/1997 Sb., o vytvoření vyšších územních samosprávných celků a o změně ústavního zákona České národní rady č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky, ve znění ústavního zákona č. 176/2001 Sb. 
135/2011??Ústavní zákon, kterým se mění ústavní zákon č. 347/1997 Sb., o vytvoření vyšších územních samosprávných celků a o změně ústavního zákona České národní rady č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky, ve znění ústavního zákona č. 176/2001 Sb. 
241/2011??Sdělení Českého statistického úřadu o aktualizaci Klasifikace územních statistických jednotek (CZ-NUTS) 
275/2011??Vyhláška o Programu statistických zjišťování na rok 2012 
71/2012??Ústavní zákon, kterým se mění ústavní zákon č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky, ve znění pozdějších ústavních zákonů 
343/2012??Vyhláška o Programu statistických zjišťování na rok 2013 
503/2012??Zákon o Státním pozemkovém úřadu a o změně některých souvisejících zákonů 
98/2013??Ústavní zákon, kterým se mění ústavní zákon č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky, ve znění pozdějších ústavních zákonů 
348/2013??Vyhláška o Programu statistických zjišťování na rok 2014 
239/2014??Vyhláška o Programu statistických zjišťování na rok 2015 
162/2015??Vyhláška o podrobnostech úřednické zkoušky 
302/2015??Vyhláška o Programu statistických zjišťování na rok 2016 
9/2016??Vyhláška o postupech registrace podpor u operátora trhu a provedení některých dalších ustanovení zákona o podporovaných zdrojích energie (registrační vyhláška) 
355/2016??Vyhláška o Programu statistických zjišťování na rok 2017 
373/2017??Vyhláška o Programu statistických zjišťování na rok 2018 
250/2018??Vyhláška o Programu statistických zjišťování na rok 2019 
293/2019??Vyhláška o Programu statistických zjišťování na rok 2020 
466/2020??Vyhláška o Programu statistických zjišťování na rok 2021 
49/2021??Nález Ústavního soudu ze dne 2. února 2021 sp. zn. Pl. ÚS 44/17 ve věci návrhu na zrušení některých ustanovení zákona č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů 
404/2021??Vyhláška o Programu statistických zjišťování na rok 2022 
324/2022??Vyhláška o Programu statistických zjišťování na rok 2023 
316/2023??Vyhláška o Programu statistických zjišťování na rok 2024 
87/2024??Ústavní zákon, kterým se mění ústavní zákon č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky, ve znění pozdějších ústavních zákonů, a ústavní zákon č. 110/1998 Sb., o bezpečnosti České republiky, ve znění ústavního zákona č. 300/2000 Sb. 


ISP (příhlásit)