Schválený pořad a stav projednávání 56. schůze

Od 23. 5. 2006 14:00 do 23. 5. 2006 20:00
Aktuální stav k 23. 5. 2006, 20:17


Zákony - vrácené prezidentem republiky

 1. 1.

  Zákoník práce /sněmovní tisk 1153/6/ - vrácený prezidentem republiky  (setrváno)  

 2. 2.

  Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákoníku práce /sněmovní tisk 1154/5/ - vrácený prezidentem republiky  (setrváno)  

 3. 3.

  Zákon o veřejných neziskových ústavních zdravotnických zařízeních a o změně některých zákonů /sněmovní tisk 810/11/ - vrácený prezidentem republiky  (setrváno)  

Zákony - třetí čtení

 1. 4.

  Návrh poslanců Michala Haška, Michala Krause a Jiřího Dolejše na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 178/2005 Sb., o zrušení Fondu národního majetku České republiky a o působnosti Ministerstva financí při privatizaci majetku České republiky (zákon o zrušení Fondu národního majetku) /sněmovní tisk 1222/ - třetí čtení  (souhlas)  

Zákony - vrácené prezidentem republiky

 1. 5.

  Zákon o omezení provozu zastaváren a některých jiných provozoven v noční době /sněmovní tisk 1025/4/ - vrácený prezidentem republiky  (setrváno)  

Zákony - zamítnuté Senátem

 1. 6.

  Návrh zákona, kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci) /sněmovní tisk 1155/3/ - zamítnutý Senátem  (setrváno)  

Zákony - vrácené Senátem

 1. 7.

  Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony /sněmovní tisk 1189/3/ - vrácený Senátem  (pozm. přijat)  

Zákony - zamítnuté Senátem

 1. 8.

  Návrh zákona o rovném zacházení a o právních prostředcích ochrany před diskriminací (antidiskriminační zákon) /sněmovní tisk 866/6/ - zamítnutý Senátem  (nepřijat)  

 2. 9.

  Návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím antidiskriminačního zákona /sněmovní tisk 867/5/ - zamítnutý Senátem  

 3. 10.

  Návrh zákona o náhradním výživném a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o náhradním výživném) /sněmovní tisk 964/6/ - zamítnutý Senátem  (setrváno)  

 4. 11.

  Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 972/3/ - zamítnutý Senátem  (setrváno)  

 5. 12.

  Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 290/2002 Sb., o přechodu některých dalších věcí, práv a závazků České republiky na kraje a obce, občanská sdružení působící v oblasti tělovýchovy a sportu a o souvisejících změnách a o změně zákona č. 157/2000 Sb., o přechodu některých věcí, práv a závazků z majetku České republiky, ve znění zákona č. 10/2001 Sb., a zákona č. 20/1966 Sb., o péči o zdraví lidu, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 992/4/ - zamítnutý Senátem  (setrváno)  

 6. 13.

  Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 1214/5/ - zamítnutý Senátem  (setrváno)  

Zákony - vrácené Senátem

 1. 14.

  Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 20/1966 Sb., o péči o zdraví lidu, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony /sněmovní tisk 1045/4/ - vrácený Senátem  (setrváno)  

 2. 15.

  Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 140/1961 Sb., trestní zákon, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 1087/4/ - vrácený Senátem  (pozm. přijat)  

 3. 16.

  Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného bohatství (horní zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 61/1988 Sb., o hornické činnosti, výbušninách a o státní báňské správě, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 1132/4/ - vrácený Senátem  (pozm. přijat)  

 4. 17.

  Návrh zákona o nakládání s některými věcmi využitelnými k obranným a bezpečnostním účelům na území České republiky a o změně některých dalších zákonů (zákon o nakládání s bezpečnostním materiálem) /sněmovní tisk 1162/3/ - vrácený Senátem  (setrváno)  

 5. 18.

  Návrh zákona o pohonných hmotách a čerpacích stanicích pohonných hmot a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pohonných hmotách) /sněmovní tisk 1173/3/ - vrácený Senátem  (setrváno)  

 6. 19.

  Návrh zákona o evropské družstevní společnosti /sněmovní tisk 1181/3/ - vrácený Senátem  (setrváno)  

 7. 20.

  Návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o evropské družstevní společnosti /sněmovní tisk 1182/3/ - vrácený Senátem  (setrváno)  

 8. 21.

  Návrh zákona o insolvenčních správcích /sněmovní tisk 1192/3/ - vrácený Senátem  (pozm. přijat)  

Zákony - vrácené prezidentem republiky

 1. 22.

  Zákon, kterým se mění zákon č. 241/1992 Sb., o Státním fondu České republiky pro podporu a rozvoj české kinematografie, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 854/8/ - vrácený prezidentem republiky  (nepřijat)  


Neprojednané body schůze
Projednané body schůze
(x.) Přerušené body schůze
Neprojednatelné nebo vyřazené body schůze