Antonín Zápotocký

Narozen: v roce 1884
Zemřel: v roce 1957

Seznam činností

Národní shromáždění republiky Československé

Záznam jmenného rejstříku

ZÁPOTOCKÝ Antonín

VI. voleb. kraj

K

Volba verifikována 1, 12. XII. 1929; 2.

Slib vykonal 1, 12. XII. 1929; 18.

Byl členem výb. im. - rozp. - soc.-pol. - zahr.

Návrhy iniciativní:

na poskytnutí okamžité předběžné výpomoci všem nezaměstnaným, t. 218.

25, 26. II. 1930; 3.

na odvolání nařízení o t. zv. sevčasnění práce v pekárnách, t. 687.

72, 21, X. 1930; 11.

na vydání zákona o 7 a 6hodinné době pracovní, t. 906.

100, 3. II. 1931; 5.

na poskytnutí náhrady škod obětem střílení v Košutech, t. 1263.

130, 23. VI. 1931; 4.

na vydání zákona o podporování nezaměstnaných a částečně zaměstnaných na účet státu a podnikatele, t. 1423.

145, 24. XI. 1931; 15.

na vydání zákona o 6hodinné době pracovní pro horníky, t. 1709.

176, 14. IV. 1932; 5.

na poskytnutí náhrady škod obětem střílení v Mostě a v Chomutově, t. 1717.

177, 21. IV. 1932; 4.

na odvolání zatykače, vydaného proti poslancům Gottwaldovi, Kopeckému, Štětkovi a Krosnáři, t. 2571.

346, 7. XI. 1934; 70.

na vydání zákona o zákazu vývozu válečného materiálu do Japonska, t. 2761.

348, 27. XI. 1934; 5.

na vydání zákona o hospodářském zabezpečení horníků, t. 2821.

360, 5. III. 1935; 9.

na vydání zákona o všeobecné státní podpoře nezaměstnaných na účet zbohatlíků, t. 2837.

362, 12. III. 1935; 5.

Návrhy pozměňovací:

k t. 2113. 232, 20. XII. 1932; 57.

k t. 2723. 342, 4. VII. 1934; 41.

Návrh resoluční:

k t. 1188. 125, 2. VI. 1931; 4.

Řeč v rozpravě:

o patření Stálého výboru NSRČ podle § 54 úst. listiny ze dne 7. XI. 1929 (k tisku 1, příloha Ch) o konečné úpravě československé měny (t. 134)

9, 16. I. 1930; 19.

o osnově zákona, kterým se prodlužuje platnost opatření Stálého výboru o zatímním vedení státního hospodářství (t. 207); mluví o úkolech komun. str., o stávkách a gentském systému.

16, 17. II. 1930; 16.

o zákonu, kterým se mění a doplňují některá ustanovení zákona ze dne 20. II. 1920, č. 142 Sb. z., o požitcích válečných poškozenců, ve znění zákona ze dne 25. I. 1922., č. 39 Sb. z. (t. 644); mluví o problémech vnitřně politických a připojuje pozdrav komunistické straně Německa a Maďarska spolu s protestem proti persekuci komunistického hnutí v Polsku, Jugoslavii a Italii.

67, 16. IX. 1930; 24.

o státním rozpočtu na rok 1931 (t. 780) a o prohlášení min. financí dr Engliše z 25. IX. 1930.

85, 25. XI. 1930; 43.

o zákonu o mimořádném úvěru 150,000.000 Kč na zmírňování následků hospodářské krise (t. 846).

95, 15. XII. 1930; 22.

o prohlášení předsedy vlády Fr. Udržala z 3. II. 1931 o všeobecné krisi hospodářské.

100, 3. II. 1931; 10.

o imunitní věci A. Tylla (t. 877)

104, 12. II. 1931; 85.

o imunitní věci I. Majora (t. 1188) (krveprolití v Košutech).

124, 2. VI. 1931; 26.

o prohlášení předsedy vlády Fr. Udržala z 14. X. 1931 o nynější hospodářské krisi a jejím řešení.

143, 15. X. 1931; 30.

o zákonu o přechodné přirážce k dani z tantiem (t. 1473) a o zákonu o úsporných opatřeních platových ve veřejné správě (t. 1474); mluví též o krveprolití v Dolní Lipové v okrese frývaldovském 25. XI. 1931.

148, 26. XI. 1931; 52.

bankovním zákonu (t. 1647); obírá se situací v uhelném průmyslu (hrozící stávka horníků na Ostravsku).

172, 18. III. 1932; 12.

o prohlášení min. veř. prací inž. Dostálka z 30. III. 1932 o stávce horníků; mluví o krvavých událostech na Mostecku 13. IV. 1932.

176, 14. IV. 1932; 33.

o zákonu, kterým se mění a doplňují některá ustanovení zákona ze dne 14. XII. 1923, č. 7 Sb. z. z r. 1924, o ochraně československé měny a oběhu zákonných platidel (t. 1920); mluví též o rozpuštění Ústředí rudých odborů a Pražské všeodborové rady.

202, 12. VII. 1932; 17.

o zákonu o ochraně známek (t. 2021), o ochraně vzorků a modelů (t. 2022), o ochraně vynálezů (t. 2023) a o pařížské unijní úmluvě a 2 madridských dohodách (t. 2024); mluví o krveprolití v Polomce na Slovensku 16. XI. 1932 a o snižování platů stát. zaměstnancům.

217, 18. XI. 1932; 7, 26.

o zákonu o úsporných opatřeních personálních (t. 2113).

231, 19. XII. 1932; 13.

o státním rozpočtu na rok 1933 (t. 2150), skup. hospod., doprav. a fin., a o prohlášení min. financí dr Trapla z 14. XII. 1932.

246, 7. II. 1933; 39.

o zákonu, kterým se prodlužuje lhůta stanovená v § 6, odst. 1 zákona o půjčce práce (t. 2269).

273, 23. V. 1933; 5.

o zákonu o změnách řádu volení v obcích (t. 2305); mluví o chystané úpravě podpor v nezaměstnanosti.

287, 27. VI. 1933; 18.

státním rozpočtu na rok 1934 (t. 2385), skup. kult. a soc., a o prohlášení min. financí dr Trapla z 6. XI. 1933.

303, 1. XII. 1933; 46.

o zákonu, jímž se mění a doplňují některá ustanovení obecného horního zákona ze dne 23. května 1854, č. 146 ř. z. (t. 2465); mluví o katastrofě na dole Nelson v Oseku 3. I. 1934.

313, 17. I. 1934; 15.

o zákonu, kterým se propůjčuje vládnímu nařízení ze dne 15. června 1934, č. 112 Sb. z., o pojištění zaměstnanců pro případ nemoci, invalidity a stáří, platnost zákona (t. 2723).

342, 4. VII. 1934; 17, 36.

o prohlášení min. financí dr Trapla z 26. X. 1934 a o prohlášeních min. předsedy J. Malypetra a min. zahr. věcí dr Beneše z 6. XI. 1934.

346, 7. XI. 1934; 18.

o státním rozpočtu na rok 1935 (t. 2760).

351, 30. XI. 1934; 63.

Věcná poznámka:

za rozpravy o státním rozpočtu na r. 1932 (t. 1400), v níž pojednává o prohlášení min. vnitra dr Slávika o krveprolití u Dolní Lipové v okrese frývaldovském 25. XI. 1931.

147, 25. XI. 1931; 77.

Interpelace:

naléhavá, o - censurní praksi vůbec,

t. 742. 82, 20. XI. 1930; 84.

odpov. t. 792. 83, 21. XI. 1930; 91.

naléhavá, o závodním špiclovství a teroru prováděném v závodě Českomoravská-Kolben-Daněk,

t. 983. 118, 7. V. 1931; 7.

odpov. odepřena

t. 1126. 120, 19. V. 1931; 8.

naléhavá, o rozpuštění sjezdu Rudých Odborů v Praze,

t. 1203. 143, 15. X. 1931; 60.

odpov. t. 1245. 144, 16. X. 1931; 4.

o konfiskaci kulturního časopisu "Signál",

t. 408/XVII. 48, 15. V. 1930; 5.

odpov. t. 627/IV. 67, 16. IX. 1930; 15.

v otázce čsl. tlumočníků na lodích zámořských dopravních linií,

t. 675/XII. 72, 21. X. 1930; 9.

o konfiskaci časopisu "Kronika" ze dne 31. října 1930, č. 32,

t. 844/XIV. 97, 27. I. 1931; 10.

odpov. odepřena

t. 1003. 109, 5. III. 1931; 6.

o šikanování a poškozování dělnictva jezdícího do práce,

t. 1240/I. 131, 25. VI. 1931; 22.

odpov. t. 1437/XX. 145, 24. XI. 1931; 14.

o odepření refundování státních příspěvků k podporám v nezaměstnání,

t. 1483/XIII. 155, 14. XII. 1931; 6.

odpov. t. 1692/X. 177, 21. IV. 1932; 4.

o konfiskaci brožury "Kdo rabuje kapsy vesnického lidu", vydaná nákladem časopisu "Odboj pracujícího venkova" v Praze v Hoffmannově tiskárně,

t. 2104/I. 232, 20. XII. 1932; 63.

odpov. t. 2163/VI. 251, 23. II. 1933; 3.

o konfiskaci citátu z Komunistického manifestu,

t. 2822/IV. 360, 5. III. 1935; 9.

odpov. t. 2861/VIII. 367, 29. III. 1935; 5.

o chystaných opatřeních proti komunistické straně Československa a ostatním třídně proletářským organisacím,

t. 2822/IX. 360, 5. III. 1935; 9.

odpov. t. 2940/II. 372, 11. IV. 1935; 58.

Dotazy podle § 70 jedn. řádu:

předsedovi soc.-pol. výb. dr Wintrovi, proč nedal na pořad jednání výboru návrhy tisky 906 a 911 a kdy tak míní učiniti.

Odpov. předsedy soc.-pol. výb. dr Wintra.

125, 2. VI. 1931; 6.

předsedovi soc.-pol. výb., zda jest ochoten dáti na denní pořad jednání výborového návrh posl. Štětky t. 1417 o zkrácení pracovní doby a návrh posl. Procházky t. 2202 o sanaci hornického pojištění.

Odpov. předs. soc.-pol. výb. dr Wintra.

360, 5. III. 1935; 22.

Žádost ve věcech imunity:

kraj. tr. s. v Praze (přečin podle §§ 45 a 46 autorského zákona)

3, 17. XII. 1929; 5.

zpr. t. 352; zprav. dr Stránský; vydán

47, 8. V. 1930; 4.

okr. s. ve Strakonicích (přestupek podle §§ 487 event. 488 tr. z. a čl. V zákona ze dne 17. prosince 1862, č. 8 ř. z. z r. 1863)

3, 17. XII. 1929; 5.

zpr. t. 355; zprav. dr Stránský; nevydán

49, 16. V. 1930; 37.

kraj. tr. s. v Praze (přečin proti cti)

3, 17. XII. 1929; 5.

zpr. t. 312; zprav. J. Pekárek; nevydán

40, 8. IV. 1930; 3.

kraj. s. v Mor. Ostravě (zločin podle § 15, č. 3 zákona na ochranu republiky)

6, 20. XII. 1929; 89.

zpr. t. 573; zprav. dr Daněk; nevydán

80, 17. XI. 1930; 13.

kraj. tr. s. v Praze (zločin podle § 2 zákona na ochranu republiky)

16, 17. II. 1930; 13.

kraj. tr. s. v Praze (přečin proti bezpečnosti cti event. přestupek podle § 6 zákona č. 124/1924 Sb. z.)

67, 16. IX. 1930; 18.

zpr. t. 879; zprav. dr Moudrý; nevydán

116, 23. IV. 1931; 41.

kraj. tr. s. v Praze (přečin proti bezpečnosti cti spáchaný tiskem)

207, 20. X. 1932; 9.

zpr. t. 2622; zprav. dr Markovič; nevydán

335, 21. VI. 1934; 21-22.

Volán k pořádku:

104, 12. II. 1931; 85.

148, 26. XI. 1931; 55.

232, 20. XII. 1932; 59.

346, 7. XI. 1934; 19.

Slovo odňato:

147, 25. XI. 1931; 78.ISP (příhlásit)