Neprošlo jazykovou korekturou, neautorizováno !


(11.10 hodin)
(pokračuje Olga Richterová)

Další bod k vyřazení je bod číslo 123, takzvaná Rotterdamská úmluva.

Opět jsem zahájila hlasování. Kdo je pro vyřazení tohoto bodu? Nechť zmáčkne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti?

Hlasování číslo 56, bylo přihlášeno 120 poslankyň a poslanců, pro 118, proti 0. Konstatuji, že i tento bod jsme vyřadili.

 

Poslední z tohoto bloku návrhů pana předsedy Bendy, bod 124, seriálové publikace.

Opět jsem zahájila hlasování o vyřazení. Kdo je pro? Nechť zmáčkne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti tomuto návrhu na vyřazení?

Hlasování číslo 57 se účastnilo 121 hlasujících, pro 120, proti 0. Také tento bod jsme úspěšně vyřadili.

 

Nyní poslední hlasovatelný návrh pana poslance Pražáka, který navrhuje nový bod s názvem Odsunutí digitalizace stavebního řízení.

Zahajuji hlasování o tomto případném novém bodu. Kdo je pro? Nechť zmáčkne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti?

Hlasování číslo 58 se účastnilo 122 hlasujících, pro 51, proti 9. Tento návrh nebyl přijat, takže jsme nezařadili nový bod.

 

Můžeme postoupit dál v našem programu podle aktuálně schválených bodů.

 

Jako první je zařazen bod

 

114.
Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky
k vyslovení souhlasu s ratifikací Dohoda mezi vládou České republiky
a vládou Spolkové republiky Německo o údržbě a rozvoji
mezinárodní vnitrozemské Labské vodní cesty,
podepsaná v Praze a Berlíně dne 20. 7. 2021
/sněmovní tisk 88/ - druhé čtení

A já nyní požádám pana ministra spravedlnosti Pavla Blažka, aby zastoupil pana ministra dopravy, jak jsem byla informována, a ujal se slova. Prosím.

 

Ministr spravedlnosti ČR Pavel Blažek: Dobrý den, děkuji za slovo. Vážené kolegyně, vážení kolegové, v současné době na Labské vodní cestě neexistuje z hlediska mezinárodního práva žádný závazný dokument, který by řešil otázky mezinárodního statusu této vodní cesty, která je zařazena do hlavní sítě v rámci transevropské dopravní sítě TEN-T, přitom na všech ostatních evropských vodních cestách mezinárodního významu existují mezi příslušnými státy mezinárodní smlouvy. Dohoda o Labi má za cíl upravit otázky stanovení cílových parametrů Labské vodní cesty v České republice a Spolkové republice Německo. Na české straně mají být zajištěny na úseku Labe od Ústí nad Labem až ke státním hranicím mezi Českou republikou a Spolkovou republikou Německo parametry plavební dráhy, vyplývající z aktuálně platných koncepčních dokumentů v oblasti vnitrozemské plavby.

V této souvislosti je třeba explicitně zmínit dokument Dopravní politika České republiky pro období 2021 až 2027 s výhledem do roku 2050. V návazném úseku mezi Ústím nad Labem a Týncem nad Labem pak budou zajištěny stávající parametry vodní cesty s plavební hloubkou 230 centimetrů a současně v úseku mezi Týncem nad Labem a Pardubicemi opatření s cílem umožnit plavební hloubku 230 centimetrů až do cílového přístavu Pardubicích. Na německém úseku Labe je základem parametrů plavební dráhy vnitrostátní konsenzus, ke kterému Německo po mnoha letech diskusí dospělo.

Dohoda o Labi v čl. 6 dále ustavuje smíšenou komisi pro společnou péči o Labe a dohled nad dodržování obsahu dohody, zejména pak pro vytvoření a udržování plavebních parametrů. Každá strana nominuje do komise tři zástupce a může k jednáním zvát i hosty. Děkuji vám za pozornost.

 

Místopředsedkyně PSP Olga Richterová: Děkuji za uvedení a nyní požádám pana zpravodaje zahraničního výboru, pana poslance Michala Ratiborského, aby odůvodnil usnesení výboru, jež bylo doručeno jako sněmovní tisk 88/1. Prosím.

 

Poslanec Michal Ratiborský: Vážená paní předsedající, děkuji za slovo. Zahraniční výbor na své 28. schůzi dne 14. března přijal toto usnesení k vládnímu návrhu, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Dohoda mezi vládou České republiky a vládou Spolkové republiky Německo o údržbě a rozvoji mezinárodní vnitrozemské Labské vodní cesty, podepsaná v Praze a Berlíně dne 20. 7. 2021.

"Po odůvodnění vrchního ředitele Sekce drážní, vodní a letecké dopravy Ministerstva dopravy inženýra Zdeňka Jelínka, zpravodajské zprávě poslance Michala Ratiborského a po rozpravě zahraniční výbor

I. doporučuje Poslanecké sněmovně přijmout následující usnesení: ,Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky dává souhlas k ratifikaci Dohody mezi vládou České republiky a vládou Spolkové republiky Německo o údržbě a rozvoji mezinárodní vnitrozemské Labské vodní cesty, podepsané v Praze a Berlíně dne 20. 7. 2021.‘;

II. pověřuje předsedu výboru, aby toto usnesení předložil předsedkyni Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky;

III. zmocňuje zpravodaje výboru, aby na schůzi Poslanecké sněmovny podal zprávu o výsledcích projednávání tohoto vládního návrhu na schůzi zahraničního výboru."

Děkuji za pozornost.

 

Místopředsedkyně PSP Olga Richterová: Děkuji pěkně a otevírám rozpravu, do níž mám přihlášeného pana poslance Marka Nováka. Prosím.

 

Poslanec Marek Novák: Děkuju za slovo, vážená paní předsedající. Vážení kolegové, vážené kolegyně, my dnes máme opět další velký den pro českou vodní dopravu. A takto by se dal nazvat vlastně výsledek úspěšného hlasování o mezistátní smlouvě mezi Českem a Německem, která stanovuje pravidla údržby Labe a hlavně parametry pro plavbu a kterou jsme tady v Poslanecké sněmovně schválili teprve nedávno, a to konkrétně 7. března, přestože je často tato smlouva předmětem sporu a politických šarvátek. Ono se totiž skutečně jedná o důležitou smlouvu, která po mnoha desetiletích právě od vypovězení Labské smlouvy tehdejším kancléřem Hitlerem v roce 1936 po druhé světové válce a za studené války, tak teď konečně dává tato smlouva v (o?) řece Labi v evropské legislativě zařazené do prioritní sítě TEN-T pravidla péče o plavební podmínky.

Já bych rád v této souvislosti připomenul, že smlouva byla předložena Sněmovně dne 13. 12. 2021. Máme květen 2024. Celou délku procesu vzhledem k tomu, co v této Sněmovně dokáže během pár dnů pětikoalice protlačit, považuju tu dobu, kdy se o této smlouvě, v uvozovkách, bavíme, za ostudné, protože ta smlouva ve Sněmovně zcela bezdůvodně ležela déle než dva roky. A tento fakt zcela jistě nepůsobil u našich sousedů v Německu dojmem, že jsme férovým partnerem. A to není žádný útok na pětikoalici, to je bohužel holý fakt, protože v tomto případě dlouhou dobu vítězilo politikaření a pseudoekologické postoje vládní pětikoalice v čele TOP 09, která úspěšně bránila jejímu projednání právě od prosince 2021.

Já bych tady rád připomenul i vystoupení kolegy poslance Michala Kučery, který po úspěšném schválení v prvním čtení na tiskové konferenci nepravdivě tvrdil, že hnutí ANO nebylo za osm let schopno se smlouvou pohnout. Netuším, zda toto jeho mylné tvrzení vychází z neznalosti nebo to řekl záměrně, jeho výrok by ale mohl v tomto případě vstoupit do politické encyklopedie jako synonymum pro střelení se do vlastní nohy, právě díky tomu, že ta smlouva tady leží déle než dva roky. Já si dovolím připomenout důležitá fakta k této smlouvě a vše uvést na pravou míru. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP