Čtvrtek 29. února 2024, stenozáznam části projednávání bodu pořadu schůze

(pokračuje Klára Dostálová)

116.
Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení
souhlasu s ratifikací Smlouva mezi Českou republikou a Slovenskou republikou
o státních hranicích, podepsaná dne 9. listopadu 2023 v Praze
/sněmovní tisk 588/ - druhé čtení

Psím, aby se slova ujal místopředseda vlády a ministr vnitra Vít Rakušan, kterého zastoupí paní ministryně Langšádlová. Paní ministryně, prosím.

 

Ministryně pro vědu a výzkum ČR Helena Langšádlová: Děkuji za slovo, paní místopředsedkyně. Vážené paní poslankyně, páni poslanci, oblast správy státních hranic je upravena se všemi sousedními státy, a to mezinárodními smlouvami do značné míry technického charakteru, které určují průběh státních hranic, upravují správu státních hranic, jejich vyznačení v terénu a činnost hraničních komisí. Se Slovenskou republikou je to v současnosti smlouva o společných státních hranicích z roku 1996, která byla částečně novelizována v roce 2010. Obě strany měly dlouhodobě zájem na sjednání nové smlouvy, která především zjednoduší a zefektivní správu státních hranic a nově upraví úkoly společné hraniční komise. Na základě předkládané smlouvy nedojde ke změně průběhu společných státních hranic, není tedy zapotřebí přijetí korespondujícího ústavního zákona. Významnou změnou oproti stávajícímu stavu je skutečnost, že nová smlouva odstraní nezbytnost schvalování technických změn hraničního dokumentárního díla parlamenty obou států a nutnost jejich následné technicky náročné publikace ve Sbírce mezinárodních smluv. Děkuji vám za pozornost.

 

Místopředsedkyně PSP Klára Dostálová: Děkuji. Prosím zpravodaje zahraničního výboru, pana poslance Jaroslava Bžocha. Došlo k výměně pana zpravodaje, tak prosím, aby odůvodnil usnesení výboru, které bylo doručeno jako sněmovní tisk 588/1. Pane zpravodaji, prosím.

 

Poslanec Michal Ratiborský: Děkuji za slovo. Vážená paní předsedající, vážené kolegyně, vážení kolegové, zahraniční výbor na své 26. schůzi 11. ledna přijal toto usnesení:

"Po odůvodnění náměstka ministra vnitra Mgr. Radka Kani, zpravodajské zprávě poslance Mgr. Jaroslava Bžocha a po rozpravě zahraniční výbor

I. doporučuje Poslanecké sněmovně přijmout následující usnesení: Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky dává souhlas k ratifikaci Smlouvy mezi Českou republikou a Slovenskou republikou o státních hranicích, podepsané dne 9. listopadu 2023 v Praze;

II. pověřuje předsedu výboru, aby toto usnesení předložil předsedkyni Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky;

III. zmocňuje zpravodaje výboru, aby na schůzi Poslanecké sněmovny podal zprávu o výsledcích projednávání tohoto vládního návrhu na schůzi zahraničního výboru."

Děkuji za pozornost.

 

Místopředsedkyně PSP Klára Dostálová: Také děkuji. Otevírám rozpravu, do které neeviduji žádnou přihlášku. Rozhlížím se - neeviduji ani z místa, rozpravu tedy končím. Zeptám se, zda je zájem o závěrečná slova? Není tomu tak.

 

Přikročíme k hlasování. Ještě předtím, než kolegové dorazí do sálu, načtu jednu omluvu. Omlouvá se paní poslankyně Krutáková Jana od 14.30 z osobních důvodů.

Zahajuji hlasování. Ptám se, kdo je pro? Kdo je proti?

Hlasování číslo 49, přihlášeno 148 poslankyň a poslanců, pro 116, proti nikdo. Návrh byl přijat.

 

Konstatuji, že s návrhem usnesení byl vysloven souhlas.

 

Bod

Aktualizováno 22. 7. 2024 v 13:37.
Přihlásit/registrovat se do ISP