(15.10 hodin)

 

Ministr financí ČR Zbyněk Stanjura: Děkuji za slovo. Tu smlouvu jsem osobně podepsal 21. června, takže jestli dobře počítám, před šestnácti dny v Dauhá, během návštěvy naší i ministerské delegace. Ze všech jednání, které jsme v Kataru vedli na vládní úrovni, je jednoznačné, že k tomu, abychom mohli povzbudit vzájemný obchod, tak z jejich strany - a já bych řekl, že máme stejný zájem - je předpokladem, prvním základním předpokladem je podepsání této smlouvy o zamezení dvojímu zdanění.

Jsem rád, že se to tak rychle dostalo na pořad Poslanecké sněmovny. Doufám, že to půjde hladce tady i v Senátu, protože máme tam své obchodní zájmy. Dosavadní obchodní výměna je poměrně malá, zhruba 3 miliardy dolarů ročně, a z toho většina je podle mě export České republiky do Kataru. Z jednání, která jsme vedli buď já, pan ministr dopravy, pan ministr průmyslu a obchodu za podpory náměstků pana ministra zahraničí, tam se ukázal velký rozsah oborů, do kterých by katarská strana mohla případně investovat v České republice. Bez takové smlouvy to skutečně nepůjde.

Smlouva je nachystaná podle standardu OECD, vypadá standardně jako desítky jiných smluv, které se věnují stejné otázce, takže prosím o propuštění do druhého čtení. Děkuji vám.

 

Místopředsedkyně PSP Jana Mračková Vildumetzová: Děkuji, pane ministře, a nyní prosím, aby se ujal slova zpravodaj pro prvé čtení, pan poslanec Michal Ratiborský. Pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Michal Ratiborský: Děkuji za slovo, vážená paní předsedající. Vážení členové vlády, vážené kolegyně, vážení kolegové, předkládaná mezinárodní smlouva mezi vládou České republiky a vládou Státu Katar o zamezení dvojímu zdanění v oboru daní z příjmu a o zabránění daňového úniku a vyhýbání se daňové povinnosti byla podepsána nedávno, 21. června 2022. Ministr financí Zbyněk Stanjura, jak již tady zmínil, podepsal smlouvu o zamezení dvojímu zdanění se svým ministerským protějškem Ali bin Ahmedem Al Kuwarim při příležitosti své návštěvy v katarském hlavním městě Dauhá.

V obou zemích nyní proběhne standardní legislativní proces vedoucí ke vstupu smlouvy v platnost a k jejímu následnému praktickému provádění. Oba ministři se shodli také na nutnosti brzkého uzavření dohody o ochraně investic, která by mohla být mezi oběma státy podepsána do konce roku 2022. Dle předkládací zprávy byla připravena na základě vzorových modelů OECD a OSN, přičemž odráží i vnitrostátní právní předpisy obou zemí. Smlouva přinese vedle jednoznačného určení, které příjmy podléhají zdanění ve které zemi, také posílení právního postavení českých podnikatelských subjektů provozujících hospodářské aktivity v Kataru a naopak.

Uzavřením smlouvy se zvýší právní jistota investorů i ostatních daňových subjektů obou zemí a podpoří se rozvoj ekonomických vztahů s Katarem, který patří mezi nejbohatší státy na světě. Nominální HDP na hlavu za minulý rok činil dle statistik Mezinárodního měnového fondu téměř 63 000 dolarů. Sjednávání smluv o zamezení dvojímu zdanění patří mezi důležitou agendu daňové sekce Ministerstva financí. ČR má díky tomu aktuálně v platnosti 93 takových smluv, ze kterých profitují nejen čeští podnikatelé, ale i samotná ČR. Možné dvojí zdanění je nežádoucí, neboť snižuje příjmy, které rezidentům - fyzickým a právnickým osobám jednoho státu - plynou ze státu druhého. Může se jednat zejména o příjmy z provádění stavebních, montážních, výzkumných a jiných činností, z využívání patentů a jiných průmyslových práv, technických znalostí a zkušeností, výrobně-technických poznatků, z úroků, majetkových účastí, výrobní a technické kooperace a z jiných zdrojů.

Dvojí zdanění postihuje také například příjmy z využívání autorských práv k dílům literárním, uměleckým a vědeckým, penze, příjmy ze zaměstnání a příjmy výkonných umělců a sportovců. Mezinárodní smlouva má odstranit jednu z překážek rozvoje vzájemných hospodářských vztahů mezi oběma státy a zvýší právní jistotu investorů. Doporučuji proto propustit do druhého čtení a přikázat zahraničnímu výboru. Děkuji za pozornost.

 

Místopředsedkyně PSP Jana Mračková Vildumetzová: Já děkuju a nyní si dovolím otevřít obecnou rozpravu, do které nemám žádnou písemnou přihlášku. Zeptám se, jestli se někdo hlásí do obecné rozpravy z místa? Rozhlížím se po sále, nikoho nevidím, takže končím obecnou rozpravu.

Zeptám se, jestli je zájem o závěrečné slovo? Zeptám se pana ministra financí - vidím, že není, pana zpravodaje - také ne. Já jsem zagongovala, takže nyní se budeme zabývat návrhem na přikázání výborům k projednání. Organizační výbor navrhl přikázat předložený návrh k projednání zahraničnímu výboru. Zeptám se v tuto chvíli, jestli má někdo jiný návrh? Jiný návrh nevidím, takže přistoupíme k hlasování.

 

Kdo souhlasí s tím, aby předložený návrh byl přikázán k projednání zahraničnímu výboru?

Zahajuji hlasování. Kdo je pro návrh? Ať stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti návrhu? Ať stiskne tlačítko a zvedne ruku.

Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, hlasování číslo 9, bylo přihlášeno 138 poslanců, pro bylo 129, nikdo nebyl proti, 9 se zdrželo. Návrh byl přijat.

 

Konstatuji, že tento návrh byl přikázán k projednání zahraničnímu výboru. Zeptám se, jestli je v tuto chvíli ještě návrh na přikázání jinému výboru? Není.

Zkrácení lhůty - ano. Dobře, zeptám se tedy, v tuto chvíli je tady ještě návrh na zkrácení lhůty?

 

Ministr financí ČR Zbyněk Stanjura: Děkuji. Dovolte mi navrhnout zkrácení lhůty mezi prvním a druhým čtením o 5 dnů na 55 dnů, abychom to byli schopni schválit v prvním týdnu, kdy zasedá Sněmovna v září, takže o 5 dnů na 55 dnů. Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Jana Mračková Vildumetzová: Ten návrh měl zaznít v obecné rozpravě, já jsem obecnou rozpravu již ukončila. (Poznámky z pléna, že ministr znovu otevírá obecnou rozpravu.) Ale v tuto chvíli vy jste navrhovatel, bylo by určitě dobré, kdyby to udělal jiný ministr, abychom to měli formálně správně. Děkuju vám moc. Pane ministře, máte slovo.

 

Ministr dopravy ČR Martin Kupka: Dovoluji si tedy tímto otevřít obecnou rozpravu.

 

Místopředsedkyně PSP Jana Mračková Vildumetzová: Děkuji. Takže v tuto chvíli je znovu obecná rozprava otevřená, do které se hlásí pan ministr financí, pan Zbyněk Stanjura.

 

Ministr financí ČR Zbyněk Stanjura: Nejprve se chci omluvit, já jsem se podíval pozdě do kalendáře a ono je to tak na hraně, jestli bychom to stihli nebo ne, tak se omlouvám, že jsem to neudělal již v té první obecné rozpravě. Takže zopakuji svůj návrh, abychom zkrátili lhůtu mezi prvním a druhým čtením o 5 dnů na 55 dnů. Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Jana Mračková Vildumetzová: Děkuji. Zeptám se v tuto chvíli, jsme pořád v tuto chvíli v obecné rozpravě, je tu ještě nějaký jiný návrh? Pokud žádný není, končím obecnou rozpravu.

 

Vypořádali jsme se tedy s hlasováním, že je přikázán zahraničnímu výboru jako garančnímu, a nyní se vypořádáme s hlasováním o zkrácení lhůty mezi prvním a druhým čtením o 5 dnů na 55 dnů. Všichni víme, o čem budeme hlasovat.

Já si v tuto chvíli dovolím zahájit hlasování. Kdo je pro návrh? Ať stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti návrhu? Ať stiskne tlačítko a zvedne ruku.

Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, hlasování číslo 10, bylo přihlášeno 139 poslanců, pro bylo 132, nikdo proti, 7 se zdrželo. Návrh byl přijat.

 

Zkrátili jsme lhůtu mezi prvním a druhým čtením na 55 dnů. Nyní jsme se tedy vypořádali se všemi hlasováními a já končím projednávání tohoto sněmovního tisku. Poděkuji panu ministrovi financí a panu zpravodaji. Nyní přistoupíme dle schváleného programu k bodu číslo 4, který byl minule přerušen, a to je

 

4.
Vládní návrh zákona o podpoře nízkoemisních vozidel prostřednictvím zadávání
veřejných zakázek a veřejných služeb v přepravě cestujících
/sněmovní tisk 160/ - prvé čtení

Akorát teď musím zjistit, v jakém bodě byl přerušen tento sněmovní tisk... Takže děkuji, jsme v obecné rozpravě. A mám tady, že 16. června přednesl návrh na zamítnutí pan poslanec Karel Sládeček, a jsme tedy v tuto chvíli v obecné rozpravě, kde do obecné rozpravy je v tuto chvíli řádně přihlášen Petr Vrána. Vidím tady, že je tady faktická - ne, ne, dobře.

Takže poprosím v tuto chvíli - nebo chce ještě slovo v tuto chvíli zpravodaj a navrhovatel? Není potřeba? Chce, dobře. Takže poprosím nejdříve pana navrhovatele - pan ministr pro místní rozvoj, pan Ivan Bartoš. Pane ministře, máte slovo.

 

Místopředseda vlády a ministr pro místní rozvoj ČR Ivan Bartoš: Dobrý den, dámy a pánové, vážení páni poslanci, vážené paní poslankyně. Já bych si jenom dovolil zareagovat, i když je to už delší doba, na některé příspěvky, které zaznívaly v té obecné rozpravě před tím přerušeným jednáním, to bylo 16. června. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP