Stenografický zápis 10. schůze, 11. června 2014


(Jednání zahájeno v 9.00 hodin.)

Předseda PSP Jan Hamáček
Poslanec Antonín Seďa
Poslanec Jaroslav Faltýnek
Poslanec Miroslav Kalousek
Poslanec Jan Volný
Poslanec Miroslav Kalousek


14. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 176/ - druhé čtení

Ministr životního prostředí ČR Richard Brabec
Poslanec Michal Kučera
Poslanec Jan Zahradník
Poslanec Augustin Karel Andrle Sylor


54. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací změna přílohy A Stockholmské úmluvy o perzistentních organických polutantech /sněmovní tisk 109/ - druhé čtení

Ministr životního prostředí ČR Richard Brabec
Poslanec Václav Zemek


58. Vládní návrh, kterým se předkládají Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací změny přílohy III Rotterdamské úmluvy o postupu předchozího souhlasu pro určité nebezpečné chemické látky a pesticidy v mezinárodním obchodu, přijaté v Ženevě dne 10. května 2013 /sněmovní tisk 121/ - druhé čtení

Ministr životního prostředí ČR Richard Brabec
Poslanec Jiří Mihola


59. Vládní návrh, kterým se předkládají Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Basilejská úmluva o kontrole pohybu nebezpečných odpadů přes hranice států a jejich zneškodňování, sjednaná v Basileji dne 22. března 1989, a změny přílohy IX této úmluvy, přijaté v Ženevě dne 10. května 2013 /sněmovní tisk 122/ - druhé čtení

Ministr životního prostředí ČR Richard Brabec
Poslanec Karel Rais


22. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 383/2012 Sb., o podmínkách obchodování s povolenkami na emise skleníkových plynů, a další související zákony /sněmovní tisk 207/ - prvé čtení

Ministr životního prostředí ČR Richard Brabec
Poslanec Josef Hájek
Poslanec Jan Zahradník
Poslanec Josef Hájek
Poslanec Jiří Mihola
Předseda PSP Jan Hamáček

(Jednání přerušeno v 9.39 hodin.)
(Jednání pokračovalo v 9.54 hodin.)

Předseda PSP Jan Hamáček


3. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 256/2000 Sb., o Státním zemědělském intervenčním fondu a o změně některých dalších zákonů (zákon o Státním zemědělském intervenčním fondu), ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 98/ - druhé čtení

Ministr zemědělství ČR Marian Jurečka
Poslankyně Margita Balaštíková
Poslanec Petr Bendl
Poslankyně Margita Balaštíková
Poslanec Ladislav Velebný


21. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 156/1998 Sb., o hnojivech, pomocných půdních látkách, pomocných rostlinných přípravcích a substrátech a o agrochemickém zkoušení zemědělských půd (zákon o hnojivech), ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 212/ - prvé čtení podle § 90 odst. 2

Ministr zemědělství ČR Marian Jurečka
Poslanec Jan Volný
Poslanec Zbyněk Stanjura
Poslanec Jan Volný


11. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 266/2006 Sb., o úrazovém pojištění zaměstnanců, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony /sněmovní tisk 100/ - druhé čtení

Ministr vnitra ČR Milan Chovanec
Poslanec Miroslav Opálka
Poslanec Pavel Plzák
Poslanec Miroslav Opálka
Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová


12. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 6/2002 Sb., o soudech, soudcích, přísedících a státní správě soudů a o změně některých dalších zákonů (zákon o soudech a soudcích), ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 117/ - druhé čtení

Ministr životního prostředí ČR Richard Brabec
Poslankyně Marie Benešová
Poslanec Jiří Pospíšil
Poslanec Pavel Blažek


13. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 175/ - druhé čtení

Ministr vnitra ČR Milan Chovanec
Poslanec František Laudát
Poslanec Zbyněk Stanjura
Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová

(Jednání přerušeno v 10.37 hodin.)
(Jednání pokračovalo ve 12.37 hodin.)

Místopředseda PSP Vojtěch Filip
Poslanec Miroslav Kalousek
Místopředseda PSP Vojtěch Filip

(Jednání bylo přerušeno ve 12.40 hodin.)
(Jednání pokračovalo ve 14.30 hodin.)

Místopředseda PSP Petr Gazdík


42. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 206/ - prvé čtení

Ministr školství, mládeže a tělovýchovy ČR Marcel Chládek
Poslankyně Vlasta Bohdalová
Poslankyně Anna Putnová
Poslanec Adolf Beznoska
Poslanec Petr Kořenek
Poslanec Josef Novotný
Poslanec František Adámek
Poslanec Martin Lank
Poslanec Augustin Karel Andrle Sylor
Poslanec Roman Váňa
Poslanec Jiří Zlatuška
Poslankyně Ivana Dobešová
Poslankyně Nina Nováková
Poslanec Josef Vondrášek
Poslanec Igor Jakubčík
Poslanec Herbert Pavera
Poslankyně Anna Putnová
Poslanec Jiří Zlatuška
Poslankyně Marta Semelová
Poslankyně Martina Berdychová
Poslanec Josef Novotný
Poslanec Miroslav Kalousek
Poslankyně Ivana Dobešová
Poslanec Jeroným Tejc
Poslanec Miroslav Kalousek
Poslanec Zdeněk Ondráček
Poslanec František Laudát
Poslanec Josef Hájek
Poslankyně Ivana Dobešová
Poslankyně Marta Semelová
Poslanec Zbyněk Stanjura
Poslanec Petr Kořenek
Poslanec Jiří Zlatuška
Poslanec Petr Fiala
Poslanec Jiří Mihola
Místopředseda PSP Jan Bartošek
Poslanec Miroslav Kalousek
Poslanec Jiří Zlatuška
Poslanec Miroslav Kalousek
Poslankyně Anna Putnová
Poslankyně Marta Semelová
Ministr školství, mládeže a tělovýchovy ČR Marcel Chládek
Poslankyně Vlasta Bohdalová
Poslanec Miroslav Kalousek


63. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací změna Přílohy I Mezinárodní úmluvy proti dopingu ve sportu /sněmovní tisk 141/ - druhé čtení

Ministr školství, mládeže a tělovýchovy ČR Marcel Chládek
Poslankyně Jana Fischerová


62. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Smlouva mezi Českou republikou a Slovenskou republikou o vzájemném uznávání rovnocennosti dokladů o vzdělání vydávaných v České republice a ve Slovenské republice, podepsaná v Praze dne 28. listopadu 2013 /sněmovní tisk 134/ - druhé čtení

Ministr školství, mládeže a tělovýchovy ČR Marcel Chládek
Poslankyně Jana Fischerová
Poslanec Jiří Zlatuška
Poslanec Marek Černoch
Poslankyně Ivana Dobešová


2. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 49/1997 Sb., o civilním letectví a o změně a doplnění zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony /sněmovní tisk 47/4/ - vrácený Senátem

Ministr dopravy ČR Antonín Prachař
Poslanec Václav Snopek
Senátor Petr Bratský
Poslanec František Laudát
Poslanec Pavel Plzák
Poslanec František Laudát
Senátor Petr Bratský
Místopředseda PSP Vojtěch Filip


45. Senátní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 153/ - prvé čtení

Senátor Jaroslav Zeman
Poslanec Josef Nekl
Poslanec Michal Kučera
Poslanec Tomio Okamura
Poslanec Bronislav Schwarz
Poslanec Pavel Plzák
Poslanec Zbyněk Stanjura
Poslanec Josef Nekl
Poslanec František Laudát
Poslanec Zbyněk Stanjura
Poslanec Josef Nekl


46. Senátní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 107/1999 Sb., o jednacím řádu Senátu, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 154/ - prvé čtení

Senátor Miroslav Nenutil
Poslanec Stanislav Grospič
Poslanec František Laudát
Senátor Miroslav Nenutil


47. Senátní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 155/ - prvé čtení

Senátor Jaroslav Zeman
Poslankyně Jitka Chalánková
Poslanec Tomio Okamura
Ministryně práce a sociálních věcí ČR Michaela Marksová
Poslankyně Jana Hnyková
Poslanec Zbyněk Stanjura
Ministr vlády ČR Jiří Dienstbier
Poslanec Karel Fiedler
Poslanec Zbyněk Stanjura
Poslankyně Jitka Chalánková
Poslanec Tomio Okamura
Poslanec Roman Sklenák
Ministr vlády ČR Jiří Dienstbier
Poslanec Tomio Okamura
Poslanec Radim Fiala
Poslanec Marek Černoch
Poslanec Roman Sklenák
Poslanec Jaroslav Zavadil
Poslanec František Laudát
Poslanec Zbyněk Stanjura
Poslanec Antonín Seďa
Poslanec Ludvík Hovorka
Senátor Jaroslav Zeman
Poslankyně Jitka Chalánková
Poslanec Roman Sklenák
Místopředseda PSP Vojtěch Filip

(Jednání skončilo v 18.54 hodin.)


Přihlásit/registrovat se do ISP