Schválený pořad a stav projednávání 19. schůze

Od 31. 5. 1994 14:00 do 3. 6. 1994 16:00
Aktuální stav k 26. 6. 2000, 12:00


Zprávy, návrhy a další body

 1. 1.

  Změny ve výborech Poslanecké sněmovny Parlamentu   

 2. 1.

  Návrh organizačního výboru Poslanecké sněmovny na výjimečné upuštění od projednávání zásad zákonů   

Zprávy, návrhy a další body -

 1. 2.

  Návrh organizačního výboru Poslanecké sněmovny na výjimečné upuštění od projednávání zásad zákonů, /sněmovní tisk 985/ -   

Zprávy, návrhy a další body

 1. 2.

  Návrh organizačního výboru Poslanecké sněmovny na výjimečné zkrácení zákonné lhůty 60 dnů k projednání návrhů zákonů a mezinárodních smluv   

Smlouvy -

 1. 3.

  Vládní návrh, kterým se předkládá Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu Dohoda mezi vládou České republiky a vládou Rumunska o podpoře a vzájemné ochraně investic podepsaná dne 8. listopadu 1993 v Bukurešti a Dohoda mezi vládou České republiky a vládou Portugalské republiky o podpoře a vzájemné ochraně investic podepsaná dne 12. listopadu 1993 v Praze /sněmovní tisk 869/ -   

Zprávy, návrhy a další body -

 1. 3.

  Návrh organizačního výboru Poslanecké sněmovny na výjimečné zkrácení zákonné lhůty 60 dnů k projednáni návrhů zákonů a mezinárodních smluv, /sněmovní tisk 988, 1001/ -   

Smlouvy -

 1. 4.

  Vládní návrh, kterým se předkládá Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu Dohoda mezi vládou České republiky a vládou Rumunska o podpoře a vzájemné ochraně investic, podepsaná dne 8. listopadu 1983 v Bukurešti a Dohoda mezi vládou České republiky a vládou Portugalské republiky o podpoře a vzájemné ochraně investic, podepsaná dne 12. listopadu 1993 v Praze /sněmovní tisk 869/ -   

Zákony -

 1. 4.

  Vládní návrh zákona, kterým se mění a doplňuje zákon ČNR č. 265/1991 Sb., o působnosti orgánů České republiky v oblasti cen, a mění zákon č. 526/1990 Sb., o cenách /sněmovní tisky 862 a 974/ -   

 2. 5.

  Vládní návrh zákona, kterým se mění a doplňuje zákon ČNR č. 265/1991 Sb., o působnosti orgánů České republiky v oblasti cen, a mění zákon č. 526/1990 Sb., o cenách, /sněmovní tisk 862, 974/ -   

Zprávy, návrhy a další body

 1. 5.

  Vládní návrh státního závěrečného účtu České republiky za rok 1993 /sněmovní tisk 936/  

 2. 6.

  Rezignace členky výboru Fondu dětí a mládeže   

 3. 6.

  Zpráva vlády o plnění státního rozpočtu za I. čtvrtletí 1994   

 4. 7.

  Návrh na vyhlášení nových voleb do zastupitelstva v obci Lhotka, okres Jihlava   

Zákony -

 1. 7.

  Návrh posl. P. Tollnera a dalších na vydání zákona o státních vyznamenáních České republiky /sněmovní tisky 307, 307 A a 996/ -   

Zprávy, návrhy a další body

 1. 8.

  Návrh na usnesení Poslanecké sněmovny o zpřístupnění kopií písemných přiznání o příjmech a darech poslanců a členů vlády občanům   

 2. 9.

  Zpráva o činnosti organizačního výboru Poslanecké sněmovny /sněmovní tisk 1007/  

 3. 10.

  Zpráva o opatřeních předsedy Poslanecké sněmovny /sněmovní tisk 1008/  

 4. 11.

  Výroční zpráva o činnosti Pozemkového fondu České republiky za rok 1993 a Roční účetní závěrka Pozemkového fondu České republiky za rok 1993 /sněmovní tisk 972/  

Zákony -

 1. 12.

  Vládní návrh zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 135/1961 Sb., o pozemních komunikacích (silniční zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zákon ČNR č. 200/1990 sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů, /sněmovní tisk 880, 977/ -   (Schváleno (v dBase není datum))  

Zprávy, návrhy a další body

 1. 13.

  Zpráva vlády o bezpečnostní situaci v České republice v roce 1993, /sněmovní tisk 959, 1004/  (Schváleno)  

Smlouvy -

 1. 14.

  Vládní návrh, kterým se předkládá Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu Dohoda mezi Českou republikou a Republikou Slovinsko o volném obchodu, podepsaná 4. prosince 1993 v Lublani /sněmovní tisk 837/ -   (Schváleno)  

Zákony -

 1. 14.

  Návrh posl. K. Macha a I. Bečváře na vydání zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku, ve znění zákona č. 42/1992 Sb., zákona č. 93/1992 Sb., zákona ČNR č. 39/1993 Sb., a zákona č. 183/1993 Sb. /sněmovní tisky 797 a 921/ -   

 2. 15.

  Návrh posl. P. Buzkové a dalších na vydání ústavního zákona, kterým se mění ústavní zákon č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky /sněmovní tisky 989 a 997/ -   

Zprávy, návrhy a další body

 1. 15.

  Návrh statutu Fondu národního majetku České republiky /sněmovní tisk 935/  

 2. 16.

  Návrh rozpočtu Fondu národního majetku České republiky na rok 1994 /sněmovní tisk 939/  

Zákony -

 1. 16.

  Vládní návrh zákona o volbách do Poslanecké sněmovny a do Senátu Parlamentu České republiky /sněmovní tisky 916 a 994/ -   

Zprávy, návrhy a další body

 1. 17.

  Vládní návrh státního závěrečného účtu České republiky za rok 1993, /sněmovní tisk 936, 1003/  (Schváleno)  

Zákony -

 1. 17.

  Vládní návrh zákona o volbách do zastupitelstev v obcích a o změně a doplnění některých dalších zákonů /sněmovní tisky 860 a 995/ -   

Zprávy, návrhy a další body

 1. 18.

  Interpelace, otázky a podněty poslanců Poslanecké sněmovny na členy vlády   

 2. 19.

  Zpráva vlády o bezpečnostní situaci v České republice v roce 1993 /sněmovní tisk 959/  

 3. 19.

  Odpovědi členů vlády na interpelace, otázky a podněty poslanců Poslanecké sněmovny   

Zákony -

 1. 20.

  Vládní návrh zákona o volbách do Poslanecké sněmovny a do Senátu Parlamentu České republiky, /sněmovní tisk 916, 994/ -   

 2. 20.

  Vládní návrh zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 135/1961 Sb., o pozemních komunikacích /silniční zákon/, ve znění pozdějších předpisů, a zákon ČNR č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisky 880 a 977/ -   

Zprávy, návrhy a další body

 1. 21.

  Zpráva o stavu vysílání a o činnosti Rady České republiky pro rozhlasové a televizní vysílání /sněmovní tisk 855/  

Smlouvy -

 1. 21.

  Vládní návrh, kterým se předkládá Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky k vyslovení souhladu Dohoda mezi Českou republikou a Republikou Slovinsko o volném obchodu podepsaná v Lublani 4. prosince 1993 /sněmovní tisk 837/ -   

Zákony -

 1. 22.

  Vládní návrh zákona o barvení a značkování některých uhlovodíkových paliv a maziv a o opatřeních s tím souvisejících, o doplnění zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání, ve znění pozdějších předpisů a o doplnění zákona ČNR č. 587/1992 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisky 929 a 997/ -   

 2. 22.

  Návrh poslanců A. Gjuriče a J. Payna na vydání zákona o psychologické činnosti a Psychologické komoře České republiky /sněmovní tisk 16/ -   (Návrh vzat zpět (v dBase není)  

Zprávy, návrhy a další body -

 1. 23.

  Návrh organizačního výboru Poslanecké sněmovny na výjimečné zkrácení zákonné lhůty 60 dnů k projednání návrhů zákonů, /sněmovní tisk 1017, 1018/ -   

Zprávy, návrhy a další body

 1. 24.

  Návrh poslankyně A. Röschové na usnesení Poslanecké sněmovny k otázkám úpravy rodinného práva   

Zákony -

 1. 25.

  Návrh posl. A. Gjuriče a J. Payna na vydání zákona o psychologické činnosti a Psychologické komoře České republiky /sněmovní tisk 16/ -   

 2. 25.

  Vládní návrh zákona o volbách do zastupitelstev v obcích a o změně a doplnění některých dalších zákonů, /sněmovní tisk 860, 995/ -   

 3. 26.

  Návrh posl. H. Orgoníkové a dalších na vydání zákona, kterým se doplňuje zákon ČNR č. 172/1991 Sb., o přechodu některých věcí z majetku České republiky do vlastnictví obcí /sněmovní tisk 213/ -   

 4. 26.

  Vládní návrh zákona o barvení a značkování některých uhlovodíkových paliv a maziv a o opatřeních s tím souvisejících, o doplnění zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání, ve znění pozdějších předpisů, a o doplnění zákona ČNR č. 587/1992 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 929, 997/ -   

Zprávy, návrhy a další body

 1. 27.

  Návrh k převzetí záštity nad pietním územím obce Ležáky   

Zákony -

 1. 27.

  Návrh posl. P. Koháčka a J. Karase na vydání zákona, kterým se mění a doplňuje zákon ČNR č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy ČR ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 228/ -   

Zprávy, návrhy a další body

 1. 28.

  Návrh na změnu usnesení Poslanecké sněmovny 401 ze dne 1. 6. 1994 k vládnímu návrhu státního závěrečného účtu České republiky za rok 1993 /sněmovní tisk 936/  

 2. 28.

  Zpráva o činnosti organizačního výboru Poslanecké sněmovny   

 3. 29.

  Zpráva o opatřeních předsedy Poslanecké sněmovny   


Neprojednané body schůze
Projednané body schůze
(x.) Přerušené body schůze
Neprojednatelné nebo vyřazené body schůze