Schválený pořad a stav projednávání 19. schůze

Od 31. 5. 1994 14:00 do 3. 6. 1994 16:00
Aktuální stav k 26. 6. 2000, 12:00


Zprávy, návrhy a další body

 1. 1.

  Změny ve výborech Poslanecké sněmovny Parlamentu   

 2. 1.

  Návrh organizačního výboru Poslanecké sněmovny na výjimečné upuštění od projednávání zásad zákonů   

 3. 2.

  Návrh organizačního výboru Poslanecké sněmovny na výjimečné zkrácení zákonné lhůty 60 dnů k projednání návrhů zákonů a mezinárodních smluv   

Zprávy, návrhy a další body -

 1. 2.

  Návrh organizačního výboru Poslanecké sněmovny na výjimečné upuštění od projednávání zásad zákonů, /sněmovní tisk 985/ -   

 2. 3.

  Návrh organizačního výboru Poslanecké sněmovny na výjimečné zkrácení zákonné lhůty 60 dnů k projednáni návrhů zákonů a mezinárodních smluv, /sněmovní tisk 988, 1001/ -   

Smlouvy -

 1. 3.

  Vládní návrh, kterým se předkládá Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu Dohoda mezi vládou České republiky a vládou Rumunska o podpoře a vzájemné ochraně investic podepsaná dne 8. listopadu 1993 v Bukurešti a Dohoda mezi vládou České republiky a vládou Portugalské republiky o podpoře a vzájemné ochraně investic podepsaná dne 12. listopadu 1993 v Praze /sněmovní tisk 869/ -   

 2. 4.

  Vládní návrh, kterým se předkládá Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu Dohoda mezi vládou České republiky a vládou Rumunska o podpoře a vzájemné ochraně investic, podepsaná dne 8. listopadu 1983 v Bukurešti a Dohoda mezi vládou České republiky a vládou Portugalské republiky o podpoře a vzájemné ochraně investic, podepsaná dne 12. listopadu 1993 v Praze /sněmovní tisk 869/ -   

Zákony -

 1. 4.

  Vládní návrh zákona, kterým se mění a doplňuje zákon ČNR č. 265/1991 Sb., o působnosti orgánů České republiky v oblasti cen, a mění zákon č. 526/1990 Sb., o cenách /sněmovní tisky 862 a 974/ -   

Zprávy, návrhy a další body

 1. 5.

  Vládní návrh státního závěrečného účtu České republiky za rok 1993 /sněmovní tisk 936/  

Zákony -

 1. 5.

  Vládní návrh zákona, kterým se mění a doplňuje zákon ČNR č. 265/1991 Sb., o působnosti orgánů České republiky v oblasti cen, a mění zákon č. 526/1990 Sb., o cenách, /sněmovní tisk 862, 974/ -   

Zprávy, návrhy a další body

 1. 6.

  Zpráva vlády o plnění státního rozpočtu za I. čtvrtletí 1994   

 2. 6.

  Rezignace členky výboru Fondu dětí a mládeže   

Zákony -

 1. 7.

  Návrh posl. P. Tollnera a dalších na vydání zákona o státních vyznamenáních České republiky /sněmovní tisky 307, 307 A a 996/ -   

Zprávy, návrhy a další body

 1. 7.

  Návrh na vyhlášení nových voleb do zastupitelstva v obci Lhotka, okres Jihlava   

 2. 8.

  Návrh na usnesení Poslanecké sněmovny o zpřístupnění kopií písemných přiznání o příjmech a darech poslanců a členů vlády občanům   

 3. 9.

  Zpráva o činnosti organizačního výboru Poslanecké sněmovny /sněmovní tisk 1007/  

 4. 10.

  Zpráva o opatřeních předsedy Poslanecké sněmovny /sněmovní tisk 1008/  

 5. 11.

  Výroční zpráva o činnosti Pozemkového fondu České republiky za rok 1993 a Roční účetní závěrka Pozemkového fondu České republiky za rok 1993 /sněmovní tisk 972/  

Zákony -

 1. 12.

  Vládní návrh zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 135/1961 Sb., o pozemních komunikacích (silniční zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zákon ČNR č. 200/1990 sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů, /sněmovní tisk 880, 977/ -   (Schváleno (v dBase není datum))  

Zprávy, návrhy a další body

 1. 13.

  Zpráva vlády o bezpečnostní situaci v České republice v roce 1993, /sněmovní tisk 959, 1004/  (Schváleno)  

Smlouvy -

 1. 14.

  Vládní návrh, kterým se předkládá Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu Dohoda mezi Českou republikou a Republikou Slovinsko o volném obchodu, podepsaná 4. prosince 1993 v Lublani /sněmovní tisk 837/ -   (Schváleno)  

Zákony -

 1. 14.

  Návrh posl. K. Macha a I. Bečváře na vydání zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku, ve znění zákona č. 42/1992 Sb., zákona č. 93/1992 Sb., zákona ČNR č. 39/1993 Sb., a zákona č. 183/1993 Sb. /sněmovní tisky 797 a 921/ -   

Zprávy, návrhy a další body

 1. 15.

  Návrh statutu Fondu národního majetku České republiky /sněmovní tisk 935/  

Zákony -

 1. 15.

  Návrh posl. P. Buzkové a dalších na vydání ústavního zákona, kterým se mění ústavní zákon č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky /sněmovní tisky 989 a 997/ -   

Zprávy, návrhy a další body

 1. 16.

  Návrh rozpočtu Fondu národního majetku České republiky na rok 1994 /sněmovní tisk 939/  

Zákony -

 1. 16.

  Vládní návrh zákona o volbách do Poslanecké sněmovny a do Senátu Parlamentu České republiky /sněmovní tisky 916 a 994/ -   

Zprávy, návrhy a další body

 1. 17.

  Vládní návrh státního závěrečného účtu České republiky za rok 1993, /sněmovní tisk 936, 1003/  (Schváleno)  

Zákony -

 1. 17.

  Vládní návrh zákona o volbách do zastupitelstev v obcích a o změně a doplnění některých dalších zákonů /sněmovní tisky 860 a 995/ -   

Zprávy, návrhy a další body

 1. 18.

  Interpelace, otázky a podněty poslanců Poslanecké sněmovny na členy vlády   

 2. 19.

  Zpráva vlády o bezpečnostní situaci v České republice v roce 1993 /sněmovní tisk 959/  

 3. 19.

  Odpovědi členů vlády na interpelace, otázky a podněty poslanců Poslanecké sněmovny   

Zákony -

 1. 20.

  Vládní návrh zákona o volbách do Poslanecké sněmovny a do Senátu Parlamentu České republiky, /sněmovní tisk 916, 994/ -   

 2. 20.

  Vládní návrh zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 135/1961 Sb., o pozemních komunikacích /silniční zákon/, ve znění pozdějších předpisů, a zákon ČNR č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisky 880 a 977/ -   

Zprávy, návrhy a další body

 1. 21.

  Zpráva o stavu vysílání a o činnosti Rady České republiky pro rozhlasové a televizní vysílání /sněmovní tisk 855/  

Smlouvy -

 1. 21.

  Vládní návrh, kterým se předkládá Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky k vyslovení souhladu Dohoda mezi Českou republikou a Republikou Slovinsko o volném obchodu podepsaná v Lublani 4. prosince 1993 /sněmovní tisk 837/ -   

Zákony -

 1. 22.

  Návrh poslanců A. Gjuriče a J. Payna na vydání zákona o psychologické činnosti a Psychologické komoře České republiky /sněmovní tisk 16/ -   (Návrh vzat zpět (v dBase není)  

 2. 22.

  Vládní návrh zákona o barvení a značkování některých uhlovodíkových paliv a maziv a o opatřeních s tím souvisejících, o doplnění zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání, ve znění pozdějších předpisů a o doplnění zákona ČNR č. 587/1992 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisky 929 a 997/ -   

Zprávy, návrhy a další body -

 1. 23.

  Návrh organizačního výboru Poslanecké sněmovny na výjimečné zkrácení zákonné lhůty 60 dnů k projednání návrhů zákonů, /sněmovní tisk 1017, 1018/ -   

Zprávy, návrhy a další body

 1. 24.

  Návrh poslankyně A. Röschové na usnesení Poslanecké sněmovny k otázkám úpravy rodinného práva   

Zákony -

 1. 25.

  Vládní návrh zákona o volbách do zastupitelstev v obcích a o změně a doplnění některých dalších zákonů, /sněmovní tisk 860, 995/ -   

 2. 25.

  Návrh posl. A. Gjuriče a J. Payna na vydání zákona o psychologické činnosti a Psychologické komoře České republiky /sněmovní tisk 16/ -   

 3. 26.

  Návrh posl. H. Orgoníkové a dalších na vydání zákona, kterým se doplňuje zákon ČNR č. 172/1991 Sb., o přechodu některých věcí z majetku České republiky do vlastnictví obcí /sněmovní tisk 213/ -   

 4. 26.

  Vládní návrh zákona o barvení a značkování některých uhlovodíkových paliv a maziv a o opatřeních s tím souvisejících, o doplnění zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání, ve znění pozdějších předpisů, a o doplnění zákona ČNR č. 587/1992 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 929, 997/ -   

Zprávy, návrhy a další body

 1. 27.

  Návrh k převzetí záštity nad pietním územím obce Ležáky   

Zákony -

 1. 27.

  Návrh posl. P. Koháčka a J. Karase na vydání zákona, kterým se mění a doplňuje zákon ČNR č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy ČR ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 228/ -   

Zprávy, návrhy a další body

 1. 28.

  Zpráva o činnosti organizačního výboru Poslanecké sněmovny   

 2. 28.

  Návrh na změnu usnesení Poslanecké sněmovny 401 ze dne 1. 6. 1994 k vládnímu návrhu státního závěrečného účtu České republiky za rok 1993 /sněmovní tisk 936/  

 3. 29.

  Zpráva o opatřeních předsedy Poslanecké sněmovny   


Neprojednané body schůze
Projednané body schůze
(x.) Přerušené body schůze
Neprojednatelné nebo vyřazené body schůze