Stenozáznamy

Stenozáznamy jsou těsnopisecké záznamy jednání Poslanecké sněmovny a jejích orgánů. V novějších volebních období obsahují časový úsek řádově 10 minut (případně mimo doby přerušení a podobně). Jsou číslovány v číselné řadě od začátku schůze.

Tabulka steno

Obsahuje záznamy o jednotlivých stenozáznamech (turnech). Položky od_t a do_t nemusí ve všech případech obsahovat správná data, zvláště v případech písařských chyb a obvykle se v dohledné době opraví.

Sloupec Typ Použití a vazby
id_steno int Identifikátor stenozáznamu
id_org int
Identifikátor orgánu stenozáznamu (v případě PS je to volební období), viz org:id_org.
schuze int Číslo schůze.
turn int
Číslo stenozáznamu (turn). Pokud číselná řada je neúplná, tj. obsahuje mezery, pak chybějící obsahují záznam z neveřejného jednání. V novějších volebních období se i v těchto případech "stenozáznamy" vytvářejí, ale obsahují pouze informaci o neveřejném jednání.
od_steno datetime year to day
Datum začátku stenozáznamu.
jd int
Číslo jednacího dne v rámci schůze (používá se např. při konstrukci URL na index stenozáznamu dle dnů).
od_t int
Čas začátku stenozáznamu v minutách od začátku kalendářního dne; pokud je null či menší než nula, není známo. Tj. převod na čas typu H:M je pomocí H = div(od_t, 60), M = mod(od_t, 60).
do_t int
Čas konce stenozáznamu v minutách od začátku kalendářního dne; pokud je null či menší než nula, není známo. V některých případech může být od_t == do_t; v některých případech může být i od_t > do_t -- platné pouze v případě, že během stena dojde k změně kalendářního dne (například 23:50 - 00:00).

Tabulka steno_bod

Obsahuje záznamy o začátku či pokračování projednávání bodu schůze. Nelze úplně předpokládat, že text stenozáznamu mezi dvěma po sobě následujícími začátky projednávání bodů pořadu schůze budou obsahovat pouze jednání o prvním bodu, tj. projednávání bodu může skončit a poté může následovat procedurální jednání či vystoupení mimo body pořadu schůze.

Sloupec Typ Použití a vazby
id_steno int Identifikátor stenozáznamu, viz steno:id_steno.
aname int
Pozice v indexu jednacího dne.
id_bod int Identifikace bodu pořadu schůze, viz bod_schuze:id_bod. Je-li null či 0, pak pro daný úsek stenozáznamů není známo číslo bodu (např. každé přerušení schůze znamená při automatickém zpracování neznámé číslo bodu).

Tabulka rec

Obsahuje záznamy o vystoupení řečníka.

Obvykle se ve vystoupení střídá předsedající a řečník, v některých případech (např. při schvalování pozměňovacích návrhů ve třetím čtení vystupují po předsedajícím zpravodaj a zástupce navrhovatele).

Zvláštní situace nastává např. v okamžiku střídání předsedajících schůze či pokud po sobě následují vystoupení dvou poslanců, kteří mohou být v daný okamžik předsedajícími schůze (předseda, místopředseda a poslanec určený řízením ustavující schůze do okamžiku zvolení předsedy). V položce druh je pak nastavena role řečníka.

Pokud je druh == 4, tj. předsedající, nemusí to automaticky znamenat, že v rámci jeho vystoupení se bude jednat pouze o řízení schůze - ačkoliv by řídící schůze se měl vyvarovat projevů jiných než k řízení schůze, může se stát, že pokud to nikdo nerozporuje, může vystoupit i s jiným projevem (např. za situace, kdy není k dispozici žádný místopředseda či předseda PS, který by za něj převzal řízení schůze).

Záznamy v druh typu ověřeno jsou zkontrolovány na základě automatického vyhledání záznamů o vystoupení, které neodpovídají jejich obvyklému řazení.

Sloupec Typ Použití a vazby
id_steno int Identifikátor stenozáznamu, viz steno:id_steno.
id_osoba int
Identifikátor osoby, viz osoba:id_osoba.
aname int Identifikace vystoupení v rámci stenozáznamu.
id_bod int
Identifikátor bodu pořadu schůze, viz bod_schuze:id_bod. Je-li null či 0, pak pro daný úsek stenozáznamů není známo číslo bodu (např. každé přerušení schůze znamená při automatickém zpracování neznámé číslo bodu).
druh int Druh vystoupení řečníka: 0 či null - neznámo, 1 - nezpracováno, 2 - předsedající (ověřeno), 3 - řečník (ověřeno), 4 - předsedající, 5 - řečník.ISP (příhlásit)