Josef Krosnář

Narozen: v roce 1891
Zemřel: v roce 1968

Seznam činností

Národní shromáždění republiky Československé

Záznam jmenného rejstříku

KROSNÁŘ Josef

I.B voleb. kraj

K

Volba verifikována 45, 2. V. 1930; 4.

Slib vykonal 1, 12. XII. 1929; 11.

Byl členem výb. inic. - rozp. - soc.-pol. - techn.-doprav. a úst.-práv.

Návrhy iniciativní:

na uvolnění obnosu 150,000.000 Kč na zmírnění bídy nezaměstnaných, drobných rolníků a živnostníků, t. 838.

94, 12. XII. 1930; 57.

na vydání zákona o státní podpoře nezaměstnaných a omezeně pracujících, t. 911.

100, 3. II. 1931; 5.

na zákaz škrtání položek na podpory nezaměstnaných a nouzové práce v obecních rozpočtech nadřízenými úřady, t. 1153.

120, 19. V. 1931; 33.

na vydání zákona o všeobecných obecních podporách nezaměstnaných, t. 1154.

120, 19. V. 1931; 33.

na vydání zákona o opatření práce nezaměstnaným dělníkům, t. 1155.

123, 21. V. 1931; 6.

na vydání zákona o zákazu pozměňování položek na podpory nezaměstnaných a na nouzové práce v obecních, okresních a zemských rozpočtech nadřízenými úřady, t. 1252.

128, 18. VI. 1931; 38.

na vydání zákona o všeobecných obecních podporách nezaměstnaných, t. 1253.

128, 18. VI. 1931; 38.

na vydání zákona o zimní výpomoci nezaměstnaným a nouzově zaměstnaným, t. 1416.

145, 24. XI. 1931; 15.

na okamžité poskytnutí odškodnění občanům obce Svate Dobrotivé-Zaječova, postiženým živelní pohromou, t. 1849.

194, 17. VI. 1932; 6.

na vydání zákona o úpravě nejnaléhavějších zájmů žáků živnostenských škol pokračovacích, t. 1968.

207, 20. X. 1932; 8.

na vydání o minimální státní podpoře nezaměstnaných, t. 2123.

237, 23. XII. 1932; 29.

na poskytnutí státní zimní nouzové výpomoci nezaměstnaným, t. 2124.

237, 23. XII. 1932; 29.

na vydání zákona o dodávání nezdaněných a neproclených životních potřeb nezaměstnaným a chudině, t. 2133.

238, 17. I. 1933; 8.

na vydání zákona o výkupu dobytka a levném přídělu masa obcemi, t. 2136.

238, 17. I. 1933; 22.

Návrhy pozměňovací:

k t. 2148. 247, 10. II. 1933; 39.

k t. 2155. 248, 10. II. 1933; 24.

k t. 2499. 319, 22. II. 1934; 44.

Řeč v rozpravě:

o osnově zákona o věnování na oslavu 80. narozenin prvního presidenta republiky Československé T. G. Masaryka (t. 232).

25, 26. II. 1930; 65.

o zákonu o mimořádném úvěru 150,000.000 Kč na zmírňování následků hospodářské krise (t. 846).

96, 16. XII. 1930; 36.

o Úmluvě a Statutu o mezinárodním režimu námořních přístavů, podepsaných v Ženevě dne 9. prosince 1923 (t. 788) a o obchodní dohodě mezi republikou Československou a republikou Chile, podepsané v Praze dne 18. září 1930 (t. 858); mluví o hospodářské krisi.

99, 29. I. 1931; 26.

o zákonu, kterým se vydávají řády konkursní, vyrovnávací a odpůrčí (t. 1008); mluví o sjezdu nezaměstnaných dělníků ve Vysočanech.

111, 17. III. 1931; 17.

o zákonu, jímž se mění a doplňuje zákon ze dne 14. VII. 1927, č. 116 Sb. z., o silničním fondu (t. 1050) a o zákonu o spotřební dani z minerálních olejů (t. 1049), mluví o hospodářské krisi a nezaměstnanosti.

115, 27. III. 1931; 71.

o imunitní věci I. Majora (t. 1188) (krveprolití v Košutech).

124, 2. VI. 1931; 36.

o státním rozpočtu na rok 1932 (t. 1460), skup. kult. a soc., a o prohlášení min. financí dr Trapla z 14. X. 1931.

152, 1. XII. 1931; 37.

o zákonu jímž se mění zákon o státní pomoci při živelních pohromách v r. 1931 (t. 1508); protestuje proti postupu předsednictva posl. sněmovny ohledně návrhu J. Štětky o projednání t. 1416 zkráceným řízením.

157, 15. XII. 1931; 29.

o státním závěrečném účtu republiky Československé za rok 1930 spolu s účty státního melioračního fondu, státního bytového fondu a dávky z majetku (t. 1681).

181, 3. V. 1932; 14.

o zákonu o zřízení parlamentní úsporné a kontrolní komise (t. 2111) a o zákonu o zatímním vedení státního hospodářství od 1. ledna do 28. února 1933 (t. 2120).

234, 21. XII. 1932; 52.

o zákonu o dani z elektrických zdrojů záření (t. 2155).

248, 10. II. 1933; 13.

o zákonu, kterým se prodlužují a doplňují zákony, týkající se bytové péče (t. 2451).

310, 19. XII. 1933; 21.

o dočasných opatřeních v exekučním a konkursním řízení proti nezaměstnaným (t. 2499) a zemědělcům (t. 2500)

319, 22. II. 1934; 22.

Interpelace:

naléhavá, o neslýchaném hrubém porušování zákona o nemocenském a invalidním pojištění dělnickém,

t. 2086. 258, 21. III. 1933; 29.

odpov. t. 2197. 259, 23. III. 1933; 3.

Dotazy podle § 70 jedn. řádu:

o protestním táboru trampů na Vinohradech dne 19. května,

t. 1405/V. 142, 14. X. 1931; 10.

odpov. t. 1537/X. 163, 21. I. 1932; 8.

o neslýchaných pracovních poměrech stavebního dělnictva zaměstnaného na stavbě činžovních domů Ústřední soc. pojišťovny na Pankráci a - - jednání policie a četnictva proti tomuto dělnictvu,

t. 2132/IV. 239, 31. I. 1933; 5.

odpov. t. 2330/XIX. 293, 17. X. 1933; 9.

o neslýchané konfiskační praksi,

t. 2319/VII. 293, 17. X. 1933; 9.

odpov. t. 2344/XVII. 293, 17. X. 1933; 9.

o nezákonném a svévolném vymáhání poplatků na chudých pražských nájemnících a podnájemnících,

t. 2376/XI. 300, 28. XI. 1933; 6.

odpov. t. 2502/XIII. 320, 6. III. 1934; 6.

o nezákonném postupu zástupce okresního úřadu Praha-venkov při volbě obecního starosty v Suchdole, prováděné za asistence četníků,

t. 2489/III. 320, 6. III. 1934; 6.

odpov. t. 2602/IV. 331, 12. VI. 1934; 4.

Dotazy podle § 70 jedn. řádu:

předsedovi rozp. výb. dr Černému o návrhu posl. Krosnáře a soudr. na rozdělení 150 mil. Kč.

100, 3. II. 1931; 33.

Odpov. předs. rozp. výb. dr Černého

106, 19. II. 1931; 69.

předsedovi soc.-pol. výb. dr Wintrovi, proč nedal na pořad jednání výboru návrhy tisky 906 a 911 a kdy tak míní učiniti.

Odpov. předs. soc.-pol. výb. dr Wintra

125, 2. VI. 1931; 6.

předsedovi soc.-pol. výb. dr Wintrovi, je-li ochoten dáti na denní pořad jednání výboru návrhy t. 906 a 911.

Odpov. předs. soc.-pol. výb. dr Wintra

129, 19. VI. 1931; 41.

předsedovi soc.-pol. výb. proč nedal dosud na pořad jednání výboru návrh posl. Zápotockého a soudr. (t. 2432) na vydání zákona o zavedení všeobecné podpory nezaměstnaných na účet státu a podnikatelů.

Odpov. mpř. soc.-pol. výb. J. Dubického

167, 4. II. 1932; 46.

Žádost ve věcech imunity:

okr. tr. s. v Praze (přestupek podle § 2 zákona ze dne 15. listopadu 1867, č. 135 ř. z.)

104, 12. II. 1931; 89.

žádost odvolána

124, 2. VI. 1931; 8.

okr. tr. s. v Praze (přestupky podle § 2 zákona ze dne 15. listopadu 1867, č. 135 ř. z., a podle § 312 tr. z.)

104, 12. II. 1931; 89.

žádost odvolána

124, 2. VI. 1931; 9.

kraj. tr. s. v Praze (udělení svědecké pokuty 500 Kč)

170, 16. III. 1932; 8.

zpr. t. 1910; zprav. dr Stránský; vydán:

253, 28. II. 1933; 29.

kraj. tr. s. v Praze (zločin podle § 2 zákona na ochranu republiky)

336, 26. VI. 1934; 6.

zpr. t. 2691; zprav. Jan Tůma; vydán:

338, 28. VI. 1934; 32-41.

Volán k pořádku:

2, 13. XII. 1929; 7.

96, 16. XII. 1930; 41.

99, 29. I. 1931; 27.

115, 27. III. 1931; 72, 75.

147, 25. XI. 1931; 70-80.

157, 15. XII. 1931; 30.

173, 30. III. 1932; 41.

181, 3. V. 1932; 14.

233, 20. XII. 1932; 4.

Vyloučen ze sněmovního jednání:

na 10 schůzí a zbaven posl. platu na měsíc leden.

2, 13. XII. 1929; 8-9.ISP (příhlásit)