Jan Malypetr

Narozen: v roce 1873
Zemřel: v roce 1947

Seznam činností

Národní shromáždění republiky Československé

Záznam jmenného rejstříku

MALYPETR Jan

VI. voleb. kraj

REP

Volba verifikována 1, 12. XII. 1929; 4.

Slib vykonal 1, 12. XII. 1929; 12.

Zvolen provisorně předsedou poslanecké sněmovny a vykonal slib jako předseda.

1, 12. XII. 1929; 19.

Zvolen definitivně předsedou poslanecké sněmovny.

11, 24. I. 1930; 6.

Vzdal se úřadu předsedy poslanecké sněmovny 29. X. 1932.

211, 3. XI. 1932; 2.

Jmenován předsedou vlády 29. X. 1932.

211, 3. XI. 1932; 2.

Jmenován opětně předsedou vlády 14. II. 1934.

315, 15. II. 1934; 3.

Byl předsedou výb. stál.

Zpravodajem:

Jako předseda Stálého výboru podává zprávu o činnosti tohoto. výboru v období mezi 22. IX.-7. XII. 1929.

4, 18. XII. 1929; 75.

Proslov:

po zvolení předsedou poslanecké sněmovny.

1, 12. XII. 1929; 19.

při ukončení předvánočního období I. zasedání.

7, 21. XII. 1929; 31.

o uspořádání slavnostního projevu Čsl. Červeného Kříže 19. IV. 1930 v zasedací síni poslanecké sněmovny.

42, 11. IV. 1930; 62.

při ukončení předvánočního období III. zasedání.

96, 16. XII. 1930; 93.

o uspořádání slavnostního projevu Čsl. Červeného Kříže 4. IV. 1931 v zasedací síni poslanecké sněmovny.

115, 27. III. 1931; 87.

při ukončení předprázdninové části IV. zasedání.

141, 11. VII. 1931; 38.

při ukončení předvánočního období V. zasedání.

162, 19. XII. 1931; 8.

o uspořádání slavnostního projevu Čsl. Červeného Kříže 26. III. 1932 v zasedací síni poslanecké sněmovny.

172, 18. III. 1932; 80.

Posmrtná vzpomínka:

posl. dr B. Kafkovi, dr L. Singerovi a J. Náprstkovi.

142, 14. X. 1931; 3-4.

posl. A. Rjevaji.

159, 17. XII. 1931; 6.

posl. dr Fr. Hnídkovi.

170, 16. III. 1932; 4.

presidentu francouzské republiky Pavlu Doumerovi, jenž byl zavražděn 6. V. 1932.

183, 10. V. 1932; 4.

Prohlášení:

v němž vyslovuje politování nad trapnými příhodami, které se udály ke konci 45. schůze mezi několika pp. poslanci; prohlašuje, že v případě opakování se podobných incidentů zakročí všemi prostředky, jež skýtá jednací řád.

46, 8. V. 1930; 4.

Odpověď na dotaz:

dr Perglera, proč jeho naléh. interp. ze dne 13. XII. 1929 o poplatku za osvobození nebyla dosud rozdána tiskem.

15, 4. II. 1930; 14.

K. Gottwalda o konfiskaci řeči A. Zápotockého z 95. schůze poslanecké sněmovny dne 15. prosince 1930.

96, 16. XII. 1930; 90.

dr Peterse, proč dostalo se do novin závadné místo z řeči posl. R. Gajdy, jež bylo předsednictvem sněmovny vyloučeno z těsnopisecké zprávy o 110. schůzi a tím byla způsobena časopisům škoda.

114, 26. III. 1931; 16.

K. Gottwalda, jak odůvodní postup předs. zahr. výb., jenž nedal dosud projednati v tomto výboru návrh K. Gottwalda t. 250 na uznání SSSR de jure, ač byl výboru přikázán již 2. V. 1930 a zda jest ochoten dáti příkaz na bezodkladné projednání návrhu ve výb. zahran.

120, 19. V. 1931; 32.

F. Zeminové, v němž se dovolává zprávy "Nedělního Listu" ze dne 17. ledna t. r., podle které posl. Stříbrný v pátek zakročil u presidia sněmovny, aby byl urychleno trestní vyšetřování, vedené proti němu pro zneužití úřední moci, a na základě toho se táže, komu intervence posl. Stříbrného byla adresována, jak byla vyřízena, a zda měla positivní výsledek uvedený v "Nedělním Listu".

165, 22. I. 1932; 49.

J. Lišky a dr Ivanky, že dosud nedošla odpověď vlády na interpelaci o evidenci státních dodávek, kterou podali spolu s jinými slovenskými poslanci různých sněmovních stran a kterážto interpelace byla jako sněm. tisk 1379/IX. rozeslána poštou 16. IX. 1931 a současně se táží, jaké opatření bude učiněno, aby byly přesně zachovávány předpisy jednacího řádu o odpovídání na interpelace do 2 měsíců.

167, 4. II. 1932; 46.

M. Rázuse, co se stalo s iniciativním návrhem posl. dr Ivanky, Rázuse, Grebáče-Orlova, Danihela, Bendy, Lišky a druhů, t. 1128, za přeměnu vicinálních cest na Slovensku a Podkarpatské Rusi na silnice okresní.

170, 16. III. 1932; 40.

M. Rázuse, co hodlá předseda posl. sněm. učiniti, aby vláda zachovávala ustanovení zákona o jednacím řádu co do zodpovídání interpelací, a poukazuje na konkretní případ interpelace posl. dr Ivanky t. 1130/VI. o správních orgánech Všeobecného pensijního ústavu, Zemské úřadovny pro pojištění dělníků a Ústřední sociální pojišťovny.

170, 16. III. 1932; 40.

J. Štětky o jeho iniciativním návrhu zákona na pomoc hladovějícím na Podkarpatské Rusi a ptá se, proč návrh nebyl dosud vytištěn a rozdán, co hodlá předseda sněmovny učiniti, aby ihned došlo k tisku a rozdání, a zda jest ochoten na tento jeho dotaz odpověděti bez prodlení.

171, 17. III. 1932; 86.

J. Štětky o nepřístojném zacházení policie s posl. A. Hodinovou (a soukr. jistou Fr. Smetákovou)

173, 30. III. 1932; 41.

190, 1. VI. 1932; 32.

J. Štětky o porušení imunity posl. dr Sterna dne 1. května 1932 v Ústí n. L. jeho odvedení na policejní komisařství, uvalení vazby a odevzdání soudu a zda jest předseda posl. sněm. ochoten se vším důrazem zakročiti proti hrubému porušení poslanecké imunity, domáhati se potrestání policejních orgánů a žádati záruky, že taková porušování imunity nebudou se opakovati.

186, 19. V. 1932; 63.

E. Russa, zdali jest předseda posl. sněm. ochoten vymoci od vlády okamžité vrácení listin zabavených při prohlídce v bytě posl. Kuhnové v Chomutově dne 14. května, jakož i příkladné potrestání úředních orgánů, které touto prohlídkou porušily poslaneckou imunitu, zvláště pak okr. hejtmana dr Wagnera.

192, 3. VI. 1932; 3.

E. Kuhnové o nezodpovědění jejích interp. t. 1597/IV a 1547/XIII, J. Štětky, v němž popírá okolnosti vyšetřené minist. vnitra o postupu policejních orgánů v Hořovicích proti Č. Hruškovi a E. Russa, v němž popírá výsledky šetření obsažené ve zprávě předsedy vlády o zatčení dr Sterna dne 1. V. 1932 v Ústí nad Lab.

195, 17. VI. 1932; 4, 5.

J. Štětky, zda předseda posl. sněm. jest ochoten dáti znovu hlasovati o jeho návrhu, aby byl na pořad zařazen návrh posl. Bečko, t. 1479.

196, 21. VI. 1932; 31.

J. Štětky, ohledně prakse vylučování závadných výroků z těsnopiseckých zpráv posl. sněm. podle § 9, odst. 1, lit. m) jedn. řádu.

204, 13. VII. 1932; 10.

J. Dvořáka, o porušení jeho imunity a nepřístojném chování četníků vůči němu jako poslanci v Nýřanech 28. VI. 1932 při veřejném projevu horníků.

205, 21. VII. 1932; 8.

Sděluje:

zaslání soustrastného telegrafického projevu předsedovi posl. sněmovny republiky Francouzské nad obětmi katastrofální povodně v jižní Francii.

28, 11. III. 1930; 3.

projev díků předsedy posl. sněmovny francouzské za soustrastný telegram nad katastrofální povodní v jižní Francii.

29, 18. III. 1930; 4.

projev díků předsedy španělského ústavodárného shromáždění Besteira za zaslaný pozdravný telegram předsednictev obou sněmoven N. S. R. Č. k zahájení činnosti.

142, 14. X. 1931; 5.

zaslání soustrastného telegramu předsedovi posl. sněmovny při úmrtí francouzského ministra zahraničních věcí Aristida Brianda.

170, 16. III. 1932; 4.

zaslání soustrastného telegramu předsedovi francouzské posl. sněmovny nad zavražděním presidenta francouzské republiky Pavla Doumera.

183, 10. V. 1932; 4.

výsledek úředního šetření o zprávách některých denních listů, že byli na čsl. hranicích dopadeni členové N. S. při nedovoleném vývozu čsl. valuty.

184, 12. V. 1932; 28.ISP (příhlásit)