Jan Malypetr

Narozen: v roce 1873
Zemřel: v roce 1947

Seznam činností

Výbor

Národní shromáždění republiky Československé

Záznam jmenného rejstříku

MALYPETR Jan

VI. voleb. kraj

A

Volba verifikována. 1, 26. V. 1920; 3. I.

Slib vykonal 1, 26. V. 1920; 7. I.

Byl členem výb. doprav. - inic. - rozp. Stál. - ústav. - ústav. práv. - zahran. a zeměd.

Jmenován ministrem vnitra 7. X. 1922.

159, 24. X. 1922; 3. VI.

Pověřen funkcí náměstka min. předsedy.

185, 6. II. 1923; 2102. VI.

Návrhy:

na bezodkladné vyšetření živelních pohrom v okresu rakovnickém a poskytnuté státní výpomoci postiženým, t. 187.

11, 8. VII. 1920; 574. I.

pozměňov. návrh k osnově zák. o úvěru na opatření výzbroje a různého vojenského materiálu (zpr. t. 3370), týkající se nadpisu zákona.

127, 26. I. 1922; 2584. IV.

doplňov. návrh ke zprávě o VII. mezinárodní parlamentární konferenci obchodní v Lisaboně (zpr. t. 3393), týkající se obeslání parlament. konference obchodní v Římě.

129, 27. I. 1922; 2750. IV.

na zřízení nového výboru ústavně-právního a sociálně-politického.

88, 20. X. 1921; 182. IV.

Resoluce:

k osnově zákona o změně zákona o dani z nápojů a o dávce z vína v lahvích (zpr. t. 874), týkající se sproštění daně výroby pro vlastní spotřebu i v případě, když přesahuje tato stanovené množství.

34, 16. XII. 1920; 1407. II.

Zpravodajem:

zeměd. výb. zpr. t. 1084 (opatření strojených hnojiv pro r. 1921).

37, 18. XII. 1920; 1541. II.

rozp. výb. zpr. t. 1211 (oběh čsl. státovek na Hluč., Vitor. s Valč., Čsl. Těšín., Podk. Rusi a Slovensku, pokud nebyly bankovky kolkovány v těchto územích).

44, 20. I. 1921; 1788. II.

ústav. výb. zpr. t. 1097 (slučování a rozlučování obcí, změna hranic obcí, okresů, žup. a zemí).

44, 20. I. 1921; 1794. II.

ústav. výb. zpr. t. 1741 (pozměňov. návrh poslanců Udržala, Stivína, dr. Franke, Šrámka, dr. Lukavského a Mlčocha k osnově zák. o zmocnění vlády ke slučování a rozluč. obcí atd. (zpr. t. 1097).

63, 11. III. 1921; 2562. II.

zeměd. výb. zpr. ústní o povinném známkování chmele (t. 1626).

70, 30. VI. 1921; 281. III.

rozp. výb. zpr. t. 1765 (nařízení, jímž se vydávají předpisy o ochraně před morem skotu).

71, 12. VII. 1921; 343. III.

rozp. výb. zpr. t. 2713 (všeobecná daň z převodu statků, z pracovních výkonů a daň přepychová).

77, 29. VII. 1921; 813. III.

rozp. a ústav. výb. zpr. t. 2825 (přikázání výnosu některých státních daní samosprávným svazkům).

84, 6. VIII. 1921; 1178. III.

Řeč v rozpravě:

o dodatku ke stát. rozpočtu pro r. 1920 (zpr. t. 1191).

43, 18. I. 1921; 1725. II.

o vládním prohlášení dr. Beneše z 18. X. 1921.

87, 19. X. 1921; 60. IV.

o upravení výhod poskytnutých státním zaměstnancům z důvodů mimořádných poměrů (zpr. t. 3290) a o změně neb doplnění ustanovení zákonů o obecních a okresních zaměstnancích (zpr. t. 3285).

110, 16. a 17. XII. 1921; 1639. IV.

Interpelace:

o nesprávném vyměřování daní a vymáhání daně z příjmu a daně z převodu statků na zemědělcích,

t. 2426. 69, 24. VI. 1921; 242. III.

odpov. t. 3159/XIV. 91, 16. XI. 1921; 255. IV.

o poměrech v Podkarp. Rusi,

t. 3331/III. 119, 12. I. 1922; 2013. IV.

námitka k výkladu jednacího řádu s návrhem, aby ústav. výb. podal dobrozdání o přípustnosti resolučního návrhu, jenž nesouvisí s denním pořadem. (Při hlasování o prohlášení min. předs. o událostech v Krompaších).

63, 11. III. 1921; 2621. II.ISP (příhlásit)